; Ünite: 12 - Abbasiler Dönemi

Haberler:

2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)

Ana Menü

Ünite: 12 - Abbasiler Dönemi

Başlatan Arif ARSLANER, Ara 05, 2022, 08:14 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Arif ARSLANER

1. İlk Abbasi halifesi kimdir?
Cevap: Ebu'l Abbas (750)

2. Ebu'l Abbas'ın halife seçildikten sonra yayınlamış olduğu meşruiyet bildirisinde nelerden
bahsetmiştir?

Cevap: Bu bildiride kendi hakları olan hilâfeti vaktiyle Emevilerin zorla aldıklarını, ancak bu gün hakkın yerini bulduğunu dile getirmiş ve Emevi hilâfetinin gayrimeşru olduğunu, halifeliği gasbettiklerini, meşru olanın kendileri olduğunu, Allah'ın bâtıl olan Emevi hilâfetini kendileri ile yok ettiğini anlatmıştır.

3. Ebu'l Abbas hangi sıfatla anılmıştır?
Cevap: Çok kan döktüğü için "Seffah" adı ile anılmıştır.

4. Mutezîli görüşleri hilâfet politikası haline getirmiş olan hangi Abbasi halifesi, hangi büyük âlimi, niçin hapsettirip kırbaçlattırmıştır?
Cevap: Teklif ettiği Bağdat kadılığını ve başkadılığı kabul etmeyen İmâm-ı Âzam'ın hilâfetine zarar verebileceğini, bir 98 meşruiyet tartışması başlatabileceğini düşünerek onu hapsettirip kırbaçlattırdı. Bununla da yetinmedi onun bir devlet görevini kabul edinceye kadar peşini bırakmayacağına yemin etti ve sonunda İmam-ı Âzam Ebu Hanîfe'yi Bağdat'ın inşasında tuğla kontrol
işini kabul etmek zorunda bırakmıştı.

5. Ebu'l Abbass'tan sonra Abbasi hilafetine kim seçilmiştir?
Cevap: Cafer el-Mansur

6. Abbasi hilafeti 945 yılında hangi devletin etkisi altına girmiştir?
Cevap: Şii bir devlet olan Büveyhilerin hakimiyeti altına girmiştir.

7. Muvelledun nedir?
Cevap: Endülüs Emevi döneminde Müslüman olan İspanyollara verilen isim Muvalledün'dür.

8. Abbasileri Büveyhilerin baskısından kurtaran Selçuklu Sultanı kimdir?
Cevap: Sultanü'l-Mağrip ve'l-Maşrık (Doğu'nun ve Batı'nın Hükümdarı) ünvanını alan Tuğrul Bey.

9. Abbasi ihtilâlinden sonra Emevilere yönelik katliâmdan kurtulmayı başaran ve Endülüs'e
gelerek burada bağımsız Endülüs Emevi devletini  kuran Abbasi emiri kimdir?

Cevap: I. Abdurrahman (756)

10. Abbasiler en güçlü dönemini kim döneminde yaşamıştır?
Cevap: Halife Harun Reşid (786–809) döneminde yaşamıştır.

11. Harun Reşid'in kaç oğlu vardı? Adları nelerdir?
Cevap: Harun Reşid'in üç oğlu vardır. Bunların adları sırasıyla şöyledir: Emin, Me'mun ve Mu'tasım'dır.

12. Harun Reşid'in Oğullarından hangisi yeni bir askeri birlik oluşturdu?
Cevap: Harun Reşid'in oğullarından Halife Mu'tasım, Fergana ve Türkistan'ın diğer bölgelerinden getirilmiş Türklerden yeni bir askerî birlik ve bir Muhafız kıtası oluşturdu.

13. Halife Mu'tasım neden Merkezi yönetimi Bağdat'tan Samarrâ'ya taşıdı?
Cevap: Halife Mu'tasım Türklerden yeni bir askerî birlik ve bir Muhafız kıtası oluşturdu. Bu birlikler kısa zamanda güçlendiler ve Bağdat içinde karışıklık çıkarmaya başladılar. Halk bundan rahatsız oldu. Bunun üzerine Halife, 836 yılında Samarrâ adı verilen yeni bir şehir kurdurmak ve
merkezî yönetimi bu şehre taşımak zorunda kaldı.

14. Abbasi Hilafeti kaç yılında kimler tarafından ortadan kaldırılmıştır?
Cevap: 1258 yılında Moğol Hükümdarı Hülagü Bağdat'ı ele geçirip son halife Mutasım'ı öldürünce Abbasiler sona erdi.

15. Başkadılık (kâdilkudâtlık) ne zaman başladı?
Cevap: Harun Reşid devrinde kâdilkudâtlık (başkadılık) müessesesi kuruldu. Bu göreve ilk olarak İmam Ebu Yusuf getirildi. Bu tarihten sonra kadılar başkentte bulunan kâdilkudât tarafından
tayin edilmeye başlandı.

