; Ünite: 4 - İslâm’ın Medine Dönemi -1

Haberler:

2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)

Ana Menü

Ünite: 4 - İslâm’ın Medine Dönemi -1

Başlatan Arif ARSLANER, Ara 05, 2022, 02:28 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Arif ARSLANER

1.Hicretten önce Yesrib'de kimler bulunmaktaydı?
Cevap: Beni Kurayza, Beni Kaynuka ve Beni Nadir kabilelerinden oluşan Yahudiler, Güney Arabistan kökenli Arap kabilelerinden Evs ve Hazrec bulunuyordu.

2.Medine'de siyasi yapı nasıldı?
Cevap: Medine'de merkezi bir otorite yoktu, yönetimde, sosyal, kültürel ve ahlaki alanlarda kabile gelenekleri hakimdi. Kan davaları yaygındı. Arap ve Yahudi kabileleri birbirinden bağımsız bir şekilde ayrı mahallelerde yaşıyorlardı. Her topluluk, biri diğerinde birkaç kilometre uzaklıkta bir köy oluşturmuştu.

3.Medine'de islam öncesi dini hayat nasıldır?
Cevap: Dini açıdan Yahudilik'ten başka putperestlik yaygındı. Müşellel'de sahilde bulunan Menat adlı puta diğer kabileler de tapmakla birlikte ona en fazla saygıyı Evs ve Hazrec gösteriyordu. Hac yaptıktan sonra Menat'a gelip putun önünde saçlarını tıraş ediyorlar ve hac ibadetini bu şekilde tamamlıyorlardı. Bütün bunların yanında Evs ve Hazrec arasında Allah'ın anıldığı ve O'nun yaratıcı olarak tanındığı görülmektedir.

TOPLUMUN TEŞKİLATLANDIRILMASI

4.Mekkeli Müslümanlar ile Medinelilerin kardeş yapılmasına ne ad verilir?
Cevap: Muahat

5.Hz.Peygamber(S.A.V) döneminde Mescid-i Nebevinin işlevleri nelerdir?
Cevap: Cuma namazı ve beş vakit namazın kılındığı yer olması dışında aynı zamanda askeri işlerin görüldüğü bir yer olarak da kullanılırdı. Elçilerin kabul edildiği, bazen hukuki duruşmaların yapıldığı, folklor gösterilerinin tertip edildiği mekanlardı. Peygamberin sahabe ile sohbet ettiği, savaşta yaralanan askerlerin mescidde kurulan bir çadırda tedavi edildikleri olurdu.

6.Medine Belgesi nedir ve içeriğinde ne vardır?
Cevap: Medine'de yaşayan Yahudilerin birbirleriyle ve yabancılarla ilişkilerini, idari ve adli yapılarını, fertlerin sahip oldukları din ve vicdan hürriyetini ,haklarını ve sorumluluklarını belirli esaslara bağlayan bir metin hazırladılar. Kitab, sahife, müvadea yani sulh anlaşması adını taşıyan bu belge zamanımızda Medine Anayasası, Medine Vesikası, Medine Belgesi ve Medine Sözleşmesi gibi isimlerle adlandırılır. Bu belge ile Yahudilerin Mekke müşriklerine veya onların işbirlikçilerine bir yardım veya himaye etme hakkı vermelerini yasaklamıştır. Medine'ye
bir düşman saldırısı halinde buna karşı çıkmak üzere bir Müslüman –yahudi ittifakı yapılacaktır. Şehrin savunulması için girişilecek savaşların masrafları, taraflarca karşılanacaktır. Fakat Medine dışında yapılacak bir savaşta hiçbir topluluk diğerine yardımda bulunma sorumluluğu taşımaz. Müslümanlar çıktıkları savaşlara Yahudilerin katılması Hz. Muhammed(S.A.V)'in rıza ve müsaade göstermesine bağlanmıştır. Yahudiler Müslümanlara düşman olan Mekkelilere bundan böyle eman hakkı tanımaycaklardır.

7.Medine dönemi başlarında meydana gelen önemli gelişmeler nelerdir?
Cevap: Hicretin birinci yılında Cuma Namazı farz kılınmıştır. Hicretin ikinci yılı Şaban ayında ramazan orucu farz kılındı. Aynı yıl Peygamber fıtır sadakası ile ilgili hükümleri açıklamış ve bayram namazı kıldırmıştı. Zilhicce ayının onuncu gününde kurban bayramı namazı kılındı. Hicretin ikinci yılında ise zekat farz kılındı. Hicretin birinci ya da ikinci yılında namaz için ezan belirlenmiştir.

