Menü Kapat

İlk Dönem İslam Tarihi – Ünite 1 – Deneme Sınavı

Hz. Peygamber(s.a.v.)’in hayatına geçmeden önce onun doğup büyüdüğü yer ve İslâm’ın beşiği olan Mekke’nin ve daha genelde Arap yarımadasının İslâm öncesi tarihini, dinî ve sosyo-kültürel durumunu kısaca ele almak faydalı olacaktır.

Böylece Câhiliye adı verilen İslâm öncesi dönem Arap toplumunda İslâm’ın ve Hz. Peygamber(s.a.v.)’in gerçekleştirdiği değişim ve dönüşümün değeri daha iyi anlaşılabilecektir.

Ünite 1: İslâm Öncesi Arabistan ve Araplar’da Dinî, Sosyo-Kültürel Hayatı – Deneme Sınavı

Herkese başarılar dilerim.

Kategori: İlk Dönem İslam Tarihi

0%

İlk Dönem İslam Tarihi - Ünite 1 - Deneme Sınavı

1 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Arabistan'da kurulan devletlerden birisi değildir?

2 / 20

Kâbe hizmetlerinden biri olan Kıyâde’nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Câhiliye döneminde Arabistanda kurulan panayırlardan biri değildir?

4 / 20

Kureyş kabilesinin önemli meseleleri görüşüp karara bağladığı kapısı Kâbe’ye açılan toplantı yeri aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 20

İslamiyet öncesinde Hacerülesved’i yerinden sökerek gömen ve Zemzem Kuyusu’nu kapatarak yerini belirsiz hale getiren kavim aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 20

Arabistanda sancağın muhafazasından sorumlu kişiye ne denirdir?

7 / 20

I. Peşpeşe kurulan panayırlar (esvâku’l-‘Arab), yarımada ve Mekke ticareti açısından kritik önemdeydi.
II. Aslen Arap olmayıp sonradan Araplaşan kabilelere Arab-ı Âribe denir.
III. Arap toplumunda hürler, eşrâf ve avam olmak üzere ikiye ayrılırdı.
İslamiyet öncesi Arabistan'da sosyo-kültürel hayata dair yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

8 / 20

I. Arabistan’ın İslâm tarihi bakımından en önemli bölgesi Hicaz'dır.
II. Yeryüzünde Allah’a kulluk maksadıyla yapılmış ilk mâbed Kâbe'dir.
III. Hicaz’ın en önemli şehirleri Mekke, Medine ve Tâif ’ti.
İslamiyet öncesine Arabistan'a ilişkin yukarıdaki bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?

9 / 20

____________ bölgesi Kızıldeniz’in doğusunda, kuzeyde Ürdün’ün liman şehri Eyle’den (Akabe) güneyde Yemen sınırındaki Asîr’e ve doğuda Necid çöllerinden Irak’a kadar uzanır; kuzey ve doğu sınırlarının nerede bittiği ihtilaflıdır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

10 / 20

- Merkezi Petra şehriydi.
- Filistin’in güneyinde Akabe körfezi ile Lût gölü arasında hüküm sürmüştür.
- Muhtemelen m. ö. IV. yüzyılın sonlarında kurulmuştur.
Yukarıda bilgileri verilen İslamiyet öncesi devlet aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 20

M.Ö. 750-115 yılları arasında hüküm süren, tarıma önem vererek su bendleri inşa eden Güney Arabistan’da kurulmuş Arap Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 20

Rivayete göre Cürhümlülere mensup bir erkek ile bir kadın bir gece gizlice Kâbe’ye girip burada birleştikleri için taşlaşmış
ve bunlardan biri Safâ tepesine diğeri de Merve tepesine dikilmişti. İki taş uzun zaman içinde unutulup burada kalmış, Amr b.
Luhay Mekke’ye hâkim olduğunda bunlara daha önceki nesillerin ibadet ettiğini söyleyerek insanları bunlara tapmaya
yönlendirmiştir. Böylece başlangıçta ibret için dikilen iki taş, zamanla ibadet edilen putlar haline gelmiş oldu. Daha sonra
Kusay b. Kilâb bu iki putu Kâbe’nin önüne Zemzem Kuyusu’nun yanına koydu. Kureyşliler hac sırasında bunların önünde traş olur, kurban keserlerdi.
Yukarıda anlatılan putlar aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 20

Aşağıdakilerden hangisi hac mavsimi eşhürü’l-hurum denilen “haram aylar”dan biri değildir?

14 / 20

Aslen Arap olmayıp sonradan Araplaşan kabilelere ne ad verilir?

15 / 20

Güney Arabistan’da kurulan devletlerin ikincisidir. Merkezi Me’rib şehridir. Ticaretin yanında tarıma önem vermiş ve bu amaçla bazı su bendleri inşa etmişlerdir. Bunların en meşhuru Me’rib Seddi’dir. M. Ö. 750-115 yılları arasında hüküm sürmüşlerdir. Bahsedilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 20

İslamiyet öncesinde Hacerülesved’i yerinden sökerek gömen ve Zemzem Kuyusu’nu kapatarak yerini belirsiz hale getiren kavim aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 20

Kahtaniler adı verilen kabileler grubuna ne denir?

18 / 20

İslam'dan önce dağınık olarak yaşayan Kureyş kollarını birleştirerek Mekke’ye yerleştiren, Kâbe civarından başlayarak
Mekke topraklarını on parçaya ayırarak Kureyş’in on kolu arasında paylaştıran, Kâbe’yi tamir ederek Hacerülesved’i Kâbe’deki yerine koyan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 20

Mekke’nin dinî ve siyasî yönetimi anlamına gelen riyâset görevini üstlenmiş olan Kusay, ayrıca gerekli düzenlemeler
yaparak Mekke ve Kâbe ile ilgili hizmetleri elinde topladı. Aşağıdakilerden hangisi Kusay’dan sonra da İslâm dönemine
kadar devam eden bu hizmetlerden biri değildir?

