Menü Kapat

İslam Düşünce Tarihi – Kişiler – Arif Hocam Notları

islam düşünce tarihi
 • Pertevname adlı eserinde, Aristo’nun kategori anlayışını eleştiren filozof: Suhreverdi
 • İslam dünyasında gerçek anlamda ilk filozof olarak kabul edilen: Kindi
 • Dini telakkinin dışına çıkarak ahlakı bir felsefe problemi olarak tartışan ilk meşşai filozofu: Kindi
 • “Hayy B. Yakzan” kimin eseridir: İbn Tufeyl
 • Meşşai filozofları Gazzali‘den sonra da tenkid eden filozoflardan biri: Ebu’l -Berakat el-Bağdadi
 • Latin dünyasında “commentator” ünvanı ile tanınan Endülüslü filozof: İbn Rüşd
 • Özellikle “Fasl’ul-Makâl” adlı eserinde yabancı kültürler sorununa açıkça değinen ve yabancı kültürlere ait hususların tümden reddedilmesinin anlamsızlığına işaret eden filozof: İbn Rüşd
 • İslam’ın asli inanç ilkelerine aykırı olmadıkça yabancı kültürlerden felsefi ve ilmi hakikatları almanın meşru olduğunun savunulduğu “Fasl’ul-Makâl” adlı eser kimindir: İbn Rüşd
 • İslam dünyasında Aristoteles’in pek çok eserini şerh etmiş ve O’nu en iyi anlamış kişi olarak ün yapmış düşünür: İbn Rüşd
 • Kur’an ayetleri ve akli verilerle felsefenin gerekliğinin ortay konduğu, din-felsefe ilişkilerinde alan ve sınırları belirlemek ve böylece de din ve felsefenin uzlaşmasını sağlamak üzere bir zemin oluşturulmaya çalışılan “Fasl’ul-Makâl” adlı eserin yazarı: İbn Rüşd
 • Gazzali’nin filozoflara yönelttiği eleştirilere karşı ilk ciddi tepkiyi gösteren düşünür: İbn Rüşd
 • Asıl adı Hüseyindir. Ebu Ali künyesi ile anıldığı gibi, tıp ve felsefe alanında en büyük otorite demek olan “eş-Şeyhü’r-Reis ünvanıyla tanınır. Batıda ise “Avicenna” olarak bilinen filozof: İbn Sina
 • Batı islam dünyasında yetişen ilk müslüman filozof olan, Endülüs’ün kuzeyindeki Sarakusta şehrinde muhtemelen 1077 yılında doğan, batıda “Avempace” ismi ile tanınan filozof: İbn Bâcce
 • TBMM kararı ile “Hak Dini Kur’an Dili” eseri yazan düşünür: Elmalılı Hamdi Yazır
 • Hemedan yakınlarındaki Esedabad’da doğan, Muhammed Abduh ile birlikte batı sömürgeciliğine karşı müslümanları birleştirmeyi amaçlayan “El-urvet el-vuska” adlı gazeteyi çıkartan, II. Abdulhamid döneminde İstanbul’a gelip dersler veren İslam düşünürü: Cemâleddin Afganî
 • Varlığın meydan gelişini Tanrı, ruh, madde, mekan ve zaman olmak üzere beş ezeli ilke ile açıklayan fakat deist bir dünya görüşü savunduğu için İslam dünyasında takipçileri olmayan tabiatçı filozof: Ebû Bekir (Zekeriyya) er-Râzî
 • İbn Tufeyl’in meşrikihikmet tasavvurunu oluştururken örnek aldığı düşünür: Gazali
 • Eflâtunculuğa meyletmiş olan “Risale-i Eflâtûniyye” adlı eserin yazarı kimdir: Muslihiddin b. Sina
 • Aslen yahudi, orta veya ileri yaşında müslüman olan en önemli felsefe eseri “Mu’teber fi’l-Hikme” olan felsefeci: Ebu’l -Berakat el-Bağdadi
 • Pakistan’ın büyük şairi ve filozofudur. Pencap Eyaleti’nin Siaklkot şehrinde dünyaya gelmiş ve Lahor’da vefat etmiştir. Modernlik ile geleneği birbiri ile uzlaştırmaya çalışan, 1883-1938 yılları arasında yaşamış çağdaş İslam düşünür: Muhammed İkbâl
 • Batı ile doğu arasında bir köprü kurmayı deneyen, gelenek ile moderniteyi birbiriyle uzlaştırmaya çalışan, Mevlan ile Niethzsche gibi birbiriyle zıt iki düşünüre eserinde yr veren fikir adamı: Muhammed İkbâl
 • İslam düşünce geleneğinde tarih düşüncesinin önemli isimlerinden biri olan, tarih, felsefe, matematik ve tıp alanlarında eserler veren, ahlak felsefesinde öncü olup kendisinden sonraki Müslüman ahlakçıları etkileyen ve “Tecâribü’l-Ümem” adlı eserin sahibi: İbn Miskeveyh
 • “Tecaribü’l-Ümem” kimin eseridir: İbn Miskeveyh
 • İslam düşünce geleneğinde tarih düşüncesinin önemli ikinci ismi olan, tabiatta olduğu gibi tarihte de tesadüflere yer olmadığını savunan düşünür: İbn Miskeveyh
