Menü Kapat

İslam İbadet Esasları – Dönem Sonu Notları – Arif Hocam

İSLAM İBADET ESASLARI
 • İbadeti öncelikle sırf ibadet olduğu için ve Allah’ın emrine olan bağlılığı ve saygıyı ifade etmek için yapmaya ne ad verilir? Taabbüd
 • Her bir mükellefin sorumlu ve yükümlü olduğu ibadetlere ne ad verilir: Aynî
 • İstisnaî hallerde başvurulan, abdest ve gusül yerine geçen sembolik, manevi ve hükmi temizliğe ne ad verilir? Teyemmüm
 • Müekked sünnet ile ilgili: Hz. Peygamber’in mecburi olmadığını göstermek için ara sıra terk ettiği sünnettir.
 • Özellik ve tabii durumunu koruyan, içine özelliğini değiştirecek başka maddelerin
  karışmadığı sulara ne ad verilir? Mutlak Su
 • Abdestin sünnetleri: Abdeste niyet etmek, besmele ile
  başlamak, önce elleri bileklerle birlikte üç defa yıkamak, ağız ve burnu su ile
  iyice temizlemek (mazmaza ve istinşak), dişleri fırçalamak, sakalın içine su
  girmesini sağlamak, el parmaklarını birbirine sokup ovuşturmak, başın
  tamamını elin ıslaklığıyla meshetmek, boynu meshetmek, abdest uzuvlarını
  yıkarken bu sayılan sıraya uymak, abdeste sağ uzuvlardan başlamak, bu
  uzuvları üçer defa yıkamak ve su ile iyice ovmak, abdest azalarını yıkarken
  araya başka bir şey sokmamak.
 • Mesh süresi ne kadardır: Yolcu olmayan (mukîm) kimseler için
  bir gün bir gece (24 saat), yolcular için ise üç gün üç gecedir (72 saat).
 • Mâl-i dımâr (telef mal) kapsamına girenler: Denize düşen, devletçe el
  konulan, evde değil açık arazide gömülüp izi kaybolan mallar ile inkâr edilen
  senetsiz alacaklar bu türdendir.

NAMAZ

 • Herhangi bir sebeple bozulan bir namazı vakit içerisinde yeniden kılmaya ne ad
  verilir? İâde
 • İmama ilk rükûunda yetişen kişiye ne ad verilir: Müdrik
 • Cuma namazının farz olmasının şartları:
  – Erkek olmak
  – Sağlıklı olmak
  – Hür olmamak
  – Mukîm olmak
 • Fıkıhta, namaz kılan kişinin, Kur’ân’ın ayetlerinden bir miktarını kendisinin
  işitebileceği şekilde okuması olayına ne ad verilir? Kıraat
 • Sehiv secdesi gerektiren durumlar:
  – Farzın te’hîri
  – Vacini terki
  – Vacibin
 • Kur’ân’da yer alan “Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazlarını devamlı
  kılanlardan eyle” şeklindeki dua hangi peygambere aittir? Hz. İbrahim (a.s.)
 • Mâlikî mezhebine göre yolcuların yolculukta namazları kısaltmalarının hükmü: Sünnet-i müekkede
 • Hanefi mezhebine göre namazda Fatiha Suresini okumanın hükmü nedir: Vacip
 • Kur’ân-ı Kerim’de secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi sebebiyle yapılan secdeye ne denir: Tilâvet secdesi