20 / 20

Hacib ne demektir?

Skorunuz

The average score is 0%

0%

0
Oluşturma tarihi

İlk Dönem İslam Tarihi - Ünite 2 - Deneme Sınavı

Ünite 2: Hz. Muhammed’in Peygamberlik Öncesi Hayatı Deneme sınavıdır. Bilgimizi arttırmamıza yardımcı oluyor.

Kullanıcı Bilgisi

1 / 20

Aşağıdakilerden hangisi soyları devam eden Araplardandır?

2 / 20

Hz. Muhammed(s.a.v.)’in babasının mezarı nerededir?

3 / 20

Kur’ân-ı Kerim’de de zikredildiği üzere Hz. Peygamber(s.a.v.)’in kimlerin soyundan geldiğine işaret edilir?

4 / 20

Aşağıdakilerden hangisi her türlü düşmanlık ve mücadeleden el çekilmesi gereken, kötülük yapmanın ve kan dökmenin
yasak olduğu haram aylardan biridir?

5 / 20

Hz. Peygamber(s.a.v.)’in Hilfü’l-fudûl Antlaşması’na katılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 20

Hz. Muhammed(s.a.v.)in annesi olan Amine kimin kızıdır?

7 / 20

Hz. Peygamber(s.a.v.)’e akrabası olmasının yanı sıra insanlar arasındaki şerefi, ahlakı, güvenilirliği ve dürüstlüğü nedeniyle kendisiyle evlenmeyi tercih ettiğini söylediği rivayet edilen Hz. Hatice, iffeti ve güzel ahlakı nedeniyle hangi sıfatla anılmaktaydı?

8 / 20

Aşağıdakilerden hangisi azad edilen kölelere verilen isimdir?

9 / 20

Mekke ve Kâbe idaresini eline alınca tevhid geleneğini bozup şehirde putperestliğin başlamasına sebep olan kabile
hangisidir?

10 / 20

Suriye topraklarındaki Busrâ’da bir manastırda yaşayan Rahip Bahira’nın, Hz. Muhammed(s.a.v.) hakkında Ebu Talip’e tavsiyesi aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 20

"Hifü'l-fudül ne demektir?

12 / 20

Câhiliye döneminde kız çocuklarının dünyaya gelmesi üzüntü ve utançla karşılanmaktaydı. Hz. Muhammed(s.a.v.), kız çocukları
doğduğunda nasıl bir davranışta bulunarak bu duruma karşı olduğunu göstermiştir?

13 / 20

Hz. Muhammed(s.a.v.), ilk çocuğu dolayısıyla geleneğe uyularak hangi künye ile anılmıştır?

14 / 20

Eyyâmü’l-‘Arab nedir?

15 / 20

605 yılında yangın ve sel baskınına maruz kalan Kâbe'nin tamirini gerçekleştiren inşaat ustası aşağıdaki isimlerden
hangisidir?

16 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in doğumuyla ilgili ifade edilen olağanüstü olaylardan biri değildir?

17 / 20

Haram aylardan zilkâde ayında Yemenli Zübeyd kabilesinden bir tacirin Âs b. Vâil es-Sehmî ile yaptığı pazarlık
sonrasında sattığı malların karşılığında alması gereken parayı alamaması üzerine yapılan yemin aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 20

Hz. Muhammed(s.a.v)’in sütannesi aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 20

Süleyman Çelebi'nin asıl adı Vesîletü’n-necât olan meşhur Mevlid’inde Peygamber Efendimiz’in doğumunun anlatıldığı
kısma ne ad verilir?

20 / 20

Tarihe Fil Vak‘ası adıyla geçen olay hangisidir?

Skorunuz

The average score is 0%

0%

0
Oluşturma tarihi

ilk Dönem İslam tarihi - Ünite 3 - Deneme Sınavı

Ünite 3: İslâm’ın Mekke Dönemi. Konuyu öğrenmenize yardım eder.

Kullanıcı Bilgisi

1 / 20

Müşriklerin Hz. Muhammed(s.a.v.)’i terk etmelerini sağlamak amacıyla uyguladığı ambargolardan olmayan aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 20

Hz. Muhammed(s.a.v.)’e “Ey Muhammed! Şimdi sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme” (Hicr 15/94) ayeti ile aşağıdakilerden hangisi sona ermiştir?

3 / 20

Hz. Muhammed(s.a.v.), Birinci Akabe Biatından sonra Medineli Müslümanlara dinlerini öğretmek ve imamlık yapmak üzere kimi göndermiştir?

4 / 20

Hz. Peygamber(s.a.v.)'in Medine'ye Hicreti sırasında kendilerine yolda kılavuzluk etmek için müşrikler arasından ücretle tuttuğu isim aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 20

Hz. Peygamber(s.a.v.)’in hicretinin Mekkeliler açısından en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in yakın çevresini gizlice İslâm’a davet ettiği dönemde Müslümanlığı kabul edenlerden biri değildir?

7 / 20

Hz. Muhammed(s.a.v.) Kureyş Kabilesinin hangi koluna mensuptur?

8 / 20

İlk vahyin gelmesinden bir müddet sonra Kâbe'yi tavaf ettiği sırada Hz. Peygamber'e "Sana Musa Peygamber'e de gelen melek geldi.
Yalanlanacaksın, eziyete maruz kalacaksın ve yurdundan çıkarılacaksın. Üstelik sana savaş açılacak. Eğer o günlere yetişirsem Allah'ın dinine yardım edeceğim" diyen kişi kimdir?

9 / 20

Aşağıdakilerden hangisi müşrikler tarafından yapılan işkence sonucu hayatını kaybeden ilk Müslümandır?

10 / 20

Hz. Peygamber(s.a.v.) hangi ayetlerden sonra tebliğe başlamıştır?

11 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Hicretin sonuçlarından biri değildir?

12 / 20

Aşağıdakilerden hangisi "Hüzün Yılı" denilen hadisenin sebebidir?

