Menü Kapat

İlk Dönem İslam Tarihi – Ara Sınava Hazırlık Notları – Arif Hocam

İlk Dönem İslam Tarihi
 • Arap yarımadasının dünya ve İslâm tarihi açısından bakıldığında oldukça önem taşıyan, Hz. Muhammed’in doğduğu, yaşamını sürdürdüğü, İslam’ın ilk yayılmaya başladığı bölge : E) Hicaz
 • Kâbe hizmetlerinden biri olan Kıyâde’nin anlamıCâhiliye devrinde Mekke’de ordu kumandanlığını ve kafile başkanlığı
 • Muhtemelen M.Ö. IV. yüzyılın sonlarında kurulan, Filistin’in güneyinde Akabe körfezi ile Lût gölü arasında hüküm süren merkezi Petra şehri olan devlet : Nebâtiler
 • Kureyş kabilesinin devamlı katıldığı ve Mekkelilerce desteklenen, Tâif-Nahle arasında Mekke’ye üç günlük mesafede Zilkâde ayının başında kurulan ve yirmi gün devam eden panayır : Ukâz
 • İslâm’dan önce Arap yarımadasında kurulan devletlerle ilgili olarak:
  – Mainliler Yemen’de hüküm sürmüşlerdir.
  – Sebeliler’in başkenti Me’rib şehridir.
  – Tedmürlüler Kuzey Arabistan’da kurulan devletlerdendir.
  – Câhiliye şairi İmruü’l-Kays Kindeliler’e mensuptur.
 • Mekke’ye verilen “Harem”, “el-Beledü’l-Emîn” ve “el-Beledü’l-Harâm” isimleri ile şehrin hangi özelliği vurgulanmaktadır?
  Şehrin güvenlikli olması
 • Kusay b. Kilâb’tan sonra Mekke yönetimi, Kâbe ve hac hizmetleri hususunda Kureyşliler Kan Yalayanlar, Koku Sürünenler ve tarafsızlar şeklinde üç guruba ayrıldılar. Bunlardan Koku Sürünenleri ifade eden terim: Mutayyebîn
 • Tarih içerisinde Mekke yönetimi, Kâbe ve hac hizmetlerini elinde bulunduran kabileler kronolojik olarak doğru sıralanmışı:
  Cürhüm-Huzâa-Kureyş
 • Miladi 605 yılında Kureyşliler Kâbe’yi tamire karar verdiler ancak toplanan malzeme yeterli olmadığı için binayı eskisinden daha küçük tuttular ve inşaat sırasında bir yeri Kâbe dışında bıraktılar fakat burasını göğüs hizasına gelen bir duvar ile çevirdiler. Bu duvara verilen ad: Hatîm
 • Habeşistan’ın Yemen valisi Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkma girişiminden bahseden sure: Fîl
 • Câhiliye döneminde sadece erkek çocukları için akika kurbanı kesildiği halde Hz. Peygamber’in kız çocukları için de akika kurbanı kesmesinin temel nedeni : Hz. Muhammed’in Cahiliye döneminde kız ve erkek çocuklar arasında yapılan ayrımı ortadan kaldırmak istemesi
 • Hz. Muhammed’in Tâif yolculuğunun sebeplerinden biridir?
  Tâiflilerden destek almak
 • Hicretten önce Yesrib’de bulunan kabileler:
  – Beni Kaynuka
  – Beni Nadir
  – Beni Kurayza
  – Hazrec – Evs
 • Ebva gazvesinden birkaç hafta sonra rebiulevvel ayında düzenlenen gazve Buvat
 • Bedir Savaşı’ndan önce tertiplenen gazveler:
  – Ebvâ
  – Buvât
  – Zü’l-Uşeyre
  – Bedru’l-Ûlâ
 • Müslümanların 70 şehit verdiği Uhud Savaşı’nın ertesi günü Hz. Peygamber’in düşmanı takip emri vermesi onun hangi özelliğiyle açıklanır?
  Azim ve cesareti
 • Mûte Savaşı ile ilgili:
  – Savaştan sonra Hz. Muhammed başarılarından dolayı Hâlid b. Velid’e
  “Seyfullah” lakabını verdi.
