; Tefsir - DHBT Çıkmış Sorular

Haberler:

2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)

Ana Menü

Tefsir - DHBT Çıkmış Sorular

Başlatan Arif ARSLANER, Ksm 04, 2023, 05:15 ÖS

« önceki - sonraki »

1 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Arif ARSLANER

1. Aşağıdakilerden hangisi Tabiûn Dönemi tefsir faaliyetlerinin temel nitelikleri arasında yer almaz?

A) Baştan sona bütün Kur'an ayetleri tefsir edilmeye başlanmıştır.
B) Tefsirde ihtilaflar çoğalmaya başlamıştır.
C) Tefsirde dirayet-rivayet ayrımı belirginleşmiştir.
D) İsrailiyat türü bilgilerin tefsire girişi çoğalmıştır.
E) Mezhebi görüş farklılıklarının temelini oluşturacak fikri tartışmalar başlamıştır.

CEVAP: C

2. Ayetlerin, lafzında olmamakla birlikte söz dışı delaletinden çıkarılabilecek anlamları bulunabilir. Örneğin, "Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine 'Öf!' bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle." (İsra, 17: 23) ayetinde ana babaya karşı takınılması gereken tavırlar ortaya konmuştur. Her ne kadar doğrudan dile getirilmiyor olsa da ayetten onların dövülmemesi gerektiği anlamı da çıkarılabilmektedir.

Parçada bahsedilen bu husus aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?

A) Mana
B) Tefsir
C) Mantuk
D) Mefhum
E) Tevil

CEVAP: D

3. Osmanlı Dönemi'nde az sayıda tefsir tercümesinin yapıldığı bilinmektedir. Tercemetü't-Tibyan fi
Tefsiri'l-Kur'an bunların en meşhurlarından biridir. Bu, Hıdır b. Addurrahman el-Ezdi'nin et-Tibyan fi
Tefsiri'l-Kur'an'ı esas alınarak hazırlanmış telif-tercüme karışımı bir eserdir.

Bu tercümenin müellifi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ayıntabi Mehmed Efendi
B) Ahmed-i Dâi
C) İbn Arabşah
D) Musa İzniki
E) Gurabzade Ahmed Nasıh

CEVAP: A

4. Ebu Mansur el-Maturidi'nin Tevilatü'l-Kur'an adlı tefsiriyle ilgili olarak,

I. Dirayet türü tefsirler arasında yer alır.
II. Sadece ahkâm ayetlerinin tefsirini içerir.
III. Gaybi konularda mecazi anlatımlara yer verir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

CEVAP: E

5. Sahabe nesli, Hz. Muhammed'den öğrendiklerini sonraki nesillere nakletmeleri sebebiyle başta hadis olmak üzere temel İslami ilimlerin birçoğunda özel bir konuma sahiptir. Kimlerin sahabe olarak kabul edileceği hususunda farklı görüşler olmakla birlikte, İslam âlimlerinin çoğu bazı özellikler konusunda fikir birliğine varmışlardır.
Buna göre Hz. Muhammed döneminde;
I. Müslüman olmasına rağmen onu görmeyen,
II. onunla tanışıp görüşmüş olmasına rağmen onun vefatından sonra Müslüman olan,
III. Müslüman olup daha sonra İslam'ı inkâr eden,
IV. onun sohbetine katılan ve Müslüman olarak ölen kişilerden
hangileri İslam âlimleri tarafından sahabe olarak nitelenmiştir?

A) Yalnız IV
B) I ve IV
C) II ve III
D) II ve IV
E) II, III ve IV

CEVAP: A

6. Cezayirli âlim Muhammed b. Yusuf Ettafeyyiş'in farklı konularda pek çok eseri olmakla birlikte Himyanu'z-Zadila Dari'l-Me'ad isimli tefsiri bunların en meşhurudur. O, bu eserinde imanın tasdik, ikrar ve amelden meydana geldiğini ve amelin imanın vazgeçilmez bir cüzü olduğunu, büyük günah işleyenlerin cehennemde ebedi kalacaklarını, tövbe etmeden ölen kimselerin affedilmeyeceğini ve şefaate de uğramayacaklarını savunmuş; Hz. Ali'nin imametine dair ileri sürülen delilleri de reddetmiştir.

Parçadan hareketle bu eserin aşağıdaki tefsir türlerinden hangisine ait olduğu söylenebilir?