13 / 20

Hz. Peygamber “Bu davadan vazgeçmem için güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler yine de vazgeçmeyeceğim. Allah bu dini üstün kılıncaya kadar çalışacağım ve bu uğurda öleceğim” biçimindeki, sözlerini kime söylemiştir?

14 / 20

Medine'ye hicret ederken bunu gizlice yapmak yerine, Kâbe’ye giderek meydan okuduktan sonra yola çıkan kişi kimdir?

15 / 20

Gizli tebliğ dönemini sona erdiren ayet aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 20

Hz. Muhammed(s.a.v.)'e ilk vayhin ardından hangi sure inmiştir?

17 / 20

Hz Peygamber, nübüvvetin 5. yılında. (M. 615) İslâm’ın yayılması engellenip Müslümanlara yönelik baskılar artınca Müslümanların bir kısmını nereye gönderme kararı almıştır?

18 / 20

Hz. Peygamber(s.a.v.)’in Mekke’deki Mescid-i Harâm’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya yaptığı gece yolculuğuna ne ad verilir?

19 / 20

Medine'ye hicret eden ilk kişi kimdir?

20 / 20

Gizli tebliğ dönemini sona erdiren ayet aşağıdakilerden hangisidir?

Skorunuz

The average score is 0%

0%

Çıkış

0
Oluşturma tarihi

İlk Dönem İslam Tarihi - Ünite 4 - Deneme Sınavı

İslâm’ın Medine Dönemi I: Hudeybiye’ye Kadar deneme sınavı

Yarışmacı Bilgisi

1 / 20

Aşağıdaki seferlerden hangisi Mekkeli müşriklerin kışkırttığı Medineli Yahudi kabilelerden birine karşı yapılmıştır?

2 / 20

Resulullah ölse veye öldürülse bile müslümanların savaş meydanında ve islamda sebat etmeleri gerektiği Al-i İmran (3/144) suresinde belirtilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de yazılan ayet aşağıdaki savaşlardan hangisi hakkında yazılmıştır?

3 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın Müslümanlara savaş konusunda izin verdiği sebeplerden biri değildir?

4 / 20

Hz. Muhammed(s.a.v.)'in bizzat katılmadığı, bir sahabinin kumandası altında gönderdiği askeri birliklere ne ad verilir?

5 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Uhud yenilgisinin en temel sebeplerinden biridir?

6 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı'ndan önce tertiplenen gazvelerden biri değildir?

7 / 20

Medine Belgesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

8 / 20

Mekke’den gelen Müslümanlar ile Medineli Müslümanların kardeş yapılması anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 20

Hz. Peygamber, hicretten hemen sonra bütün varlıklarını Mekke'de bırakıp gelen muhacirlerin her birini Evs veya Hazrec kabilesinden bir
müslümanla kardeş ilân etti. Medineli müslümanlar muhacirleri öz kardeşleri gibi kabul edip ellerindeki imkânları onlarla paylaştılar.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda ifade edilen Muâhât kavramı ile aynı anlama gelmektedir?

10 / 20

Hz. Peygamber(s.a.v.), Medine’ye hicret ettiğinde hangi zatın evinde misafir olarak kalmıştır?

11 / 20

Hazreti Peygamber(s.a.v.)'in hicretten sonra Tâbe ya da Taybe adını verdiği şehrin eski adı aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 20

Bedir savaşında öldürülen Ebu Cehil yerine Mekkeliler başa kimi geçirmişlerdir?

13 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Rasulullah’ın Medine’de Hicretten sonra müşriklerden gelecek saldırılara karşı savunma oluşturmak için dostluk kurduğu kabilelerden birisi değildir?

14 / 20

Kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan Mekke'deki Mescid-i Haram'a (Kabe'ye) çevrilmesi Hicretin kaçıncı yılında gerçekleşmiştir?

15 / 20

Ahzab savaşı olarak da bilinen Hendek savaşında hendek kazma fikri kime aittir?

16 / 20

Bedir Savaşı'ndan sonra Mekkelilerin intikam almak ve Suriye kervan yolunu tehdit altından kurtarmak için harekete geçmeleri hangi savaşa yol açmıştır?

17 / 20

Medine Belgesi yürürlüğe girdikten, Mekkelilere karşı Bedir Savaşı kazanıldıktan sonra Medine Belgesi'ne aykırı davranışlar içinine giren Yahudilere karşı kangi savaş yapılmıştır?

18 / 20

Kurayza Gazvesi'nde hakem olarak kim seçilmiştir?

19 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Bedir savaşını sonuçlarından biri değildir?

20 / 20

Hz. Peygamber, hicretten hemen sonra Mekke’den gelenler muhacirîni (hicret edenler) Evs veya Hazrec kabilesinden bir Müslümanla kardeş ilan ederek neyi amaçlamıştır?

Skorunuz

The average score is 0%

0%

0
Oluşturma tarihi

İlk Dönem İslam Tarihi - Ünite 5 - Deneme Sınavı

Ünite 5: İslâm’ın Medine Dönemi II: Hudeybiye ve Sonrası deneme sınavı.

1 / 20

Hz. Peygamber(s.a.v.)’in Arabistan yarımadasında putperest Araplara karşı gerçekleştirdiği son büyük çarpışma aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 20

Hz.Muhammed(s.a.v.) Hayber kalesini fetettikten sonra Hayberli Yahudilerin hangi şartlarla topraklarında kalmasına razı olmuştur?

3 / 20

..................'in fethi ile yahudilerin Arap yarımadasında siyasi bir güç olmaları sonra erdi. Mali güçleri zayıfladı.
Paragraftaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

4 / 20

Aşağıdaki Hudeybiye antlaşmasının özelliklerinden hangisi yanlıştır?

5 / 20

Medine İslâm Devleti’nin Kureyş tarafından resmen tanınması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?