  – İslâm ordusu kendisinden en az otuz katı büyük bir düşman ordusuna karşı savaşa girmiştir.
  – Savaşın nedeni Hz. Muhammed tarafından Busrâ emirine gönderilen elçi Hâris b. Umeyr el-Ezdî’nin Mûte’den geçerken öldürülmesidir.
  – Müslümanlar ile Bizans arsında yapılan ilk savaştır.
 • “Medine döneminde Hz. Peygamber’i ziyaret için gelen bir şahıs onun huzuruna girince titremeye başladı. Bunu gören Peygamberimiz “Arkadaş,
  titreme. Ben kral değilim. Kureyş’ten kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum” diyerek adamı rahatlattı.” paragrafta Hz. Peygamber’in hangi özelliği vurgulanmaktadır? Alçak gönüllülüğü • Mekke’nin Müslümanların eline geçmesi ile ilgili:
  – Kureyş müşriklerinin çoğu İslam’ı kabul etmiştir.
  – Fetihten sonra Mekkeli müşrikler cezalandırılmamıştır.
  – Arabistan’ın İslâm hâkimiyeti altına alınması yolunu hazırlanmıştır.
  – Putlar kırılmış ve Mekke’de puta tapıcılık sona ermiştir.
 • Hicretin dokuzuncu yılında farz kılınan hac ibadeti sonrası Hz. Ali’nin kurban bayramının birinci günü Minâ’da müşriklere Kabe’deki ibadetleri ile ilgili açıkladığı ültimatomun maddeleri:
  – Mü’minlerden başkası cennete giremeyecektir.
  – Müşrikler bu seneden sonra Kâbe’ye yaklaştırılmayacaktır.
  – Önceden yapılan andlaşmalar süresi doluncaya kadar devam edecek ama daha sonra Müslüman olmayanların can güvenlikleri kalkacaktır.
  – Kâbe’yi çıplak tavaf etmek artık yasaklanmıştır.
 • İkinci Akabe biati ile ilgili:
  – İkisi kadın yetmiş beş Medineli Müslüman ile Akabe’de görüşme yapıldı.
  – Gelenlerin çoğu Hazrec kabilesine mensup idi.
  – Görüşmeye Hz. Peygamber’in henüz Müslüman olmayan amcası Abbas da katıldı.
  – Medineli Müslümanlar Hz. Muhammed’i kendi çocukları ve hanımlarını korudukları gibi koruyacaklarına dair biat ettiler.
 • Himyerîler tarafından yıkılmıştır? Sebeliler
 • Kâbe hizmetlerinden biri olan Rifâde’nin anlamı:
  Hacıları ağırlamak ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak
 • Ukâz panayırı nerede ve ne zaman kurulurdu?
  Tâif-Nahle arasında Mekke’ye üç günlük mesafede zilkâde ayının başında
 • Müslümanların Birinci Akabe biatında kaçınacaklarına dair söz verdikleri davranışlar:- Çocuklarını öldürmemek
  – Hiçbir hususta Allah Resûlü’ne isyan etmemek
  – Hırsızlık yapmamak
  – Zina etmemek
 • Hz. Muhammed’in bizzat katılmadığı, bir sahâbînin kumandası altında gönderdiği askerî birliklere ne ad verilir? Seriyye
 • Mûte üzerine gönderilen ordunun komutanları sırasıyla
  Zeyd b. Hârise / Cafer b. Ebû Tâlib / Abdullah b. Revâha / Hâlid b. Velid
 • Ecnâdeyn Muharebesi kimin döneminde devletlerden hangisine karşı yapılmıştır? Hz. Ebû Bekir döneminde, Bizans’a karşı
 • Hz. Ebû Bekir’in halîfe seçilme süreci ile ilgili:
  – Toplantıya katılanlardan Sa’d b. Ubâde, Hz. Ebû Bekir’in halîfeliğine biat etmedi.
  – Hz. Ömer ve Hz. Ebû Ubeyde halîfelik görevi için en uygun adayın Hz. Ebû Bekir olduğunu söylediler.
