; İslam Tarihi Çıkmış Sorular

Haberler:

2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)

Ana Menü

İslam Tarihi Çıkmış Sorular

Başlatan Arif ARSLANER, Ara 06, 2022, 04:23 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Arif ARSLANER

2013 - ÖABT / DKAB

1. İslam öncesi Arap toplumu; hürler, köleler ve azatlılar şeklinde üç sınıftan oluşmaktaydı. Azatlılar, hürler ile köleler arasında bir statüye sahipti. Bir köle, sahibi tarafından azat edilirse azat edenin azatlısı olur ve onun kabilesinin bir üyesi sayılırdı. Bunlar, köleler gibi alınıp satılmazlar, fakat hürlerin haklarına da sahip olamazlardı. Bu toplumsal statü, Emeviler Dönemi'nde daha da genelleştirilmiş ve Arap olmayan yeni Müslümanları tanımlamak için kullanılmıştır.

Bu parçada sözü edilen toplumsal statü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ensab
B) Mutayyebun
C) Halif
D) Mevali
E) Zımmi

CEVAP: D

2. Müslümanların Medine'ye hicreti sonrasında Arap kabileleri, Hz. Muhammet'ten kendilerine yeni dini anlatmaları için temsilciler gönderilmesini istiyordu. Adal ve Kâre kabileleri de bunlardandı. Hz. Muhammet onlara, aralarında Hubeyb b. Adiy'in de bulunduğu on sahabiden oluşan bir heyet gönderdi. Ancak yolda Lihyaoğulları'ndan silahlı bir birlik yollarını kesti ve Mekkelilere teslim etmek üzere onları esir almak istedi. Sahabiler buna karşı çıktı ve sonrasında meydana gelen çarpışmada çoğu şehit oldu.

Hz. Muhammet'i derinden yaralayan bu olay, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bi'r-i Maune
B) Huneyn
C) Dumetu'l-Cendel
D) Reci
E) Evtas

CEVAP: D

3. Hz. Muhammet'in en sevdiği insanlar arasında yer alan Hz. Osman, onun iki kızıyla evlenme ayrıcalığını yaşamıştır. İlk eşi Rukiyye ile hicretten önce evlenmiş, Habeşistan hicretine onunla birlikte katılmıştır. Rukiyye, Bedir seferi sırasında hastalanıp vefat edince, Hz. Osman, bir yıl sonra Hz. Muhammet'in diğer kızı Ümmügülsüm'le evlenmiştir.

Hz. Muhammet'in iki kızıyla evlenmesi, Hz. Osman'ın aşağıdakilerden hangisiyle anılmasına yol açmıştır?

A) Zi'l-Kurba
B) Zü'n-Nureyn
C) Sakaleyn
D) Zü'l-Cenahayn
E) Murteza

CEVAP: B
Herkes ders anlatır ama Arif hocam öğretir.

Kitap okumadan meydan okunmaz
Soru çözmeden sınav kazanılmaz
İmkansız diye bir şey yoktur. Sadece zaman alır.

Arif ARSLANER

2014 MBSTS SORULARI (DİYANET)

1. Aşağıdakilerden hangisi en eski sîret müelliflerindendir?
A) Mevlâna Şiblî
B) Mubârekfûrî
C) İbn Hişâm
D) Muhammed Hamidullah

CEVAP: C

2. İslam'a ilk davet ve ilk Müslümanlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İlk Müslümanlar arasında zengin ailelerin çocukları yoktu.
B) Hz. Peygamber'e ilk inanan kimse Hz. Hatice idi.
C) İlk Müslümanlardan bazıları Hz. Ebû Bekir'in daveti ile İslam'ı kabul etmişlerdi.
D) İlk Müslümanlar genellikle genç kimselerden oluşuyordu.

CEVAP: A

3. Habeşistan'a hicretler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İlk hicret peygamberliğin 5'inci yılında gerçekleşmiştir.
B) İkinci hicret, Cafer b Ebi Talib'in başkanlığında olmuştur.
C) Amr b. Âs ve Abdullah b. Ebû Rebîa'nın, Müslümanların buradan çıkarılmalarını sağlamakla görevli elçiler olarak gönderilmesi ikinci hicretten sonradır.
D) Medine'ye hicretten hemen sonra Habeşistan'a gidenlerin hepsi Medine'ye dönmüşlerdir.

CEVAP: D

4. Hz. Peygamber'in Mekke dönemindeki mesajı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A) Tevhid inancı üzerinde yoğunlaşmıştır.
B) Ahlakla ilgili temel esaslar konulmuştur.
C) Ağırlıklı olarak muamelata dair konular işlenmiştir.
D) Geçmiş peygamberlerin kıssalarına yer verilmiştir.

CEVAP: C

5. Bedir Gazvesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Savaş esirlerinin tamamı karşılıksız serbest bırakılmıştır.
B) Hz. Peygamber, Müslümanları savaş alanına ashabın görüşü doğrultusunda yerleştirmiştir.
C) Kur'an-ı Kerim'de bu savaştan "yevmü't-teğâbün" şeklinde bahsedilmektedir.
D) Bedir Gazvesi'nde Müslümanların sayısı yedi yüzdür.

CEVAP: B

6. Hz. Peygamberin Veda Haccı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Hicretin sekizinci yılında yapılmıştır.
B) Hz. Peygamber hayatta iken Müslümanların yaptığı ilk hacdır.
C) Arafat'ta, akşam ve yatsı namazlarını birleştirerek kılmıştır.
D) Hz. Peygamber'in ilk haccıdır.

CEVAP: D

7. Hz. Peygamber'in Medine'ye hicreti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hz. Peygamber'in kızları ve eşlerinin hepsi kendisinden önce Medine'ye hicret etmiştir.
B) Hicretten sonra Medine'de yaşayan Müslümanların nüfus sayımı yapılmıştır.
C) Hicretten sonra Müslümanlar arasında kardeşleştirme akdi yapılmıştır.
D) Hz. Peygamber, ilk Cuma namazını yolculuk esnasında Medine'ye gelmeden önce
kıldırmıştır.

CEVAP: A

8. Aşağıdakilerden hangisi Medine'ye hicretten önce gerçekleşmiştir?
A) Necran Hristiyanları ile mübahele
B) Orucun farz kılınması
C) İsrâ ve Mirâc
D) Recî Olayı

CEVAP: C

9. Sadece "kırıcı, üzücü ve dargınlığa sebebiyet veren sözleri birinden diğerine
taşımayı" ifade eden en uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gıybet
B) Nemîme
C) İftira
D) Kizb

CEVAP: B

10. Ahlak konusundaki hadisler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hadis kitaplarında "kitabu'l-birr" isimli bölümler özellikle ahlak konulu hadisleri içerir.
B) "Kırk hadis" külliyatının başta gelen konuları genelde ahlakla ilgilidir.
C) Buhari'nin Edebü'l-müfred'i, ahlaka dair hadisleri ihtiva etmektedir.
D) Tirmîzî'de ahlak hadislerini içeren bölüm yoktur.

CEVAP: D

2014 - ÖABT / DKAB DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

1. İslam öncesi Arap toplumu, kabile esası üzerine kuruluydu. Kabileler; aynı soydan gelen, kan ve nesep yoluyla birbirine bağlı şahıslardan oluşmaktaydı. Bir kimsenin; baba tarafından akrabalarını ve kabilesini, ne pahasına olursa olsun savunmaya hazır olması beklenmekteydi. Kabileden herhangi birisi, dışarıdan bir tehdit hissettiğinde diğer tüm üyeler harekete geçmek ve gerekirse birlikte savaşmak durumundaydı.

Bu parçada anlatılan kabilecilik dayanışması, aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

A) Mürüvvet
B) Vela
C) Asabiyet
D) Seciyye
E) Hicabe

CEVAP: C

2. Hz. Muhammed, hicretin altıncı yılında 1500 kadar sahabi ile birlikte umre yapmak üzere Medine'den Mekke'ye hareket etti. Sadece umre ibadeti amacıyla çıkılan bu seferde Müslümanlar yanlarına silahlarını almadılar. Mekke'ye yakın bir yere gelindiğinde Hz. Muhammed konaklama emri verdi ve Mekkelilere ibadet amacıyla geldiklerini bildirmesi için Hz. Osman'ı elçi olarak gönderdi. Hz. Osman'ın Mekkeliler tarafından öldürüldüğü yönünde bir haber ulaşması üzerine Hz.
Muhammed, sahabeyi topladı ve müşriklerle savaşmadan oradan ayrılmayacaklarına dair onlardan
biat (bağlılık yemini) aldı.

Hz. Muhammed'in sahabeden aldığı bu biat, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rıdvan
B) Akabe
C) Tebük
D) Sıdk
E) Muahade

CEVAP: A

3. Hz. Muhammed, Kureyş'in ileri gelenlerine tebliğde bulunurken görme engelli bir kişi ona geldi ve ısrarla sorular sormaya başladı. Bu durum karşısında sözünü kestiği için yüzünü hafifçe ekşiten Hz. Muhammed, Abese Suresi'nde ifade edilen ilahi ikaza maruz kaldı.

Bu parçada sözü edilen ve Hz. Muhammed'i ilahi ikaza maruz bırakan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abdullah b. Ümmü Mektum
B) Hanzala b. Ebu Amir
C) Ebu Zerr el-Ğıfarî
D) Muhammed b. Mesleme
E) Ammar b. Yasir

CEVAP: A

2014-KPSS-DHBT-1

1. İslam Öncesi Dönem'de Arap kabileleri arasında siyasi ve sosyal nedenlerle sık sık savaşlar olurdu. Ancak Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları; haram aylar olarak kabul edilir ve bu aylarda savaş yapılması hoş karşılanmazdı. Buna rağmen bu aylarda zaman zaman savaşlar söz konusu olmuştur.

Bu savaşlar aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmıştır?

1. Liva
2. Nedve
3. Tard
4. Ficar
5. Hılf

CEVAP: D

2. Hz. Muhammed, Hicret'in sekizinci yılında Haris b. Umeyr el-Ezdi'yi İslam'a davet mektubunu ulaştırmak üzere Busra'ya gönderdi. Ancak Haris, mektubu ulaştıramadan Gassani emirlerinden Şurahbil b. Amr tarafından yakalanarak öldürüldü. Bunun üzerine Hz. Muhammed, Zeyd b. Harise komutasındaki bir orduyu bu bölgeye gönderdi. Müslümanlar, Hristiyan Arapların da dâhil olduğu büyük bir Bizans ordusuyla karşılaştı. Komutanlarını kaybetmelerine rağmen Halid b. Velid'in gayretleriyle Müslümanlar fazla zayiat vermeden Medine'ye dönmeyi başardılar.

Bu gelişmelerin yaşandığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tebük
B) Mûte
C) Taif
D) Evtas
E) Huneyn

CEVAP: B

3. Hz. Muhammed idari ve askerî işlerde genellikle ehliyeti esas alır, belli bir konuda bilgisi ve deneyimi bulunan kişilerin bu özelliklerinden istifade ederdi. Bununla birlikte bilgi ve deneyimlerin insanlar arasında kibir ve üstünlük oluşturmasına da asla izin vermezdi. Tecrübeli insanların bulunduğu bir ortamda deneyimi olmasa bile bir işi yapabileceğine inandığı kimselere imkân verirdi.

Aşağıdakilerden hangisinde bu türden bir durum söz konusudur?

A) Amr b. Ümeyye ed-Damri'yi Habeşistan'a elçi olarak göndermesi
B) Hicret yolculuğu sırasında Abdullah b. Uraykıt'ın rehberliğine başvurması
C) Abdullah b. Huzafe'yi İran Kisrası'na elçi olarak göndermesi
D) Üsame b. Zeyd'i ordu komutanı olarak tayin etmesi
E) Hudeybiye Antlaşması öncesi Hz. Ömer'i Mekkelilere elçi olarak göndermek istemesi

CEVAP: D

4. Hz. Muhammed, Mekke'nin fethi sonrasında kendilerine yapılacak muameleyi endişe ile bekleyen Mekkelilere "Size ne yapacağımı düşünüyorsunuz?" diye sormuş, onlar da, "Senden iyilik bekliyoruz, çünkü sen hayırlı bir kardeşsin." cevabını vermişlerdi. Bunun üzerine Hz. Muhammed, "Size Yusuf'un kardeşlerine hitap ettiği gibi hitap edeceğim; bugün sizler kınanmayacaksınız, gidin, hepiniz serbestsiniz." demiştir.

Hz. Muhammed'in bu sözleri üzerine Müslüman olanlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tulekâ
B) Mutayyebûn
C) Fürrâr
D) Müsta'rebe
E) Ebnâ

CEVAP: A

2014-KPSS-DHBT-2-LİSANS

1. İslam devletlerinde bir hükümdarın meşruiyet kazanması, saltanatının halife tarafından tasdik edilmesiyle mümkün olurdu. Bunun ilk şartı da hükümdarın kendi ülkesinde halife adına hutbe okutmasıydı. Nitekim Doğu İslam dünyasındaki devletler genellikle Abbasi halifeleri adına hutbe okutmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu devletler arasında yer almaz?

A) Gazneliler
B) Selçuklular
C) Karahanlılar
D) Tahiriler
E) Büveyhiler

CEVAP: D

2. Nefsü'z-zekiyye isyanıyla ilgili,

I. Emevilere karşı gelişmiştir.
II. Ehl-i Beyt adına gerçekleştirilmiştir.
III. Ebu Hanife ve İmam Malik gibi âlimler tarafından desteklenmiştir.
IV. Ebu Cafer Mansur tarafından bastırılmıştır.

bilgilerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) III ve IV
D) I, II ve III
E) II, III ve IV

CEVAP: E

2014-KPSS-DHBT-2-ÖN LİSANS

1. Hz. Muhammed'in vefatı öncesinde ve sonrasında Arap yarımadasının çeşitli bölgelerinde bazı kimseler peygamberlik iddiasında bulundular; onun vefatı sonrasında oluşan belirsizlik ortamında bunların iddiaları bir isyan hareketine dönüştü. Yalancı peygamberler olarak bilinen bu kimselerin Arap yarımadasında yol açtığı tehlike, Hz. Ebu Bekir'in kararlı tutumu sayesinde ortadan kaldırılabildi.

Aşağıdakilerden hangisi bu kimseler arasında yer almaz?

A) Tuleyha b. Huveylid
B) Esved el-Ansi
C) Müseylime
D) Secah et-Temimi
E) Şurahbil b. Hasene

CEVAP: E

2. Ganimet mallarının dağıtım esasları, Enfâl suresinin 41. ayetinde belirlenmiştir. Buna göre savaşın bitmesinden sonra devlet başkanı veya yetkili kıldığı kumandan; önce her askere öldürdüğü düşmanın silah, at vb. mallarını, sonra da üstün başarı gösterenlere savaş öncesi vadettiklerini verirdi. Geriye kalan malları beş eşit hisseye ayırarak bunun beşte dördünü savaşanlara, beşte birini de hak sahiplerine verilmek üzere beytülmale gönderirdi.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?