6 / 20

- Gazvenin düzenlendiği zamana“Sâatü’l-‘usre” denir
- Gazveye katılan orduya orduya ceyşü’lusre” denir
- Gazvenin sebebi, Bizanslılar’ın Medîne’ye saldırı içinsavaş hazırlığı yapması, Suriye’deki hıristiyan Arap kabilelerinin de
onlara katıldığı haberinin alınmasıdır.
- Cizye ayeti ilk kez bu seferde uygulanmıştır

Yukarıda özellikleri sayılan gazve aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 20

Hz. Peygamber(s.a.v.)'in Halid b. Velid'e seyfullah (Allah'ın kılıcı) lakabını verdiği savaş hangisidir?

8 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber(s.a.v.)’in, Veda Hutbesi’nde geçen İslam’ın insan haklarına verdiği önemi gösteren sözlerinden
biridir?

9 / 20

Hz.Muhammed(s.a.v.)'in Medine’de bağımsız bir İslâm devleti kurması hangi gelişmenin sonucun da olmuştur?

10 / 20

Heyetler yılı olarak adlandırılan ve kabile heyetlerinin İslam'a girdiklerini Hz. Peygamber(s.a.v.)'e bildirmek üzere yoğun olarak huzura çıktıkları hicri yıl hangisidir?

11 / 20

Hz. Peygamber(s.a.v.)'in hangi çocuğu Mısır Mukavkısı tarafından hediye olarak gönderilmiş olan Mâriye isimli hanımından doğmuştur?

12 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Mute savaşının sebebidir?

13 / 20

Hangisi Hudeybiye Antlaşması şartlarından değildir?

14 / 20

İslâm’ın yayılışını hızlandıran, Hayber ve Mekke fethine zemin hazırlayan Hudeybiye Antlaşması kim tarafından kaleme alınmıştır?

15 / 20

Bütün şirk ehline karşı elde edilen bu zafer karşısında Allah'a şükreden Hz Peygamber(s.a.v.), Kureyş müşriklerinin, taarruz güçlerinin artık tükendiğini ve bundan böyle onların müslümanların üzerine gelemeyeceğini, artık insiyatifin kendilerine geçtiğini müjdelemesi hangi olay sunucunda olmuştur?

16 / 20

Huneyn Savaşı'nda islam ordusunu kim komuta etmiştir?

17 / 20

Bir ay civarında sürdürülen kuşatmaya rağmen alınamayan, Hz Muhammed(s.a.v.)'in kuşatmanın uzayacağını anlamasıyla, kuşatma
kaldırılırsa da artık onlardan müslümanlara bir zarar gelmeyeceği düşüncesi ile kuşatmayı kaldırdığı şehir hangisidir?

18 / 20

Kur’an’da düzenlendiği zamana “Sâatü’l-‘usre” (güçlük zamanı) denildiği için orduya ceyşü’lusre” güçlük ordusu”, gazveye
Gazvetü’l-usre “güçlük gazvesi” adı verilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 20

Müslümanlarla Bizans arasında yapılan ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in Vedâ Haccı’nda özetlediği temel ilkeler arasında değildir?

Skorunuz

The average score is 0%

0%

0

İlk Dönem İslam tarihi - Ünite 6 - Deneme Sınavı

Ünite 6: Hz. Peygamber’in Ahlâkî Şahsiyeti, Aile Hayatı,
Siyasî ve Askerî Kişiliği

Yarışmacı Bilgisi

1 / 20

Hz. Muhammed(s.a.v.)’in tebliğ hayatında yumuşak huyluluğu, zorluklara katlanması ve Allah’a hamdetmesini ifade eden üç terim
aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde sıralanmıştır?

2 / 20

Hz. Muhammed(s.a.v.) Müslümanların birliğini temsilen ilk Cuma hutbesini nerede vermiştir?

3 / 20

“ Kendileriyle savaşılan mü’minlere zulme uğramış olmaları sebebiyle savaş konusunda izin verildi…” (Hac 22/39). “Size karşı savaş açanlara, siz de Allah yolunda savaş açın. Sakın aşırı gitmeyin…” (Bakara 2/190). Şeklindeki savaşa izin veren ayetler hicretin kaçıncı yılında nazil olmuştur?

4 / 20

Peygamber efendimizin hangi yakını, kendisine Peygamber Efendimizin ahlâkı sorulduğunda “Onun ahlâkı Kur’andı” cevabını vermiştir?

5 / 20

İbadette ölçülü olmayı ilke edinen Hz. Peygamber(s.a.v.)’in bu alandaki diğer ilkelerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 20

Hicretten sonra Medine halkı ile hicret edenler arasındaki karşılıklı ilişki, görev, sorumluluk ve hakları düzenleyen hukuki antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 20

Hz.Peygamber(s.a.v.) seferden döndüğünde ilk olarak ne yapardı?

8 / 20

Hz. Muhammed(s.a.v.)'in istegiyle ibranice ve süryanice öğrenerek tercümanlık yapan kişi kimdir?

9 / 20

Peygamber Efendimizin fizikî özelliklerine, bunların anlatıldığı edebî eser ve levhalara ne denilmektedi?

10 / 20

Hz. Peygamber(s.a.v.)’in kamu görevlerinde en önem vererek uyguladığı ilke aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 20

I. Muhteris
II. Hilmi
III. Şükrü
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri peygamber efendimizin özelliklerindendir?

12 / 20

İbadetlerini Allah’ı görüyormuşçasına yerine getiren Hz. Peygamber’in kulluğunun meretebesi nedir?

13 / 20

"Savaş vahşi bir yangın gibi yayıldığı zaman hepimiz Peygamber Efendimizin çevresine sığındık.” diyen birisi Hz. Peygarmber'in hangi özelliğinden bahsetmiş olur?

14 / 20

Aşağıdaki surelerden hangisinde geçen raûf ve rahîm sıfatlarıyla Hz. Peygamber’in çok şefkatli ve merhametli olduğunu bildirilmiştir?

15 / 20

Hz. Peygamber(s.a.v.), hangi eşiyle olan evliliği Yahudilerin dostluğunu kazanmak amacıyla yapmıştır?