  – Hz. Ebû Bekir yanında bulunan Hz. Ömer ve Hz. Ebû Ubeyde’yi işaret ederek ikisinden birinin halîfe olarak seçilebileceğini söyledi.
  – Medineli Beşîr b. Sa’d ve Ma’n b. Adî gibi şahıslar hilâfetin Kureyş’in elinde kalmasının gereğini vurguladılar.
 • Hz. Ömer döneminde Suriye bölgesinin fethedilmesi ve Bizans’ın bölgeden çekilmesiyle sonuçlanan savaş : Yermük
 • Cizye vergisi ilk defa kimin zamanında alınmaya başlandı? Hz. Muhammed (s.a.v.)
 • Hz. Ömer ile ilgili:
  – Câhiliye döneminde mensubu olduğu aile Mekke şehir devletinin sifâre görevini yürütmekteydi.
  – Kureyş kabilesinin Adiy boyuna mensuptur.
  – Halife seçilince insanların kendisine “Halîfetu Halîfeti Rasulillah” diye hitap etmesini istememiş ve yerine “emîrü’l-mü’minîn” denmesini istemiştir.
  – Sâsânî imparatorluğu onun döneminde tarihe karışmıştır.
 • Hz. Osman dönemi olayları ile ilgili :
  – Kıbrıs fethedilmiştir.
  – İfrîkıye bölgesi hakimiyet altına alınmıştır.
  – Azerbaycan, Arrân bölgesi ve Tiflis fethedilmiştir.
  – Zâtüs’s-savârî zaferi kazanılmıştır.
 • Hz. Osman zamanında Nûbe bölgesindeki fetihler, aşağıdaki komutanlardan hangisi tarafından gerçekleştirilmiştir? Abdullah b. Sa’d
 • Müslümanlar, Bizans’ın Doğu Akdeniz’deki hâkimiyetini hangi savaş ile sona erdirmişlerdir?
  Zâtü’s-savârî Savaşı
 • İsfahan, Hemedan ve Kirman kimin döneminde feth edilerek İran’ın fethi büyük ölçüde tamamlanmıştır? Hz. Osman
 • Hz. Ali’nin vali atamasıyla ilgili :
  Vali atamalarında Hz. Osman dönemi muhaliflerinin taleplerini dikkate aldı.
 • Hz. Ali adına tahkim görüşmelerine katılan hakem: Ebû Musa el-Eş‘arî
 • Kuzey Arabistan devletlerinin ikincisi olan II. ve III. yüzyılda en parlak dönemini yaşayan 272 yılında Roma İmparatoru Aurelien tarafından başkenti fethedilen, İslâm döneminde ise Hâlid b. Velîd tarafından sulh yoluyla fethedilen devlet : Tedmürlüler
 • Arafat’a bir fersah (yaklaşık 6 km.) mesafedeki yerde kurulan, Zilhicce ayının ilk sekiz günü devam eden panayır : Zülmecâz
 • 480 yılı civarında Âkilü’l-mürâr lakaplı Hucr b. Amr tarafından Himyerîler’e tabi olarak kurulan, VI. yüzyılın başında Himyerîler’den muhtariyet kazanarak gelişen ve İslâm fetihlerine kadar Bizans müttefiki olmaya devam eden devlet : Kindeliler
 • İslâm öncesi dönemde Tâif’te yaşayan Sakîf kabilesinin putudur? Lât
 • Kabe tamiri sırasında Kureyşliler malzeme yetersizliği sebebiyle Kâbe’nin bir kısmını bina dışında bıraktılar. Ancak bina dışında kalan bu alanın da Kâbe’ye dahil olduğu göstermek için göğüs hizasında yarım daire şekline bir duvar ile çevirdiler. Kâbe’den sayılan bu alanın adı
  Hicr, (Hicru İsmail)
 • Hz. Muhammed’in risâletten önce ticaretle meşgul olması ile ilgili :
  – Ticaret hayatında doğruluğu ve güvenilirliği sebebiyle “Muhammedü’l-Emîn” unvanı ile anılmıştır.