A) Humus
B) Fey
C) Safiy
D) Hak
E) Cizye

CEVAP: A

2014-KPSS-DHBT-2-ORTAÖĞRETİM

1. Hz. Peygamber, her sefer dönüşünde önce mescide girip iki rekât namaz kılar, ardından da sefere katılmayanların mazeretlerini dinlerdi. Yine bir sefer dönüşü bunu tekrarladı. Gazveye katılmayan seksen kadar kişi Mescid-i Nebevi'ye gelerek katılamama gerekçelerini anlattılar. Ancak Ensar'dan Kab b. Malik, Mürare b. Rebi ve Hilal b. Ümeyye herhangi bir mazeret olmaksızın sefere  katılmadıklarını belirttiler. Hz. Peygamber bu üç sahabiye toplumdan tecrit cezası verdi ve en yakınları dâhil hiçbir Müslümanın onlarla konuşmamasını emretti. Elli gün süren bu tecrit sonunda bu üç sahabinin affedildiklerini bildiren ayet nazil oldu ve tecrit cezaları kaldırıldı.

Bu parçada anlatılan olay aşağıdakilerin hangisinden sonra yaşanmıştır?

A) Tebük
B) Evtas
C) Huneyn
D) Mureysi
E) Mûte

CEVAP: A

2. Emeviler Dönemi'nde başlayan tercüme hareketi, Abbasilerin ilk dönemlerinde kurumsal bir kimlik kazanmış ve daha da hızlanmıştır. Bu amaçla kurulan bir merkez, ilk dönemlerde bir tercüme bürosu ve kütüphane olarak kullanılmış, sonraki süreçte ise ağırlıklı olarak müspet ilimlerin  araştırıldığı bir eğitim kurumuna dönüştürülmüştür.

Bu merkez aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beytü'l-hikme
B) İskenderiye
C) Müstansıriye
D) Daru's-saade
E) Zahiriye

CEVAP: A
Herkes ders anlatır ama Arif hocam öğretir.

Kitap okumadan meydan okunmaz
Soru çözmeden sınav kazanılmaz
İmkansız diye bir şey yoktur. Sadece zaman alır.

Arif ARSLANER

2015-ÖABT/DKAB

1. İslam öncesi Arap toplumuna, olumsuz bazı dini ve ahlaki özellikleri sebebiyle Cahiliye ismi verilmiştir. Bununla birlikte Hz. Muhammed'in, Cahiliye dönemi Araplarının kültürel yapısını ve değerlerini tamamen reddetmediği, İslam'ın temel hükümlerine aykırı olmayan bazı hususları kabul ettiği görülmektedir. Bu çerçevede İslam öncesi dönemde güzel kabul edilen bazı ahlaki davranışlar İslam'da da yaşatılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Ahde vefa
B) Misafirperverlik
C) Yiğitlik
D) Zayıfı korumak
E) Neseple iftihar

CEVAP: E

2. Mahzumoğulları kabilesine mensup ve Darünnedve'nin en etkili üyelerinden olan Ebu Cehil, Hz. Muhammed'in davetine başından beri karşı çıkmış ve Müslümanlar aleyhine hazırlanan bütün komplolarda yer almıştır.

Aşağıdakilerden hangisinde onun etkisinden söz
edilemez?


A) Ammar b. Yasir'in annesi Sümeyye'nin şehit edilmesi
B) Namaz kıldığı sırada Hz. Muhammed'in üzerine deve leşi atılması
C) Müslümanlara toplumsal boykot uygulanması
D) Hicretine engel olmak için Hz. Muhammed'in öldürülmek istenmesi
E) Bedir'in intikamını almak amacıyla Uhud Savaşı'nın tertiplenmesi

CEVAP: E

3. Bizans imparatorunun Müslümanlara karşı savaş hazırlığında olduğu haberini alan Hz. Muhammed, otuz bin kişilik bir ordu hazırladı. Genellikle sefer için gideceği yeri gizli tuttuğu halde bu kez hedefin Bizans ordusu olduğunu açıkça bildirdi. Yol uzun, düşman kalabalık ve güçlü, hava ise fazlasıyla sıcaktı. Hurmalar olgunlaşmış, hasat zamanı gelmişti. Bu nedenle bazı sahabeler mazeret bildirerek sefere katılmak
istemediler. Onların bu tutumu Kur'an-ı Kerim'de sert bir şekilde eleştirildi: "Ey iman edenler! Size ne oldu ki, 'Allah yolunda savaşa çıkın.' denildiği zaman yere yığılıp kalıyorsunuz? Dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz?..." (Tevbe, 9:38)

Bu parçada anlatılan söz konusu gazve aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mute
B) Tebük
C) Hayber
D) Dûmetü'l-cendel
E) Huneyn

CEVAP: B
Herkes ders anlatır ama Arif hocam öğretir.

Kitap okumadan meydan okunmaz
Soru çözmeden sınav kazanılmaz
İmkansız diye bir şey yoktur. Sadece zaman alır.

Arif ARSLANER

2016-ÖABT/DKAB

1. Arap toplumu kabileler hâlinde örgütlenmişti. Her Arabın güvenli bir şekilde yaşamını devam ettirebilmesi için bir kabilenin koruyuculuğuna ihtiyacı vardı. Kan ve nesep bağı dışında birinin kabileye geçici veya sürekli olarak dâhil olması üç şekilde mümkündü: Hılf (antlaşma), civar (resmî koruma talimatı) ve velâ (dost kılma) idi.

Aşağıdaki olay ve durumlardan hangisinde bu tür bir ilişki vardır?

A) Hz. Muhammed'in, amcası Ebu Talib'in himayesi altında yaşaması
B) Bedir Savaşı sonrası, esirlerin canlarının koruma altına alınması
C) Necaşi'nin, ülkesine göç eden Müslümanlara yaşam imkânı tanıması
D) Taif dönüşü Hz. Muhammed'in, Mutim b. Adi'nin himayesinde Mekke'ye girmesi
E) Müslümanların savaşlarda çocuk ve kadınların canlarına dokunmaması

CEVAP: D 

2. Müşriklerin günden güne artan baskıları, Mekke'yi Müslümanlar için yaşanabilir olmaktan uzaklaştırdı. Bu durum, Hz. Muhammed'i yeni yurt arayışlarına yöneltti. Bu maksatla, önce iki kez Habeşistan'a, daha sonra da kalıcı bir şekilde ikamet edecekleri Medine'ye hicret gerçekleştirildi. İslam toplumunun temellerinin atıldığı Medine, Müslümanlar için yeni bir başlangıç oldu.

Buna göre, hicret için Medine'nin seçilmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Muhammed'in Medine'de akrabalarının olması
B) Medinelilerin Hz. Muhammed'e güvence vermesi
C) Medine'nin Mekke'ye oldukça uzak olması
D) Medine'nin ticaret yolu üzerinde olması
E) Medine'de ehlikitaba mensup kimselerin bulunması

CEVAP: B

3. Hz. Peygamber, bir devlet başkanı olarak uluslararası ilişkilerde diplomatik kurallara riayet etmiştir. O, bu çerçevede elçi dokunulmazlığına da büyük özen göstermiş, inancına veya söylemine bakmaksızın elçilere hoşgörüyle davranmıştır. Elçi olarak gönderdiği sahabelere karşı da aynı hoşgörünün gösterilmesini beklemiş, bunun ihlal edildiği durumlarda ise askerî harekât düzenlemekte tereddüt etmemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu tür bir ihlal sebebiyle gerçekleştirilmiştir?

A) Tebük Seferi
B) Mekke'nin fethi
C) Mute Savaşı
D) Huneyn Savaşı
E) Beni Mustalik Gazvesi

CEVAP: C
Herkes ders anlatır ama Arif hocam öğretir.

Kitap okumadan meydan okunmaz
Soru çözmeden sınav kazanılmaz
İmkansız diye bir şey yoktur. Sadece zaman alır.

Arif ARSLANER

2017 MBSTS SORULARI

1. İslam öncesi dönemde;

 • Filisitn'in güneyinde Akabe Körfezi ile Lut Gölü arasında hüküm süren,
 • Arap yarımadası ile Roma imparatorluğu arasında tampon vazifesi gören,
 • günümüzde harabeleriyle ünlü Petra şehrini başkent yapan

Arap devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tedmürlüler
B) Nabatiler
C) Gassaniler
D) Hireliler
E) Himyeriler

CEVAP: B

2. Amr b. Sasa kabilesinin reisi Ebu Bera, İslam'a davet teklifi kabul etmediği halde Hz. Muhammed'den kendilerine İslam'ı anlatmak üzere birilerini göndermesini istemiş ve bunların can güvenliğini garanti etmişti. Bunun üzerine gönderilen ve hepsi de kurradan olan yetmiş kadar sahabe Ebu bera'nın yeğeni amr b. Tufeyl tarafından tuzağa düşürülmüş ve birçoğu şehit edilmişti.

Hz. Muhammed'i derinden yaralayan bu olay, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batn-ı Nahle
B) Bi'r-i Maune
C) Reci
D) Sifülbahr
E) Evtas

CEVAP: B

3. "O ağır iftirayı uyduranlar, sizin içinizden bir güruhtur. Bu iftirayı kendiniz için kötü bir şey sanmayın. Aksine o sizin için bir hayırdır. Onlardan her biri için  işledikleri günahın cezası vardır. İçlerinden (elebaşılık ederek) o günahın büyüklüğünü üstlenelere ise ağır bir azap vardır." (Nur, 24:11 )

İfk hadisesinin merkezinde yer alan ve bu ayette ağır bir azaba uğratılacağı bildirilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abdullah b. Übey
B) Ümeyye b. Halef
C) Ka'b b. Eşref
D) Süheyl b. Amr
E) As b. Vail

CEVAP: A

4. "O gün 1400 kişi idik. Allah'ın Resulü bize şöyle buyurdu: Siz şuanda yeryüzünde bulunan en değerli topluluksunuz."

Cabir b. Abdullah'ın bu rivayetinde işaret ettiği olay, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uhud Savaşı
B) Hudeybiye Antlaşması
C) Hendek Savaşı
D) Bedir Savaşı
E) Akabe Biatları

CEVAP: B

5. Hz. Muhammed, medine'ye hicret ettikten hemen sonra dini, siyasi ve sosyal alanlarda birtakım faaliyetler gerçekleştirmiştir. Bu faaliyetlerle sosyal dokuyu korumayı, şehrin savunmasını sağlamayı ve farklı inanca sahip kişiler arasında huzurlu bir ortam oluşturmayı amaçlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu faaliyetlerden biri değildir?

A) Şehir pazarının kurulması,
B) Muahat uygulamasının gerçekleştirilmesi
C) Mescid-i Nebi^nin inşa edilmesi
D) Medine sözleşmesi'nin yapılması
E) Nüfus sayısının gerçekleştirilmesi

CEVAP: A

6. Abbasi halifesi Harun Reşid'in iki veliahtından biri olan Emin, babasının ölümü üzerine onun tahtına oturdu. İlk İcraatı, kardeşi Memun'un veliahtlığını iptal etmek ve kendi oğlunu bu makama getirmek oldu. Onun bu tasarrufu, kardeşi ile arasında bir iktidar mücadelesine neden oldu. Bu mücadelede Araplar, Emin'e destek olurken çoğunluğunu İranlı ve Türk tebaanın oluşturduğu Horasanlılar ise Memun'un yanında yer aldı. Yaklaşık dört yıl süren mücadeleden galip çıkan Memun oldu.

Bu parçadan hareketle hangisine ulaşılamaz?

A) Veliahtlık sisteminin taht kavgalarına engel olduğuna
B) Yönetimde farklı grupların etkisinin olduğuna
C) Abbasi yönetiminin belli bir hanedanın elinde olduğuna
D) Harun Reşid'in iki oğlunu da veliaht ilan ettiğine 
E) Yönetimde kesin bir sıra ve silsile gözetilmediğine

CEVAP: A

7. Hz. Ömer devrinde;

 • gerçekleştirdiği fetih sebebiyle "Mısır Fatihi" ünvanını alan,
 • buraya vali olarak atanan,
 • Fustat adlı ordugah şehrini kuran

komutan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amr b. As
B) Halid b. Velid
C) Yezid b. Ebu Süfyan
D) Ebu ubeyd es-Sakafi
E) Sad b. Ebu Vakkas

CEVAP: A

8. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman'ın hilafeti döneminde meydana gelen Siyasi siyasi iç karışıklıkların sebepleri arasında gösterilemez?

A) Fetihlerin ve ganimet gelirlerinin azalması
B) Resmi nüsha dışında kalan Kur'an sayfalarının yakılması
C) Yönetimi eleştiren bazı Sahabelerin sürgüne gönderilmesi
D) Bazı valilerin halka kötü muamelede bulunması
E) Devlet görevlerine çoğunlukla Ümeyyeoğullarının getirilmesi

CEVAP: B

2017-ÖABT/DKAB

1. Medine Dönemi askerî faaliyetleri ve mücadele edilen gruplarla ilgili olarak;

I. Mute Savaşı - Kureyş
II. Huneyn Gazvesi - Hevazin
III. Taif Kuşatması - Sakif
IV. Batn-ı Nahle Seriyyesi - Yahudiler

şeklindeki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) III ve IV

CEVAP: D

2. Müşriklerin lideri Ebu Süfyan Bedir Gazvesi'nin intikamını almak üzere savaştan iki buçuk ay kadar sonra iki yüz kişilik silahlı birlikle Medine'ye doğru harekete geçer. Ancak şehre doğrudan saldırmaya cesaret edemez ve dış mahallelere saldırır. Bu saldırıda bir hurma bahçesinde çalışan iki Müslümanı öldürür. Olayın Medine'de duyulmasının ardından Hz. Muhammed hemen otuz süvari ve yüz yirmi yayadan oluşan askerî birlikle onun peşine düşer. Bunu haber alan Ebu Süfyan sefere çıkarken yanına erzak olarak aldığı kavrulmuş un torbalarını da bırakarak hızla kaçar. Müslümanlar da onun uzaklaştığını öğrenince Medine'ye geri dönerler.

Bu parçada anlatılan gazve aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batn-ı Nahle
B) Sifülbahr
C) Sevik
D) Evtas
E) Huneyn

CEVAP: C

3. Hz. Muhammed öncesi dönemde yeni doğanların sütanneye verilmesinde çocukların;

I. kabileler arası savaş ve baskınlara karşı güvende olmalarının sağlanması,
II. çölün sağlıklı havasında büyümelerinin istenmesi,
III. fasih bir Arapça öğrenmelerine imkân tanınması

gibi gerekçelerden hangileri etkilidir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

CEVAP: E
Herkes ders anlatır ama Arif hocam öğretir.

Kitap okumadan meydan okunmaz
Soru çözmeden sınav kazanılmaz
İmkansız diye bir şey yoktur. Sadece zaman alır.

Arif ARSLANER

2018-MBSTS

1. Aşağıdakilerden hangisi hz. Muhammed'e ve müslümanlara uzunca bir süre düşmanlık yaptıktan sonra Müslüman olanlardan biri değildir?

A) İkrime b. Ebi Cehil
B) Ebu Süfyan
C) Amr b. As
D) Mutim b. Adiy
E) Halid b. Velid

CEVAP: D

2. İslam öncesi Arap Yarımadası'nda yaşayan devletlerden Gassanilerle ilgili;

I.  Zu-kar savaşı'nda Sasanilerle karşı karşıya gelmişlerdir.
II. Bizans'ın himayesi altında olmuşlardır.
III.Başta putperest olmalarına karşın sonradan Hrisitiyanlığı benimsemişlerdir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

CEVAP:D

3. Hz. Muhammed devri olaylarından;

 • Duhan suresinde hakkında Batşe-i Kubrâ (şiddetli yakarış) ifadesinin kullanıldığı,
 • Ukbe b. Ebi Muayt ve Nadr b. Haris gibi müşriklerin esir alındığı,
 • Musab b. Umeyr, Hz. Ali, Sad b. Muaz'ın  sancaktar tayin edildiği

Savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) uhud
B) Tebük
C) Bedir
D) Hendek
E) Huneyn 

CEVAP:C

4. Müslümanlarrın Medine'ye hicretinden kısa bir süre önce Evs ve Hazreç kabileleri arasındaki savaş bir sulhle neticelenmiş ve Abdullah b. übey başkanlığında birlik tesis edilmesi karalaştırılmıştı. Ancak Müslümanların Medine'ye hicreti ile Abdullah b. Übey'in Medne'nin reisi olma hayali suya düşmüştü. Her ne kadar Bedir savaşı sonrasında Müslüman olmuş gibi görünse de o, yaşadığı hayal kırıklığının sorumlusu olarak gördüğü Hz. Muhammed'e ve Müslümanlara her fırsatta zarar verme isteğinde olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi Abdullah b. Übey'in bu kapsamdaki eylemleri arasında yer almaz?

A) İFK hadisesinin baş sorumlusu olması
B) Uhud'da beraberindeki 300 kişi ile Müslümanları terk etmesi
C) Müslümanları, kaynukaoğullarının masum olduğuna ikna etmeye çalışması
D) Bi'r-i Maune'de 70 kadar sahabenin tuzağa düşürülmesine aracılık etmesi
E) Hayber Yahudileri'ni Müslümanlara karşı savaşmaya teşvik etmesi 

CEVAP:D

5. Hicretin 6. yılında Müslümanlar ile Müşrikler arasında Hudeybiye antlaşması imzalanmıştır. Büyük oranda müşriklerin istekleri doğrultusunda şekillenen antlaşmanın bir maddesi müslümanlar arasında huzursuzluğa neden olmuştur. Israrla koydurdukları bu maddenin kısa bir süre sonra aleyhlerine dönmesi üzerine müşrikler, Hz. Muhammed'e gelerek söz konusu maddenin kaldırılması talebinde bulunmuşlardır.

Bu madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müslümanlar k^be'yi ziyaret edebilmek için bir yıl beklemek zorunda kalacaklardır.
B) Arap kabileleri istedikleri tarafla ittifak kurabileceklerdir.
C) Kureyş'ten Müslümanlara sığınanlar iade edilecek, fakat Mekke'ye iltica edenler iade edilmeyecektir.
D) Taraflardan biri bu ittifaka dahil olmayan bir kabile ile savaşa girerse diğeri tarafsız kalacaktır.
E) Taraflar ticaret kervanlarının geçiş ve seyahat etmesi için emniyetli halde tutacaktır.

CEVAP: C

6. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer dönemi uygulamaları arasında yer almaz?
A) Hicretin takvim başlangıcı olarak kabul edilmesi
B) Divan teşkilatının oluşturulması
C) Yeni şehirlerin kurulması
D) Kadı'l-Kudatlık makamının ihdas edilmesi
E) Valilerin yanında kadı'ların da görevlendirilmesi

CEVAP:D

7. Emevî halifelerinden Ömer b. Abdülaziz'le ilgili;
I.  Hadislerin tedvin edilmesi emrini vermiştir.
II. Mevaliyi Arap asıllı Müslümanlarla eşit tutmuştur.
III. Emeviler adına ilk sikkenin basılmasını sağlamıştır.
IV. Günümüzde Ermenistan yönetimi altındaki toprakların fethine öncülük etmiştir.

şeklindeki yargılardan hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) II ve III
C) II ve IV
D) III ve IV
E) II, III ve IV

CEVAP:A

8. X. yüzyılda Abbasi Devleti'nin siyasi otoritesinin zayıflaması, hakimiyeti altındaki topraklarda bölgesel devletlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Abbasi halifesi adına hutbe okutmalarına karşın, siyasi ve askeri sahada kendi başlarına hareket eden Gazneliler bu devletlerden biridir. Horasan'dan Hint alt kıtasına kadar uzanan bölgede hüküm süren bu devlet, bölgenin islamlaşmasına da katkıda bulunmuştur.

Bu devletin meşhur hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sultan Mahmud
B) Sultan Sencer
C) Saltuk Buğra han
D) Ekber Şah
E) Babür Şah 

CEVAP: A


2018-ÖABT/DKAB

1. Hz. Muhammed, Hayber'in fethinden sonra ensardan birini, İslam'a davet için bir bölgeye gönderdi. Bölge halkı ile topraklarının yarısı karşılığında bir anlaşmaya varıldı. Buradan elde edilen gelirden Hz. Muhammed kendi payına düşen kısmını amme işlerine, yolcu ve misafirlere ayrıca ailesine sarf etti. Onun vefatından sonra kızı Hz. Fatıma, arazinin miras yoluyla kendisine verilmesi için Halife Hz. Ebu Bekir'e başvurdu. Ancak Hz. Muhammed'in, "Biz peygamberler miras bırakmayız, bizim bıraktıklarımız sadakadır." sözünün nakledilmesi üzerine bu talep karşılanmadı.

Bu parçada sözü edilen arazi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fedek
B) Sevad
C) Hayber
D) Tebük
E) Vadil Kura

CEVAP:A

2. İslam'ı tebliğ etmekle görevlendirilen bir grup Müslümanın Adal ve Kâre kabileleri tarafından pusuya düşürülüp şehit edildiği Reci Vakası, müslümanları derinden yaralamıştır. Bunun üzerine hem bu olaya karışan kabilelerin cezalandırılması hem de Mekkeli müşriklere gözdağı verilmesi amacıyla Hz. Muhammed'in komutasında bir sefer düzenlenmiştir. Bu seferde, İslam ordusu önce asıl hedefini gizleyerek Suriye'ye gidiyor gibi yapmış, daha sonra esas hedefine yönelmiştir. Usfan bölgesine kadar ilerleyen ordunun haberini alan kabileler direnemeyeceklerini anlayıp kaçmıştır.

Bu parçada sözü edilen gazve aşağıdakilerden hangisidir?

A) Benî Müstalik
B) Tebük
C) Benî Lihyan
D) Evtas
E) Huneyn

CEVAP:C

3. Muaviye b. Ebu Süfyan'ın vefatı ile Yezid ve Abdullah b. Zübeyr'i destekleyen gruplar arasında çatışmalar yaşandı. Abdullah b. Zübeyr'i destekleyen Medine ahalisinin Emevilere karşı ayaklanması sırasında şehirde meskun bulunan Ümeyyeoğulları, Mervan b. Hakem'in malikânesinde kuşatıldı. Bunun üzerine halife Yezid büyük bir orduyu Medine üzerine gönderdi. Meydana gelen çatışma sebebiyle Medine üç gün boyunca yağmalandı.

Bu parçada sözü edilen olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Merc-i Rahıt
B) Harre
C) Balatüşşüheda
D) Kerbela
E) Deyrü'l-Cesalik

CEVAP:B

2018-KPSS-DHBT-1

1.İslam'ın doğduğu yıllarda Medine'de Evs ve Hazreç adlarında iki Arap kabilesi bulunuyordu ve bunlar arasında sürekli savaşlar yaşanmaktaydı. Özellikle hicretten 5-6 yıl kadar önce meydana gelen savaş çok şiddetli olmuş iki taraf da büyük kayıplar vermişti. Bu savaşın etkisiyle her iki kabile de İslamı kolaylıkla ve hızlı bir şekilde benimsemiş ve Hz. Muhammed'i Medine'ye çağırarak İslam devletinin temellerinin atılmasını sağlamıştır. Hz. Aişe'nin, hicretin hemen öncesinde gerçekleşmiş olan bu savaşı "Allah'ın, Resulullah için hazırlamış olduğu bir  gündü..." sözüyle tanımlaması da bu duruma işaret etmektedir.

Bu parçada bahsedilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Buas
B) Ficar
C) Rabiğ
D) Huneyn
E) Sifülbahr

CEVAP:A

2. Mekkeli müşrikler, 616 yılında akrabalarının Hz. Muhammed'e olan desteğini kırmak amacıyla Haşimoğullarına ve Müslümanlara boykot uygulamaya başlar. Bu amaçla, Hz. Muhammed kendilerine teslim edilinceye veya öldürülünceye kadar onlarla alışveriş
yapmamak, kız alıp vermemek, konuşmamak ve oturup kalkmamak üzere kendi aralarında kararlar alır ve bu kararları Kâbe'nin duvarına asarlar. Ancak müşrikler istedikleri sonucu alamadıkları hâlde, yaklaşık üç yıl sonra boykotu kaldırmaya karar verirler.

Müşriklerin bu kararı vermelerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A) Bir ağaç kurdunun karar metninin besmele dışındaki kısımlarını yemesi
B) Akrabalarının Müslümanları desteklemeyi sürdürmesi
C) Bazı müşriklerin Müslümanlara gizlice yardım etmesi
D) Mekke'nin bazı ileri gelenlerinin insaflı davranarak boykotu kaldırmak istemesi
E) Çevredeki kabile ve devletlerin müşriklere baskı yapması

CEVAP:E

3. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in İslam'a daveti gizli yaptığı dönemin özelliklerinden biri değildir?

A) Davet yakın akraba ve arkadaşlara bireysel olarak yapılmıştır.
B) Yaklaşık üç dört yıllık bir süreyi kapsamaktadır.
C) Az sayıda fakat samimi Müslümanlar yetişmiştir.
D) Müşriklerin saldırı ve düşmanlıklarının seviyesi düşüktür.
E) Hz. Ömer'in Müslüman olmasıyla sona ermiştir.

CEVAP:E

4. Mekkeli müşriklerin her türlü engelleme çabasına rağmen Müslümanların hiçbiri dininden dönmüyor aksine sayıları da giderek artıyor ve gün geçtikçe güçleniyorlardı. Bunun üzerine Hz. Muhammed'i öldürmeden İslam'ı ortadan kaldıramayacaklarını düşündüler ve Haşimoğullarının lideri konumundaki Ebu Talip'e giderek Hz. Muhammed'i kendilerine teslim etmesi karşılığında istediği şeyleri verebileceklerini belirttiler. Ancak hem Ebu Talip hem de Haşimoğullarının çoğu, İslamı kabul etmemiş olmalarına rağmen Hz. Muhammed'i her şart ve durumda sonuna kadar savunacaklarını bildirdiler.

Haşimoğullarının bu tavrının gerekçesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A) Hilf
B) Civar
C) Asabiyet
D) Vela
E) Hicabe

CEVAP:C

5. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed Dönemi'nde Müslümanlar tarafından yapılan ve
içinde Hz. Muhammed'in de bizzat namaz kıldığı mescitler arasında yer almaz?

A) Cuma
B) Kuba
C) Kıbleteyn
D) Dırar
E) Nebi

CEVAP: D

2018-KPSS-DHBT-2-LİSANS

1. Hz. Ömer, mescitte ölümcül bir yara aldıktan sonra yerine kimin geçeceği, yani İslam'ın üçüncü halifesinin kim olacağı kendisine sorulmuştur. O, kendisine halef
tayiniyle ilgili olarak yapılan tüm teklifleri geri çevirmiş ve İslam'ın ilk günlerinden itibaren Hz. Muhammed'in yanında yer almış, aşere-i mübeşşereden hayatta olan altı sahabeyi kendi aralarından birini halife seçmeleri için görevlendirmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu sahabeler arasında yer almaz?

A) Sa'd b. Ebu Vakkas
B) Zübeyr b. Avvam
C) Talha b. Ubeydullah
D) Abdurrahman b. Avf
E) Abbas b. Abdulmuttalib

CEVAP:E

2. Arap ırkını üstün gören ve onlara ayrıcalıklı statü tanıyan Emevi politikası, Arap olmayan ve özellikle İran asıllı müslüman mevali arasında huzursuzluğa neden olmuştur. Zamanla bu düşünceye tepki olarak, Arap üstünlüğünü reddeden hatta Arap olmayanları Araplardan üstün gören ve Arapları küçümseyen bir akım gelişmiştir.

Bu akıma verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) İbraniyye
B) Karmatiyye
C) Berberiyye
D) Şuubiyye
E) Kerramiyye

CEVAP:D

3. Bedevilerin yerleşik hayata geçmeleri ve iskân edilmeleri, askerlerin sivillerden ayrı bir bölgede toplu olarak yaşamaları, bazı siyasi ve sosyal amaçlarla Müslümanların yeni fethedilen bölgelere yerleştirilmeleri gibi gerekçelerle pek çok yeni şehir kurulmuştur. Bu uygulama Dört Halife ile başlamış, Emeviler ve Abbasiler döneminde de devam etmiştir.

Buna göre aşağıdaki şehir ve kurulduğu dönem  eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Kufe - Dört Halife
B) Kayrevan - Emeviler
C) Basra - Emeviler
D) Samerra - Abbasiler
E) Bağdat - Abbasiler

CEVAP:C

2018-KPSS-DHBT-2-ÖN LİSANS

1. Hz. Ebu Bekir halife seçildikten sonra yaşanan ridde olaylarının temelinde;

I. bazı kabilelerin Kureyş'i kendilerine rakip olarak görmeleri,
II. bedevi kabilelerinin devletin nizam ve intizamına uyum sağlayamamaları,
III. merkezden uzakta yaşayan kabilelerin ganimetlerden yeterince pay alamadıklarını iddia etmeleri

nedenlerinden hangilerinin yer aldığı söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

CEVAP: C

2. Hz. Ömer, elde edilen gelirleri halka dağıtmak üzere divan teşkilatını kurmuş ve oluşturduğu listeler ışığında her sene atiyye adı altında müslümanlara bir ödeme
yapmıştır. Bu dağıtımda da İslama girişte öncelik, Hz. Muhammed'e yakınlık ve İslama hizmet etme gibi hususları dikkate almıştır.

Bu parçada bahsedilen gelirlerin temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zekât ödemeleri
B) Fey gelirleri
C) Ticaret vergileri
D) Müslümanların bağışları
E) Devletin ekonomik etkinlikleri

CEVAP:B

3. Aşağıdakilerden hangisinin Emevilerin zayıflaması ve yıkılmasında önemli bir etkisinin olduğu söylenemez?

A) Mevalinin
B) Ehlibeyt taraftarlarının
C) Haricilerin
D) Muhalif Emevilerin
E) Ehlikitabın

CEVAP:E

2018-KPSS-DHBT-2-ORTAÖĞRETİM

1. Hz. Ömer zamanında kurulan divan teşkilatının en önemli işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fey gelirlerinin dağıtımının düzene sokulması
B) Devlete ait para ve taşınırların güvenli bir şekilde saklanması
C) Devlet idaresiyle ilgili hususların istişare edilerek halifeye görüş sunulması
D) İslam devleti içerisindeki ürünlerin fiyat ve kalitelerinin kontrol edilmesi
E) Vergilerin adalet ve eşitlik ilkesine göre tespit edilmesi

CEVAP:A

2. Hz. Ali ile Muaviye b. Ebu Süfyan arasında cereyan eden Sıffin Savaşı esnasında zor durumda kalan Muaviye, Amr b. As'ın teklifiyle Kur'an-ı Kerim'in sahifelerini askerlerin mızraklarına taktırarak iki taraf arasında Kur'an'ın hakem olmasını teklif etmiştir. Hz. Ali'nin ordusunda yer alan bir grup, ilk başta bu kararı kabul etmesine rağmen sonraki süreçte buna karşı çıkmış ve bu kararı kabul edenlerin dinden saptığını öne sürerek iki tarafa da cephe almıştır.

Bu parçada bahsedilen grup hangi isimle anılmaktadır?

