Menü Kapat

İlk Dönem İslam Tarihi – Dönem Sonu Notları – Arif Hocam

ilk dönem islam tarihi
 • “Hz. Peygamber, ibadetlerin Allah’ı görüyormuşçasına yerine getirilmesini tavsiye eder, kendisi de böyle davranırdı.” cümlede işaret edilen tutum ve
  davranışı ifade eden terim : İhsan
 • Ticaretle uğraşan Hz. Hatice’ye Mekkeliler arasında “saf ve temiz” anlamında verilen unvan: Tâhire
 • Hz. Peygamber’in fizikî özellikleri yanında ahlâkî özelliklerine ve bu konuda yazılan eserlere ne ad verilir? Şemâil
 • Hz. peygamberin fiziki özelliklerinin, bunların anlatıldığı edebi eser ve levhalar: Hilye
 • İlk halife seçiminde Ensar’ın adayı aşağıdakilerden hangisidir? Sa’d b. Ubade
 • Hz. Peygamber’in vefatından sonra gerçekleşen hilafet meselesinden sonra İslâm toplumunun karşı karşıya geldiği en önemli sıkıntılardan biri olan dinden çıkma ve isyan hareketlerine ne ad verilir? Ridde
 • Cizye vergisi ilk defa kimin zamanında alınmaya başlandı? Hz. Muhammed (s.a.v)
 • Hz. Muhammed’in tebliğ hayatında yumuşak huyluluğu, zorluklara katlanması ve Allah’a
  hamdetmesini ifade eden üç terim: Hilim, sabır, şükür
 • Risaletten önce Hz. Peygamber’in Ukâz panayırında dinlediği, tevhid inancına vurgu yapan ve yakında gelecek peygamberi müjdeleyen konuşma kima aittir: Kus b. Sâide el-İyâdî
 • Müslümanlarun uhud savaşını kaybetmelerinin temel nedeni: Okçuların ayneyn tepesini terk etmeleri
 • Kabe hizmetleri kureyş kabilesine geçmeden önce kime aitti: Huzaâlılar
 • İslamiyet öncesi dönemde Taif’te yaşayan Sakif kabilesinin, dört köşe bir kaya parçasından ibaret olan putu: Lat
 • Muhtemelen MÖ IV. yüzyılın sonrasında kurulan, Filistin’in güneyinde Akabe körfesi ile lût gölü arasında hüküm süren merkezxi petra olan devlet: Nabâtiler

HZ. EBUBEKİR

 • Hz. Peygamber’in vefatından sonra gerçekleşen hilafet meselesinden sonra islam toplumunun karşı karşıya geldiği en önemli sıkıntılardan biri olan dinden çıkma ve isyan hareketleri: Ridde
 • Hz. Ebû Bekir’in halîfe seçilme süreci ile ilgili :
  – Medineli Beşîr b. Sa’d ve Ma’n b. Adî gibi şahıslar hilâfetin Kureyş’in elinde kalmasının gereğini vurguladılar.
  – Hz. Ebû Bekir yanında bulunan Hz. Ömer ve Hz. Ebû Ubeyde’yi işaret ederek ikisinden birinin halîfe olarak seçilebileceğini söyledi.
  – Toplantıya katılanlardan Sa’d b. Ubâde, Hz. Ebû Bekir’in halîfeliğine biat etmedi.
  – Hz. Ömer ve Hz. Ebû Ubeyde halîfelik görevi için en uygun adayın Hz. Ebû Bekir olduğunu söylediler.
 • Hz. Ebû Bekir’in halifeliğine Hâşimîlerden başka itiraz eden kabile: Ümeyyeoğulları
 • Hz. Ebubekir’in halifeolur olmaz Üsame b. Zeyd komutasındaki orduyu sefere göndermesinin amacı: Mute Seferinde şehit düşen müslümanların kanını yerde bırakmamak
 • Hz. Ebû Bekir Arap Yarımadası dışına gerçekleştirilecek ilk fetihler için aşağıdaki bölgelerin hangisini hedef almıştır? Irak
 • Hz. Ebubekir döneminde Suriye cephesinde yapılan savaşların hedefi olan devlet: Bizans İmparatorluğu
 • Hz. Ebû Bekir ile ilgili:
  – Kureyş kabilesinin Teymoğulları koluna mensuptur.
  Ebû Kuhâfe adıyla tanınan babasının adı Osman’dır.
  – Annesi Ümmü’l-Hayr Selma bint Sahr’dır.
  – C âhiliye dönemindeki adı Abdü’l-Kâbe’dir.
 • Hz. Ebu Bekir aracılığı ile Müslüman olanlar:
  – Hz. Zübeyr
  – Hz. Osman
  – Hz. Talha
  – