MenüKapat

İslam Hukukuna Giriş – Dönem Sonu Notları – Arif Hocam

– Cezanın ancak suçu işleyen kişiye verilebileceğini öngeren ilke hangisidir?
CEVAP: Şahsilik (Kişisellik) ilkesi

– Evlilik sırasında belirlenmiş mehire ne ad verilir?
CEVAP: Mehr-i Müsemma

– Murisini öldüren katilin mirastan mahrum kalması ne tür bir cezadır?
CEVAP: Tabi ceza

– Fıkıh kitaplarında Muhâsemat konu başlığı altına dahil edilebilecek
bölümlerden biridir?
CEVAP: Kitabü’l-Vekâle

– Cahiliye örf-adet hukuku içinde İslam’ın ilkeleri ile tamamen uyumlu olan Kural ve kurumların İslam hukukunda aynen benimsenip devam ettirilmesine ne ad verilir?
CEVAP: ibkâ

– Muâmelât alanının bir başlığı olan terikât, günümüz hukuku ile hangi ortak ve benzer konuları içermiştir?
CEVAP: Miras hukuku

– Cahiliye hukukunun özelliklerinden biri değildir?
CEVAP: yazılı bir hukuk sistemi olması

– Fıkıh kitaplarında bulunan kitâbu’l-eymân bölümünün içeriği aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Yeminler bölümü

– Bir Şer’i hüküm hakkında bir kanaate ulaşabilmek için bütün gücü harcaması” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: içtihad

– Aşağıdakilerden hangisi kan bağı sebebiyle haram olanlardan değildir?
CEVAP: Abinin hanımı olan yengenin kız kardeşi ve kız kardeşinin çocukları

– Ebu Hanîfe, Mâlik ve Şâfii gibi ekol kurucu müctehidlerin kendi zamanlarına kadarki bütün birikimi eleyip seçerek bütünlüklü, kendi içinde tutarlı bir yapının kurulması ile sonuçlanan İçtihat aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Kurucu İçtihad

– Hicri III. (Miladi IX.) yüzyılın ortalarından sonda kurucu içtihad faaliyetlerinden mezhep içtihad faaliyetlerine geçilmiştir. Bu husus literatürde aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
CEVAP: İçtihad kapısının kapanması

– Şer’î hükümlerce doğrudan düzenlenmeyen ve daha çok cevap alanı diye nitelendirilen alanda aklın gereklerine
göre hüküm verme anlamına gelir. Şer’i hukukun ana işleyişinden farklı olmak da birlikte şer’î hukuka aykırı görünmez ve bir şekilde şer’î hukukun ana ilke ve hedeflerinin denetimine tâbi olması itibariyle şer’î hukukun içerisinde dahil edilir.
Yukarıda açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Örfi İçtihad

– İslam hukukunda kanunlaştırma hareketleri ilk örneği aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Mecelle-i Ahkam-ı Aliyye

– Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ayni hakları tanımlar?
CEVAP: Bir kimseye bir mal (eşya) üzerinde doğrudan doğruya hakimiyet sağlayan ve herkese karşı ileri sürülebilecek haklardır.

– Mecellenin ” tab-ı insanî olup da vakt-i hacet için iddihar olunabilen şeydir” şeklinde mal tanımında ” iddihar olunabilen” ifadesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
CEVAP: malın fiziki bir varlığın olması (doğrudan ferdi hakimiyet kurulabilmesi unsuru)

– Evlilik akdi için öne sürülebilen şartlardan ta’likî şart nedir?
CEVAP: BIR DURUMUN GERÇEKLEŞMESINE BAĞLAYAN GECIKTIRICI ŞARTTIR

– İslam hukukunda mirasın vârislerin mülkiyetine intikali nasıl gerçekleşmektedir?
CEVAP: Mûrisim yada varislerin rızasına bağlı olmaksızın gerçekleşmesi

– Daha çok mâlikî ve hanbelî mezheplerinde işletilen ve kötüleri giden yolların kapatılması şeklinde tanımlanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Sedd-i Zerai

– Günümüzde Kuzey Afrika ülkelerinin çoğunun amel ettiği mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Maliki

– Hanefîlere göre aşağıdaki durumlardan hangisi “terfih ruhsatı” olarak değerlendirilir?
CEVAP: Yolculuk halinde oruç tutmamak

– Edâ ehliyetinin başladığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Temyiz

– Kitap ve sünneti yasaklanmış fakat kendilerine herhangi bir cezai yaptırım öngörülmemiş davranışlar hangi kapsama girer?
CEVAP: Ta’zir Suçları

– Veliye, velayeti altında bulunan kimseyi ancak onun rızası ile evlendirme yetkisi veren velayet aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Velayet-i şirket

– Vâcibin edâ edilebileceği vakit açısından yapılan taksiminde aşağıdakilerden hangisi mutlak vacibe örnektir?
CEVAP: Ramazan orucunun kazası, keffaretler

– Ahmed b. Hambel’in deliller hiyerarşisi icerisinde kıyasa tercih ettiği delil aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Mürsel ve Zayıf hadisler

– Misli mal ve kıyemi mal ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
CEVAP: Yumurta Kıyami maldır (Doğrusu yumurta ve para mislî maldır)

– Aşağıdakilerden hangisi Allah ve kul hakkı ortak olup kul hakkının daha ağırlıklı olarak ihlâl edildiği suçlara örnek olarak verilebilir?
CEVAP: Cİnayet

– ” Es-sünnetü Kâdıyetün Ale’l Kitap” deyişiyle asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Kur’an’ın anlaşılmasına Sünnetin büyük ihtiyaç vardır.