A) Batıniye
B) Karmatiler
C) Hariciler
D) Hürremiler
E) Şuubiye

CEVAP:C

3. Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler Dönemi'nde devlet yönetiminde ortaya çıkan değişimler arasında yer almaz?

A) Yönetim merkezinin Suriye'den Irak'a geçmesi
B) Hz. Ali taraftarlarının devlet yönetiminde söz sahibi olması
C) Arap milliyetçiliği merkezli devlet anlayışının ortadan kalkması
D) Türklerin askerlik ve devlet yönetiminde etkilerinin artması
E) Yönetim anlayışı ve idare tarzında İran etkilerinin görülmeye başlanması

CEVAP:B
Herkes ders anlatır ama Arif hocam öğretir.

Kitap okumadan meydan okunmaz
Soru çözmeden sınav kazanılmaz
İmkansız diye bir şey yoktur. Sadece zaman alır.

Arif ARSLANER

2019 MBSTS ÇIKMIŞ SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed döneminde Mescid-i nebi'ye yüklenen fonksiyonlardan biri değildir?

A) Eğitim-Öğretim etkinliklerinin yerine getirilmesi
B) Hukuki problemlerin çözüme kavuşturulması
C) Yabancı heyetlerin kabul edilmesi
D) Savaş durumunda sığınak olarak kullanılması
E) Fakir ve kimsesizlere barınma imkanı sunulması

CEVAP: D


2. Sahabeler arasında;

Hudeybiye antlaşması'nda katiplik yapan,
Bedir savaşında sancaktarlık görevinde bulunan,
Hz. Muhammed'in cenazesini yıkayan

kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Ömer
B) Hz. Talha
C) Hz. Ebu Bekir
D) Hz. Ali
E) Hz. Zübeyir

CEVAP: D


3. Medine'ye hicret ettikten sonra Müslümanlara, kendilerini savunabilmeleri için  savaşma izni verilmiştir. Bunun üzerine onlar, yapılan saldırıları engellemek kendilerine karşı harekete geçmeden düşmanlarını durdurmak ve İslam'ı yaymak için  pek çok grupla savaşmak durumunda kalmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed döneminde savaşılan bu gruplaran biri değildir?

A) Sasaniler
B) Rumlar
C) Havazin Kabilesi
D) Yahudiler
E) Sakif Kabilesi   

CEVAP: A


4. Mekke döneminin sonlarına doğru Farslılar, Rumlara (Bizans'a) karşı büyük bir zafer kazanırlar. Bu olaya müşrikler çok sevinirler. Bunun üzerine yüce Allah "Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Önce de sonrada emir Allah'ındır.O gün Allah'ın (Rumlara) zafer vermesiyle mü'minler sevineceklerdir. Allah dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir. çok merhametlidir." (Rum, 30:2-5) ayetleriyle müslümanları teselli eder.


Bu olayda Bizans'ın yenilmesine müşriklerin sevinmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bizans'ın Mekke'yi ele geçirmelerinden korkmaları
B) Bizans'a karşı savaşıyor olmaları
C) Bizans'ın ehli kitap olması
D) Bizans'ın kendilerine ticari rakip olması
E) Bizans'ın müslümanlara yardım edecek olması

CEVAP: C


5. Fakülte kantininde arkadaşlarıyla birlikte İslam Tarihi final sınavına hazırlanan İbrahim, çıkması mıhtemel sorular üzerine konuşurken arkadaşlarına ders kitabından şu metni okur: Müslümanların karşı karşya geldiği ve en önde gelen bazı sahabilerin hayatlarını kaybettiği ilk büyük iç çatışmadır. Ayrıca büyük günah işleyen kişinin durumu ile ilgili tartışmaların ortaya çıkmasına da bu savaş neden olmuştur.

İbrahim'in okuduğu metinde anlatılan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cemel
B) Sıffın
C) Nehrevan
D) Harre
E) Yemame

CEVAP: A 


6. Hz. Osman döneminde ortya çıkan karışıklıklarda;
 • pek çok idari görevin Ümeyyeoğullarına verilmesi
 • Kur'an-ı Kerim'i çoğaltma komisyonunun başına Zeyd b. Sabit'in getirilmesi
 • bazı valilerin halka kötü muamelede bulunması

olaylarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

CEVAP: D


7. Alimlerin çoğunluğuna göre Hz. Ali ile Muaviye arasında gerçekleşen iç savaşta haklı olan taraf Hz. Ali'dir. Muaviye, Hz. Ali'nin meşru hilafetine karşı çıkarak hata etmiştir. Ancak sonraki süreçte yaşanan bazı gelişmeler sebebiyle bu alimler, Muaviye'nin iktidarının meşruiyet kazandığını söylemişler, ona karşı gelmenin doğru olmadığını İslam toplumuna zarar verdiğini belirtmişlerdir.

Bu alimlerinin kararlarını değiştirmelerine sebep olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. hasan'ın Muaviye'ye halife olarak biat etmesi
B) Hz. Hasan'ın öldürülmesi
C) Hakem olayında Muaviye'nin halife olarak öne sürülmesi
D) Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesi
E) Hz. Osman'ın ölüdürlmesi sonucu Muaviye'nin halifeliğini ilan etmesi.

CEVAP: A8. Hz. Ömer devrinde başlayan Kuzey Afrika'nın fethi, zaman zaman iç sorunlar sebebiyle duraklasa da Emeviler devrinde büyük oranda tamamlanmış ve bu bölge İslam devletinin kontrolü altına girmiştir. Abbasilerin ilk yıllarında merkeze bağlı olan bu bölgede, merkezi otoritenin zayıflaması ve bağımsızlık mücadelesine girişen yerel liderlerin ortaya çıkmasıyla bağımsız ve yarı bağımsız pek çok müslüman devlet ortaya çıkmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında yer almaz?

A) İdrisiler
B) Rüstemiler
C) Midraniler
D) Ağlebiler
E) Büveyhiler

CEVAP: E

2019-ÖABT/DKAB

1. Hz. Muhammed'in, Hicret'in sekizinci yılında İslam'a davet için Busra'ya gönderdiği elçi yolda şehit edildi. Bunun üzerine Hz. Muhammed üç bin kişilik bir ordu hazırladı ve bölgeye gönderdi. Orduyu komuta etmek üzere de sırasıyla üç kişiyi görevlendirdi ve bunların ölümü hâlinde istedikleri birini komutan seçebileceklerini söyledi. Bizans'ın gönderdiği yüz bin kişilik orduyla üç bin kişilik İslam ordusu arasında gerçekleşen savaşta Hz. Muhammed'in görevlendirdiği komutanların hepsi şehit oldu ve daha sonra sancağı alan Halid b. Velid'in taktik başarısı sayesinde büyük bir kayıp yaşanmadan savaş son buldu.

Bu parçada bahsedilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Huneyn
B) Mute
C) Batn-ı Nahle
D) Evtas
E) Müstalikoğulları

CEVAP:B

2. "Haram ayları ertelemek, ancak inkârda daha da ileri gitmektir ki bununla inkâr edenler saptırılır. Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uygun getirip böylece Allah'ın haram kıldığını helal kılmak için haram ayı bir yıl helal, bir yıl haram sayıyorlar. Onların bu çirkin işleri, kendilerine süslenip güzel gösterildi. Allah, inkârcı toplumu doğru yola iletmez." (Tevbe, 9:37)

Bu ayette kınanan Cahiliye uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sikaye
B) Liva
C) Nesi
D) Asabiyet
E) Hicabe

CEVAP:C

3. Hz. Muhammed;

I. Mekkeli müşriklerle Hudeybiye Antlaşması'nı imzalama,
II. çevredeki devletlerin yöneticilerine İslam'a davet mektupları gönderme,
III. hac için kalabalık bir Müslüman topluluğuyla Medine'den yola çıkma,
IV. cemaate imamlık yaparak namaz kıldırmak üzere, yerine Hz. Ebu Bekir'i görevlendirme

fiillerinden hangilerini Mekke'nin fethinden sonra gerçekleştirmiştir?

A) Yalnız I
B) Yalnız IV
C) I ve II
D) II ve III
E) III ve IV

CEVAP:E

4. Hz. Osman dönemi sadece parlak zaferlerin gerçekleştirildiği bir süreç değil, aynı zamanda İslâm toplumunu derinden sarsan hadiselerin yaşandığı bir dönem olmuştur. Öyle ki Hz. Osman'ın yaptığı birçok
faaliyet hem kendi döneminde hem de sonrasında eleştirilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada bahsedilen eleştirilerden biri değildir?

A) Önemli makamların çoğuna Ümeyyeoğulları'nı ataması
B) Devlet imkânlarını yakınlarına tahsis etmesi
C) Hz. Muhammed'den intikal eden mührü Bi'rieris'e düşürmesi
D) Kendisini eleştiren bazı sahabeleri çeşitli şekillerde cezalandırması
E) İbadetle fazla meşgul olarak devlet işlerini aksatması

CEVAP:E

5. Emevi Devleti'nde;

 • kaybolan otoriteyi tekrar tesis etmesi,
 • ilk İslam parasını tedavüle sokması,
 • yaşanan isyanları bastırması,
 • devlet teşkilatında önemli düzenlemeler gerçekleştirmesi

gibi sebeplerle tarihçiler tarafından, Emevi Devleti'nin ikinci kurucusu olarak kabul edilen yönetici aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abdülmelik b. Mervan
B) Mervan b. Hakem
C) Süleyman b. Abdülmelik
D) Yezid b. Muaviye
E) Hişam b. Abdülmelik

CEVAP:A 

6. Mekkeli müşriklerin Hz. Muhammed'i tebliğ faaliyetinden vazgeçirmek ve ona inananları İslam'dan döndürmek için giriştikleri bütün mücadeleler başarısız olmuş ve inananların sayısı gün geçtikçe artmaya devam etmiştir. Bunun üzerine onlar, Hz. Muhammed'i bu faaliyetinden güzellikle vazgeçirmeyi planlamışlar ve bu amaçla ona bazı tekliflerde bulunmuşlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Yöneticilik verme
B) İstediği kadınla evlendirme
C) Maddi imkânlar sağlama
D) Birbirlerinin tanrılarını kabul etme
E) Tebliğini Mekke dışında yapmasını isteme

CEVAP: E

2019-ÖABT/İHLMD

1. Hicret'ten önceki süreçte Hz. Muhammed'in Medinelilere İslam'ı öğretmesi ve imamlık yapması için gönderdiği sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muaz b. Cebel
B) Abdurrahman b. Avf
C) Mus'ab b. Umeyr
D) Talha b. Ubeydullah
E) Cafer b. Ebu Talip

CEVAP: C

2. Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Antlaşması'nın sonuçları arasında gösterilemez?

A) İslam'ın hızla yayılmasına imkân vermiştir.
B) Hayber'in ve Mekke'nin fethine zemin hazırlamıştır.
C) İslam toplumunun müşrikler tarafından siyasi bir güç olarak tanınmasını beraberinde getirmiştir.
D) Müslümanlara Medine dışındaki topluluklarla ilişkileri geliştirmek için ortam oluşturmuştur.
E) Müslümanların Medine'deki Yahudi kabilelerinin tehdidinden kurtulmalarını sağlamıştır.

CEVAP:E

3. Hayat şartlarının ve geçim kaynaklarının farklı olmasına rağmen, gerek bedevilerde ve gerekse hadarilerde toplumsal yapının tek bir temeli vardı. O da, bağları, gelenekleri ve ahlaki değerleriyle kabileydi. Kabilelerin hem bireysel hem de toplumsal hayatta oldukça belirleyici bir rolü vardı.

Buna göre, Arap kabile anlayışıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kabile üyeliği, kan bağı dışında, evlilik ve korumaya alma (vela) gibi yollarla da kurulabiliyordu.
B) Kabileyle ilgili kararlar kabile ileri gelenlerinin istişaresiyle alınıyordu.
C) Kabile başkanı öldüğünde herkesin onun en büyük erkek çocuğuna biat etmesi gerekiyordu.
D) Kabile içinde anlaşmazlıklar örf esas alınarak başkanın inisiyatifinde çözüme kavuşturuluyordu.
E) Başkanın, kabilenin ihtiyaçları ve yönetimiyle ilgili sorumlulukları vardı

CEVAP: C

4. Hz. Aişe, Mustalikoğulları Gazvesi sonrasında Medine'ye dönerken kısa bir süreliğine ordunun bulunduğu yerden uzaklaşır. Geri döndüğünde ordunun gittiğini görür ve kendisini almaya geleceklerini düşünerek orada beklemeye başlar. Bu sırada ordunun geride bıraktıklarını toplamakla görevli bir sahabe onu görür ve deveye bindirerek orduya yetiştirir. Ancak ordunun içerisinde bulunan bir münafık, Hz. Aişe'ye iftira atar ve Müslümanlardan bazıları da bu iftirayı yayarlar. Bu olay üzerine Nur Suresi'nin 11-21. ayetleri nazil olur. Ayetlerde Hz. Aişe'nin masum olduğu bildirilerek iftiraya ortak olanlar kınanır ve mü'minlerin bu ve benzeri
haberleri işittiklerinde daha dikkatli olmaları istenir.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan çıkarılabilecek bir sonuç değildir?

A) Kadınların ordu gibi erkeklerin yoğun olarak bulunduğu ortamlara girmeleri sakıncalıdır.
B) Kur'an, o günün şartlarında gerçekleşen olaylar hakkında da çözümler getirir.
C) İlk bakışta bireysel olarak görülen bir olayın evrensel sonuçları olabilir.
D) Müslümanların münafıklar hususunda her zaman dikkatli olmaları gerekir.
E) Müslüman, kendisine gelen bir haberin öncelikle doğruluğunu araştırmalıdır.

CEVAP:A

5. Sasanilerin elindeki geniş ve verimli topraklardan oluşan sevad arazilerine ilk akınlar Hz. Ebu Bekir döneminde başlamıştır. Köprü, Kadisiye ve Celula gibi pek çok savaşın yapıldığı ve Nihavend savaşını Müslümanların kazanmasıyla tamamlanan bu fetihlerde birçok değerli komutan görev almıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu komutanlardan biri değildir?

A) Ziyad b. Ebih
B) Sad b. Ebu Vakkas
C) Halid b. Velid
D) Ebu Ubeyd es-Sekafi
E) Cerir b. Abdullah

CEVAP:A

6. Dört Halife Dönemi'nde gerçekleşen;

I. Kudüs'ün fethi,
II. Ridde olayları,
III. Cemel Vak'ası,
IV. Sıffin Savaşı

gibi olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) I - III - II - IV
B) II - I - IV - III
C) III - II - I - IV
D) II - I - III - IV
E) I - II - IV - III

CEVAP:D

7. Abbasi halifeleri devlet yönetiminde farklı unsurlardan zaman zaman yararlanmışlardır. Özellikle Farisi bir aile, Ebu'l-Abbas'ın halifeliğinden itibaren devlet yönetiminde oldukça öne çıkmış ve uzun yıllar vezirlik görevini sürdürmüştür. Ancak sonraki dönemde halifeler bu ailenin ulaştığı güçten endişelenmiş; sonuç olarak bu aile yönetimden uzaklaştırılmış ve önde gelenlerinin bir kısmı öldürülmüştür.

Bu parçada bahsedilen aile aşağıdakilerden hangisidir?

A) Büveyhiler
B) Bermekiler
C) Kahtaniler
D) Kaysiler
E) Amiriler

CEVAP:B
Herkes ders anlatır ama Arif hocam öğretir.

Kitap okumadan meydan okunmaz
Soru çözmeden sınav kazanılmaz
İmkansız diye bir şey yoktur. Sadece zaman alır.