16 / 20

Aşağıdakilerden hangisi, Peygamber Efendimiz döneminde “Müslümanlardan alınan zekât ve toprak mahsullerinin zekâtı” olarak bilinen hazine geliridir?

17 / 20

Ebû Süfyan ve oğlu Muâviye ile Süheyl b. Amr gibi çok sayıda Kureyş ileri gelenlerinin Müslüman olmasını sağlayan olaylar, Hz.
Peygamber'in hangi özelliğini yansıtmaktadır?

18 / 20

Aşağıda verilen isimlerden hangisi ile yapılan evlilikle Hz. Peygamber(s.a.v.) bazı kabilelere dostluk mesajı vermiştir?

19 / 20

Hz Peygamber(s.a.v.), toplumun birliğini sadece ilke bazında ele almakla kalmamış, bu ilkeleri pratiğe yansıtacak kurumları da oluşturmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardan biri değildir?

20 / 20

Gayrimüslimlerden can, mal güvencesi ve inanç hürriyetinin sağlanmasına karşı belirli kurallara göre alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir?

Skorunuz

The average score is 0%

0%

0
Oluşturma tarihi

İlk Dönem İslam Tarihi - Ünite 7 - Deneme Sınavı

Ünite 7: Hz. Ebû Bekir Dönemi

Yarışmacı Bilgisi

1 / 20

Ecnâdeyn Muharebesi kimin döneminde aşağıdaki devletlerden hangisine karşı yapılmıştır?

2 / 20

Ridde olayları kapsamında, Yemame tarafında yaşayıp sahte peygamberlik iddiası ile ortaya çıkan kişi kimdir?

3 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ebubekir'in Suriye cephesine tayin ettiği komutanlardan biri değildir?

4 / 20

Hz. Ebu Bekir Ecnâdeyn savaşının sonucunu öğrendikten kısa süre sonra 63 yaşında hangi yıl vefat etmiştir?

5 / 20

Aşağıdakilerden hangisi sahte peygamberlere verilen addır?

6 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ebû Bekir aracılığıyla İslamiyeti kabul eden Kureyş gençleri arasında yer almaz?

7 / 20

I. Müseylimetu'l Kezzab gibi yalancı Peygamberlere karşı savaşılması
II. Zekat vermeye yanaşmayan İslam'a yeni girmiş kabilelerle savaşılması
III. Bazı kabilelerin isyanlarının bastırılması için ordunun harekete geçmesi

Ridde olayları esnasında sahabeler arasında ihtilaf sebebi olan konu aşağıdakilerden hangisi veya hangileridir?

8 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Ridde Olaylarının sebeplerinden biri değildir?

9 / 20

Hangisi Hz. Ebu bekir'in İslam'ın yayılmasındaki katkılarından değildir?

10 / 20

Ridde olaylarında Medine yönetimine isyan edenlerin bazılarının İslâm üzere kalacaklarını, ancak zekât vermeyeceklerini ilân etmesi üzerine; namaz ve zekatın birbirinden ayrılamayacağını ortaya süren kişi kimdir?

11 / 20

Hz. Ebû Bekir’in halife seçilmesinde en önemli etken aşağıdakilerden hangidir?

12 / 20

Aşağıdakilerden hangisi ridde olaylarının siyasî sebepleri arasında yer alır?

13 / 20

Hz. Peygamber’in vefatının ardından gerçekleşen hilâfet meselesinden sonra İslâm toplumunun karşı karşıya geldiği en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 20

Hz. Ali'nin Halifelik seçimi konusundaki kırgınlığının nedeni neydi?

15 / 20

Hz. Ebubekir döneminde İslam ordularının Irak'ın fethinde ilk hedefleri yer aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 20

Aşağıdakilerden hangisi hilâfet teriminin anlamlarından biri değildir?

17 / 20

Halifelik için ensardan aday olarak gösterilen sahabi kimdir?

18 / 20

Aşağıdaki generallerden hangisi Ridde olaylarını bastırmak için görevlendirilen generallerden birisi değildir?

19 / 20

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlik iddiasıyla isyan başlatmış olan kişiler arasında yer almaz?

20 / 20

Ridde olaylarının bastırılmasından sonra Hz. Ebu Bekir'in ilk fetih hareketleri nereye olmuştur?

Skorunuz

The average score is 0%

0%

0
Oluşturma tarihi

İlk Dönem İslam tarihi - Ünite 8 - Deneme Sınavı

Ünite 8: Hz. Ömer Dönemi

Yarışmacı Bilgisi

1 / 20

Hz. Ömer döneminde şehirlerde mali işler, kimler tarafından yürütülürdü?

2 / 20

Mekke’nin fethinden sonra Safa Tepesi’nde bulunan Hz. Peygamber, Hz. Ömer’i hangi işle görevlendirmiştir?

3 / 20

Hz. Ebu Bekir’in halifeliğe seçilmesi aşaması ve halifeliği döneminde, aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer’in rolünü yansıtmamaktadır?

4 / 20

Şehirlerinde kurulan "dârü’l-berîd" ne anlama gelmektedir?

5 / 20

Mısır hangi komutan tarafından İslam topraklarına dahil edilmiştir?

6 / 20

Hz. Ömer’in devlet yönetiminde işlettiği Kur’an-ı Kerim’de yer alan en önemli esas aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 20

Kâdisiye Savaşı'nın İslâm tarihinin en önemli zaferlerinden biri olmasının en önemli sebebi nedir?

8 / 20

Kâdisiye savaşı Sa’d b. Ebû Vakkas komutasındaki İslam ordusu ile Rüstem komutasındaki hangi ordu arasında gerçekleşmiştir?

9 / 20

Hz. Ebû Bekir’in yardımcı olarak Hz. Ömer, aşağıdaki görevlerden hangisini yapmıştır?

10 / 20

Hz.Ömer’in hem Cahiliye ve İslami dönemlerde mensup olduğu boyun elinde bulunan hangi görevi yerine getirmiştir?