– İradi sınırlamalar nedir?
CEVAP: Malikin kendi iradesiyle yaptığı hukuki işlemler yoluyla mülkiyet hakkına getirdiği sınırlamalardır

– Aşağıdakilerden hangisi sünni ekollerden biri değildir?
CEVAP: İbâzi

– Aşağıdakilerden hangisi tabiün döneminde yer alan islam hukuku kaynaklarından birisi değildir?
CEVAP: Kanunnameler

– Bağlayıcılık nitelikleri esas alındığında fıkıh kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
CEVAP: Fıkıh kurallarının bir kısmı tavsiye edici niteliktedir.

– İkrahın olmamasını bir sıhhat şartı saymayan ve mükrehin yaptığı nikahın geçerli olduğunu ileri süren hangisidir?
CEVAP: Hanefiler

– Kıyası etkin bir biçimde kullanan Ebu Hanife’nin kıyasın hedeflenen neticeye ulaştırmadığı durumlarda kullandığı delil aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: İstihsan

– Şia’da içtihad faaliyetlerinin diğer mezheplere oranla daha geç başlamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Masum imam anlayışının etkisi

– Aşağıdakilerden hangisi klasik fıkıh kitaplarının genellikle son kısımlarında yer alan ukûbât ana başlığı altında ele alınan konuların kapsamı dahilinde sayılabilir?
CEVAP: İslam hukuku açısından suç kabul edilen fiiller

– Tazir suçuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
CEVAP: Şar’i tarafından bunların nasıl cezalandırılacaklarını bildirmiştir.

– Kesin bir şekilde yapılması istenilen, terk edilmesi halinde cezanın hak edildiği fiildir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağidakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
CEVAP: Vacip

– İslam hukukunun “ilahi iradeye dayalı olması” ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP. Doğrudan veya dolaylı olarak vahiye dayanması

– İslam hukukunun kaynakları, genel olarak deliller ile birtakım yöntemlerden oluşmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bir yöntemdir?
CEVAP: Kıyas

– Aşağıdakilerden hangisi mezhep merkezli dönemin özelliklerinden biri değildir?
CEVAP: Dört mezhebin görüşlerini içeren kanun metinlerinin hazırlanması

– Hanefilere göre, feshedilmesi mümkün olmayan bir tasarrufta, mükrehin ikrah sonucunda yaptığı tasarrufları geçerli olup sonuçlarını doğurur. Aşağıdakilerden hangisi böyle bir tasarruf değildir?
CEVAP: Alım-Satım Akdi

– İslam ceza hukukunda suçlar Allah hakları ve kul hakları ayrımı esas alınarak dört kısma tasnif edilebilmektedir. Buna göre aşağıdakilerde hangisi yanlıştır?
CEVAP: İçki içme sırf kul hakkı kapsamında yer alır. (Doğrusu: Sırf Allah hakkını ihlâl eden suçlar: Zina ve içki içme)

– Fesih ve ölüm gibi bir sebeple evliliği sona eren kadının başkası ile evlenebilecek hale gelmesi için beklemesi gereken süreye ne denir?
CEVAP: İddet

– Borç ilişkisi kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP:i iki taraf arasında mevcut bulunan ve bunlardan birini diğerine karşı belirli bir davranışta (edim) bulunmakla yükümlü kılan hukuki bir bağdır.

– Adalet şartının, içtihadın sahih bir şekilde gerçekleşmesi değil fetvanın kabulünün şartı olduğunu belirten usulcü aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Gazzali

– Aşağıdakilerden hangisi asli delillerin uzantısı olan delillerden biridir?
CEVAP: Sahabi Sözü, Önceki şeriatler, ve Medine ehlinin uygulaması.

– “ Fıkhın altın çağı” nitelemesi ile kastedilen dönem aşağıdakilerdem hangisidir?
CEVAP: Müçtehid imamlar dönemi (Tedvin dönemi)

– İstifa ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
CEVAP: mezhepler oluştuktan sonra fetva sormak için daha güvenilir alim arayışı şart olmuştur.

– Aşağıdaki ifadelerden hangisi “ meşakkat teysiri celbeder” kaidesinin içeriğine uygundur?
CEVAP: Dindeki emirlerin ve fıkhi hükümlerin uygulanması insanın bir zarara uğramaksızın katlanabileceği seviyede bir zorluk taşıyabilir.

Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 1 Average: 5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!