Arif ARSLANER

2020 MBSTS SORULARI

1.  «Peygamber sizi arkanızdan çağırıp dururken, siz boyuna uzaklaşıyor, hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz. Bundan dolayı Allah, size gam üstüne gam verdi ki, ne elinizden gidene, ne de başınıza gelene üzülmeyesiniz. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.»  (Âli İmrân, 3:153)

Bu ayette aşağıdaki savaşlardan hangisinden bahsedilmektedir?

A) Bedir
B) Uhud
C) Hendek
D) Huneyn
E) Tebük

CEVAP: B


2. Hz. Muhammed, eğitim ve öğretime daima önem vermiş ve her fırsatta eğitim faaliyetini sürdürmüştür. Medine döneminde önceleri Mescid-i Nebi'de farklı zamanlarda yapılan bu eğitimler için sonraları yine Mescid-i nebi'ye bağlı olarak husui bir mekan inşa edilmiş; burada hem kimseziler hbarınmış hem de bu kişilerin eğitimleri sürdürülmüştür.

Bu mekana verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Suffe
B) Daru'l-hadis
C) Küttab
D) Darü'l-ilm
E) Darü'n-Nedve

CEVAP: A


3. Haşimoğullarının lideri Ebu Talip müslüman olmamasına rağmen, yeğeni ve müslümanları her fırsatta müşriklere karşı korumuş ve desteklemiştir. Ancak peygamberliğin onuncu yılında Ebu Talib'in vefat etmesi müşrikleri cesaretlendirmiş, bunun üzerine müşrikler Hz. Muhammed'e ve müslümanlara karşı saldırılarını arttırmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada bahsedilen durumun sonuçlarından biridir?

A) Müslümanların irtidat etmek zorunda kalmaları
B) Müslümanlara boykot uygulanması
C) Müslümanların habeşistan'a hicret etmek zorunda kalmaları
D) Zayıf ve kimsesiz müslümanların işkencelere maruz kalmaya başlamaları
E) Hz. Muhammed'in Taif dönüşü Mekke'ye girmekte zorlanması

CEVAP: E 


4. Uhud Savaşından dört ay sonra Müslümanları üzüntüye boğan bir olay meydana geldi. Ebu bera isimli bir kabile reisi Hz. Muhammed'den kabilesi için davetçiler istedi. Hz. Muhammed ebu bera'nın aman vermesi üzerine yetmiş kadar sahabeyi onla gönderdi. Heyet konakladığı sırada Ebu Bera'nın yeğeni, Süley kabilesinden topladığı kişilerle onlara saldırdı. Birçoğunu öldürdü.

Parçada bahsedilen olay hangisidir?

A) Bi'r-i Maune 
B) Huneyn
C) Dumetu'l-Cendel
D) Reci
E) Evtas

CEVAP: A


5. Hz. Muhammed vefatına yakın bir dönemde, bir ordu hazırlanmasını emretmiş ve kumandanlığına Üsame b. Zeyd'i getirmiştir. Bizans'la savaşmak üzere hazırlanan bu ordu Hz. Muhammed'in vafatıyla biraz bekletilmiş; Hz. Ebubekir halife olduktan sonra O'nun emriyle ordu sefere çıkmıştır.

Parçada bahsedilen bu seferin yapılmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bizans'ın bir ordu hazırladığı bilgisinin Medine'ye ulaşması
B) Bizans-Sasani yakınlaşmasının engellenme çalışılması
C) Mute savaşı'nda şehit düşenlerin intikamının alınmak istenmesi
D) Bizans'ın putperest Arap kabilelerine yardımlarını sürdürmesi
E) Bizans imparatotu'nun, Hz. Muhammed'in elçisine kötü muamelede bulunması

CEVAP: C


6. 
Haritada müslümanlar tarafından fethedilen bazı yerler numaralandırılmıştır.
Bu haritadaki numaralandırılmış bölgelerden hangilerinin Hulefa-i Raşidin döneminde İslam hakimiyetine girdiği söylenemez?

A) I ve III
B) I ve V
C) II ve IV
D) II ve V
E) III ve IV

CEVAP: B


7. Emeviler devrinde ortaya çıkan Mutezile, Abbasiler devrinde Me'mun tarafından devletin resmi mezhebi haline gelmiştir. Böylece gücünün zirvesine ulaşan Mutezili düşünce, özellikle "Ku'an'ın mahluk olduğu" iddiası, halka ve ulemaya zorla kabul ettirilmeye çalışılmış; kabul etmeyenlere çeşitli baskılar yapılmıştır.

Bu süreç aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmektedir?

A) Fitne
B) Mihne
C) Fetret
D) Cebir
E) İstibdat 

CEVAP: B


8. Emeviler döneminde;
ikinci sınıf olarak görüldüğü için dışlanan,
bu nedenle Abbasi ihtilaline destek veren,
Emevilerin yıkılışında önemli rol oynayan,
grup aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bedeviler
B) Mecusiler
C) Ehlikitap
D) Hariciler
E) Mevali

CEVAP: E

2020-ÖABT/DKAB

1. Hz. Muhammed, Huzaa kabilesi reislerinden biri olan Haris b. Ebu Dırar'ın savaş hazırlığı kapsamında at ve silah satın aldığını ayrıca bazı kabileleri yanına alarak Medine üzerine yürümeyi planladığını haber aldı. Bu haberin doğruluğunu teyit amacıyla Büreyde b. Husayb'ı casus olarak gönderdi. O da haberin doğruluğunu öğrenerek Hz. Muhammed'e bildirdi. Bunun üzerine Hz. Muhammed bin kişilik bir güçle Medine'den ayrıldı. Müreysi kuyusunun başında Haris b. Ebu Dırar ile karşı
karşıya gelindi. İslam'a davet edilmesine rağmen Haris, bunu kabul etmeyerek hemen saldırıya geçti. Ancak Hz. Muhammed'in karşısında tutunamayarak ağır bir yenilgiye uğradı.

Bu parçada sözü edilen gazve aşağıdakilerden  hangisidir?

A) Hamraülesed
B) Beni Lihyan
C) Sevik
D) Evtas
E) Beni Müstalik

CEVAP: E

2. Arap kabileleri arasında siyasi, sosyal veya psikolojik sebeplerden dolayı bir tartışma meydana gelir ve bu, savaşa yol açabilirdi. Bu savaş; olayın geçtiği yere, sebebe veya sonuca göre farklı isimlerle anılırdı. Yevmü Buâs, Yevmü Zû-Kar ve Yevmü Ficâr bu isimlere örnek verilebilir.

Bu parçada bahsedilen savaşlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mesalibü'l-Arab
B) Eyyamü'l-Arab
C) Fezailü'l-Arab
D) Nesî
E) Civar

CEVAP: B

3. Müşriklerin Mekke'de Müslümanlara boykot uygulama sebepleri arasında;

I. Müslümanların sayısının giderek çoğalması,
II. Müslümanların saldırılara karşı koymaya başlamaları,
III. Hz. Hamza ve Hz. Ömer'in Müslüman olması,
IV. Habeşistan'a hicret eden Müslümanların güven içerisinde yaşaması

gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) III ve IV
D) I, III ve IV
E) II, III ve IV

CEVAP: D

4. Hz. Muhammed, Medine döneminde İslam'ı öğrenmeyi talep edenlere öğreticiler göndermiştir. Bu öğreticilerin başına bazen olumsuz olaylar gelmiştir. Bir seferinde
Mersed b. Ebu Mersed başkanlığında gönderilen on kişilik öğretici heyeti Hüzeyl kabilesine mensup Lihyanoğulları'ndan yüz kişilik bir grubun saldırısına maruz kalmıştır. Saldırı sonucunda heyet üyelerinden sekiz sahabe şehit edilmiş iki sahabe ise Mekkeli müşriklere teslim edilmiştir.

Bu parçada bahsedilen olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Reci Olayı
B) Bi'r-i Maune Olayı
C) Gadir-i Hum
D) İfk Hadisesi
E) Taif Muhasarası

CEVAP: A

5. Hz. Ali ile Muaviye b. Ebu Süfyan arasında cereyan eden Sıffin Savaşı esnasında zor durumda kalan Muaviye, Amr b. As'ın teklifiyle Kur'an-ı Kerim sahifelerini askerlerin mızraklarına taktırarak savaşı durdurmaya teşebbüs etmiş ve bunda da başarılı olmuştur. Savaşın durmasından sonra iki taraftan birer kişi seçilerek
bunların vereceği karar ile sorunun çözüme kavuşturulması yoluna gidilmiştir.

Bu parçada bahsedilen çözüm yolu İslam tarihinde hangi isimle adlandırılmaktadır?

A) Hılf
B) Fitne
C) Musalaha
D) Meşveret
E) Tahkim

CEVAP: E

6. 751 yılında Müslüman Araplar ile Karluk Türklerinin Çin ordusuna karşı mücadele ettiği savaştır. Bu savaşta esir alınan Çinlilerden kâğıt imalatı öğrenilmiştir. Ayrıca Araplar ve Türkler arasında ortaya çıkan yakınlaşmanın da etkisiyle İslamiyet Türkler arasında hızla yayılmıştır.

Bu parçada bahsedilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Köprü
B) Talas
C) Nihavend
D) Kadisiye
E) Yermük

CEVAP: B

2020-ÖABT/İHLMD

1. Hz. Muhammed, hicretin ikinci yılında Abdullah b. Cahş komutasındaki sekiz kişilik bir müfrezeyi Kureyş'in durumunu tespit etmek üzere görevlendirdi. Müfreze, karşılaştıkları bir Kureyş kervanına ani bir baskında bulunup bir kişiyi öldürdü ve iki kişiyi de esir aldı. Bu olayın, haram ay olan Recep'in son günü mü yoksa Şaban'ın ilk günü mü olduğu belli değildi. Bu yüzden Yahudiler ve müşrikler, "Muhammed, haram ayda savaşıyor." diye propagandaya başladılar.

Söz konusu tartışmanın yaşandığı bu seriyye aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batn-ı Nahle
B) Bi'ri Maune
C) Sevik
D) Hamraü'l-Esed
E) Beni Müstali

CEVAP:A

2. Hz. Muhammed döneminde gerçekleşen bir sefer sırasında bazı Müslümanlara gerekli silah ve teçhizat sağlanamadı. Sefere katılamayacaklarını düşünen söz konusu kişiler, aşırı derecede üzülüp gözyaşı döktüler. İslam tarihinde "Bekkain" (çok ağlayanlar) olarak isimlendirilen bu Müslümanlara Kur'an-ı Kerim aracılığıyla sefere katılamadıkları için sorumlu olmadıkları bildirilmiştir.

Bu parçada bahsedilen durum hangi sefer esnasında gerçekleşmiştir?

A) Hayber
B) Mute
C) Huneyn
D) Tebük
E) Mekke'nin Fethi

CEVAP: D

3. İslam öncesi Arap devletleri içerisinde;
 • Suriye'de M.S. 200-636 yılları arasında varlığını sürdüren,
 • Roma İmparatorluğu'nun hâkimiyetine girerek Hristiyanlığı kabul eden,
 • yöneticilerinden birinin Hz. Muhammed'in gönderdiği elçiyi şehit etmesiyle Mute Savaşı'na sebep olan

devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gassaniler
B) Nebatîler
C) Tedmürlüler
D) Hîreliler
E) Himyeriler

CEVAP:A

4. Mekke'nin Müslümanlarca çok önem verilen bir yer olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A) Uzun bir süre boyunca İslam Devleti'nin merkezi olması
B) Hz. Muhammed'in doğup büyüdüğü şehir olması
C) İçerisinde pek çok kutsal mekânı barındırması
D) Müslümanlara göre yeryüzünde inşa edilen ilk mabede ev sahipliği yapması
E) Hz. Muhammed'e ilk vahyin burada gelmesi

CEVAP: A

5. Hz. Muhammed döneminde gerçekleşen;

I.  Medine Sözleşmesi,
II.  Hudeybiye Antlaşması,
III. Bedir Savaşı,
IV.  Hicret

olaylarının kronolojik sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I - II - III - IV
B) IV - III - II - I
C) IV - I - III - II
D) II - I - IV - III
E) I - III - IV - II

CEVAP: C

6. Hz. Ebu Bekir döneminde;

 • kadılık ve danışmanlık görevlerinde bulunan,
 • zekât vermeyenlerle savaşma konusunda önceleri ona itiraz edip sonrasında ikna olan,
 • hastalığında veya şehir dışına gittiğinde ona vekâlet eden

sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sad b. Ebu Vakkas
B) Hz. Osman
C) Hz. Ömer
D) Ebu Ubeyde b. Cerrah
E) Zeyd b. Sabit

7. Abbasiler Dönemi'ndeki yerleşim birimleri arasında;

 • halife Mutasım tarafından kurulan,
 • Türk askerlerin yerleşimi için inşa edilen,
 • bir dönem devlete başkentlik yapan

şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Samerra
B) Basra
C) Kufe
D) Bağdat
E) Şam

CEVAP: A

2020-KPSS-DHBT-1

1. Hz. Muhammed, Uhud Savaşı'ndan döndükten bir gün sonra Kureyş ordusunun Medine'ye baskın düzenlemek istediğine dair bir haber aldı. Hem düşmanın baskınını önlemek hem de Müslümanların zayıf düşmediğini göstermek amacıyla Kureyş ordusunu takip etmeye karar verdi. Sadece Uhud'da bulunmuş olanlardan müteşekkil beş yüz kişilik bir orduyla Medine'ye yaklaşık 10 km uzaklıktaki bir mevkiye giderek burada beş gün boyunca Mekkelilerin muhtemel saldırısını bekledi. Müslümanların büyük bir orduyla kendilerini takip ettiğini öğrenen ve bunun tehlikeli olacağını anlayan müşrikler saldırmaktan vazgeçerek Mekke'ye döndü.

Bu parçada anlatılan gazve aşağıdakilerden hangisidir?

A) Benî Müstalik
B) Evtas
C) Huneyn
D) Gatafan
E) Hamraülesed

CEVAP: E

2. Hz. Muhammed, 628 yılında 1500 kadar sahabe ile birlikte umre yapmak amacıyla Mekke'ye doğru yola çıktı. Ancak müşrikler onların Mekke'ye girmelerini ve Kâbe'yi tavaf etmelerini istemiyordu. Hz. Muhammed ashabıyla birlikte Hudeybiye denilen bölgeye geldi ve burada elçiler vasıtasıyla yapılan müzakereler sonucunda antlaşmaya varıldı.

Bu antlaşmayla ilgili;

I. Hz. Muhammed'in "Resulullah" olarak yazılmasına müşriklerin karşı çıkarak sildirmeleri,
II. Arap kabilelerine istedikleri tarafla ittifak kurma izni verilmesinin kabul edilmesi,
III. Mekke'den Medine'ye iltica edenlerin iade edilmesi şeklinde bir maddenin yer alması

hususlarından hangileri Müslümanları rahatsız etmiştir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

CEVAP: C

3. Müslümanların mücadele ettikleri Yahudi grupları ve
mücadele sebepleri ile ilgili olarak;


I. Benî Kurayza - Hendek Savaşı sırasında müşriklerle işbirliği yaparak Müslümanlara ihanet etmeleri,
II. Benî Nadir - Müslüman bir kadını tahkir edip yardıma gelen Müslümanı da şehit etmeleri,
III. Hayberliler - Müslümanlara karşı savaş hazırlığı yapmaları

şeklindeki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

CEVAP: D

4. Hac ibadeti Mekke'nin fethinden sonra hicretin 9. yılında farz kılınmıştır. Hz. Muhammed, Tebük Seferi'nden yeni döndüğü için o yıl hacca gitmemiş ve gitmek isteyen 300 kadar Müslümanın başına hac yolculuğunda ve ibadet sırasında rehberlik ve yöneticilik yapmak üzere bir hac emiri tayin etmiştir.

