Menü Kapat

İslam Tarihi – Kitap Ödüllü – Deneme Sınavı

0
Oluşturma tarihi

İslam Tarihi - Kitap Ödüllü - Deneme Sınavı

İslam tarihi - Deneme Sınavı

Yarışmacı Bilgisi

1 / 20

Mûte Savaşı ile ilgili;

I. Müslümanlar ile Bizans arasında yapılan ilk savaştır.
II. Mûte üzerine gönderilen İslâm ordularının ilk komutanı Cafer b. Ebû Tâlib’dir.
III. Savaşın nedeni Hz. Muhammed(s.a.v.) tarafından Busrâ emirine gönderilen elçi Hâris b.
Umeyr’el-Ezdî’nin Mûte’den geçerken öldürülmesidir.
IV. Bu savaşta 15 şehit verilmiştir.

verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

2 / 20

Hz. Muhammed(s.a.v.)’in Medine’ye hicreti sırasında Medine’deki sosyal ve siyasî yapı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

3 / 20

- Fetihlerin ve ganimet gelirlerinin azaldığı,
- Yönetimi eleştiren bazı sahabelerin sürgüne gönderildiği,
- bazı valilerin halka kötü muamelede bulunduğu,
- Devlet görevlerine çoğunluğun ümeyyeoğullarının getirilmesi ile
iç karışıklıkların çıktığı dönem,

hangi halife dönemine rastlamaktadır?

4 / 20

- İFK hadisesinin baş sorumlusu gösterilen,
- Uhud savaşında beraberindeki 300 kişi ile müslümanları terk eden,
- Hayber yahudilerini, müslümanlara karşı savaşmaya teşvik eden,

kişi aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 20

Emevi halifelerinden olan;
- Seçimle halife olan,
- ilk icraatı İstanbul’u kuşatmakta olan Mesleme b. Abdülmelik’in ordusunu geri çağıran,
- lüks eşyaları beytülmâle koyduran, köle ve câriyeleri âzat eden,
- Mevaliyi arap asıllı müslümanlarla eşit tutan,
Emevîler’in geleneksel saltanat görüntülerine son kişi aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 20

Sahabeler arasında;

- Hem Irak hem de Suriye cephesinde savaşan,
- Huneyn gazvesinde İslam ordusuna komutanlık yapan,
- Hz. Peygamber’in seyfullah unvanı verdiği,

kişi aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 20

İslam kaynaklarına göre;

I. Harre savaşında,
II. Hz. Osman’ın şehit edildiği gün,
III. Ebû Hamza el-Hâricî’nin şehri işgal ettiği gün,
IV. Hz. Ali'nin şehit edildiği gün,

Verilenlerden hangisi Mescid-i Nebevî’de cemaatle namaz kılınmayan günlerdendir?

8 / 20

Hz. Peygamber’in dedesi Abdulamuttalib’in Mekke lideri olduğu dönemde Yemen’in hâkimi Ebrehe idi. Hz. Peygamber(s.a.v.)’in doğum yılında (570) gerçekleşen Fil Vak’ası, Ebrehe öncülüğünde gerçekleşmiştir. Sana şehrinde Kulleys olarak isimlendirilen tapınağı inşa eden Ebrehe, hangi devletin lideriydi?

9 / 20

İslamiyet öncesi Arabistan'da kurulan devletlar arasında;

- Ticaret yanında zirai alanda da verimliliği artırmak için birçok baraj inşa etmişlerdir.
- Bunların en önemlisi Kur’an’da bahsi geçen Ma’rib Seddi’dir.
- Kur’an’da bir sureye de ismini veren,

devlet aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 20

Onun döneminde Sâsânî İmparatorluğu tarihe karışmış, Bizans İmparatorluğu ise Suriye,
Mısır ve Anadolu’nun doğusunu Müslümanlara bırakmak zorunda kalmıştır. O'nun, devlet yönetimi ile dini anlama ve yorumlama konularında tarih boyunca Müslümanlara örnek olabilecek yeni ictihat ve icraatlara imza atmıştır.

Yukarıda hakkında bilgi verilen halife aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 20

Bir defasında Peygamberimiz(s.a.v.), küçük bir kızın ağladığını gördü. Sebebini sorduğunda evine un almak için yanında bulunan parasını kaybettiğini söyledi. Peygamberimiz, kaybettiği parayı ona verdi, ama çocuğun bu sefer de geciktiği için evdekilerin azarlamasından korktuğunu farketti ve unu aldıktan sonra çocuğu evine kadar götürdü. Bu olay Peygamber Efendimizin daha çok hangi özelliğini vurgulamaktadır?

12 / 20

Hz. Peygamber(s.a.v.) döneminde beytülmal (hazine) gelirlerini; humus denilen ganimetin beşte biri, Müslümanlarla anlaşmalı olan gayrimüslimlerden can, mal güvencesi ve inanç hürriyetinin sağlanmasına karşı belirli kurallara göre alınan cizye, Müslümanlardan alınan zekât ve toprak mahsullerinin zekâtı olarak bilinen öşür oluştururdu. Bu vergileri toplayan kişilere ne ad velirdi?

