Menü Kapat

İslam Mezhepleri Tarihi – Dönem Sonu Notları – Arif Hocam

İslam Mezhepleri Tarihi - Dönem Sonu Notları - Arif Hocam
 • Mâtürîdiyye’nin ekolleşmesi, kim ile tamamen belirgin hale gelmiştir: Ebû’l-Muîn en-Nesefî
 • Yezidiliğin en önemli sembolü: Melek Tavus
 • İmamiyye bugün hangi ülkenin resmi mezhebidir: İran
 • Anadolu’da 13. yüzyılda Baba İshak ve Baba ilyas tarafından temsil edilen gelenek: Vefailik
 • Şia teriminin karşılığı: taraftar, destekçi
 • Tahkim olayında Hz. Ali’nin hakemliğini yapan sahabi: Ebû Musa el-Eş’âri
 • Tahkim olayında Muâviye’nin hakemi: Amr b. el-As
 • Hanefi ekolünün inanç esaslarını sistemleştirerek Maverâünnehir bölgesinde kendi kurmuş olduğu kelam ekolünü yayan: Ebû mansur el-Maturidi
 • Gelenekselci (tradisyonalist) ekolün temel kavramı: Ezeli Hikmet
 • Alevilikte Hz. peygamberin torunu Hz. Hüseyin’in şehit edilmesini anmak üzere yapılan erkan: Muharerem Erkanı
 • Alevilikte “evli iki çiftin birbiriyle yol kardeşliği kurması”: Musahiplik erkanı
 • Aleviliğin yazılı kaynakları: Buyruklar, Erkânnameler, Velâyetnâmeler, Deyişler
 • Aleviliğe on iki imam şiiliğinden geçen unsurlar: Hz. Ali’nin ilk halife olması gerektiği, ilk üç halifenin yerilmesi, kerbela olayına önem verilmesi, on dört masum kavramı
 • Yaratılış, ilah kabul edilen Ali’ye nispet edilir. Kitabü’l-Mecmu’daki anlatımlarla, Ali kendi zatının nurundan Muhammed’i, Muhammed kendi nurundan Selman’ı, Selmanbeş yetimi, onlar da bütün alemi yaratmıştır. Yaradılış inancından söz edilen fırka: Nusayriyye
 • Nusayrilikte ergenlik çağına gelen erkekler, “sırları” öğrenmek üzere ———-adı verilen, Nusayriliği bilen kimsenin yanına gönderilir. Din Amcası
 • Mirza Gulam Ahmed tarafından kurulan dini hareket: Kâdiyaniyye (Ahmedilik)
 • Eş’ariler’e ilahi sıfatlar, kulların fiilleri ve iman-günah konularındaki görüşlerine bakılarak muhalifleri tarafından verilen isimler: Müşebbihe, Cebriyye ve Mürcie.
 • İslam mezhepler tarihinin “betimleyici” metodunu açıklayan: Araştırmacının tarafsızlığı
 • Dinin özündeki ve müslüman toplumun bütünlüğündeli bozulmayı ifade eden kavram: Tefrika
 • İbn Abdülvehhâb, ölmüş şeyhle irtibat kurmak anlamındaki ————-, ondan yardım dilemek anlamındaki istimdâd benzeri tasavvufî davranışları ulûhiyet tevhidine zarar verdiği için eleştirmiştir: râbıta
 • Muhtemelen 1250 yılı dolaylarında Karayol’a (o günkü adıyla Sulucakarahöyük, gelerek buraya yerleşmiştir. Burada bir yandan Türkmen şeyhi olarak halkı irşat ederken bir yandan da Göreme bölgesindeki Hıristiyanlar’la temasa geçip onların ihtidasına zemin hazırlamış, ayrıca şamanist Moğallar’ın müslüman olması için yoğun faaliyetlerde bulunmuş, bu amaçla Anadolu’nun muhtelif bölgelerine halifeler yollamıştır. Bahsedilen kişi: Hacı Bektaş Veli
 • Bahailerin Kutsal Kitabı: el-İkan, el-Akdes, Kelimât-ı Meknûne, Tarâzât, Kelimât-ı Firdevsiyye.
 • Fatımî halifelerinden Hâkim-Biemrillah döneminde (996-1021),
  onun ilah olduğunu, bütün dinlerin geçerliliklerinin bittiğini ileri süren aşırı
  (ğâlî) bir fırkadır: Dürzîlik
 • Dürzilik inancının kutsal kitabı: Resâilü’l-Hikme, el-Hikmetü’ş-Şerife
 • Nusayrilik inancının kutsal kitabı: Kitabü’l-Mecmû‘
 • Yezidilik inancının kutsal kitabı: Mushaf-ı Reş, Kitabü’l-Cilve