ZEKAT

 • Zekât malını mülkiyetten çıkarıp tamamen kendi kullanımlarına göre hareket etmek üzere zekât ödeneceklere vermeye ne ad verilir? Temlik
 • Zekat yükümlüsü olmak için nisap miktarı mala sahip olduktan
  sonra, malın üzerinden bir kamerî takvim yılının geçmesine ne denir: Havelân-ı havl
 • Tarım ürünlerinin zekât konusu olması için aranan şartlar:
  – Öşür toprağında yetişmesi
  – Nisabı bulması
  – Ürünün tamamen yetişip elde edilmesi
  – Toprağı işleyenin ödemesi
 • Zekatla yükümlü olmak için gereken tam mülkiyet şartlarından biridir? Fayda ve menfaatin mâlike ait bulunması
 • Altın ve gümüşün zekâtı ile ilgili :
  – Her ne maksatla kullanılırsa kullanılsın zekâta tâbidir.
  – Ayrı ayrı nisabı doldurmazlarsa birbirine eklenebilirler.
  – Zekâtı başka cins mallardan ödenince değerlerine bakılır.
  – Zekât kendilerinden ödenince ağırlıklarına bakılır.
  – Nisab hesabında ayrı işlem görürler.
 • Menkul veya gayrimenkul gelir getiren mallar için kullanılan kavram: Müsteĝallat
 • Hayvanların zekata tabi olmaları için şart olan vasıf: Sâime hayvan olması ve evcil olmaları da gerekir.

ORUÇ

 • Orucun farz olmasının şartlarından biridir? Müslüman olmak
 • Orucun sünnetleri:
  – Sadaka vermek
  – İftar yemeği vermek
  – İ’tikafa girmek
  – Sahuru geç, iftarı erken yapmak
 • Orucu bozan durumlar:
  – Akşam güneş batmadan önce yanlışlıkla okunan ezan sebebiyle bir şey yemek veya içmek
  – Hata ile bir şey yemek veya içmek
  – İsteyerek ağız dolusu kusmak
  – Dişler arasında kalmış nohut tanesi kadar veya ondan biraz büyükçe bir şeyi yemek
 • Orucu bozup kazayı gerektiren durumlardan biri: Hata ile birşey yemek veya içmek (Hata ile unutmanın hükmü farklıdır.)

HAC

 • Hac ile ilgili :
  – Hacca ihram ile başlanır.
  – Hz. Peygamber’in bizzat katıldığı hac, hicretin onuncu yılındadır.
  – Hac hicretin dokuzuncu yılında farz kılındı.
  – Haccın Hz. İbrahim’e kadar uzanan bir tarihi geçmişi vardır.
 • Haccın sahih (geçerli) olmasının şartları:
  – vakit
  – Akıllı olmak
  – İhram
  – Müslüman olmak
 • Haccın farzları:
  – Arafat vakfesi
  – Ziyaret tavafı
  – İhram
 • Haccın vacipleri nelerdir: Müzdelife vakfesi, Cemrelere taş atmak (şeytan taşlama), Veda tavafı.
 • Umrenin rüknüdür? Tavaf
 • Haccın kurallarını ve ihram yasaklarını ihlal keffâreti olarak yapılanlar:
  – Benzeriyle tazmin etmek
  – Sadaka vermek
  – Kurban kesmek
  – Oruç tutmak
 • Sa’y esnasında, erkeklerin yeşil renkle belirlenmiş iki direk veya ışıklı işaret arasından hızlanarak hafiften koşar gibi geçmelerine ne ad verilir: Hervele
 • Hac farz olduktan sonra Müslümanların yaptığı ilk hacda hac emiri (genel yöneticisi) kimdir: Hz. Ebubekir (r.a.)
 • Öğle ve ikindi namazlarının birleştirilerek öğle vaktinde kılınmasına ne ad verilir: Cem-i Takdim (öne alarak birleştirmek)