11 / 20

İslam tarihinde "Emir-ül Müminin" ilk hangi halife için kullanılmıştır?

12 / 20

Hz. Ömer’in “hak ile batılı birbirinden ayıran” anlamına gelen meşhur lakabı hangisidir?

13 / 20

Hz. Ömer’in, yönetenle yönetilenin farklılıklarını öne çıkarmadan aynı seviyede olabilmelerini sağlamak için görev tayinlerinde hangi yöntemi uygulamıştır?

14 / 20

Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Ömer’in Peygamber Efendimiz dönemindeki icaatlerinden biri değildir?

15 / 20

Meselelere sert yaklaşan ve tavizsiz tavrıyla kendini gösteren halife aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 20

Gayrimüslimlerden alınan cizye, haraç ve ticari mallar vergisinin ortak adı aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 20

“Mısır fatihi” ünvanını alan ve Mısır valisi olarak atanan Müslüman komutan kimdir?

18 / 20

Hz. Ömer zamanında İslam ülkesine katılmış olan yerlerden hangisi Sâsâni İmparatorluğuna bağlıdır?

19 / 20

I-Namazlardan sonra mescitte oturur ve halkın şikayet ve arzularını dinlerdi.
II-Maaş olarak beytülmalden pay almazdı.
III- Devlet malı konusunda çok titiz davranır, buradan yapılan harcamaların milletin yararına olmasına dikkat ederdi.
Hz. Ömer’in yönetimi ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

20 / 20

Hz. Ömer ölüm döşeğinde iken altı kişilik bir şûra toplanmasını ve üç gün içerisinde aralarından birini halife seçmelerini istedi. Halife seçilmemek şartıyla şûraya dâhil ettiği kişi bunlardan hangisidir?

Skorunuz

The average score is 0%

0%

0
Oluşturma tarihi

İlk Dönem İslam Tarihi - Ünite 9 - Deneme Sınavı

Ünite 9: Hz. Osman Dönemi

Yarışmacı Bilgisi

1 / 20

Aşağıdaki fetihlerden hangisi Hz. Ömer döneminde gerçekleştirilmemiştir?

2 / 20

Medine'de bir yahudi tarafından işletilen Rûme kuyusunu kendi parasıyla satın alıp Müslümanlara hibe eden ve yine Tebük ordusunu
donatmadaki birinciliği dolayısıyla da cennetle müjdelenen sahabe kimdir?

3 / 20

Hz. Osman ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

4 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman'ın Hz. Peygamber dönemindeki faaliyetlerinden biri değildir?
A )

5 / 20

Hz. Osman'ın halife seçildiği şurada hakemlik yapan kimdir?

6 / 20

Tarihçiler tarafından Sükûnet Dönemi olarak adlandırılan Hz. Osman'ın halife olduğu dönem hangi tarihler arasını kapsar?

7 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer'in ardından yapılan halife seçimiyle ilgili yanlış bir bilgidir?

8 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman'ın halife olarak seçilmesinde heyette yer kişilerden biri değildir?

9 / 20

Hz. Osman neden "zü'n nureyn" lakabıyla anılmıştır?

10 / 20

Kur’an-ı Kerim’in istinsah ve çoğaltılmasında temel alınan ilk kuran nüshası kime teslim edilmiştir?

11 / 20

Hz. Osman zamanında Hulefâ-yi Râşidîn döneminin en büyük deniz savaşını yaptığı fetih aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 20

Hz. Osman zamanında fitne çıkararak müslümanları bölmeye çalışan yahudi kimdir?

13 / 20

Hz. Osman Kureyş kabilesinin hangi koluna mensuptur?

14 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman döneminde yaşanan iç karışıklıkların nedenlerden biri değildir?

15 / 20

Hz. Osman'ın halifeliğini kim açıklamıştır?

16 / 20

Hz. Osman'ın şahsiyeti dikkate alındığında en önemli özelliği hangisidir?

17 / 20

Hz. Osman ve valilerine karşı ilk ciddi muhalefet, daha ziyade kabilecilik temelinde olmak üzere nerede ortaya çıkmıştır?

18 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin sır katibi olarak da bilinmektedir?

19 / 20

Kıbrıs'ı fethetmek isteyen zamanın Şam valisi Muaviye, Halife Ömer'den fetih konusunda izin alamamış, ancak Halife Osman
zamanında Suriye genel valisi olduğunda şartlı izin almıştır. Bu şart nedir?

20 / 20

Muaviye'nin harcamalarını ve lükse düşkünlüğünü ciddi biçimde eleştirerek Hz. Osman'ı karşısına alan kişi kimdir?

Skorunuz

The average score is 0%

0%

0
Oluşturma tarihi

İlk Dönem İslam Tarihi -Ünite 10 - Deneme Sınavı

Yarışmacı Bilgisi

1 / 20

Aşağıdaki faktörlerden hangisi Hz. Hasan’ın halifelikten feragat etmesinde etkili olmamıştır?

2 / 20

Hz. Osman’ın öldürülmesinden sonra Hz. Ali’ye ve bir kaç kişiye daha halifelik teklifi yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi kendisine
halifelik teklifi yapılanlardan biridir?

3 / 20

Muaviye hangi olaydan sonra Suriye’de halife ilan edilmiştir?

4 / 20

Sıffin savaşında Hz. Ali’nin tahkime başvurulmasını kabul etmesinin en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Nehrevân Savaşı’nın sonuçlarından biridir?

6 / 20

Hz Ali’ye biat etmeyi akrabası olduğu Hz. Osman’ın katillerinin cezalandırılması koşuluna bağlayan muhalif kimdir?

7 / 20

Mekke’de toplanan Muhaliflerin Basra’ya yönelmekteki sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 20

Hz. Ali'ye muhalif olan Suriye valisi kimdir?

