Menü Kapat

İslam İnanç Esasları – Dönem Sonu Notları – Arif Hocam

islam inanç esasları
 • Müminin imandan sonra İslam’ın daha temel inanç esaslarına yönelmesi ve onlar hakkındaki
  iman ve bilgisini daha üst seviyelere çıkarması gerekir. Bu şekilde iman esaslarına açık ve geniş bir şekilde inanmaya ne ad verilir? Tafsili iman
 • Varoluşu kendinden olan zorunlu varlığın sadece Allah olduğu ilkesinden hareketle
  ortaya atılan isbât-ı vâcib delili : İmkân delili
 • Peygamberlerin insanlara tebliğ ettiği dinin, Allah katındaki genel adı: İslâm
 • Meleklerin görevleri:
  – Müminleri iyi işlere yöneltmek
  – Peygamberlere salat ve selam getirmek
  – Müminlere ahirette şefaat etmek
  – Allah’ı hamd ile yüceltmek
 • Vahyin mahiyetinin özellikleri:
  – Allah ile peygamberleri arasında nübüvvetin bir sırrı olması
  – Kur’an’da vahyin lafzıyla olduğu gibi korunmasının önemi ve gerekliliğine vurgu
  yapılması
  – Hz. Peygamber tarafından lafız ve mâna olarak telakki edilip öylece tebliğ edilmesi
  – Lafız ve mânadan ibaret olması ve Cebrâil tarafından Lehv-i Mahfûz’dan bu şekilde
  indirilmesi
 • Peygamberlik ile ilgili:
  – Peygamberlik Allah Teâlâ’nın kulları arasından seçtiği şahıslara lutfettiği ve
  insanların kendi istek ve çabalarıyla elde edemeyecekleri bir görevdir.
  – Her ümmete kendi dilleriyle hitap eden peygamber gönderilmiştir.
  – Peygamberlerin kesin sayısı hakkında kesin bir rakam vermek mümkün değildir.
  – Peygamberler Allah’ın kendilerine bildirdikleri dışında gaybı bilmezler.
  – Allah’ın izniyle insanları hidayete ulaştırmaya çalışmışlardır.
  – Allah’ın kendilerini görevlendirdiği ve yardım ettiği birer tebliğci ve uyarıcıdırlar.
  – Kendilerine hiçbir şekilde kullukta bulunulmasını istememişlerdir.
  – Güvenilir, doğru, ileri görüşlü, ihlâslı ve seçkin insanlardır.
 • Kur’an’da ahiret aleminin gerekliliğine dair belirtilen konular:
  – Hakikatin ortaya çıkıp herkesçe tasdik edilmesi
  – Varoluşun ve hayatın anlamlı ve amaçlı olabilmesi
  -İnanç ve davranışlara karşılıklarının verilmesi
  – Evrensel ahlâk ilkelerinin hayata geçirilmesi
 • Ahiret âlemine imanın tanımı: Evrenin kozmolojik düzeninin yıkılmasını sağlayan kıyametin kopmasının ardından, ölülerin Allah tarafından tekrar diriltilmesiyle başlayacak olan ebedi âlemin gerçekleşeceğine inanmaktır.
 • Kur’an’da kıyameti nitelendiren adlar:
  – Tâmme
  – Sahha
  – Sâat
  – Râcife
 • Ehl-i sünnet mezhebinin insan fiillerine ilişkin görüşü: İnsanların fiillerini doğrudan doğruya Allah yaratır.
 • Allah’ın yaratma sıfatını ifade eden kavramlar:
  – İbda
  – Kevn
  – Îcâd
  – İnşa
 • Allah’ın ilim sıfatı ile ilgili: İlim sıfatı Allah’ın, zaman ve mekân sınırı olmaksızın küçük-büyük, gizli-aşikâr, maddî-manevi her var olanı gözlem yapmışçasına hakkıyla bilmesi ve bu niteliğe sahip olmasıdır.
 • Kader kavramının terim anlamı: Allah’ın yaratacağı bütün varlık ve olayları ezelde ilim ve iradesiyle belirlemesidir.
 • İslam’a göre “iyi davranış”ın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  Dinin yapılmasını emir ve tavsiye ettiği iyi, doğru, faydalı ve sevap kazanmaya neden olan bütün eylemler ve davranışlardır.
