; Tefsir - Testlerle Öğreniyorum - 1

Haberler:

2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)

Ana Menü

Tefsir - Testlerle Öğreniyorum - 1

Başlatan Arif ARSLANER, Eyl 19, 2023, 12:40 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Arif ARSLANER

1. "Tefsir ve usul âlimlerinin çoğuna göre hicretten önce gelen ayetlere Mekkî, hicretten sonra gelenlere Medenî denilmiştir."

Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi Mekkî bir sûredir?

A) Nahl
B) Mâide
C) Tevbe
D) Nisâ
E) Ahzâb

CEVAP: A

2. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın diğer isimlerinden biri değildir?

A) Ummu'l-Kitâb
B) el-Kitâb
C) el-Mesânî
D) el-Rûhu'l-Kudüs
E) el-Furkân

CEVAP: D

3.
I.  Sâdık Rüyâ
II.  Cebrâil'in insan sûretinde gelerek vahy getirmesi
III. Cebrâil'in aslî sûretiyle gelerek vahy getirmesi

Bunlardan hangisi/hangileri vahyin geliş şekillerindendir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

CEVAP: E

4. "İslamiyet'in ilk günlerinden itibaren Hz. Peygamber (s.a.v.) kendisine vahiy kâtipleri edinmişti. Bunların adedi yaklaşık 40'a kadar varmakta idi."

Aşağıdaki seçeneklerde yer alan isimlerden hangisi bu vahy kâtiplerinden biri değildir?

A) Nâfi' b. Abdurrahman
B) Abdullâh b. Sa'd b. Ebî Sarh
C) Ubeyy b. Ka'b
D) Zeyd b. Sâbit
E) Alî b. Ebî Tâlib

CEVAP: A

5. Kur'an tarihi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ayetlerin tertibi tevkîfîdir.
B) Kur'an inmeye başladığı ilk andan itibaren Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından kaleme alınmıştır.
C) Kur'an'da 114 tane sûre vardır.
D) Sûreler isimlerini içerdikleri garîb bir kelimeden veya ifade ettikleri manadan alırlar.
E) İnen ayetleri ilk günden itibaren ezberleyenlere asr-ı saâdette  el-Kâri' deniliyordu.

CEVAP: B

6. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın yazıldığı malzemeden biri değildir?

A) Develerin kürek ve kaburga kemikleri (azm)
B) Yağlı (kuşe) kâğıt
C) Tabaklanmış deri parçaları (edîm)
D) Yaprak taşlar (lihaf)
E) Hurma dallarının uygun yerleri (asib)

CEVAP: B

7. "Hem sahabenin icmâına hem de mütevâtir derecesine ulaşan kıraât imamlarının adedi ondur. Bu imamların da onlardan bilgiyi nakleden râvîleri vardır."

Aşağıdakilerden hangisi mütevâtir kıraât imamlarından biri değildir?

A) Nâfi' b. Ebî Nuaym (ö. 169/785)
B) Abdullah b. Kesîr el-Mekkî (ö. 120/738)
C) Verş, Osman b. Saîd el-Mısrî (ö. 197/813)
D) Abdullah b. Âmir el-Dımeşkî (ö. 118/736)
E) Ebu'l-Hasen el-Kisâî (ö. 189/805)


CEVAP: C

8.
I.  Hûd
II.  Tevbe
III. Enfâl
IV.  Yûnus

Bu sûrelerin günümüz Mushaf tertibindeki dizilişi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) III, II, IV, I
B) II, III, I, IV
C) IV, I, III, II
D) III, II, I, IV
E) IV, I, II, III

CEVAP: A

9. Aşağıdakilerden hangisi sahabe tefsirinin özelliklerinden biri değildir?

A) Tefsîr bu dönemde tedvin edilmiştir.
B) Sahabîler tefsirde ehl-i kitaba müracaat etmişlerdir.
C) Sahâbîler Kur'an'ı ayet ayet baştan sona tefsîr etmemişlerdir.
D) Sahabe tefsiri genel olarak garip, muğlak, müphem, müşkil ve mücmel lafızlarla sınırlı idi.
E) Sahabe tefsirini kıymetli kılan onların ayetlerin inişine sebep olan olaylara vakıf olmalarıdır.

CEVAP: A

10. Aşağıdakilerden hangisi tefsir ilminde şöhret kazanan sahabilerden değildir?

A) Abdullah b. Mes'ûd
B) Saîd b. Cubeyr
C) Abdullah b. Abbâs
D) Abdullah b. Zubeyr
E) Ubeyy b. Ka'b

CEVAP: B

11. Tefsirler temel olarak rivayet ve dirayet şeklinde ikiye ayrılır.
Buna göre aşağıdaki müfessirlerden hangisinin tefsiri, dirayet tefsiridir?

A) Taberî
B) İbn Ebî Hâtim
C) Kâdî Beydâvî
D) İbn Kesîr
E) Bagavî

CEVAP: C
Herkes ders anlatır ama Arif hocam öğretir.

Kitap okumadan meydan okunmaz
Soru çözmeden sınav kazanılmaz
İmkansız diye bir şey yoktur. Sadece zaman alır.

Sündüsce

teşekürler hocam
Acı yoksa gelişimde yok
  •  

Benzer Konular (1)