Menü Kapat

İslam Mezhepleri Tarihi – Ara Sınava Hazırlık Notları – Arif Hocam

 • Selefiyye inancı hicrî 12. yüzyılda Arap yarımadasının merkezinde Necd bölgesinde yeniden güçlü şekilde seslendiren kişi ve temsil ettiği akım: Muhammed b. Abdülvahhâb – Vehhabiyye
 • Eş’ariyye mezhebinin dayandığı delillerin öncüllerini iman esası gibi mütalaa ederek in’ikâsü’l-edille ilkesini getiren alim: Ebû Bekir Bâkıllânî
 • Fatih yoluyla islam dünyasının sınırlarını genişletme hareketleri hangi halife döneminde başlamıştır: Hz. Ebubekir
 • Cemel ve Sıffîn savaşlarından sonra, ortaya çıkan problemlerden biri: İman-amel ilişkisi
 • Tarihte ortay çıkan tüm mezheplerin kendi görüşlerini kur’an’a atıfta bulunarak doğrulamaya çalışmaları, mezheplerin ortaya çıkışında etkili olan sebeplerden: Nasların tabiatı
 • Kuşatmacı tavrıyla Türklerin islamlaşmasında müspet bir tesir gösteren: Mürcie
 • Namaz, imamın bilgisine ve gerçek dine ulaşmaktır. Dua adını verdikleri namaz için özel vakitler tespit edilmiştir. Bu dualar, sabah, akşam, yatsı ve gece dualarıdır. Namazda Mekke’ye yönelinmez. Görüşündeki mezhep: Nizariyye
 • İslam Mezhepler tarihi disiplininin kullandığı “betimleyici” metot: Bir mezhebin inancını olduğu şekliyle tasvir etmek
 • Allah’ın belirlediği kader yerine insanın belirlediği bir kadere inanmaları ve fiilleri Allah’a değil insana isnat eden mezhep: Kaderiyye
 • Şii kelimesinin lügat manası: Taraftar, destekçi
 • Mezhepler hakkında olumsuz yargıyı ifade eden: Ehl-i Furkat
 • Ehl-i Sünnetin özellikle mutezile tarafından Sıfatiyye olarak isimlendirilmesinin nedeni: Allah^’ın kadim sıfatlarını kabul etmeleri
 • Şia’yı diğer İslami fırkalardan ayıran en önemli itikat esası: İmamet
 • “Allah’ın bütün fiillerinin güzel oluşu, O’nun zulüm ve çirkin fiillerin sahibi olmaması” şeklindeki ifade Mutezilenin hangi prensibiyle ilgilidir: Adalet
 • Mu’tezilenin faaliyetlerini yürütmediği merkez: Kahire
 • İsmâiliyye imamları, Ubeydullah el-Mehdî’nîn Fâtimîler devletini kurduğu 296/908 tarihine kadar _______ yani gizlenme dönemini devam ettirdiler. Setr • Büyük günah işleyen kimse hakkında “tâatın kâfire bir faydası olmadığı gibi, günahın da imana bir zararı yoktur” : Mürcie
 • Mutezilenin kurucusu: Vasıl b. Ata
 • Kitâbü’t-Tevhîd ve Te’vîlâtü’I-Kur’ân adlı eserlerin yazarı: Ebu mansur el-Maturidi
 • Şia’nın günümüze kadar yaşamış büyük kolu: Zeydiyye
 • Eş’ariyye mezhebin dayandığı delillerin öncüllerini iman esası gibi mütalaa ederek in’ikâsü’l-edille ilkesini getiren alim: Ebû Bekir Bâkıllânî
 • İnsanlardan, haktan veya Hz. Ali’den uzaklaşan ve yönetime karşı ayaklanarak cemaatten ayrılanlara ne ad verilir: Havaric
 • Hariciler kendileri için hangi ismi kullanır: Ehl-i Şurat
 • Maturidiyyenin ekolleşmesi kim ile belirgin hale geldi: Ebu Muin en-Nesefi
Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 2 Average: 5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!