9 / 20

I. Hz. Osman’ın hilafeti döneminde görev yapan valilerin tamamının görevden azledilmesi.
II. Hz. Osman’ın katillerinin cezalandırılmamış olması.
III. Önde gelen sahabelerden Ammar b. Yasir’in Hz. Ali’ye biat etmemiş olması.
IV. Zenginlerden toplanan zekâtların fakirlere eşit olarak dağıtılmaması.
Yukarıdakilerden hangileri Hz. Ali’ye karşı başlatılan isyanların gerekçelerindendir?

10 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ali’nin halife olduktan sonra ortaya koyduğu icraatlardan biri değildir?

11 / 20

Aşağıdaki faktörlerden hangisi Hz. Hasan’ın halifelikten feragat etmesinde etkili olmamıştır?

12 / 20

Aralarında anlaşmazlık bulunan kişilerin ya da kabilelerin arasını bulmak amacıyla Arapların uyguladıkları hakem aracılığıyla sorun
çözme yöntemi aşağıdaki terimlerden hangisiyle ifade edilir?

13 / 20

Sıffin Savaşı'nda Mushafları mızrakların ucuna bağlatarak savaşı durduran kişi kimdir?

14 / 20

Sıffin Savaşı'nda Mushafları mızrakların ucuna bağlatarak savaşı durduran kişi kimdir?

15 / 20

Aşağıdaki eyaletlerden hangisi Hz. Hasan'a biat etmemiştir?

16 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ali'den Hz. Osman'ın kanını talep için bir araya gelen topluluk içinde yer almamıştır?

17 / 20

Hz. Ali'ye halifelik teklifi yapıldığında önce reddetmesinin sebebi nedir?

18 / 20

I- Sıffın savaşından sonuç alınamamıştır.
II- Ordunun bir kısmı Muaviye’nin ordusuna katılmıştır.
III- Tahkim olayı gerçekleşmiştir.
IV- Hz. Ali halifelik iddiasından vazgeçmiştir.
Yukarıdakilerden hangileri Hz. Ali’nin ordusundaki görüş ayrılıklarının sonuçlarındandır?

19 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Âişe, Talha ve Zübeyr’in liderliğini yaptığı muhalefet grubuyla Hz. Ali’nin taraftarları arasında
gerçekleşen savaştır?

20 / 20

I. Ubeydullah b. Abbas’ın Muaviye’nin tarafına geçmesi.
II. Askerlerden bazılarının ayaklanarak Hz. Hasan’a saldırmaları.
III. Ubeydullah b. Abbas’ın öldürülmesi.
Verilenlerden hangisi/hangileri Hz. Hasan’ın Muaviye ile barış yapmasının sebeplerindendir?

Skorunuz

The average score is 0%

0%

0
Oluşturma tarihi

İslam Tarihi - Kitap Ödüllü - Deneme Sınavı

İslam tarihi - Deneme Sınavı

Yarışmacı Bilgisi

1 / 20

Mûte Savaşı ile ilgili;

I. Müslümanlar ile Bizans arasında yapılan ilk savaştır.
II. Mûte üzerine gönderilen İslâm ordularının ilk komutanı Cafer b. Ebû Tâlib’dir.
III. Savaşın nedeni Hz. Muhammed(s.a.v.) tarafından Busrâ emirine gönderilen elçi Hâris b.
Umeyr’el-Ezdî’nin Mûte’den geçerken öldürülmesidir.
IV. Bu savaşta 15 şehit verilmiştir.

verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

2 / 20

Hz. Muhammed(s.a.v.)’in Medine’ye hicreti sırasında Medine’deki sosyal ve siyasî yapı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

3 / 20

- Fetihlerin ve ganimet gelirlerinin azaldığı,
- Yönetimi eleştiren bazı sahabelerin sürgüne gönderildiği,
- bazı valilerin halka kötü muamelede bulunduğu,
- Devlet görevlerine çoğunluğun ümeyyeoğullarının getirilmesi ile
iç karışıklıkların çıktığı dönem,

hangi halife dönemine rastlamaktadır?

4 / 20

- İFK hadisesinin baş sorumlusu gösterilen,
- Uhud savaşında beraberindeki 300 kişi ile müslümanları terk eden,
- Hayber yahudilerini, müslümanlara karşı savaşmaya teşvik eden,

kişi aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 20

Emevi halifelerinden olan;
- Seçimle halife olan,
- ilk icraatı İstanbul’u kuşatmakta olan Mesleme b. Abdülmelik’in ordusunu geri çağıran,
- lüks eşyaları beytülmâle koyduran, köle ve câriyeleri âzat eden,
- Mevaliyi arap asıllı müslümanlarla eşit tutan,
Emevîler’in geleneksel saltanat görüntülerine son kişi aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 20

Sahabeler arasında;

- Hem Irak hem de Suriye cephesinde savaşan,
- Huneyn gazvesinde İslam ordusuna komutanlık yapan,
- Hz. Peygamber’in seyfullah unvanı verdiği,

kişi aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 20

İslam kaynaklarına göre;

I. Harre savaşında,
II. Hz. Osman’ın şehit edildiği gün,
III. Ebû Hamza el-Hâricî’nin şehri işgal ettiği gün,
IV. Hz. Ali'nin şehit edildiği gün,

Verilenlerden hangisi Mescid-i Nebevî’de cemaatle namaz kılınmayan günlerdendir?

8 / 20

Hz. Peygamber’in dedesi Abdulamuttalib’in Mekke lideri olduğu dönemde Yemen’in hâkimi Ebrehe idi. Hz. Peygamber(s.a.v.)’in doğum yılında (570) gerçekleşen Fil Vak’ası, Ebrehe öncülüğünde gerçekleşmiştir. Sana şehrinde Kulleys olarak isimlendirilen tapınağı inşa eden Ebrehe, hangi devletin lideriydi?