  – Doğu Arabistan’daki Muşakkar ve Debâ panayırlarına gittiği bilinmektedir.
  – Hz. İbrahim’den gelen tevhid akîdesine bağlı Kus b. Sâide’nin konuşmasını Ukâz panayırında dinlemiştir.
  – Ticari seyahatleri sayesinde muhtelif bölgelerin dil ve kültürünü öğrenme imkanı bulmuştur.
 • Hz. Peygamber’in Hz. Hatice ile evliliği ile ilgili:
  – Ebû Tâlib ve Hz. Peygamber’in diğer amcaları Hz. Hatice’yi amcası Amr b. Esed’den istemişlerdir.
  – Evliliğe Nefîse bint Ümeyye (Münye) aracı olmuştur.
  – Meysere’nin Hz. Peygamber hakkındaki gözlem ve kanaatleri Hz. Hatice üzerinde etkili olmuştur.
  – Bu evlilikle Hz. Peygamber aynı zamanda üvey baba olmuştur.
 • Hz. Hatice’nin Hz. Peygamber’le evlenmek istemesindeki en önemli nedendir?
  İyi ahlak sahibi, güvenilir ve dürüst olması
 • Hz. Muhammed’in(s.a.v.) Kudüs’ten göğe yükselmesine ne ad verilir?
  Mirâc
 • Hz. Muhammed’in ilk Cuma namazını kıldırdığı yer : Rânûna vadisinde
 • Kureyşli müşriklerin Müslümanlığa karşı çıkma nedenleri:
  – Kendilerine liderlik yapacak birinin zengin ya da güçlü olmasını istemeleri.
  C) Müşriklerin ileri gelenlerinin toplum içindeki statülerini ve nüfuzlarını kaybetmek istememeleri
  – Arapların tutucu bir kavim olması, din anlayışlarının meşruiyetinin atalarının dini tercihlerinden görmeleri.
  – Müslümanlığın Mekke’deki ticari hayatı kötü yönde etkileyeceğine olan inanç
 • Medine’ye hicretten sonra Müslümanların dinî hayatlarındaki gelişmeler ile ilgili :
  – Hicretin birinci yılında Cuma Namazı farz kılındı.
  – Hicretin ikinci yılında ramazan ayından sonra zekât farz kılındı.
  – Hicretin ikinci yılında Ramazan bayramından bir iki gün önce Hz. Muhammed fıtır sadakası ile ilgili hükümleri açıkladı.
  – Hz. Muhammed’in Medine’ye hicretinden bir ay sonra, mukîm iken kılınan öğle, ikindi ve yatsı namazları dört rekâta çıkarıldı.
 • Hendek savaşına “Ahzab Savaşı” denmesinin nedeni:
  Kureyş, Yahudi ve diğer Arap kabilelerinin, İslam ordusuna karşı ittifak yapmaları
 • Hayber ve Hayber’in fethi ile ilgili:
  – Zeyneb adındaki bir kadın Hz. Muhammed’i zehirleme teşebbüsünde bulunmuştur.
  – Hz. Ali, Kamus kalesinin fethi sırasında büyük kahramanlık göstermiştir.
  D) Hayberin fethinden sonra Fedek halkından gelen bir heyet Hayberlilere tanınan şartlar ile sulh talebinde bulunmuştur.
  – Hz. Muhammed sefere 1600 arkadaşı ile birlikte çıkmıştır.
 • Mekke ile Medîne arasında Kudeyd’e yakın, Müşellel denilen yerde Hüzeyl kabilesine ait siyah bir kaya parçasından ibaret olan put : Menât
 • Cahiliye döneminde haram aylarda savaşların yasak olmasına rağmen yapılan savaşlar ne ad verilir? Ficâr
 • Habeşistan hicreti ile ilgili: – Hicret süreci yaklaşık iki yıl sürmüştür.
 • Hz. Muhammed’in Mekke’deki Mescid-i Harâm’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya yaptığı gece yolculuğuna ne ad verilir? İsrâ
 • Hz. Muhammed’in Medine’ye hicreti sırasında Medine’deki sosyal ve siyasî yapı ile ilgili
  – Evs ve Hazrec kabileleri arasında bir asırdan fazla süredir düşmanlık
  bulunmaktaydı.