13 / 20

Hz. Peygamber(s.a.v.)’in evliliklerinde çeşitli hikmetler vardır. annelerimiz vasıtasıyla hanımlara dinî alanda bilgi aktarımı yaptığı ve İslâmî hizmetlerde önceliği olan Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’le dostluğunu pekiştirdiği düşünülebilir. Bazı hanımlarla evliliği, onların İslâm’daki fedakârlığına bir vefa şeklinde gerçekleşmiştir. Peygamber Efendimiz bir kısım evlilikleriyle de bazı kabilelere dostluk mesajları vermek istemiştir. Bazı evliliği ise siyasî amaçlıydı. Bazı evlilikten maksat ise Yahudilerin dostluğunu kazanmaktı. Buna göre;

Aşağıda verilen isimlerden hangisi ile yapılan evliliklerde siyasi amaç vardır?

14 / 20

Hz.Peygamber(s.a.v.)'in veda hutbesinde; "Devamlı dönmekte olan zaman, Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü durumuna dönmüştür.
Bir yıl on iki aydır, bunlardan dördü mukaddes aylardır." demiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu aylardan biri değildir?

15 / 20

Enfal sûresinin 41. ayetine göre,

I. Ganimetlerin beşte birinden kendisine tahsis edilmiş olan hisse,
II. Asker sıfatıyla ganimetlerden payına düşen miktar,
III Zekat,
IV. Vergi gelirleri,
V. Devlet başkanlığı dolayısıyla aldığı ücret

verilenlerden hangileri Hz. Peygamber(s.a.v.)'in gelirlerindendir?

16 / 20

I. Askeri işlerin görülmesi
II. Elçilerin kabul edilmesi
III. Duruşmaların yapılması
IV. Folklor gösterilerinin tertiplenmesi
V. ibadetlerin yapılması
Mescid-i Nebevî, Hz. Peygamber(s.a.v.) döneminde yukarıdaki hangi işler için kullanılmıştır?

17 / 20

Kur’ân-ı Kerim'de hakkında;
- müslümanların yara aldığı, fakat buna karşılık müşriklerin de yara aldığı (Âl-i
İmrân 3/140),
- iş konusunda tartışıp isyan ettikleri, arkalarından çağırırken bazı mü'minlerin kimseye bakmadan kaçtıkları (Âl-i İmrân 3/153, 154),
- Resûlüllah ölse veya öldürülse bile Müslümanların savaş meydanında ve İslâm'da sebat etmeleri gerektiği (Âl-i İmrân 3/144),

verilen ayetler hangi savaş hakkında bilgi vermektedir?

18 / 20

Medine'nin eski adı fesat anlamına gelen bir kökten geldiği için Hz. Peygamber (s.a.v) hicretten
sonra buraya hoş ve güzel anlamına gelen hangi ismi vermiştir?

19 / 20

Ahzâb Savaşı adıyla da bilinir. Kur’ân-ı Kerim'de yer alan Ahzâb sûresi bu gazveden bahseden ayetleri içerdiği için bu ismi almıştır. Ahzâb, hizb kelimesinin çoğuludur, "Ahzâb", Müslümanları ortadan kaldırmak için bir araya gelen grupları ifade eder.

Yukarıda bahsedilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 20

Ebû Süfyan, Bedir’de yenilen Kureyş ordusu şehre döndüğü zaman yakınlarının öldürüldüğünü öğrenince Hz. Muhammed’le savaşıncaya ve öldürülen yakınlarının intikamını alıncaya kadar yıkanmamaya, koku sürünmemeye ve hanımına yaklaşmamaya yemin etti. Bedir Gazvesi’nden iki buçuk ay kadar sonra iki yüz kişilik silahlı bir birlikle Medine’ye hareket etti.
Gece, Yahudilerden olan Sellâm b. Mişkem’e gitti. Medine’nin dış mahallelerine saldırdı. Bir bahçede çalışan iki Müslümanı öldürdü. Ve bahçeyi de ateşe vererek kaçtı. Hz. Peygamber(s.a.v.) olayı öğrenir öğrenmez otuz süvari ve yüz yirmi yayadan oluşan bir askerî birlikle Ebû Süfyan’ın peşine düştü.

Yukarıda bahsedilen olayda Ebu Süfyan'ın destek aldığı yahudi kabilesi aşağıdakilerden hangisidir?

Skorunuz

The average score is 0%

0%

Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 4 Average: 4.5]

6 Comments

  1. Arif Hocam

    Yarışmamızı kazananlar listesi. (En iyi dereceye göre)

    1. Mizgin pürnek (sorularla öğreniyorum + deneme kazandı)
    2. Dilara Koç (Sorularla öğreniyorum kazandı)
    3. Ekrem (deneme kazandı)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!