MenüKapat

İslam Kurumları ve Medeniyeti – Dönem Sonu Notları – Arif Hocam

– Hz. peygamber eğer savaş medine dışında yapılacaksa bazı tedbirler alır ve bunları tiizlikle uygulardı. Aldığı tedbirler arasında:
CEVAP:
1. Kendi imkânlarıyla bu hazırlığı yapamayan fakir Müslüman askerlerin silâh,
yiyecek ve gerekirse binekleri devlet tarafından sağlanırdı.
2. Herkesin savaşa katılmasını doğru bulmazdı.
3. Kardeşleştirilen müslümanlardan biri savaşa katılır diğeri Medine’de kalırdı.
4. Savaşa katılanların isimleri sicile kaydedlilirdi.
5. Savaş katılmada gönüllülük esas alınırdı.

– Divan-ı Lügati’t-Türk adlı eser kime aittir?
CEVAP: Kaşgarlı mahmud

– Devşirme usulü ile yetiştirilen osmanlı askerlerine ne denir?
CEVAP: yeniçeriler

– Her toplumda kültür muhtevası eğitim yoluyla kuşaktan kuşağa geçer.Bu durm kültür muhtevasının nesiller boyu akıp gitmesi demektir. Böylece kültür hem bir geçmiş hem de bir gelecek kazanmış olur. Yukarıdaki fade kültürün hangi özelliği ile ilgilidir?
CEVAP: Kültürün öğrenilmiş davranışlar topluluğu olmasıyla

– Genellikle dini meselelerle ilgili anlaşmazlıkları halledip ayırt etmek aşağıdakilerden hangisini görevidir?
CEVAP: kazasker

– Tanzimat sonrasında sıbyan okullarını tedricen ve muhafazakar zümrelerin dikkatini çekmeden “usuli-i cedid üzerine der veren bir duruma getirme amacı güden Maarif-i umumiye Nizamnamesi kaç yılında yürürürlüğe girmiştir?
CEVAP: 1869

– 1867’DE yüksekokul olarak açılan, 1908’de askeri bir fakülte ile birleştirilen ve 4 mart 1905’de Darü’l-Fünun’a bağlanan okul aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP:Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne

– Cahiliye döneminde Mekke’de kasten işlenen ve cezası kısas olan suçların dışında kalan suçlar için tazminat ödetme ve miktarını tespit etme görevine ne ad verilir?
CEVAP: Eşnak

– Abbasi ordusunda miğferli ve zırhlı olup mızrak ve savaş baltaları taşıyan atlı birlikler aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Fürsan

– Medine’de ki kazâ işlerine bakan Mugire b. Nevfel kim tarafından görevlendirilmiştir?
CEVAP: Hz. Osman

– İslam devletinin müslüman olmayan vatandaşından askerlik hizmeti karşılığında aldığı vergi aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Cizye

– Medeniyet kelimesini ilk defa “Civilisation” kelimesine karşılık olarak kullanan kişi kimdir?
CEVAP: Sadık Rifat Paşa

– İslam dünyasında sağlık kurumları en yaygın olarak hangi adla anılmıştır?
CEVAP: Dârüşşifâ

– Abbasiler devrinde Irak kadısı, mahkemesinde hangi mezhebe göre karar vermiştir?
CEVAP. Hanefilik

– Osmanlılar yaptıkları fetihlerle Balkan halkını hangi hıristiyan mezhebin baskısından kurtarmıştır?
CEVAP: Katolik

– İslam medeniyetinde hisbe/ihtisab sisteminin görevleri nelerdir?
1. Ölçü ve tartı aletlerini kontrol etme
2. Okulları denetleme
3. Çarşıların düzenini sağlama
4. Yasaklanmış musiki aleti çalanları cezalandırma.

– Yusuf Has Hâcib’in “Kutadgu Bilig” adlı eseriyle ilgili özellikler nelerdir?
1. Devlet yönetme bilgisini veren bir kitaptır.
2. Aruz vezniyle manzum olarak yazılmış olup 6500 beyitten oluşur.
3. Uygur harfleri ile Türkçe yazılmıştır.
4. Siyaset-nâme mahiyetinde bir eserdir.