  – Kan davaları yaygındı.
  – Evs ve Hazrec kabilelerinin Abdullah b. Übey’i ortak bir başkan olarak seçme teşebbüsleri Hz. Muhammed’in hicretiyle sonuçsuz kaldı.
  – Dinî açıdan Yahudilikten başka putperestlik yaygındı ve Menât adlı put Evs ve Hazrec kabileleri tarafından en fazla saygı gören put idi.
 • Mescid-i Nebevî ile ilgili:
  – Bazen bazı duruşmalar burada yapılırdı.
  – Hz. Muhammed döneminde askeri işlerin görüldüğü bir mekân olarak da kullanıldı.
  – Elçilerin kabul edildiği yer olarak kullanılmıştır.
  – Temelleri taştan daha yukarısı kerpiçten inşa edilmiştir.
 • Tebük Gazvesi ile ilgili:
  – Hz. Muhammed kim üzerine gazve düzenleneceğini baştan itibaren açıklamıştır.
  – Hz. Ali bu gazveye katılmamıştır.
  – Hz. Ebû Bekir bütün malını, Hz. Ömer ise malının yarısını giderler için bağışlamıştır.
  – Cizye ayeti ilk defa Tebük Gazvesi sırasında uygulanmıştır.
 • Hz. Muhammed’in vefatından sonra gerçekleşen hilafet meselesinden sonra İslâm toplumunun karşı karşıya geldiği en önemli sıkıntılardan biri olan dinden çıkma ve isyan hareketlerine ne ad verilir? Ridde
 • Hz. Ebû Bekir Arap Yarımadası dışına gerçekleştirilecek ilk fetihler için aşağıdaki bölgelerin hangisini hedef almıştır? Irak
 • Hz. Ömer’in kendinden sonra halife olması için aralarından birini seçmekle görevlendirdiği grubun üyeleri:
  – Hz. Ali
  – Hz. Osman
  – Talha b. Ubeydullah
  – Abdurrahman b. Avf
 • Hz. Osman ile ilgili:
  Hz. Muhammed’in iki kışıyla evlenmesi dolayısıyla Zinnûreyn lakabı verilmiştir.
  – Birincisi Habeşistan’a ikincisi Medine’ye iki defa hicret etmiştir.
  – Medine’deki Rûme kuyusunu satın alıp Müslümanlara hibe etmiştir.
  – Tebük ordusunun donatımında en büyük yardımı yapmıştır.
 • Hz. Osman Kur’an-ı Kerim’i istinsah ve çoğaltmakla görevlendirdiği heyetin başkanlığına sahâbilerden hangisini tayin etmiştir? Zeyd b. Sâbit
 • Hz. Ali’nin hilafete geliş şekli ile ilgili :
  – Hz. Ali, Hz. Osman’ı öldüren asilerin baskı yaptığı bir ortamda halife seçilmiştir.
 • Kâbe hizmetlerinden biri olan Sikâye’nin anlamı :
  Kâbe’yi ziyarete gelen hacılara su temin etmek
 • Kâbe hizmetleri Kureyş kabilesine geçmeden önce hangisine ait idi? Huzaâlılar
 • İslâm öncesi dönemde Kâbe’de bulunan putların en büyüğü ve bütün putperest Arap kabileleri tarafından ilah olarak kabul edilen put : Hübel
 • Kureyş’in gerçekleştirdiği Kâbe tamiri sırasında Hz. Peygamber’in hakem tayin edilmesinin, bütün Kureyş kolları tarafından onaylanmasının nedeni :
  Hz. Peygamber’in dürüst ve güvenilir bir şahsiyet olarak adalet ve hakkaniyetle karar vereceğine inanmaları
 • Fil suresi aşağıdaki tarihi olayların hangisinden bahseder?