 • Büyük günah konusunda ehl-i sünnetin inanç anlayışına uygundur?
  İnandığı halde büyük günah işleyen ve işlediği günahlarda ısrarcı olan kimseye
  fasık denir.
 • “Davranış inancın değil, inanç davranışın şartıdır.” görüşüyle inanç-davranış
  ilişkisinde dengeyi kuran mezhep : Ehl-i sünnet
 • İnkarın psikolojik nedenleri:
  – Kıskançlık
  – Aşırı dünya sevgisi
  – Büyüklenmek
  – Arzuların peşinden gitmek
 • Maddeyi varlığın temeli ve ezeli sayan, madde aleminin ötesinde herhangi bir varlık alanı
  tanımayan ve Allah, ruh ve ahireti inkar eden felsefi akım: Materyalizm
 • İslam inanç sisteminde “Ehl-i kıble tekfir edilemez.” ilkesi, sonucu itibariyle nasıl bir
  Müslümanlık anlayışını hedefler? Kapsayıcı ve hoşgörülü bir Müslümanlık anlayışını
 • Allah’ın kendi kendine kaim olması ve başkasına ihtiyaç duymaması anlamına gelen
  selbi sıfat: Kıyam bi nefsihi
 • Din kavramının temel anlamların:
  – İtaat
  – Ceza
  – Tutulan yol
  – Hüküm
 • ——- peygamberlerin dini tebliğlerinde değişmeyen ortak noktadır. Cümlede boş bırakılan yeri doğru şekilde tamamlar? İnanç esasları
 • Vahiy şekillerinden biri: Soru sormayla vahyetme
 • Melekleri yapı olarak cinlerden ayıran en önemli farklılık aşağıdakilerden hangisidir?
  Nurdan yaratılmaları
 • Genel anlamda Allah’ın kendi iradesini seçmiş olduğu peygamberlere çeşitli yollarla
  bildirmesine ne ad verilir? Vahiy
 • Ahiret âleminin imkânına işaret eden ve Kur’an’daki bilgilerle örtüşen bilimsel teori: Büyük patlama (big bang) teorisi
 • Ahiret âlemine imanın tanımı: Evrenin kozmolojik düzeninin yıkılmasını sağlayan kıyametin kopmasının ardından, ölülerin Allah tarafından tekrar diriltilmesiyle başlayacak olan ebedi âlemin gerçekleşeceğine inanmaktır.
 • Peygamberlerin doğrudan Allah’tan veya melek aracılığıyla aldıkları vahiylere
  dayanarak verdikleri haberlerden oluşan mucizelere ne ad verilir? Haberî mucizeler
 • Kader inancına dair dini metinleri aşırı bir akılcılıkla yorumlayan mezhep: Mutezile
 • İnsanın kendi özgür iradesini itaat yönünde ortaya koyduktan sonra Allah’ın onun fiilini
  yaratmasına ne ad verilir? Tevfîk
 • Kader ve kaza inancının irtibatlı olduğu ilâhî sıfatlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte
  ve doğru olarak verilmiştir? İlim, irade, kudret ve yaratma
 • Bir kimsenin inancını dile dayalı olarak dışa vurmasına karşılık inkârını gizlemesine ne ad verilir? Nifak
 • Allah’ı görüyormuş gibi davranışlarında titizlik gösteren kimseye ——- adı verilir. muhsin
 • “Davranış inancın değil, inanç davranışın şartıdır.” görüşüyle inanç-davranış
  ilişkisinde dengeyi kuran mezhep : Ehl-i sünnet
 • İslam inanç sisteminde “Ehl-i kıble tekfir edilemez.” ilkesi, sonucu itibariyle nasıl bir
  Müslümanlık anlayışını hedefler? Kapsayıcı ve hoşgörülü bir Müslümanlık anlayışını
 • Dinî uygulamalardan bir kısmını dine aykırı uygulamalarla değiştirmeye ne ad verilir? Amelî irtidat

Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 1 Average: 5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!