 • İslam filozoflarının eserlerini asıllarından okumak ve İslam dini hakkında doğrudan bilgi edinmek amacıyla Arapça öğrenen modern batılı filozof: Locke
 • Batıda orta çağın erken dönemlerinde“Avennasar” adıyla anılan müslüman filozof: Farâbî
 • Batı Hıristiyan ve Yahudi düşüncesine en çok etkisi olan Müslüman filozoflardan biri olan, İbn Messere ve İbn Gabriel gibi Yahudi filozoflar aracılığı ile Batı’da tanınmaya başlayan, avennesar, Abunazar, Albunasar gibi ile Batı’da meşhur olan filozof: Farâbi
 • Allah’ın varlığı ve varlığının ispatı konularında Farabi‘den çok etkilenen skolastik dönem düşünürü: St. Thomas
 • Fârâbî’den ontoloji konusunda etkilenen, Fârâbî’nin Allah’ın sıfatları hakkındaki yorumunu ve Allah’ın varlığının ispatı için ortaya koyduğu delilleri ona benzer şekilde “Summa theologia” adlı eserinde tekrarlayan Hıristiyan filozof: St. Thomas
 • Gazzali’nin Kelami ve felsefi düşünceyle tanışmasını, bu fikirlere ilgi duymasını sağlayan, kelamın Eş’ari ekolündeki büyük alimi: İmamu’l-Harameyn Ebu’l-Meaâlî el Cuveynî
 • Gazzali’nin “Bahse girme” yoluyla Allah’ın ispatı görüşünden etkilenen batılı filozof: Pascal
 • Meşşai okul geleneğine karşı çıkan ve İşraki okulun kurucusu olan filozof: Şehâbeddin es-Sühreverdî
 • “İslamda Dava-yı Kavmiyye” adlı eserinde ırkçılığı tenkid ederek “Türkçülüğün Esasları” adlı esere tenkidler getiren, “İslamiyet’in esasları, mazisi ve hali” adlı makalesinde ise İslam dininin daima akılla barışık gittiğini kanıtlaya çalışan, Darülfünundaki dersleri sırasında Fransızca felsefe terimlerinin Osmanlıca’ya nasıl aktarılacağına dair önemli çalışmalar yapan çağdaş islam düşünürü: Babanzâde Ahmed Naim
 • İbn Sina’nın ruhun bedenden ayrı olarak var olduğunu ispat etmek için kullandığı “Uçan Adam” örneğini aynen tekrarlayan batılı filozof: Descartes
 • Toplumları bir arada tutan ve tarihteki toplumların yükselişini “asabiyye” terimi ile açıklayan düşünür: İbn Haldun
 • Zamanıvarlığın sayımı,yani varlığın bekasının müddeti olarak gören Ebu’l-Berakat el-Bagdadi Osmanlı düsünürlerinden hangisinin üzerinde etkisi olmuştur: Davud el-Kayserî
 • Eğitimini hem nakli hemde felsefe, mantık, astronomi ve matematik gibi ilimlerle tamamlayan, Osmanlı Devleti’nin ilk Şeyhülislamı olan Şerh-i İsagoci eserinin de yazarı olan ünlü düşünür: Molla Fenari
 • Türkiye’de sağlam bir felsefe geleneğinin oluşmasında önemli katkıları olan ve “Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi”, “Bilgi ve Değer”, “Aşk Ahlakı” adlı eserleri yazan düşünür: Hilmi Ziya Ülken
 • “Varidat” adlı eser hangi düşünüre aittir: Bedreddin Simavi
 • Dini konuları akıl ve mantık verileri doğrultusunda açıklamaya özen gösteren, gerektiğinde aklı nakle üstün tutan, İslam Ansiklopedisi’ne birçok madde yazmış “meram” adlı dergide birçok makalesi yayınlanmış 1869-1946 tarihleri arasında yaşamış ünlü çağdaş islam düşünürü: İsmail Hakkı İzmirli
 • “Risale fi tahkiki Vücudi’l-vacib” adlı eserinde İbn Sina’nın görüşlerini özetleyen ve bu bağlamda eski ve yeni kelamcıların filozofları yanlış anladığını ileri süren ve dolaylı da olsa Tehfüt geleneğine katkı sağlamış olan düşünür: Molla Lütfi
 • “Mizanu’l-Hak” ve “Keşfu’z-Zunûn” adlı eserlerin yazarı, öncelikle akli ilimlerin öğrenilmesi ve bu bilgiler ışığında nakli ilimlerin kavranması gerektiğini, oysa kendi döneminde tam tersinin yapıldığını savunan düşünür: Kâtip Çelebi
 • İbn Tufeyl’in “Hayy bin Yakzan” adlı felsefi ve bilimsel romanını Fransızcaya çeviren filozof: Gauthier
Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 1 Average: 5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!