KURBAN

 • Hanefilere göre kurban ibadetiyle yükümlü olmanın şartları:
  – Aklı yerinde buluğa ermiş olmak
  – Müslüman olmak
  – Seferi olmamak
  – Hür olmak
 • “Dahıyye” terimini tanımlar: Kurban bayramında kesilen hayvandır
 • Kurban ibadetiyle sorumlu olmak için aranan zenginlik şartıyla ilgili: Sahip olunan malın nâmî/artıcı olması şart değildir.
 • Ortak kurban kesiminde aranan şartlardan biridir? Hiçbir ortağın hissesi yedide birin altına düşmemelidir.
 • Adağın şartları:
  – Adanan şeyin yerine getirilmesinin imkânsız olmaması
  – Adanan şeyin cinsinden farz veya vacip bir ibadetin bulunması
  – Adanan şeyin kişinin ileride yapmakla yükümlü olacağı bir ibadet olmaması
  – Adakta bulunan kimsenin buluğa ermiş olması
 • Adak teriminin anlamı: Dinen yükümlü olunmadığı halde, Yüce Allah’a farz
  veya vacip cinsinden bir ibadeti yapma sözü vermektir.
 • Bir hayvanın kurban olmasına engel olmayan kusurlar: şaşı, uyuz, deli veya aksak olması, kulaklarının delinmiş veya enine yarılmış olması, boynuzsuz veya boynuzunun biraz kırık olması, iğdiş edilmiş olması, dişlerinin az bir
  kısmının dökülmüş olması engel değildir.

YEMİN

 • Bir kimsenin bir işi yapıp yapmaması veya bir olayın doğru olup olmaması konusundaki
  söylediği sözünü Allah’ın adını ve sıfatını zikrederek kuvvetlendirmesini ifade eden
  terim: Yemin
 • Zorlama ve tehdit altında yapılan yeminleri geçerli ve bağlayıcı sayan mezhep: Hanefi
 • Helal kavramının eş anlamlısı: Mubah
 • İşlenen bazı günahlar için hem ibadet hem de bir ceza olarak yerine getirilmesi gereken
  davranışlara ——- adı verilir: Keffaret
 • Keffâret ile ilgili:
  – Ergin olmayanlar keffâret ile sorumlu değildir.
  – İşlenen suçun vebalini bütünüyle ortadan kaldırmaz.
  – Sadece Müslümanları ilgilendirir.
  – Ancak naslar tarafından belirlenen ibadet ve şekillerle yerine getirilir.
 • Özündeki (aslındaki) veya vasfındaki bir kötülükten dolayı kesin bir delile ve
  açık/bağlayıcı bir ifadeyle yapılmaması istenen fillere ne ad verilir? Haram
 • Esasen meşru olduğu halde, haram kılınmasını gerektiren bir durum sebebiyle haram kılınan filleri ifade eden kavram: Haram li-ğayrihi
 • Dolaylı Haramla ilgili:
  – Haramlığın sübutu kesin delile dayalı değilse helal sayan kimse tekfir olunmaz, ama fâsık olur.
  – Dolaylı haramda meşru kısım yapılabilir ama haram kısmın terki farzdır.
  – Fiil aslı açısından meşru, vasfı açısından gayri meşrudur.
  – Dinin ana kaynaklarının bir dış unsur dolayısıyla haramlığına hükmettiği fiildir.
 • Hanefîlere göre “haram” kavramının unsurları:
  – Yasaklığı kesin bir ifadeyle sabit olması
  – Vasfında bir kötülük veya zarar bulundurması
  – Özünde bir kötülük veya zarar bulunması
  – Sübut yönünden kesin bir delil ile yasaklanması
 • Terfih ruhsatı ile ilgili :
  – Azimet veya ruhsata uymak serbesttir.
  – Azimet hükmünün sebebi ortadan kalkmaz.
  – Ruhsat yolunu seçmek genişlik sağlar.
  – Azimetin tercih edilmesi evladır.
 • Herhangi bir zaruret olmaksızın özünden haram olan bir fiilin işlenmesi durumunda, müslümanın vasıfları açısından hangisi gerçekleşir: Hem adalet hem de mürüvvet vasıflarını zedeler.
 • Sünnet ile sabit olan keffaret türleri: Oruç bozmak, hayızlı kadınla cinsel ilişkide bulunmak

Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 1 Average: 5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!