Menü Kapat

İnkilap Tarihi 1 – Dönem Sonu Notları – Arif Hocam

 • Ağrı Dağı’nın tamamının Türkiye sınırları içine alındığı antlaşma: Türk-İran Sınır Antlaşması
 • Lozan Barış Konferansı’na gitmeden önce Meclis tarafından Türk Heyetine verilen talimatnamede, kesinlikle taviz verilmemesi, gerekirse görüşmelerin kesilmesinin istendiği konu: Ermenilere toprak verilmemesi ve kapitülasyonların kaldırılması
 • I. Dünya savaşı sonunda ABD’nin barışı temin edebilmek için her iki tarafın da çıkarlarının korunduğu iddiasıyla 14 madde halinde açıkladığı belge: Wilson ilkeleri
 • Bugünkü Türkiye-Irak sınırının çizildiği antlaşma: Ankara antlaşması
 • Düzenli Türk Ordusunun Batı Cephesi’nde Yunanlılar ile yaptığı ilk muharebe: I. İnönü Muharebesi
 • 1927 kongresinde Cumhuriyet halk fırkası’nın parti proğramına giren Atatürk ilkeleri: Devletçilik-İnkilapçılık
 • İlk Defa istiklal savaşının gerekçesi, yöntemi, amacı açıklanmış ve Türk ulusu Milli mücadeleye davet edildiği kongre: Amasya Genelgesi
 • Ankara hükümetinin lozan Barış konferansı’nın ikinci döneminde Özellikle Musul konusunda ABD’nin desteğini almak için yaptığı girişim: Chester projesi’nin onaylanması
 • Türkiye’nin boğazlar üzerindeki tam eğemenliğini sağlayan antlaşma: Montrö Boğazlar Sözleşmesi
 • Türkiye’nin, Lozan Antlaflması’nın egemenlik haklarını sınırlandıran
  hükümlerden kurtulmasını sağlayan: Montrö Sözleşmesi
 • Lozan Barış Antlaşması’nın taraflarından biri olmayan, konferansa sadece gözlemcisıfatıyla katılan ülke: ABD
 • İngiliz delegesi Lord Curzon (Gürzon)’un sık sık Mondros’u hatırlkatması üzerine “Ben buraya Mondrostan değil, Mudanya’dan geldim” cevabını veren kişi: İsmet (İnönü) Paşa
 • Lozan barış Konferansına katılan heyet: İsmet Paşa (İnönü): Dışişleri Bakanı, Delegasyon Başkanı, Dr. Rıza Nur Bey: Sağlık Bakanı, Hasan Bey (Saka): Eski Maliye Bakanı.
 • Mustafa Kemal Paşa’ya “Gazi” ünvanıve “Mareşal” rütbesi hangi muharebe sonucunda verilmiştir: Başkomutanlık Meydan Muharebesi
 • Hakimiyet-i Milliye gazetesinin “Şahaser-i Garabet” başlığını atarak tepki gösterdiği olay:
 • Misak-ı Milli sınırları içerisinde yer alan Edirne dahil Doğu Trakya’nın savaşılmadan kazanılmasını sağlayan antlaşma: Mudanya Mütarekesi
 • 1927 yılından itibaren 23 nisan’ı çocuk bayramı olarak kabul edip kutlayan cemiyet: Himaye-i Etfal Cemiyeti
 • Lozan barış antlaşmasında çözüme kavuşturulamayan konu: Musul
 • Hem Ankarayı hem de Türkiye Cumhuriyetini resmi olarak ilk ziyaret eden devlet adamı: Afgan Kralı Amanullah Han
 • Milli mücadeleye zarar veren cemiyetlerden birisi: Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti
 • Türkiye’nin 2 mayıs 1920’de yeni teşkil edilen Genel Kurmay başkanlığı görevine getirilen kişi: Mustafa İsmet (İnönü) Paşa
 • Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurucusu: Ali Fethi Bey (Okyar)
 • Üç Tarz-ı Siyaset adlı eserin yazarı: Yusuf Akçura
 • I. Dünya savaşı sonunda ABD’nin barış temin edebilmek için, her iki tarafında çıkarlarının korunduğu iddasıyla 14 madde halinde açıkladığı belge: Wilson ilkeleri
 • Mustafa kemal paşa’nın 9. ordu müfettişliğine atanma nedeni: Görev sahasında kalan Türklerle Rumlar arasındaki çatışmaları sona erdirmek
 • İdeolojiler ve milletler çağında Osmanlı devleti’nin ilk siyasi ideolojisi: Osmanlıcılık
 • Mondros mütarekesinden sonra işgallere karşı ilk direnişin başladığı yer: Hataya/İskenderun
 • Balkan savaşları sonrası Meriç nehri osmanlı devleti ile Bulgaristan arasında sınır olarak belirleyen antlaşma: İstanbul barış antlaşması
 • Balkan savaşları sonunda Osmanlı devletinden bağımsız olarak ortaaya çıkan ilk devlet: Arnavutluk
 • III. Selim döneminde yapılan yenilikler genel olarak: Nizam-ı cedid
 • Mütatreke döneminde Mustafa kemal paşa ve Ali fethi bey tarafından çıkarılan gazete: Minber
 • 3 kasım 1839 da Hariciye nazırı Mustafa reşit paşa tarafından Gülhane meydanında okunarak ilan edilen belge: Tanzimat Fermanı
 • Vilayet-i Şarkiyye (Doğu illeri): Erzurum, Sivas, Van, Bitlis, Diyarbakır, Elaızğ
 • 23 nisan 1920 de TBMM’nin en yaşlı sıfatı ile meclisi açan: Sinop Mebusu mehmet şerif Bey
 • Osmanlı Devletinin Sevr barış antlaşmasını imzalamasını hızlandıran olay: Yunan ordusunun Aydıni nazilli, Balıkesir ve Bursa’yı işgal ederek İzmit’e doğru ilerlemesi.
 • İngilizlerin ilk işgale başladığı yer: Musul
 • Anadluda bir Ermeni devleti kurulmasına yönelik kararların alındığı konferans: Paris Barış konferansı
 • I. Dünya savaşı esnasında İngiltere^nin yahudilere bir devlet kurmaları için bugünkü Filistin topraklarını vadettiği belge: Balfour deklarasyonu
 • Misak*ı Milli’nin osmanlı meclisi sonrasında yaşanan gelişme: İstanbul’un işgal edilmesi
 • Osmanlı merkez vilayetlerinde bir süvari birliğini ve askeri-idari hiyerarşiyi desteklemek amacıyla yapılan ve mieras yoluyla geçmeyen tahsisat sistemi: Tımar Sistemi
 • I. meşrutiyet döneminde Osmanlı impratorluğunun ilk meclisi olan Meclis-i mebusanın II. Abdülhamid tarafından süresiz olarak kapatılma nedeni: 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı
 • Osmanlı devleti’nin 1 kasım 1831’de Türkçe olarak yayın hayatına başlayan ilk resmi gazetesi: Takvim-i Vekayi
Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 6 Average: 3.7]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!