  Habeşistan’ın Yemen valisi Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkma girişimi
 • Medine’nin Hicret yurdu seçilmesi ile ilgili :
  – Mekke ile ilişkileri tamamen koparmayı gerektirmeyecek bir yerde olması
  – Nüfus potansiyeli bakımından Medine’nin Hicaz’daki en önemli yerleşim yerlerinden biri olması
  – Habeşistan ile karşılaştırıldığında Mekke’ye daha yakın bir mesafede olması
  – Medine’deki otorite boşluğunun Müslümanların daha rahat hareket
  etmelerine imkân vermesi
 • Habeşistan hicreti ile ilgili :
  – Hicret süreci yaklaşık iki yıl sürmüştür.
  – Mekkeliler, Habeşistan’a giden Müslümanları bir heyet göndererek Habeş
  hükümdarından kendilerine iade edilmelerini istediler.
  – Hicret edenler sadece baskıya maruz kalanlar içinden seçilmemiştir.
  – Hicret edenlerin çoğu Mekke’nin saygın ailelerine mensup kişilerdi.
 • Vakara b. Nevfel’in ilk vahiy tecrübesinden sonra Hz. Muhammed ile görüşmesi sırasında üzerinde durduğu hususlardan biridir?
  – Yalanlanacağı ve eziyete maruz kalacağı
 • Medine’ye hicretten sonra Müslümanların dinî hayatlarındaki gelişmeler ile ilgili :
  – Hz. Muhammed’in Medine’ye hicretinden bir ay sonra, mukîm iken kılınan öğle, ikindi ve yatsı namazları dört rekâta çıkarıldı.
  – Hicretin ikinci yılı şaban ayında ramazan orucu farz kılındı.
  – Hicretin ikinci yılında ramazan ayından sonra zekât farz kılındı.
  – Hicretin ikinci yılında Ramazan bayramından bir iki gün önce Hz. Muhammed fıtır sadakası ile ilgili hükümleri açıkladı.
 • Hz. Muhammed’in Medine civarında yaptırdığı ilk mescit : Kubâ Mescidi
 • Hz. Muhammed bazı sahabilerini göndererek Kur’an dilinde “Mescid-i Dırâr” diye isimlendirilen yapıyı hangisinden dönüşünde yıktırmıştır? Tebük Gazvesi
 • Mûte üzerine gönderilen İslâm ordusunun ilk komutanı : Zeyd b. Hârise
 • Hudeybiye Antlaşması ile ilgili: – Antlaşmanın süresi on yıldır. – Kâbe ziyaretleri esnasında Müslümanlar üzerlerinde silah olarak sadece kılıç taşıyabilecekler.
 • Tebük Gazvesi ile ilgili:
  – Gazvenin giderlerinin karşılanması için Hz. Ebû Bekr bütün malını, Hz. Ömer ise malının yarısını vermiştir.
  – Gazvenin diğer bir adı da “Gazvetü’l-usre”dir.
  – Kur’an’da Tebük Gazvesi’nin düzenlendiği zaman “Sâatü’l-usre” olarak geçer.
  – Gazve kararı yaz mevsiminin en sıcak günlerinde alınmıştır.
 • Hz. Muhammed’in Ficâr savaşına katılma nedeni :
  – Mensubu bulunduğu Kureyş kabilesi ve Haşimoğulları’nın, Beni Kinâne tarafında savaşa katılması
 • Cizye ayeti ilk defa hangisi esnasında uygulanmıştır? Tebük Gazvesi
 • Müslümanların Uhud Savaşı’nı kaybetmelerinin en temel sebebidir?
  Okçuların Ayneyn tepesini terk etmeleri
 • Mısır’daki Fustat şehri hangi halife devrinde kurulmuştur? Hz. Ömer
 • Hakemlerin tahkim görüşmelerinde aldığı karar ile ilgili :
  Hz. Ali ve Muaviye, yönetim işinden uzaklaştırılarak yeni bir halife seçim işi ümmete bırakılacak.
 • Doğu Akdeniz’de hâkimiyetin Müslümanların eline geçmesini sağlayan olay:
  Zâtüs’s-savâri Savaşı
 • Kimin döneminde muhacirlerden Kureyş ileri gelenlerinin Medine’den ayrılıp diğer şehirlere yerleşmeleri yasaklanmıştır? Hz. Ömer
Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 1 Average: 5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!