 • Mu’tezile mezhebinin kurucusu: Vasıl b. Ata
 • Mehdi teriminin sözlük anlamı: Hidayete erdirilmiş kimse
 • İslam mezhepleri tarihi ile Din psikolojisi disiplinlerinin ortak çalışma konusu: Liderlik ve mensubiyet davranışları
 • İmamiyye Şiası il defa hangi devlet zamanında resmi mezhep ilan edilmiştir: Safeviler
 • Ebû’l-Hasan el-Eş‘arî, İslâm mezheplerini ve onların görüşlerini tanıttığı meşhur eseri: Makâlâtü’l-İslâmiyyîn
 • Selçuklu hükümdarı II. Gıyâseddin Keyhusrev devrindeki isyan: Babaî ayaklanması
 • Selefiyye inancı hicrî 12. yüzyılda Arap yarımadasının merkezinde Necd bölgesinde yeniden güçlü şekilde seslendiren kişi ve temsil ettiği akım: Muhammed b. Abdülvahhâb – Vehhabiyye
 • Eş’ariyye mezhebinin dayandığı delillerin öncüllerini iman esası gibi mütalaa ederek in’ikâsü’l-edille ilkesini getiren alim: Ebû Bekir Bâkıllânî
 • Fatih yoluyla islam dünyasının sınırlarını genişletme hareketleri hangi halife döneminde başlamıştır: Hz. Ebubekir
 • Cemel ve Sıffîn savaşlarından sonra, ortaya çıkan problemlerden biri: İman-amel ilişkisi
 • Tarihte ortay çıkan tüm mezheplerin kendi görüşlerini kur’an’a atıfta bulunarak doğrulamaya çalışmaları, mezheplerin ortaya çıkışında etkili olan sebeplerden: Nasların tabiatı
 • Kuşatmacı tavrıyla Türklerin islamlaşmasında müspet bir tesir gösteren: Mürcie
 • Namaz, imamın bilgisine ve gerçek dine ulaşmaktır. Dua adını verdikleri namaz için özel vakitler tespit edilmiştir. Bu dualar, sabah, akşam, yatsı ve gece dualarıdır. Namazda Mekke’ye yönelinmez. Görüşündeki mezhep: Nizariyye
 • İslam Mezhepler tarihi disiplininin kullandığı “betimleyici” metot: Bir mezhebin inancını olduğu şekliyle tasvir etmek
 • Allah’ın belirlediği kader yerine insanın belirlediği bir kadere inanmaları ve fiilleri Allah’a değil insana isnat eden mezhep: Kaderiyye
 • Şii kelimesinin lügat manası: Taraftar, destekçi
 • Mezhepler hakkında olumsuz yargıyı ifade eden: Ehl-i Furkat
 • Ehl-i Sünnetin özellikle mutezile tarafından Sıfatiyye olarak isimlendirilmesinin nedeni: Allah^’ın kadim sıfatlarını kabul etmeleri
 • Şia’yı diğer İslami fırkalardan ayıran en önemli itikat esası: İmamet
 • “Allah’ın bütün fiillerinin güzel oluşu, O’nun zulüm ve çirkin fiillerin sahibi olmaması” şeklindeki ifade Mutezilenin hangi prensibiyle ilgilidir: Adalet
 • Mu’tezilenin faaliyetlerini yürütmediği merkez: Kahire
 • İsmâiliyye imamları, Ubeydullah el-Mehdî’nîn Fâtimîler devletini kurduğu 296/908 tarihine kadar _______ yani gizlenme dönemini devam ettirdiler. Setr
 • Büyük günah işleyen kimse hakkında “tâatın kâfire bir faydası olmadığı gibi, günahın da imana bir zararı yoktur” : Mürcie
 • Kitâbü’t-Tevhîd ve Te’vîlâtü’I-Kur’ân adlı eserlerin yazarı: Ebu mansur el-Maturidi
 • Şia’nın günümüze kadar yaşamış büyük kolu: Zeydiyye
 • Eş’ariyye mezhebin dayandığı delillerin öncüllerini iman esası gibi mütalaa ederek in’ikâsü’l-edille ilkesini getiren alim: Ebû Bekir Bâkıllânî
 • İnsanlardan, haktan veya Hz. Ali’den uzaklaşan ve yönetime karşı ayaklanarak cemaatten ayrılanlara ne ad verilir: Havaric
 • Hariciler kendileri için hangi ismi kullanır: Ehl-i Şurat

Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 1 Average: 5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!