16. Abbasi Devleti'nde vezirin başlıca özellikleri nelerdir?
Cevap:
• Halifeden sonra en yetkili kişidir.
• Mezalim mahkemelerine başkanlık yapar.
• Maliyeden gerekli yerlere harcama yapar.
• Valilerin tayini ve azil yetkisi de ona aittir.

17. Abbasiler döneminde yerleşen ve geleneksel hale gelen halifelik alametleri nelerdir?
Cevap:
- "Bürde" Hz. Peygamber'in hırkasını giymek anlamına gelir.
- "Mühür" Hz. Peygamber'i takliden mühür kullanmışlardır.
- "Asa" Tahtta ve minberde ellerine asâ almışlardır.
- "Hutbe" isimleri okunur ve kendilerine dua edilirdi.
- "Sikke" kendi adlarına para bastırırlardı. (sikke kestirirlerdi)
- "Tıraz" denilen kendileri için yapılmış özel işaretli elbiseler giyerlerdi.

18. Abbasiler döneminde yapılan uygulamalar nelerdir?
Cevap:
- Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'yi genişlet mişlerdir.
- Hac yollarını onarıp güvenli hâle getirdiler.
- Harem bölgesinde içme suyu ihtiyacını karşılamak için kuyular açtılar.
- Önemli merkezlere cami, mescit, medrese ve kütüphaneler inşa ettiler.
- Tefsir, kıraat, hadis, fıkıh, kelam ve tasavvuf gibi ilimler müstakil birer disiplin hâlinde metodolojilerine kavuşturuldu.

19. İslâm dünyasında ilk defa tıp medresesi hangi devlet zamanında kim tarafından açılmıştır?
Cevap: Abbasiler devrinde başlayan bu kurumların ilk büyük örneğini Tolunoğlu Ahmed'in Mısır'da
875 yılında yaptırdığı dârüşşifâ teşkil etmektedir.

20.  Abbasiler devrinin sonlarında yapılan ilmi faaliyetler Nelerdir?
Cevap: Abbasilerin ilk dönemine bakıldığında İslâm kültür ve medeniyetinin, ilim, kültür, sanat alanları ile bunların kurumlaşması bakımından ciddi gelişmeler ortaya koyduğu görülür. Eski
medeniyet ve kültür merkezleri fethedilince Müslümanlar Bâbil, Hint, Âsur, Fenike, Grek, Roma,
İran ve Yunan medeniyetlerinin sahip oldukları ilmî ve kültürel mirasa ulaşmışlardır. Bu merkezlerin başlıcaları İskenderiye, Antakya, Nusaybin, Cundişapur, Harran, Ruhâ-Edessa (Urfa) ve
Kınnesrin'de (Kuzey Suriye'de bir şehir) faaliyet gösteren medreseler olmuştur.

21. Abbasiler devrinde tercüme faaliyetleri nerede yapılmıştır?

Cevap: Bu dönemde büyük bir tercüme faaliyetine girişilmiştir. Tercüme faaliyetleri Bağdat'taki Beytü'lHikme'de devam etmiştir. Çeşitli ilim sahalarındaki eski Yunan, Mısır ve Hint bilim ve kültürüne ait eserler Arapça'ya çevriliyordu.

22. Kaşgarlı Mahmud tarafından 1073-1077 yılları arasında Bağdat'ta yazılan Divânu Lügati't-
Türk hangi Abbasi halifesine takdim edilmiştir?

Cevap: Muktedî Billah

23. Ahilik kim tarafından kurulmuştur?
Cevap: Abbasi halifesi en-Nâsır Lidinillah rehberliğinde kurulduğu bilinmektedir.

24. Kadiks Savaşı kimlerle yapılmıştır?
Cevap: I. Velid döneminde İspanya halkı gördüğü baskı sebebiyle Müslümanlar'dan yardım istemiş, Tarık b. Ziyad komutasındaki İslam orduları 711 İspanya'ya geçerek burada Vizigotlar
ile Kadiks Savaşını yapmışlardır. Yaptığı savaşı kazanmış ve İspanya'nın fethine başlamıştır.
Daha sonra buraya Endülüs ismi verilmiştir.

25. İslam ordusunu Avrupa'da kazandığı ilk toprak parçası neresidir?
Cevap: İslam ordusunun Avrupa'da kazandığı ilk toprak Tarık bin Ziyad'ın fethettiği Endülüs'tür.
Herkes ders anlatır ama Arif hocam öğretir.

Kitap okumadan meydan okunmaz
Soru çözmeden sınav kazanılmaz
İmkansız diye bir şey yoktur. Sadece zaman alır.

Benzer Konular (5)