8.Medine'de hicret sonrası ticaret alanında neler yapılmıştır?
Cevap: Uluslararası ticareti çok iyi bilen Mekkeli muhacirlerin Medine'de bir çarşı ve Pazar yeri ihtiyacını hemen hissettikleri anlaşılmaktadır. Hz.Peygamber'in Müslümanlara ait bir Pazar yeri ve çarşı belirlemek amacıyla meşhur Kaynuka pazarını dolaştığı ve bu konuda bazı teşebbüslerde bulunduğu ve Yahudilerin bundan rahatsız olduğu anlatılmıştır.

SAVAŞA İZİN VERİLMESİ, İLK SERİYYE VE GAZVELER

9.Müslümanlar Medineye hicret ettikten sonra Mekkeli müşriklerin tutumu ne olmuştur?
Cevap: Müslümanlardan kurtulduklarına sevinmekle kalmayıp, hicret edenlerin geride bıraktıkları taşınır ve taşınmaz bütün mallarını açıkça gasp edip el koydular. Mekkeli müşrikler, muhacirleri barındırmamalarını iletip aksi takdirde Medine'nin yerli halkını yurtlarını istila etmekle tehdit ederek, Resulullahı öldürmeye ya da en azından şehirden atmaya zorladılar. Hz. Peygamber her ihtimale karşı kendini savunmak için Medine'de herkesi kapsayan bir sözleşme yapmakla kalmadı, Medine'deki Müslümanların güvenlik ve bağımsızlığını pekiştirmek için bölgedeki diğer gayri-Müslimler ile de ittifak yapma imkanlarını değerlendirdi ve bazı anlaşmalar yapma
başarısını gösterdi.

10.Hz.Peygamber Medine'ye geldiği zaman Mekke'deki iki önemli başkan kimdir?
Cevap: Ebu Süfyan ve Übey b.Halef

İSLAMİYET VE SAVAŞ

11.İslamın Medine döneminde savaşa izin vermesinin nedenleri nelerdir?
Cevap: Müslümanların canlarını, mallarını ve namuslarını korumalarına imkan tanımaktır. Cihada izin veren ayet-i  kerimelerde müminlerle savaşıldığı, zulme uğradıkları, sadece Allah'a inandıkları için haksız yere yurtlarından çıkarıldıkları ifade edilmekte ve bütün bu sebeplerden dolayı kendilerine savaş konusunda izin verildiği açıklanmaktadır.

12.İslamın tebliğinde en ciddi engel ne idi?
Cevap: Kureyş Kabilesi

13.Hz.Peygamber döneminde cihat hangi amaçlarla yapılmıştır?
Cevap: İslam devletinin önündeki engelleri kaldırmak,fikir hürriyetini sağlamak,insan hakları ve din hürriyetini güvence altına almak ve antlaşmaları bozanları ve hainlik yapanları cezalandırmak gibi amaçlarla yapılmıştır.

14.Peygamber döneminde meydana gelen ilk üç seriye hangileridir?
Cevap:
1. Hicretin 1.yılı ramazan ayında,yani hicretten yedi ay sonra Hz.Hamza kumandasında yapılan Sifülbahr seferi,
2. Yine aynı yılın şevval ayında Ubeyde b.Haris'in komutasındaki bir süvari birliği tarafından
gerçekleştirilen Rabiğ seferi,
3. Bundan bir ay sonra Zilkade ayında Sa'd Ebu Vakkas başkanlığında düzenlenen Harrar seferidir.

15.Bedir savaşı'ndan önceki gazveler hangileridir?
Cevap: Ebva,Buvat, Bedru'l Ula ve Zü'l-Uşeyre.

16.Bedir Savaşı'nın sonuçları nelerdir?
Cevap: Hz. Peygamber esirlerin mali durumlarına göre bin ila dört bin dirhem fidye ödemelerini şart koşmuştur. Esirler arasında Hz. Peygamberin amcası Abbas, diğer amcalarının oğulları Akil ve Nevfel de bulunuyordu. Bedir zaferi Müslümanların başta Medine olmak üzere bütün Arap yarımadasında ve hatta yarımada dışında Müslümanların itibarının artmasına vesile olmuştur. Arabistan'da büyük üne sahip olan Mekkeliler'in bu savaşta yenilmesi, tüm gözleri onları mağlup edenlere çevirmiştir. Öyle ki olayın etkisi Arap yarımadasının dışına da taşmış, Müslümanların galibiyetini öğrenen Habeşistan Necaşisi çok sevinmiştir.

17.Bedir savaşı'ndan sonra Yahudilerin anlaşma şartlarına uymaması üzerine Yahudiler üzerine hangi sefer düzenlenmiştir?
Cevap: Beni Kaynuka Gazvesi

18.Sevik Gazvesi nasıl gerçekleşmiştir?
Cevap: Ebu Süfyan Yahudi desteği alarak Medine'nin dış mahallelerine saldırdı.Ebu Süfyan bu sefere çıkarken yanına erzak olarak kavrulmuş un (sevik) almıştı. Kaçarken ağırlık yapmasın diye torbaların bir kısmını attı. Kavrulmuş una nispetle bu sefere Sevik Gazvesi denildi.