Bu parçada sözü edilen emir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Ömer
B) Hz. Amr b. As
C) Hz. Ali
D) Hz. Halid b. Velid
E) Hz. Ebu Bekir

CEVAP: E

2020-KPSS-DHBT-2-LİSANS

1. Başta İmamiyye olmak üzere bütün Şii mezheplerce;

 • Veda Haccı sonrasında gerçekleştiği kabul edilen,
 • Hz. Ali'nin, Hz. Muhammed tarafından imam tayin edildiğine inanılan,
 • her yıl zilhicce ayının 18'inde coşkuyla kutlanan
olay aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

A) Benî Sakife
B) Gadir-i hum
C) Mihrican
D) Kırtas
E) Nevruz

CEVAP:B

2. Hz. İbrahim, oğlu İsmail'i Kâbe'nin yakınına bıraktığı sırada Mekke'de Arap asıllı Cürhümlüler yaşıyordu. Aslen Arap kökenli olmayan Hz. İsmail'in Arap kökenli biriyle evlenip onun neslinin de bu kabile içinde yaşamasıyla Araplar arasında aslen Arap kökenli olmayıp sonradan Araplaşmış olarak kabul edilen bir sınıf oluştu. Hz. Muhammed'in de mensup olduğu bu grup, Araplarla bir arada yaşamış ve Arapların kültürel, etnik özelliklerinin birçoğunu taşımaya başlamıştır.

Bu parçada bahsedilen gruba verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arab-ı müstaribe
B) Arab-ı baide
C) Arab-ı aribe
D) Arab-ı müstaceme
E) Arab-ı garibe

CEVAP: A

3. İslam kurumları tarihinde devlet görevlisi ve yaptığı görevle ilgili;

I. şurta - halkın emniyet ve güvenliğini sağlayan birim,
II. nakibüleşraf - yöneticilerin ve ailelerinin hizmetindeki çalışanlardan oluşan birim,
III. berid - posta ve haberleşme teşkilatı

eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

CEVAP: E

2020-KPSS-DHBT-2-ÖN LİSANS

1. Cahiliye Dönemi'nde;

 • Amr b. Luhay tarafından Kuzey Arabistan'dan Mekke'ye getirilen,
 • Kâbe'deki putların en önemlisi ve en büyüğü olarak kabul edilen,
 • önünde fal oku çekilen
put aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lat
B) Menat
C) Hübel
D) Uzza
E) Vedd

CEVAP: C

2. Kusay b. Kilab tarafından belirlenmiş olan;

I. Kâbe'nin perdedarlığını ve bakımını yapmak, anahtarını muhafaza etmek,
II. Mekkelilerden para toplayıp fakir hacılara yemek vermek,
III. hacıların su ihtiyacını karşılamak

şeklindeki görevlerin isimleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

    I      II    III
A) Sikaye hicabe rifade
B) Hicabe sikaye rifade
C) Rifade hicabe sikaye
D) Rifade sikaye hicabe
E) Hicabe rifade sikaye

CEVAP: E

3. Zeyd b. Ali'nin Emevi yönetimine karşı başlattığı
isyan hareketinin öncesinde taraftarlarından
bazılarının kendisini terk etmelerine ve bu nedenle
Zeyd tarafından rafizi olarak isimlendirilmelerine
sebep olan konu aşağıdakilerden hangisidir?


A) Hz. Ali'nin tahkimi kabul ederek küfre girip girmediği
B) Emevi iktidarına isyan etmenin gerekliliği
C) Hz. Osman'ın uygulamalarının doğruluğu
D) Büyük günah işleyen kişinin durumu
E) Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'in hilafetlerinin meşruiyeti

CEVAP: E

2020-KPSS-DHBT-2-ORTAÖĞRETİM

1. Dört Halife Dönemi'nde Müslüman Araplarla Türkler arasında ilişkiler başlamıştır. Bu dönemde dostane bir şekilde devam eden ilişkiler Emeviler döneminde daha çok çatışma şeklinde gerçekleşmiştir. Bundan dolayı Türkler'in İslam'a girişi yavaş olmuştur. Abbasi Devleti'nin kurulmasıyla birlikte ise Türk-Arap ilişkileri olumlu bir havaya bürünmüş ve böylece Türkler kitleler hâlinde İslam dinini benimsemişlerdir.

Abbasiler Dönemi Türk-Arap ilişkilerindeki bu gelişmelerde aşağıdakilerden hangisi belirleyici olmuştur?

A) Talas Savaşı'nda Türkler'in Abbasilerin yanında yer alması
B) Türklerin Abbasi ordusunda önemli görevlere getirilmesi
C) Türklerin İranlılara karşı bir denge unsuru olarak görülmesi
D) Türklerin Bizans ile Müslümanlar arasında tampon bir bölgede bulunması
E) Türklerin devlet yönetimindeki tecrübelerinden istifade edilmek istenmesi

CEVAP: A

2. Hz. Ebu Bekir, halife olduktan hemen sonra çözmesi gereken problemlerle karşı karşıya kaldı. Özellikle Hz. Muhammed'in vefatına yakın bir zamanda Müslüman olup henüz İslam'ı tam olarak içselleştirememiş kişiler ve İslam'a girmeyi Kureyş'in hâkimiyetine girmek olarak gören bedeviler, Medine'ye zekâtlarını göndermeyi ve
merkezî otoriteye bağlanmayı reddediyorlardı.

Hz. Ebu Bekir tarafından çözüme kavuşturulan bu sorunlar, İslam tarihinde aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır?

A) Fitne
B) Garanik
C) Ridde
D) Fetret
E) Boykot

CEVAP: C

3. İslam'da genel ahlakı ve kamu düzenini koruma faaliyetleri emir bi'l-maruf nehiy ani'l-münker prensibi içerisinde değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Hz. Muhammed döneminden itibaren genel olarak kamu düzenini ve toplum ahlakını korumak özel olarak ise çarşı ve pazarın denetimini ve ticaretin güvenliğini sağlamak amacıyla bazı kişiler  görevlendirilmiştir. Sahabelerden Semra bint Nüheyk ve Şifa bint Abdullah bunlara örnek verilebilir. Hz. Muhammed'in başlattığı bu uygulama, Dört Halife ve sonrasında da devam ettirilmiş hatta bu uygulamayı sürdürmek için bazı devletlerde müstakil kurumlar kurulmuştur.

Bu parçada bahsedilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mezalim
B) Kadılkudatlık
C) Berid
D) Hisbe
E) Emirü'l-ümeralık

CEVAP: D
Herkes ders anlatır ama Arif hocam öğretir.

Kitap okumadan meydan okunmaz
Soru çözmeden sınav kazanılmaz
İmkansız diye bir şey yoktur. Sadece zaman alır.
 •  

Arif ARSLANER

2021 MBSTS SORULARI

1. I. Hendek savaşı'nda müşriklerle ortak hareket etmişlerdir.
  II. Hz. Muhammed'e suikast girişiminde bulunmuşlardır.
III. Müslümanlarla yaptıkları anlaşmayı bozan ilk yahudi kabilesidir.

Kaynuka oğullarıyla ilgili olarak  yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

CEVAP: C


2. İslam tarihinin ilk dönemlerinde gerçekleşen silahlı mücadelelerin gazve ve seriyye olarak ayrılmasında aşağıdakilerden hangisi esas alınmıştır?

A) Komuta eden kişi
B) Yapılış amacı
C) Yapıldığı bölge
D) Katılan kişi sayısı
E) Çarpışma olup olmaması

CEVAP: A


3.Hz. halid komutasında Medine2ye dönen İslam ordusunu Hz. Muahmmed ve Medine'de bulunan müslümanlar, Cürff mevkiinde karşıladı. Savaşta kesin bir galibiyet kazanamamış olmaları ve düşman ordusunun gitmesine müsade etmeleri sebebiyle içlerinden bazıları, gazilere firar edenler, anlamına gelen "ferrar" diye hitap etti. Bundan dolayı gaziler, utançlarından evlerinden çıkamaz hale geldi. Hz. Muhamme ise onlara, döne döne hamle yapan savaşçı anlamında "  kerrar" denilmesini emretti. Onlara teker teker haber gönderip kendilerinin firari olmadığını söyleyerek gönüllerini aldı.

Bu parçada sözü edilen durum aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonrasında yaşanmıştır?

A) Zatüsselasil
B) Evtas
C) Sevik
D) Sifülbahr
E) Mute

CEVAP. E


4. Hz. osman ve valilerini eleştirme şeklinde başlayan muhalefet hareketi, giderek yönetimi hedef alan yıkıcı bir faaliyete dönüşmüştür. Bu faaliyet özellikle fethedilen bölgelerde, askeri maksatla kurulup birçok Arap kabilesinin iskan edildiği Kufe, Basra ve Fustat şehirlerinde boy göstermiş ve doğrudan Hz. Osman'ın halifeliğini hedef alan  bir isyan hareketini  ortya çıkarmıştır. İslam tarihinde "büyük fitne" olarak isimlendirilen bu isyan, sonraki süreçte siyasi ve sosyal pekçok olayın ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Kureyş'in hakimiyetini kaybetmesi
B) Siyasi-itikadi ilk mezheplerin tohumlarının atılması
C) Toplumda büüyük huzursuzluk ve çalkantıların yaşanması
D) Emevilere iktidar yolunun açılması
E) Hz. Osman'ın öldürülmesi 

CEVAP: A


5. Hz. Ali döneminde yaşanan iç karışıklıklarda;
I.  bazı sahabelerin Hz. Osman'ın katillerinin biran önce bulunması ısrarı
II.  Hariciler'in yönetime bir tehdit olarak ortaya çıkması
III. peygamberlik iddia eden kişilerle mücadele edilmesi
IV.  zekat vermeyenlerle savaşılması 

olaylarından hangileri yer almaktadır?

A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II ve IV
E) II, III ve IV 

CEVAP: A


6. Emevi halifeleri ve iktidarları sırasında yaşananlarla ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Muaviye b. ebu Süfyan - veraset sistemine geçiş ve fetihlerin yeniden başlaması
B) Yezid b. Muaviye - İç karışıklıklar yaşanması ve Kerbela hadisesi
C) Mervan b. Hakem - Emevi iktidarının Süfyanilerden Mervaniler koluna geçmesi ve iç isyanların bastırılması
D) Abdülmelik b. Mervan - Fetihlerin durması ve devletin maliyesinin kötü bir duruma gelmesi
E) Ömer b. Abdülaziz - Alimlere değer verilmesi ve farklı kesimlere hoşgörü gösterilmesi

CEVAP: D


7. Müslümanların iç mücadelesi olarak gerçekleşen;

I.  Sıffın
II.  Cemel
III. Harre

olaylarından hangileri Emeviler döneminde vuku bulmuştur?

A) Yalnız I
B) yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

CEVAP: C

2021 DKAB SORULARI

1. Hendek Savaşı sırasında Medine Vesikası'na aykırı hareket ederek Müslümanlarla olan antlaşmasını bozan kabile aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kurayza
B) Kaynuka
C) Gatafan
D) Nadir
E) Hevazin

CEVAP: A

2. Ebu Ubeyde b. Cerrah komutasında Medine'den hareket eden askerî birlik, sefer sırasında azığı tükenince "habat" adı verilen ağaç yapraklarını su ile ıslatarak yemek zorunda kaldı. Müslüman askerler varılacak yere ulaştıklarında ise açlıklarını sahile vurmuş balıkla gidermek durumunda kaldılar. Bu süre zarfında Kureyş kervanlarını gözetleyen Müslümanlar herhangi bir çatışmaya girmeden Medine'ye geri döndüler.

Bu parçada sözü edilen seriyye aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sifülbahr
B) Rabiğ
C) Batn-ı Nahle
D) Zatüsselasil
E) Îs

CEVAP: A

3. Rivayete göre Hz. Muhammed, ölümünden kısa süre önce yaşadığı hastalık sırasında "Bana bir divit ve kâğıt getirin de size bir şey yazdırayım ki benden sonra yanlışlığa düşmeyesiniz." demiştir. Bunun üzerine orada bulunanlar aralarında tartışmaya başlamışlardır.Hz. Muhammed bu tartışmalar üzerine isteğinden vazgeçmiş ve daha sonra da bu konuyu tekrar gündeme getirmemiştir.

Bu olay İslam tarihinde aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmektedir?

A) Kırtas Hadisesi
B) Cemel Vakası
C) Ridde Olayı
D) Garanik Hadisesi
E) Gadir-i Hum Olayı

CEVAP: A

4. Hz. Muhammed bir savaş öncesinde ordusunu konumlandırmak için talimat verdi. Hubab b. Münzir
Hz. Muhammed'e gelerek "Ey Allah'ın Resulü! Burayı karargâh olarak siz mi seçtiniz yoksa bu yer vahiyle mi bildirildi?" dedi. Hz. Muhammed "Hayır, bu benim kendi takdirimdir." cevabını verdi. Bunun üzerine Hubab, "Şu kuyunun başında orduyu konumlandırmak daha uygundur. Çünkü oraya karargâh kurduğumuz takdirde bizim suyumuz olur; düşmanın ise olmaz. Bu da bizi üstün kılar." şeklinde görüşünü belirtti.

Bu parçada anlatılan olay hangi gazve esnasında gerçekleşmiştir?

A) Benî Mustalik
B) Gabe
C) Huneyn
D) Bedir
E) Benî Lihyan

CEVAP: D

5. Halifeliğinin son yıllarında Hz. Osman'ın bazı uygulamalarına karşı eleştiri ve söylentiler artmıştır. Bu durum karşısında Halife, 654 yılı hac dönüşünde valileri Medine'ye çağırarak bir toplantı yapmıştır. Bu toplantıda valilerden, kendisine iletilen şikâyetlere ilişkin çözüm önerilerini sunmalarını istemiştir. Bunun üzerine valiler şikâyetlerin bir tertip olduğunu ileri sürerek geçici ve sorunların temeline inmeyen öneriler sunmuşlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu öneriler arasında yer almaz?

A) Muhaliflerin cihatla meşgul edilmesi
B) Şikâyetçi grupların elebaşılarının öldürülmesi
C) Muhaliflerin ülke dışına gönderilmesi
D) İşin valilere bırakılması
E) Eleştirenlerin bir kısmının mali destekle gönüllerinin alınması

CEVAP: C

6. Sasaniler'in elindeki geniş ve verimli topraklardan oluşan Sevad arazilerine ilk akınlar Hz. Ebu Bekir döneminde başlamıştır. Bu akınlar Hz. Ömer devrinde 642 yılında Sasaniler'in hâkim olduğu toprakların büyük kısmının fethedilmesiyle sonuçlanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu süreçte gerçekleşen savaşlardan biri değildir?