9 / 20

İslamiyet öncesi Arabistan'da kurulan devletlar arasında;

- Ticaret yanında zirai alanda da verimliliği artırmak için birçok baraj inşa etmişlerdir.
- Bunların en önemlisi Kur’an’da bahsi geçen Ma’rib Seddi’dir.
- Kur’an’da bir sureye de ismini veren,

devlet aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 20

Onun döneminde Sâsânî İmparatorluğu tarihe karışmış, Bizans İmparatorluğu ise Suriye,
Mısır ve Anadolu’nun doğusunu Müslümanlara bırakmak zorunda kalmıştır. O'nun, devlet yönetimi ile dini anlama ve yorumlama konularında tarih boyunca Müslümanlara örnek olabilecek yeni ictihat ve icraatlara imza atmıştır.

Yukarıda hakkında bilgi verilen halife aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 20

Bir defasında Peygamberimiz(s.a.v.), küçük bir kızın ağladığını gördü. Sebebini sorduğunda evine un almak için yanında bulunan parasını kaybettiğini söyledi. Peygamberimiz, kaybettiği parayı ona verdi, ama çocuğun bu sefer de geciktiği için evdekilerin azarlamasından korktuğunu farketti ve unu aldıktan sonra çocuğu evine kadar götürdü. Bu olay Peygamber Efendimizin daha çok hangi özelliğini vurgulamaktadır?

12 / 20

Hz. Peygamber(s.a.v.) döneminde beytülmal (hazine) gelirlerini; humus denilen ganimetin beşte biri, Müslümanlarla anlaşmalı olan gayrimüslimlerden can, mal güvencesi ve inanç hürriyetinin sağlanmasına karşı belirli kurallara göre alınan cizye, Müslümanlardan alınan zekât ve toprak mahsullerinin zekâtı olarak bilinen öşür oluştururdu. Bu vergileri toplayan kişilere ne ad velirdi?

13 / 20

Hz. Peygamber(s.a.v.)’in evliliklerinde çeşitli hikmetler vardır. annelerimiz vasıtasıyla hanımlara dinî alanda bilgi aktarımı yaptığı ve İslâmî hizmetlerde önceliği olan Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’le dostluğunu pekiştirdiği düşünülebilir. Bazı hanımlarla evliliği, onların İslâm’daki fedakârlığına bir vefa şeklinde gerçekleşmiştir. Peygamber Efendimiz bir kısım evlilikleriyle de bazı kabilelere dostluk mesajları vermek istemiştir. Bazı evliliği ise siyasî amaçlıydı. Bazı evlilikten maksat ise Yahudilerin dostluğunu kazanmaktı. Buna göre;

Aşağıda verilen isimlerden hangisi ile yapılan evliliklerde siyasi amaç vardır?

14 / 20

Hz.Peygamber(s.a.v.)'in veda hutbesinde; "Devamlı dönmekte olan zaman, Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü durumuna dönmüştür.
Bir yıl on iki aydır, bunlardan dördü mukaddes aylardır." demiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu aylardan biri değildir?

15 / 20

Enfal sûresinin 41. ayetine göre,

I. Ganimetlerin beşte birinden kendisine tahsis edilmiş olan hisse,
II. Asker sıfatıyla ganimetlerden payına düşen miktar,
III Zekat,
IV. Vergi gelirleri,
V. Devlet başkanlığı dolayısıyla aldığı ücret

verilenlerden hangileri Hz. Peygamber(s.a.v.)'in gelirlerindendir?

16 / 20

I. Askeri işlerin görülmesi
II. Elçilerin kabul edilmesi
III. Duruşmaların yapılması
IV. Folklor gösterilerinin tertiplenmesi
V. ibadetlerin yapılması
Mescid-i Nebevî, Hz. Peygamber(s.a.v.) döneminde yukarıdaki hangi işler için kullanılmıştır?

17 / 20

Kur’ân-ı Kerim'de hakkında;
- müslümanların yara aldığı, fakat buna karşılık müşriklerin de yara aldığı (Âl-i
İmrân 3/140),
- iş konusunda tartışıp isyan ettikleri, arkalarından çağırırken bazı mü'minlerin kimseye bakmadan kaçtıkları (Âl-i İmrân 3/153, 154),
- Resûlüllah ölse veya öldürülse bile Müslümanların savaş meydanında ve İslâm'da sebat etmeleri gerektiği (Âl-i İmrân 3/144),

verilen ayetler hangi savaş hakkında bilgi vermektedir?

18 / 20

Medine'nin eski adı fesat anlamına gelen bir kökten geldiği için Hz. Peygamber (s.a.v) hicretten
sonra buraya hoş ve güzel anlamına gelen hangi ismi vermiştir?

19 / 20

Ahzâb Savaşı adıyla da bilinir. Kur’ân-ı Kerim'de yer alan Ahzâb sûresi bu gazveden bahseden ayetleri içerdiği için bu ismi almıştır. Ahzâb, hizb kelimesinin çoğuludur, "Ahzâb", Müslümanları ortadan kaldırmak için bir araya gelen grupları ifade eder.

Yukarıda bahsedilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 20

Ebû Süfyan, Bedir’de yenilen Kureyş ordusu şehre döndüğü zaman yakınlarının öldürüldüğünü öğrenince Hz. Muhammed’le savaşıncaya ve öldürülen yakınlarının intikamını alıncaya kadar yıkanmamaya, koku sürünmemeye ve hanımına yaklaşmamaya yemin etti. Bedir Gazvesi’nden iki buçuk ay kadar sonra iki yüz kişilik silahlı bir birlikle Medine’ye hareket etti.
Gece, Yahudilerden olan Sellâm b. Mişkem’e gitti. Medine’nin dış mahallelerine saldırdı. Bir bahçede çalışan iki Müslümanı öldürdü. Ve bahçeyi de ateşe vererek kaçtı. Hz. Peygamber(s.a.v.) olayı öğrenir öğrenmez otuz süvari ve yüz yirmi yayadan oluşan bir askerî birlikle Ebû Süfyan’ın peşine düştü.

Yukarıda bahsedilen olayda Ebu Süfyan'ın destek aldığı yahudi kabilesi aşağıdakilerden hangisidir?

Skorunuz

The average score is 0%

0%

Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 1 Average: 5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!