; Ünite 2 - Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Peygamberlik Öncesi Hayatı

Haberler:

2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)

Ana Menü

Ünite 2 - Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Peygamberlik Öncesi Hayatı

Başlatan Arif ARSLANER, Ara 05, 2022, 02:20 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Arif ARSLANER

1. Hz. Muhammed Kur'an-ı Kerim'de nasıl tanımlanmıştır?
Cevap: ''En güzel örnek''

2. Peygamberin Peygamberlik dışındaki vasıfları nelerdir?
Cevap: Bir şahıs, aile reisi, eğitimci, devlet başkanı, hâkim ve bir kumandandır.

3. .Hz. Muhammed(S.A.V)'in Mekke toplumundaki lakabı nedir?
Cevap: Muhammed'ül-Emin

PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN (S.A.V) SOYU VE AİLESİ

4. Peygamberimizin soyu kime dayanmaktadır?
Cevap: Yirmibirinci kuşaktan atası olan Adnân vasıtasyla Hz. İbrahim'in oğlu Hz.İsmail'e dayanmaktadır.

5. Arapların iki önemli ana kolu hangileridir?
Cevap: Adnâniler ve Kâhtaniler

6. Hz. Muhammed'in (S.a.v) şeceresi tam olarak nedir?
Cevap: Arapların, Hz. İbrahim'in oğlu, Hz. İsmail'in soyundan gelen, Adnâniler kolundan,Kureyş kabilesinin Haşimoğulları sülalesine mensup Abdullah b.Abdülmuttalib'in oğludur.

7. Peygamberimizin anne ve babası kimdir?
Cevap: Babası Kureyş'in Benî Haşim kolundan Abdullah b.Abdülmuttalib, annesi ise Kureyş kabilesinin Benî Zühre koluna mensup Vehb b.Abdülmenâf'ın kızı Âmine'dir.

8. Peygamberimizin dedeleri kimlerdir?
Cevap: Baba tarafından dedesi Abdülmuttalib b.Haşim, babaannesi Fatıma bint Amr,anne tarafından dedesi Vehb b. Abdülmenâf, anneannesi de Berre bint Abdüluzza'dır.

9. Ebrehe San'a de niçin büyük bir kilise yaptırmıştır?
Cevap: Arapların Kâbe'yi ziyaretini engellemek için.

10. Fil vak'ası nedir?
Cevap: Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkmak üzere yola çıktığında en önde olan Mahmud adındaki filin Kabe'ye
yaklaştığında yürüyememesi hadisesidir.

11. Ebrehe Kâbe'yi yıkmak amacıyla Mekke'ye yürüdüğünde Kureyş kabilesinin başında kim vardır?
Cevap: Peygamberin dedesi Abdülmuttalib

KUTLU DOĞUM

12. Peygamberin doğum tarihinin kesin olarak bilinmemesinin nedeni nedir?
Cevap: O sırada Araplar arasında kullanılan belirli bir takvimin olmaması.

13. Peygamberin genel kabule göre doğumu ne zamandır?
Cevap: Fil Vak'ası'ndan 50-55 gün sonra Rebîülevvel ayında pazartesi günü sabah doğru dünyaya gelmiştir. Farklı hesaplamalara göre Peygamber'in doğum tarihi 20 Nisan (9 Rebîülevvel )571 veya 17 Haziran (12 Rebîülevvel) 569 Pazartesi şeklinde belirlenmektedir.

14. Peygamberin doğumunda yardımcı ebe olarak bulunanlar kimlerdir?
Cevap: Şifa bint Avf, Fatıma bint Abdullah, Ümmü Eymen.

15. Peygamber'e ''Muhammed'' ismini kim vermiştir ve neden bu ismi vermiştir?
Cevap: İsmi veren dedesi Abdülmuttalib'tir. Gökte Allah ve yerde insanlar onu hayırla ansınlar, ondan övgüyle bahsetsinler diye.

16. Peygamber'in ana rahmine düştükten sonra meydana gelen olağanüstü olaylar neler olarak görülmüştür?
Cevap:
  • Âmine'nin hamileliğe bağlı herhangi bir sıkıntı çekmemesi,
  • Peyagamber'in sünnetli doğması,
  • melekler tarafından yıkanması,
  • iki omzu arasında peygamberlik mührünün bulunması,
  • Sasani sarayının on dört burcunun yıkılması,
  • Mecusi ateşgedelerindeki sönmeyen ateşin sönmesi,
  • Save gölünün suyunun çekilmesi,
  • Semâve vadisini sel basması,
  • doğum gecesi Kâbe içindeki putların yıkılması rivayetler arasındadır.

PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN ÇOCUKLUĞU

18. Peygamberimiz doğduğunda ilk emziren kimdir?
Cevap: Süveybe,Esas olarak Süt anneliğini Halime yapacaktır.

19. Süveybe Peygamberimizi emzirdiği için Peygamberimiz kiminle süt kardeşi olmuştur?
Cevap: Amcası Hamza

20. Araplar arasında yeni doğan erkek çocuklarının bakımı için ne tür bir gelenek vardı?
Cevap: Emzirilmek ve belli bir yaşa kadar büyütülmek üzere havası ve suyu temiz, hayat tarzı da sade olan çöle gönderilmesi.

21. Bu geleneğin en önemli amacı nedir?
Cevap: Çocukların şehir yerine daha sağlıklı olan çöl havasında büyümesini sağlamak, ayrıca konuşma çağında fasih Arapça öğrenmelerine imkân vermekti

22. Peygamberimiz kaç yıl süreyle Halime'nin süt anneliğinde kalmıştır?
Cevap: 4-5 yaşına kadar

23. Peygamberin süt kardeşleri kimlerdir?
Cevap: Abdullah, Üneyse, Şeyma

24. Peygamberimizin süt annesinin yanındayken vuku bulan hadise nedir?
Cevap: ''Şakk-ı sadr''(göğsün yarılması)

25. Peygamber yüzmeyi kaç yaşında nerede öğrenmiştir?
Cevap: Altı yaşındayken Yesrib'de bir gölette öğrenmiştir.

26. Peygamberimizin annesi nerede vefat etmiş ve Peygamberimiz annesi vefat ettiğinde kaç yaşındadır?
Cevap: Medineye yaklaşık 190 km uzaklıkta bulunan Ebvâ denilen yerde vefat etmiştir.Vefat ettiğinde Peygamberimiz altı yaşındadır.

27. Abdülmuttalib Peygamberimiz kaç yaşındayken bakım ve himayesini üstlenmek üzere Ebu Talib'e vermiştir?
Cevap: Sekiz yaşındadır.

28. Peygamberimiz kaç yaşındayken amcası Ebu Talib ile birlikte ticaret kervanıyla Suriye'ye gitmiştir?
Cevap: Dokuz (veya on iki)

29. Suriye kervan ticareti sırasında Peygamberimizin nübüvvetinin farkına vararak bu konuda Ebu Talib'i uyaran Yahudi kimdir?
Cevap: Bahira

30. Peygamberimiz kaç yaşındayken çobanlık yapmıştır?
Cevap: On yaşlarında iken

HZ. MUHAMMED(S.A.V)'İN GENÇLİĞİ


31. Peygamberin gençlik dönemi özellikleri nelerdir?
Cevap: Cahiliye devrinin yaygın kötü alışkanlıklarının hiçbirine bulaşmamıştır, putlara tapmamış, putlar için kesilen kurban etinden yememiş, içki ve kumar gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmuştur.

32. İslam öncesi Arabistan'ında savaş yapmanın yasak oldu haram aylar hangileridir?
Cevap: Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep

33. Haram aylarda yapılan savaşlara ne ad verilir?
Cevap: Ficâr Savaşı adı verilir.

34. Peygamberimizin katılmak durumunda kaldığı Ficâr harbi hangisidir?
Cevap: ''Eyyâmü'l-Ficari'l-evvel'' denilen birinci grup ficâr savaşlarının dördüncüsü ve aynı zamanda en şiddetlisi olup müttefik Kureyş –Kinâne ve Kays-Aylân kabileleri arasında olmuştur.

35. Ficâr harpleri sırasında Peygamberimiz kaç yaşlarındadır?
Cevap: Rivayetlerde on dört, on beş, on yedi veya yirmi olduğu belirtilmektedir.

36. Hilfü'l-fudûl ne demektir?
Cevap: Ticaretten kaynaklanan bazı sıkıntıların giderilmesi için ''erdemli insanların yemini''anlamında bir kurul oluşturulmuştur.

37. Hilfü'l-Fudûl'un ilk icraatı ne olmuştur?
Cevap: Topluca Âs b.Vâil'in yanına gidip Zübeydli tâcirin hakkını geri almak ve mazluma hakkını iade etmek oldu.

38. Peygamberimiz ticaret hayatına nasıl başlamıştır?
Cevap: Ebu Talib'e yardım etmek amacıyla ticaret hayatına başlamış ve amcasının yaşlandığı yıllarda kendisi ticarete devam etmiştir.