A) Kadisiye
B) Köprü
C) Yermük
D) Celula
E) Nihavend

CEVAP: C

7. İslam öncesi Arap toplumunun inançlarıyla ilgili,
I.  Putların Allah katında aracı olduğu düşünülüyordu.
II.  Yaratıcı bir tanrının varlığı kabul ediliyordu.
III. Meleklere, Allah'ın kızları yakıştırması yapılıyordu.

ifadelerinden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

CEVAP: E

8. Tarihte gerçekleşen pek çok yenilik dönemin şartları gereği ortaya çıkmıştır. Bu durum eğitim kurumları için de geçerlidir. Örneğin bazı eğitim kurumları kendi fikir ve ideolojilerini yaymak, farklı fikir ve görüşlerle mücadele etmek gibi gerekçelerle kurulmuştur. Bağdat Nizamiye Medresesi de sünni görüşü merkeze alarak karşıt görüşü savunan bir medresenin etkisini azaltmak ve yaydığı görüşlerle mücadele etmek için açılmıştır.

Bağdat Nizamiyesinin açılışında etkili olan bu medrese aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mustansıriyye
B) Ezher
C) Nişabur
D) İsfahan
E) Basra

CEVAP: B

9. 756 yılında Endülüs Emevi Devleti, I. Abdurrahman tarafından kurulmuştur. Bölgenin ilmî ve  kültürel anlamda zenginleşmesinde önemli rol oynamış bu devlet, ortaya çıkan iç karışıklıklar sebebiyle 1031 yılında yıkılmış ve Emevi sülalesi Kurtuba'dan sürülmüştür. Böylece ülkede merkezî idare ortadan kalkmış ve "mülûkü't-tavaif" adı verilen irili ufaklı pek çok beylik ortaya çıkmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu beyliklerden biri değildir?

A) Amiriler
B) Hudiler
C) İhşidiler
D) Ziriler
E) Abbadiler

CEVAP: C

2021-ÖABT/İHLMD

1. İslam tarihinde ilk inşa edilen mescit aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mescid-i Kıbleteyn
B) Mescid-i Kuba
C) Mescid-i Dırar
D) Mescid-i Benî Harise
E) Mescid-i Nebi

CEVAP: B

2. Kur'an-ı Kerim'de "eşhuru'l-hurum" olarak isimlendirilen ve saygı gösterilmesi gerektiği bildirilen haram ay uygulaması Cahiliyye Dönemi'ndeki en önemli uygulamalardan biridir. Haram olarak kabul edilen aylarda kan dökmek, savaşmak, düşmanlık yapmak daha büyük bir kötülük olarak görülmüş ve yasaklanmıştır. Bu uygulama sürekli birbiriyle mücadele hâlinde olan Arap kabileleri için çok önemli işlevlere sahiptir.

Aşağıdakilerden hangisi bu işlevlerden biri değildir?

A) Geçici bir barış ortamı tesis etmek
B) Uzaktan gelenlerin güven içinde hac yapmalarına imkân vermek
C) Ticari faaliyetlerin gelişmesine yardımcı olmak
D) Savaşlarda esir alınmış köleleri azat etmek
E) Yağma ve baskınlardan emin olmak

CEVAP: D

3. "Hani onlardan bir grup, 'Ey Yesrib halkı! Sizin burada durmak imkânınız yok. Haydi geri dönün' demişti. Onlardan bir başka grup da, 'Evlerimiz açık (korumasız)' diyerek Peygamberden izin istiyorlardı. Oysa evleri açık (korumasız) değildi. Onlar sadece kaçmak istiyorlardı. Eğer Medine'nin her tarafından üzerlerine gelinse ve orada karışıklık çıkarmaları istenseydi, onu mutlaka yaparlardı; o konuda fazla gecikmezlerdi." (33:13-14)

Bu ayetler aşağıdaki savaşlardan hangisiyle ilişkilidir?

A) Tebük
B) Hayber
C) Bedir
D) Hendek
E) Uhud

CEVAP: D

4. Kur'an-ı Kerim'e göre Hz. Muhammed, peygamberlerin sonuncusudur ve ondan sonra yeni bir  peygamber gönderilmeyecektir. Buna rağmen Hz. Muhammed'den sonra peygamberlik iddiası ile ortaya çıkanlar olmuş, bu kişiler kabile asabiyetinin de etkisiyle bir miktar taraftar toplayabilmiştir. Ancak samimi Müslümanların desteği ve yöneticilerin ferasetiyle bu tür kişiler kalıcı bir etkiye
sahip olamadan bertaraf edilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi parçada bahsedilen bu kişilere örnek verilemez?

A) Esved el-Ansi
B) Tuleyha b. Huveylid
C) Secah
D) Müseylime
E) Abdullah b. Sebe

CEVAP: E

5. IX. yüzyılın ortalarından itibaren Abbasilerin gücü zayıflamaya başlamış ve bunun doğal bir sonucu olarak Abbasi topraklarında etnik kökenleri farklı olan bağımsız veya yarı bağımsız çok sayıda devlet ortaya çıkmıştır.

Bu parçada bahsedilen devletlerden hangisi Türkler tarafından kurulmuştur?

A) Büveyhoğulları
B) İdrisiler
C) Fatımiler
D) Tolunoğulları
E) Muvahhidler

CEVAP: D

6. 642 yılında fethi tamamlanan ve oldukça geniş ve verimli topraklardan oluşan Sevad arazileri mücahitler arasında ganimet olarak dağıtılmamış, fey olarak değerlendirilmiştir. Bu statüdeki mal ve ganimetlerden nasıl faydalanılacağı hususunda takdir yetkisi devlet başkanına aittir. Bu hükme dayanarak Hz. Ömer, söz konusu arazilerin mülkiyeti devlete yani bütün Müslümanlara ait olmak üzere haraç ödemeleri şartıyla eski sahiplerine bırakılmasına karar vermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamanın amaçları arasında yer almaz?

A) Devlete sürekli bir gelir sağlamak
B) Askerlerin çiftçiliğe yönelerek ordudan ayrılmalarına engel olmak
C) Verimin devamlılığını sağlamak
D) Bedevilerin yerleşik hayata geçişlerini hızlandırmak
E) Bölge halkının İslam'a ısınmasını sağlamak

CEVAP: D

7. Emevi yöneticileri arasında;
 • devlet adına ilk parayı bastıran,
 • Emevilerin ikinci kurucusu kabul edilen,
 • divan kayıtlarının dilini Arapça olarak belirleyen,
 • vergi sistemini ve posta teşkilatını düzenleyen

halife aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abdülmelik b. Mervan
B) Hişam b. Abdülmelik
C) Ömer b. Abdülaziz
D) Velid b. Abdülmelik
E) Yezid b. Abdülmelik

CEVAP: A

8. Hz. Muhammed'den sonra Müslümanların yöneticisi olan Hz. Ebu Bekir'e "halifetü Resulillah" diye hitap edilmiştir. Sonraki halife Hz. Ömer'e ise "halifetü halifeti Resulillah" denmeye başlanmış ancak ifade güçlüğü sebebi ile "emirül-mü'minin" hitabı yaygınlaşmıştır. Hz. Osman ve Hz. Ali için de kullanılan bu unvan, Emeviler Dönemi'nde "halifetullah" şeklini almıştır. Abbasiler Dönemi'nde bu unvanlar da kullanılmakla birlikte "zillullah fi'l-arz" unvanı kullanılmıştır.

Emevi ve Abbasi dönemlerindeki bu değişikliklerin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ehlikitaba mensup tebaanın desteğini almak
B) Halifenin gücünü ilahi bir temele dayandırmak
C) Dinî ve siyasi işleri birbirinden ayrı yürütmek
D) Arap olmayan Müslümanların da itaatini sağlamak
E) Kendilerini, Hz. Muhammed'in takipçisi olarak göstermek

CEVAP: B

9. Müslüman bilim adamları gökyüzüne dikkat çeken ayetler ve ibadet vakitlerini tespit etme  ihtiyacıyla, ilk devirlerden itibaren gökyüzünü incelemişlerdir. Bu incelemeler sonucunda elde ettikleri astronomiyle ilgili sonuçları tablolar hâlinde kaydetmişlerdir. Bu tablolarda genellikle takvimler, trigonometrik çizelgeler, gök cisimlerinin hareketleri, coğrafi koordinatlar ve astrolojik hesaplar gibi bilgiler yer almıştır.

Bu tablolara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Usturlab
B) Zîc
C) Felekiyyat
D) Menazır
E) Ahkamü'n-nücum

CEVAP: B
Herkes ders anlatır ama Arif hocam öğretir.

Kitap okumadan meydan okunmaz
Soru çözmeden sınav kazanılmaz
İmkansız diye bir şey yoktur. Sadece zaman alır.
 •  

Arif ARSLANER

2022 MBSTS SORULARI

1.  (Allah) savaştan geri kalan üç kişinin de tövbelerini kabul etti. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları da kendilerini sıktıkça sıkmış böylece Allah'ın azabından yine O'na sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra (eski hallerine) dönsünler diye onların tövbelerini de kabul etti. Şüphesiz Allah o tövbeyi çok kabul eden ve çok merhamet edendir. (Tevbe, 9:118)

Bu ayetin sebeb-i Nüzulü aşağıdaki olaylardan hangisidir?

A) Tebük Seferi
B) Mute Savaşı
C) Huneyn Savaşı
D) Taif Kuşatması
E) Hudeybiye Musalahası

CEVAP: A


2.  Kur'andaki ayetlerin sayısı konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. İbn Abbas 6216, Baralılar 6204, Medineliler 6219, Şamlılar 6226, Kufeliler de 6236 ayet bulunduğunu kabul etmişlerdir.

Buna göre;

I.  Bazı ayetlerin sonlarının nerede bittiği
II.  Besmelenin ayet olarak kabul edilmesi
III. Hurufu mukattaanın müstakil bir ayet olması,
IV.  Bazı ayetlerdeki hükümlerin nesh edilmesi

tartışmalarından hangileri bu farklılaşmanın sebepleri arasındadır?

A) I ve III
B) I ve IV
C) II ve III
D) I, II ve III
E) II, III ve IV

CEVAP: C


3. Abdullah b. Übey b. Selül gibi çok sayıda münafık, Hz. Muhammed'le birlikte gazveye katılmış ve bu sırada müslümanlar arasına fitne sokmak için bazı küçük anlaşmazlıkları abartmaya çalışmışlar ancak bir netice alalmışlardı. Dönüş yolunda ise Hz. Aişe'nin arkada kalarak ordunun artçısıyla birlikte gelmesi münafıklara bekledikleri fırsatı verdi. Ona iftira atarak Hz. Muhammed'i ve Hz. Ebubekir'i küçük düşürmeyi ve aralarını açmayı hedeflediler. Hassan b. Sabit , Mistah b. Üsase ve Hamne bint Cahş gibi bazı müminlerin onların bu asılsız iddiasına alet olmasıyla iftira yaıldı ve birçok müslüman da bu olaya inandı. NeticedeYüce Allah vahiy göndererek Hz. Aişe'nin masumiyetini teyit etti ve bu iftiraya inanıp yayanları kınadı.

Bu parçada bahsedilen olaylar aşağıdaki gazvelerden hangisi sırasında gerçekleşmiştir?

A) Karkatülküdr
B) Sifülbahr
C) Buvat
D) Beni Müstalik
E) Hamraülesed

CEVAP: D


4. Ebu Süfyan'ın
 • Bedir'de ölen yakınlarının intikamını alamk için gerçekleştridiği,
 • Medine'nin dışındaki iki müslümanı şehit ettiği
 • Hz. Muhammed'in geldiğini duyunca erzaklarını bırakıp kaçtığı

olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gatafan
B) Hamraül Esed
C) Sevik
D) Ebva
E) Rabiğ

CEVAP: C


5. Hz. Ömer adalet konusunda çok titiz, doğru bildiği konularda çok cesur bir insandı. Ayrıca o, hukuk konusunda kıvrak bir zekaya ve isabetli kararlara da sahipti. Öyle ki bazı görüşlerinin nazil olan ayetlerle teyit edildiği hatta görüşü doğrultusunda bazı ayetlerin indiği bilinmektedir. İslam alimleri bu ayetleri incelemişler ve onun görüşünü destekleyen bir muhtevaya sahip olanları "Muvafakatı Ömer" şeklinde isimlendirmişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlere örnek verilebilir?

A) Münafıkların cenaze namazlarının kılınmaması
B) Savaşmadan kazanılan malların devlet hazinesine aktırlması
C) Hudeybiye antlaşması'nda müşriklerin taleplerinin kabul edilmemesi,
D) Hicretin açıktan yapılması
E) Faizin her türlüsünün yasaklanması

CEVAP: A


6. Hicri I. asırda, yaptıkları hata sebebiyle pişman olan bir topluluk sözkonusudur. Tevvabun (Tövbe edenler) adı verilen bu topluluk yaşadıkları pişmanlık hissinin etkisiyle ölümü de göze alarak Emevilere'e karşı mücadeleye girişmişlerdir.

Bu topluluğun pişmanlığının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muhammed b. el-Hanefiyye'nin destek talebini geri çevirmeleri
B) Abdullah b. Zübeyir'in öldürülmesine neden olmaları
C) Görüşlerinden dolayı Zeyd b. Ali'yi terk etmeleri
D) Sıffın'da Hz. Ali'nin  saflarından ayrılmaları
E) Hz. Hüseyin'i kerbela'da yalnız bırakmaları

CEVAP: E


7.Selçuklu dönemi'nde;
I.  Nizamiye medreselerinin kurulması
II.  Celali Takviminin hazırlanması
III. ilk rasathanenin inşa edilmesi

gibi ilmi faaliyetlerden hangileri gerçekleşmiştir?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III 

CEVAP: C

2022 DKAB SORULARI

1. İslam öncesi dönem, genel bir başlık altında Cahiliye olarak isimlendirilir. Haz ve bencillik merkezli bir yaşam benimsenen bu dönemde pek çok olumsuz davranış sıradan hale gelmiştir. Ancak cahiliye arapları içerisinde yiğitlik, cesaret, sabır cömertlik, ahde vefa, misafirperverlik, gibi güzel davranışlar sergileyenlerde bulunmuştur.

Bu parçada bahsedilen olumlu davranışlar için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eyyamü'l-Arap
B) Mesalibü'l arap
C) Ensabü'l-Arap
D) Fezailü'l-Arap
E) Esmaü'l-Arap

CEVAP: D

2. "Eğer yakın bir dünya menfaati ve kolay bir yolculuk olsaydı, (sefere katılmayan münafıklar da) mutlaka sana uyarlardı. Fakat meşakkatli yol, onlara uzak geldi. Gerçi onlar, "Eğer gücümüz yetseydi, elbette sizinle beraber çıkardık" diye Allah'a yemin edeceklerdir. Onlar kendilerini helâke sürüklüyorlar. Allah, biliyor ki onlar kesinlikle yalancıdırlar." (Tevbe, 9:42)

Bu ayette bahsedilen gazve aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tebük
B) Uhud
C) Hendek
D) Sevik
E) Huneyn

CEVAP: Tebük

3. Hz. Muhammed'in Medine döneminde gerçekleşen;

I.  Dırar Mescidi'nin yıkılması
II.  Hayber'in Fethi 
III. Uhud Savaşı
IV.  Muahat

olaylarının kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A)  I - II - III - IV
B) II - IV - III - I
C) III - IV - II - I
D) IV - III - II - I
E) II - I - IV - III

CEVAP: D

4. "Hep birlikte Allah'ın ipine (Kur'an'a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O'nun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de O sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz." (Âl-i İmrân Sûresi, 3:103)

Bu ayette bahsedilen kabileler aşağıdakilerden hangisidr?