19.Uhud Savaşı'nın sebepleri nelerdir?
Cevap: Bedir Savaşı'ndan sonra Mekkeliler hem intikam almak hem de Suriye kervan yolunu tehdit altından kurtarmak için harekete geçtiler.

20.Uhud Savaşı'nda istenilen sonucun alınamamasının nedeni nedir?
Cevap: Okçuların verilen emre uymamaları ve ganimet toplamak için yerlerini terketmeleri sebep olmuştur.

21.Uhud Savaşı'nın sonuçları nelerdir?
Cevap: Müslümanların Mekkeli müşrikler karşısında aldığı tek yenilgidir, Müslüman askerler komutanlarının sözlerine mutlaka uymaları gerektiğini savaş anında yaşayarak öğrendiler ,Medine sözleşmesini bozdukları için Medine'den uzaklaştırılan Beni Nadir Yahudileri Hayber'e yerleşince Yahudi muhalefeti yeniden arttı. İçki ve kumar yasaklandı, Kureyşliler çevre kabilelerin yardımı olmadan Müslümanları yenemeyeceklerini anladılar.

22.Hamraülesed Gazvesi nedir?
Cevap: Hz. Peygamber Uhud savaşında yaralandıktan sonraki gün, zayıf olmadıklarını göstermek maksadıyla Kureyş ordusunu takip etmeye karar verdi. Beş yüz kişilik bir orduyla Medine'ye sekiz mil uzaklıktaki Hamraülesed'e kadar giderek burada beş gün konakladı. Bu sefere Hamraülesed gazvesi adı verilir.

23.Katan seriyesi nedir?
Cevap: Medine'nin kuzeyinde yaşayan Esed kabilesi Uhud savaşından sonra bu savaşta güç kaybına uğradığını düşündükleri Müslümanlara karşı ani bir baskın yapmaya ve Medine'yi yağmalamaya karar verdi. Bu kabileyi böyle bir hareket için daha sonra peygamberlik iddiasında bulunacak olan Tuleyha b.Huveylid ile kardeşi Seleme kışkırtmışlardı.

24.Bu dönemde Müslümanlar açısından üzücü gelişmeler nelerdir?
Cevap: Bi'r-i Maune Faciası:Uhud savaşından dört ay sonra Ebu Bera Medine'ye gelerek Hz. Peygamberle görüştü. Hz. Peygamber Ebu Bera'yı İslam'a davet etti. O İslam'ı kabul etmedi ancak kabilesine İslam'ı anlatacak kimseler gönderilmesini istedi. Bu kabileye tebliğ için gönderilen yetmiş kişi Bi'r-i Maune'de öldürülmesi hadisesidir. Reci Vakası: Yine Adal ve Kare kabilelerinin Peygmberde tebliğ için adam istemesi üzerine davetçilerin katledilmesi hadisesidir.

25.Beni Nadir Gazvesi nedir?
Cevap: Nadiroğullarının Peygamber efendimizi öldürme girişimleri üzerine düzenlenen seferdir.

26.Hendek savaşının sebepleri nelerdir?
Cevap: Yahudilerden Beni Kaynuka ve Beni Nadir hicretten sonraki anlaşmaya uymayarak Mekkeli müşriklerle işbirliği yapıp, Kureyş müşriklerini Müslümanlara karşı savaşa teşvik etmeleri üzerine yapılmıştır.

27.Hendek savaşının sonuçları nelerdir?
Cevap:
• Bu savaş Mekkelilerin Müslümanlara yaptıkları son saldırı amaçlı savaş olma özelliği taşır.
• Bu savaştan sonra Müslüman topluluk saldırıya Mekkeliler ise savunmaya geçtiler.
• Medine etrafında yer alan birçok Arap topluluğu İslam'ı seçmiştir.

28.Hendek savaşından sonra hangi iki ünlü komutan Müslüman olmuştur?
Cevap: Amr b. As ve Halid b.Velid

29.Kurayza Gazvesi nedir?
Cevap: Beni Kurayza Hendek savaşında Müslümanları arkadan vurmaya karar vermişti. Hz. Peygamber bu nedenle Beni Nadir kuşatmasını kaldırıp Beni Kureyza üzerine yürümüştür. Hendek savaşı sırasında izledikleri müşrik yanlısı tutumları da bunda etkili olmuştur.
Herkes ders anlatır ama Arif hocam öğretir.

Kitap okumadan meydan okunmaz
Soru çözmeden sınav kazanılmaz
İmkansız diye bir şey yoktur. Sadece zaman alır.

Benzer Konular (5)