39. Peygamberimiz bu ticaret faaliyeti sırasında hangi bölgelere seyahat etmiştir?
Cevap: Mekke'nin güneyinde Yemen yolu üzerinde on günlük mesafedeki Hubâşe panayırına,bir veya iki defa Yemen'e,ayrıca Doğu Arabistan'daki Muşakkar ve Debâ panayırlarına gittiği tespit edilebilmekte hatta Habeşistan'a gittiği tahmin edilmektedir.

HZ.HATİCE İLE EVLİLİĞİ VE MUTLU YUVA

40. Hz. Hatice hangi soydandır?
Cevap: Hz.Hatice Kureyş'in ileri gelenlerinden Huveylid b.Esed'in kızı olup soyu dedelerinden Kusay'da Hz.Muhammed'in nesebi ile birleşir.

41. Hz.Hatice Mekke'de hangi sıfatlarla anılmaktaydı?
Cevap: İffeti ve güzel ahlakı sebebiyle ''Tahire''ticaretle meşgul olmasından dolayı da ''Tacire''diye anılmaktaydı.

42. Peygamberimiz Hz.Hatice ile evlendiğinde kaç yaşındadır ve bu evlilikten kaç çocuğu olmuştur?
Cevap: Peygamberimzi Hz.Hatice ile evlendiğinde yirmi beş yaşındadır ve bu evlilikten iki erkek ve dört kız çocuğu olmuştur.

43. Bu çocukların isimleri nedir?
Cevap: Erkek çocukları Kasım ve Abdullah, kız çocukları ise Zeynep, Rukiye, Ümmü Külsüm, ve Fatımâ'dır. Erkek çocukları Kasım ve Abdullah küçük yaşta vefat etmiş kızları peygamberlik dönemine ulaşmıştır.

KÂBE HAKEMLİĞİ

44. Kureyşliler ne zaman Kâbe'yi tamir etmeye karar vermişlerdir?
Cevap: Miladi 605 yılında Peygamber efendimizin otuz beş yaşlarında iken.

45. Kâbe'nin tamiri için Mekke'ye davet edilen marangoz ve inşaat ustası kimdir?
Cevap: Bâkûm er-Rûmî

46. Peygamberimiz hangi olaydan sonra Allah'ı düşünmeye, iman ve ibadet araştırmaları yapmaya başlamıştır?
Cevap: Kâbe'nin tamiri ve Hâcerülesvedin yerine konulmasından sonra.

47. Peygamberimiz dedesi ve diğer Kureyşliler'in yaptığı gibi düşünme faaliyetlerini yapmak için nerede inzivaya çekilmiştir?
Cevap: Hira Dağı

48. Kâbe inşaatı tamamlandıktan sonra Hacerülesvedin yerine konması sırasındaki anlaşmazlık nasıl giderilmiştir?
Cevap: Kureyş'in ileri gelenlerinden Ebu Ümeyye b.Muğire ,''Benî Şeybe kapısından Kâbe'ye ilk giren kimsenin vereceği karara uyulmasını teklif etmiş, Kureyşliler bu teklifi benimseyip beklemeye başlamışlardır. Kapıdan Hz. Muhammed'in girdiği görülünce orada bulunanlar'' işte El-Emin işte Muhammed geldi diyerek memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. Hz. Muhammed bir örtü getirterek, Hacerülesvedi onun üzerine koydu, bütün kabile reislerinin katılmasıyla örtüyü kaldırdı, konulacağı hizaya da gelince taşı kendi elleriyle alıp yerine yerleştirdi. Böylece Kureyşliler arasında çıkmak üzere olan bir çatışmanın da önüne geçilmiş oldu.

49. Peygamberin ilk çocuğu Kâsım hangi Künye ile anılmıştır?
Cevap: Ebü'l Kasım

50. Peygamberimiz kız çocuklarının diri diri gömüldüğü bir ortamda hangi davranışıyla kız çocuklarını değerli kıldığını göstermiştir?
Cevap: Sadece erkek çocukları için kesilmekte olan Akikâ kurbanını kız çocukları için de keserek ayrımı ortadan kaldırmayı amaçlamıştır.
Herkes ders anlatır ama Arif hocam öğretir.

Kitap okumadan meydan okunmaz
Soru çözmeden sınav kazanılmaz
İmkansız diye bir şey yoktur. Sadece zaman alır.

Benzer Konular (5)