A) Evs ve Hazrec
B) Huzaa ve Bekr
C) Kaynuka ve Kurayza
D) Hevazin ve Sakif
E) Gatafan ve Gıfar

CEVAP: A

5. Hülefa-i Raşidin Dönemi'ndeki;

I.  Yermük
II. Yemame
III.Köprü
IV. Zatüssavari

savaşlarının hangileri Hz. Ömer zamanında gerçekleşmiştir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

CEVAP: B

6. Emevi yönetimi, müslümanları Araplar ve mevali olarak ikiye ayırıyordu. Bu ayrımın temelinde Emevi iktidarınca Arapların, Arap olmayanlardan üstün görülmesi yatıyordu. Emevilerin bu ırkçı politikasına karşı Arap olmayan müslümanlar arasında bir muhalefet hareketi gelişti. Bu hareket Müslümanların eşitliğini hatta Arap olmayan Müslümanların Araplardan üstün olduğunu savunuyordu.

Bu parçada bahsedilen harekete verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zenadıka
B) Mudari
C) Hadari
D) Tevvabun
E) Şuubiye

CEVAP: E

2022 İHL SORULARI

1. Haram aylarda kurulan panayırlar be kuzey-güney yönlü ticaretin organizasyonu Mekke için hayati derede önemliydi. Bazı dönemlerde kabilesinin gücüne güvenen isimlerin özellikle zayıf kabilelere mensup tacirlere yönelik haksız uygulamaları ise Mekke'de ticaretin güvenliğini tehlikeye atıyordu. Olumsuz bir durumun yaşanmaması adına bir araya gelen bazı Mekkeliler, zulme uğrayanların yanında yer alacaklarına dair bir anlaşma üzerinde uzlaşmışlardı. 

Bu parçada bahsedilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hilfü'r-Ribap
B) Hilfü'l-Hums
C) Hilfü'l-Ahlaf
D) Hilfü'l-Mutayyebin
E) Hifü'l-Fudul

CEVAP: E

2. Arap yarımadasındaki bedevi kabileler zaman zaman medine'ye baskınlar düzenleyerek Müslümanlara rahatsızlık veriyorlardı. Yine böyle bir girişimde bulunan fezare kabilesi mensupları Hz. Muhammed'e ait yirmi deveye el koyup devlerin çobanlığını yapan Ebu Zer'in oğlunu şehit etmişlerdi. Bunun üzerine Hz. Muhammed, şehit edilen zer'in kanının yerde kalmaması ve el konulan develerin geri alınması için Fezare kabilesi üzerine bir gazve düzenlenmişti.

Bu parçada bahsedilen gazve aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dümetülcendel
B) Hamraülesed
C) Benî Lihyan
D) Gabe
E) Müreysi

CEVAP: D

3. Huzeyfe b. Yeman İslam ordusuna katılmak için yola çıkmış ancak babası ile hedeflerine ulaşamadan düşman tarafından yakalanmıştır. Özgürlüklerine ise Hz. Muhammed ile birlikte hareket etmeyeceklerine dair söz vermeleri sonucunda kavuşmuşlardır. Hz. Muhammed yaşananlardan haberdar olunca savaşta yer almamalarını söyleyerek her iki ismi de Medine'ye göndermiştir. Bu durum Hz. Muhammed'in en güç anında ve askere ihtiyacı olduğu bir zamanda bile doğruluğa ve ahde vefaya verdiği önemi göstermektedir.

Bu parçada bahsedilen olan hangi gazve sırasından gerçekleşmiştir?

A) Bedir
B) Uhud
C) Hendek
D) Tebük
E) Huneyn

CEVAP: A

4. Mekkeli müşrikler Müslümanların sayılarının artması ve Mekke dışına göç etmeleri üzerine onları cezalandırmak için çeşitli mücadele yöntemi geliştirmişlerdir. Bunlardan biri Hz. Muhammed'e ve İslam'ı seçenlere toplumsal boykot uygulanmamasıdır. Müslümanlar bu boykot dolayısıyla Mekke'nin belirli bölgesinde toplanmak zorunda kalmışlar ve böylelikle sıkıntılı sürecin üstesinden gelebilmişlerdir.

Müslümanların bu süreçte toplandıkları bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hamraülesed
B) Ranuna vadisi
C) Şi'bü Ebi talib
D) Gadir-i-Hum
E) Fedek

CEVAP: C

5. islam tarihinde Hz. Osman Dönemi, idareci pozisyonlarının yeniden belirlenip görev paylaşımına gidildiği bir dönemdir. Gerçekleştirilen atamalardan bir kısmı sorunsuz şekilde kabul edilirken bazı bölgelerde eski yöneticiler ile yeni atananlar arasında sorunlar yaşanmıştır. Bu çerçevede Abdullah b. Sad'ın mali işlerden sorumlu olarak görevlendirilmesiyle yetki alanı kısıtlanan Mısır valisi Medine'ye gelerek yeni yapılanmanın yetki karmaşasına yol açtığını ifade etmiş ve bütün görevlerin kendi undesinde toplanmasını talep etmiştir. Hz. Osman ise yeni görevlendirilen ismin bölgenin gelirlerinde gözle görününr bir artış sağlandığını ifade ederek bu talebi geri çevirmiştir. Talebinin reddedilmesine makamdan ayrılma tehdidiyle karşılık veren valiye; Hz. Osman'ın cevabı, tüm yetkilerini elinden almak şeklinde olmuştur. 

Bu parçada bahsedilen vali aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amr b. el-As
B) Sad b. Ebu Vakkas
C) Ebu Musa el-Eş'ari
D) Said b. As
E) Muğire b. Şube

CEVAP: A

6. Hz. Muhammed hayatında gerçekleşen;
I.  Sakif kabilesini ziyareti
II. açıktan davetin başlaması
III.Kâbe hakemliği
IV. İsra ve Miraç hadisesi

olaylarının kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A) I - II - III - IV
B) II - I - IV - III
C) III - II - I - IV
D) IV - II - I - III
E) III - I - II - IV

CEVAP: C   
Herkes ders anlatır ama Arif hocam öğretir.

Kitap okumadan meydan okunmaz
Soru çözmeden sınav kazanılmaz
İmkansız diye bir şey yoktur. Sadece zaman alır.
 •  
  Bu iletiye teşekkür edenler: Mevlüt

Arif ARSLANER

2023 MBSTS SORULARI

1. İslam öncesi arapların yaşadığı Kuzey ve Güney Arabistan bölgelerinde Bizans ve Sasani devletleri etkiliydi. Bu coğrafyadaki küçük devletler, bazen antlaşmalar ile  bunların etkisi altına giriyor, bazen de işgale uğrayarak bu iki devletten birinin hakimiyetini tanımak zorunda kalıyordu.

Bu kapsamda aşağıdaki devletlerden hangisi Hristiyanlığın yaygın olmadığı ve sasni hakimiyetini tanıyan devletlere örnek verilebilir?

A) Habeşliler
B) Hireliler
C) Gassaniler
D) Himyeriler
E) Tedmürlüler


CEVAP: B


2. Aşağıdakilerden hangisi risaletin Medine dönemi hadiseleri arasında yer alır?

A) İsra hadisesinin vuku bulması
B) Akabe biatlerinin gerçekleşmesi
C) Hz. Muhammed'in kızı Zeyneb'in vefatı
D) Habeşistan hicreti
E) Hz. Hatice ve Ebu Talib'in ölümü

CEVAP: C


3. Hayber savaşı ve sonuçlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Müslümanlar için büyük iktisadı rahatlık sağlamıştır.
B) Hicazdaki Yahudi tehdidi ortadan kalkmıştır.
C) Yahudilerin, Müşrikleri Müslümanlara karşı kışkırtmaları savaşın gerçekleşmesinde etkili olmuştur.
D) Mekkeli müşriklerin ilerleyen yıllarda Müslümanlara saldırmalarına yol açmıştır.
E) Hz. Ali'nin zaferde önemli bir katkısı olmuştur.

CEVAP: D


4. Hz. Muhammed önemli kararlar alacağı zaman istişareye önem verirdi. Bu istişarelerde çoğunluğun görüşü kendi görüşünden farklı olsa da çoğunluğun görüşüne göre hareket eder kendi görüşünden vazgeçerdi.

Aşağıdaki husulardan hangisi parçada anlatılan bu duruma örnek verilebilir?

A) Medine'ye hicret etme kararının alınması
B) Uhud savaşı öncesinde savaş stratejşisine karar verilmesi
C) Hudeybiye'de Müşriklerin önerdikleri maddelerin kabul edilmesi
D) Mute seferinde orduya komuta edecek kişilerin belirlenmesi
E) Beni kaynuka kabilesine verilecek cezanın tespit edilmesi


CEVAP: B


5. Hz. Ebubekir dönemi dikkate alındığında aşağıdaki vilayetlerin hangisine vali atanmasından söz edilemez?

A) Hadramut
B) Yemen
C) Bahreyn
D) Mısır
E) Uman

CEVAP: D


6. Emeviler, yönetimlerinin son yıllarında iktidarlarını küçük ve seçkin bir azınlığa dayandırmış ve birbirinden farklı pek çok kesimin dikkatini çekmişlerdi. Bundan dolayı Emeviler'in yıkılarak Abbasiler'in iktidara gelmesi İslam devleti içerisinde yaşanan bu kesimler tarafından olumlu karşılanmıştı. Bunlar arasında özellikle yönetimde söz sahibi olan bir grup, Abbasi hakimiyetinden oldukça memnun kalmıştı.

Bu parçada bahsedilen grup aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mevali
B) Şii
C) Berberi
D) Harici
E) Zimmi

CEVAP: A

7. İlk dönem Türk İslam eserleriyle ilgili;
I.  Kaşgarlı Mahmud - Divan-ı Lügati't- Türk
II. Yusuf Has Hacib - Divan-ı hikmet
III. Edip Ahmed Yükneki - Kutadgu Bilig
IV. Ahmed Yesevi - Atabetü'l-Hakayık

şeklinde verilen yazar-eser eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve IV
C) II ve III
D) III ve IV
E) I, II ve IV

CEVAP: A
Herkes ders anlatır ama Arif hocam öğretir.

Kitap okumadan meydan okunmaz
Soru çözmeden sınav kazanılmaz
İmkansız diye bir şey yoktur. Sadece zaman alır.
 •  

Arif ARSLANER

2023 DKAB SORULARI

1. Hicretten 33 yıl önce Yemen'den Mekke'ye gelen bir tüccar Kureyş'in Sehm kabilesinden As b. Vail'e satmış olduğu malın parasını alamaz. Mağdur Yemen'li bunun üzerine Kureyşlilerden kendisine yardımcı olmalarını ister. Onun çağrısına ilk cevap veren Teym kabilesi reisi Abdullah b. Cudan olur. Daha sonra Teym'im eski müttefikleri Haşimoğulları, Muttaliboğulları, Esedoğulları ve Zühreoğulları da kendisine katıldıklarını ilan ederek toplanırlar ve Mekke'de haksızlığa uğrayan herkese yardımcı olacaklarına dair Hilfü'l-fudul adı verilen bir cemiyet kurarlar.

Bu cemiyete Haşimoğullarını temsilen aşağıdakilerden hangisi katılmıştır?

A) Abdülmuttalib
B) Ebu Talib
C) Hamza b. Abdulmuttalib
D) Ebu Leheb
E) Zübeyir b. Abdülmuttalib

CEVAP: E

2. İslam'ın Mekke döneminde gerçekleşen;
I. Hz. Hatice'nin vefatı
II. İsra ve Miraç
III. Hz. Ömer'in Müslüman olması
IV. Boykot 

olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) I, II, III, IV
B) II, III, IV, I
C) II, IV, III, I
D) III, I, IV, II
E) III, IV, I, II

CEVAP: E

3. Halid b. Velid ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Uhud Savaşı'nda birliğiyle arkadan saldırarak müslümanların ağır kayıplar vermesine sebep olmuştur.
B) Habeşistan'a hicret eden Müslümanları geri istemek amacıyla Necaşi'ye elçi olarak gönderilmiştir.
C) Hudeybiye Antlaşması ile Mekke'nin Fethi arasındaki süreçte İslam'a girmiştir.
D) Mute Savaşı'nda gösterdiği başarılar sebebiyle Hz. Muhammed tarafından "Seyfullah" lakabı verilmiştir.
E) Komutan olarak girdiği Ecnadeyn Savaşı'nda Bizans'a Karşı büyük bir zafer kazanmıştır. 

CEVAP: B

4. Dört halife döneminde Müslümanlar ekonomik, siyasi ve sosyal açıdan büyük bir ilerleme kaydetmiştir. Bununla birlikte daha ilk Hz. Ebubekir'den itibaren hem müslümanların kendi aralarında hem de Müslümanlar ile diğer dinlere mensup kişiler arasında çeşitli sorunlar ortaya çıkmıştır. İlk Halife Hz. Ebubekir'den dördüncü halife Hz. Ali'ye kadar her biri İslam toplumunun birliğini ve refahını sağlamak için bu sorunları ortadan kaldırmaya çalışmıştır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlara örnek verilemez?

A) Devlet yönetiminde Araplar dışındaki Müslümanlara yönelik dışlayıcı uygulamalar sebebiyle yaşanan çatışmalar
B) Ridde hareketine katılanların çıkardığı isyanlar
C) Valilerin çeşitli uygulamalarından duyulan rahatsızlıklar
D) Yaşanan bolluktan sonra ortaya çıkan ekonomik sıkıntıların yol açtığı toplumsal huzursuzluklar
E) Haricilerin, kendileri gibi düşünmeyen Müslümanlara yaptığı baskı ve saldırılar

CEVAP: A

5. Müslümaların Uhud Savaşı'nda yaşadığı sıkıntı, İslam düşmanlarını umutlandırdı. Nitekim bir Yahudi kabilesi bu olaydan sonra Müslümanlarla yapmış olduğu antlaşmayı bozdu ve sonrasında da Hz. Muhammed'e suikast tertip etti. Bu tuzakları Allah'ın bildirmesi sayesinde Hz. Muhammed kurtuldu ve bu Yahudi kabilesini bulundukları yerden sürdü. Onların bu durumu Ku'an-ı Kerim'de şöyle karşılık bulmuştur:"O, kitap ehlinden inkar edenleri ilk toplu sürgünde yurtlarından çıkarandır. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlarda kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın emri onlara ummadıkları yerden geldi. O, yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki, evlerini kendi elleriyle, hem de mü'minlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey basiret sahipleri ibret alın."(Haşr, 59:2)

Bu ayette bahsedilen Yahudi grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaynukaoğulları
B) Nadiroğulları
C) Hayberliler
D) Fedek Yahudileri
E) Kurayzaoğulları

CEVAP: B

6. Emevi yönetimi Arap Irkçılığına dayalı bir yönetim anlayışı benimsemiş ve başkenti Bizans etkisinin hissedildiği Şam'a taşımıştır. Emevileri yıkarak iktidara gelen Abbasiler'in icraatlarından biri başkenti Şam'dan Bağdat'a taşımak olmuştur. Böylece devlet üzerindeki Arap ve Bizans etkisi iddiaları ortadan kalkmıştır. Bununla birlikte bu dönemde farklı bir grup yönetimde ağırlığını arttırmıştır. Öyle ki Abbasiler, İslam kültürünü bu grubun etkisine sokmakla itham edilmiştir.

Bu parçada bahsedilen grup aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıptiler
B) Yemenliler
C) Berberiler
D) Kaysiler
E) Farslılar

CEVAP: E     
Herkes ders anlatır ama Arif hocam öğretir.

Kitap okumadan meydan okunmaz
Soru çözmeden sınav kazanılmaz
İmkansız diye bir şey yoktur. Sadece zaman alır.
 •