– Osmanlılarda Haremeyn Evkaf Nezareti hangi yılda Evkaf-ı Hümayun Nezareti’ne bağlanmıştır?
CEVAP: 1826

– Devlet idaresindeki muhtelif idari, askeri ve mali hizmetlerin yrine getirilmesinde kullanılan defterlere, bunların ve devlet memurlarının bulundukları yere terim olarak ne ad verilir?
CEVAP: Divan

– II. Meşrutiyet döneminde medreselerin ıslah gayretleri içinde İstanbul’da bulunan bütün medreseler Şeyhulislam ve evkaf nazırı Mustafa Hayri Efendi’nin zamanında çıkarılan “Islah-ı Medaris Nizamnâmesi” ile hangi medrese adı altında birleştirilmiştir?
CEVAP: Darü’l-Hilafeti’l-Aliyye Medreesesi

– 1918’de Sultan Mehmed Reşad zamanında Şeyhülislamlığa bağlı olarak kurulan müessese hangisidir?
CEVAP: Dâru’l-Hikmeti’l-İslamiyye

– Emevi ordusunda cihadın faziletlerinde yararlanmak için kendi arzuları ile cepheye koşanlara ne ad verilirdir?
CEVAP: Mütetevvia

– Eski kitap satıcılığı demek olan Sahhaflık XV. asırda ilk olarak hangi Osmanlı şehrinde ortaya çıkmıştır?
CEVAP: Bursa

– Üst düzey bürokratlarla ilgili şikâyetlerine kim bakardı?
CEVAP: Divânü’l-Mezâlim

– Hz. peygamberin hicretten sonra, önceleri Medinetü’n-Nebi sonraları Medine-i Münevvere şeklinde adlandırılan şehir aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Yesrib

– İnsan davranışlarını hem hürriyete kavuşturan hem de sınırlandıran, öte yandan gruplaşmalara ve bölünmelere yol açan değişken bir sosyal örgütler ve ilişkiler ağına ne ad verilir?
CEVAP: Toplum

– Selçuklularda tımarlı sipahilerin önemli illerdeki komutanlarına ne ad verilirdir?
CEVAP: Subaşı

– Devletin güvenliği ve kamu düzeniyle ilgili suçlarla ilgilenen hangisidir?
CEVAP: Şurta

– İlkokullara öğretmen yetiştiren “Daru’l-Muallimin-i Sıbyan hangi dönemde açılmıştır?
CEVAP: Tanzimat dönemi

– Mezalim olaylarını doğrudan karara bağlamak üzere ilk kez haftanın belli bir gününü bu işe ayıran Emevi halifesi kimdir?
CEVAP: Abdülmelik b. Mervan

– Rüşdiyeler hangi padişah döneminde açılmıştır?
CEVAP: II. Mahmud

– Emeviler döneminde iktisadi alanda kurulan divanlardan biri değildir?
CEVAP: Medreseler divanı

– Hadaret terimini, daha çok bilim ve sanatın gelişmesi, hayat standartlarının yükselmesi, zevklerin incelmesi ve niteliğinin artması zemininde kullanan düşünür hangisidir?
CEVAP: ibn haldun

– İnsan yeni bir keşif ve icat etmekten çok taklit etmeye eğilimlidir. Medeniyet, belirli bir bölgede, belli bir dönemde ve belli bir toplumda bir kere ortaya çıkınca oradan komşu toplumlara ve giderek dünyay ya yayılır. Yukarıdaki ifade medeniyetin doğuşuna ilişkin anlatılan aşağıdaki teorilerden hangisi ile ilgilidir?
CEVAP: Yayılma

– Osmanlı medreselerinin bir sistem içinde kurulmasında ve teşkilatın işlenmesinde ilk önemli adımı atan padişah hangisidir?
CEVAP: fatih Sultan Mehmet

– Kazaskerlik ilk kez hangi devlette ortaya çıkmıştır?
CEVAP: Abbasiler

– Tarih felsefesi ve Sosyoloji’nin kurucusu olarak kabul edilen düşünür hangisidir?
CEVAP: ibn haldun

– İdar ve siyasi yapılanmada Hilafetin makamından sonra en yetkili makam olan “vezirlik” ilk defa bir kurum olarak kimler zamanında kullanılmıştır?
CEVAP: Abbasiler

Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 1 Average: 2]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!