A) İlmî
B) İçtimai
C) İşari
D) Lügavi
E) Mezhebi

CEVAP: E

7. I.  Lügavi
II.  İçtimai
III. Konulu
IV. İşari
V.  Mezhebî

Yukarıdaki tefsir ekollerinden hangilerinin çağdaş dönemde ortaya çıktığı söylenebilir?

A) I ve III
B) II ve III
C) II ve IV
D) I, III ve V
E) II, IV ve V
                         
CEVAP: B

8. Aşağıdakilerden hangisi tefsirin Tedvin Dönemi olarak kabul edilen hicri ikinci ve üçüncü asır müfessirlerinden biri değildir?

A) Mukatil b. Süleyman
B) Süfyan es-Sevri
C) Yahya b. Sellam
D) Ebu Ubeyde
E) Kadı Beyzavi

CEVAP: E

9. Tefsir edebiyatında;
 • şahsi tecrübe ve ilhama dayanarak Kur'an'ı yorumlamaya çalışan,
 • ayetlerin zahiri manalarının arkasında hakiki manalar olduğunu ileri süren,
 • ülemi'nin Hakaiku't-Tefsir adlı eseri ilk örnekleri arasında yer alan
tefsir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lugavi
B) İçtimai
C) İlmî
D) İşari
E) Fıkhi

CEVAP: D

10. İslam âlimleri arasında;
 • Tefsiru'l-Kur'ani'l-Azim adlı tefsiriyle meşhur olan,
 • rivayet tefsirinin öncülerinden kabul edilen,
 • eserinde yer verdiği rivayetleri, isnadlarıyla birlikte nakleden
müfessir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taberi
B) Süyuti
C) İbn Kesir
D) Kurtubi
E) Begavi

CEVAP: C

11. Kur'an-ı Kerim'in ilk müfessiri Hz. Muhammed'dir. Tefsiri ondan sahabe almış, sahabe de bu bilgileri tabiuna aktarmıştır. Ancak tabiun ve tebeu't-tabiun döneminden itibaren tefsir kitaplarının hacimleri oldukça artmış ve bu eserlere Hz. Muhammed ve sahabe döneminde
olmayan pek çok bilgi ve yorum girmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada bahsedilen durumun sebeplerinden biri değildir?

A) Farklı din ve kültürlerden gelen bilgilerin kullanılması
B) Günlük hayatta ortaya çıkan her duruma Kur'an'dan çözüm getirilmek istenmesi
C) Müfessirlerin yaptığı yorumların ayetlerle eş değer tutulması
D) Müfessirlerin kendi düşünce ve anlayışlarını Kur'an yorumuna yansıtmaları
E) Kur'an'da yer alan lafızların farklı anlamlarının dikkate alınması

CEVAP: C

12. İslam âlimleri arasında;

 • dirayetle ilgili ilk tefsirlerden birini yazan,
 • yaşadığı dönemdeki fikir akımlarına ehlisünnet çizgisinde cevap veren,
 • tefsir ve tevil ayrımı ile sonraki müfessirleri etkileyen,
 • Te'vilatü'l-Kur'an ve Kitabü't-Tevhid isimli iki önemli eseri günümüze ulaşan

kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maturidi
B) Beyzavi
C) Fahreddin Razi
D) Taberi
E) Zemahşeri

CEVAP: A

13. Bir tefsir eserinde bazı ayetlerle ilgili;
 • Allah'ın zatından ayrı hiçbir ezeli sıfatın bulunmadığı
 • Kur'an'ın mahluk olduğu
 • İstitaatin fiilden önce kulda mevcut olduğu
Şeklinde yorumlar bulunmaktadır.
Bu eser aşağıdaki tefsir türlerinden hangisi kapsamında değerlendirilir?

A) Fıkhi
B) Dilbilimsel
C) İlmi
D) İşari
E) Mezhebi

CEVAP: E

14. Hz. Muhammed'i görmeyip sahabelerden herhangi birine mülaki olan ve onunla ve sohbeti olan kimseler, tabiun olarak isimlendirilir. Bu kimseler gerek hadis rivayetinde gerekse İslam dininin sonraki nesillere aktarılmasında önemli roller üstlenmişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi bu kişilerden biri değildir?

A) İbrahim en-Nehai
B) Hasan el-Basri
C) Said b. Müseyyed
D) Abdullah b. Ömer
E) İbn Şihab ez-Zühri

CEVAP: D
Herkes ders anlatır ama Arif hocam öğretir.

Kitap okumadan meydan okunmaz
Soru çözmeden sınav kazanılmaz
İmkansız diye bir şey yoktur. Sadece zaman alır.

Benzer Konular (1)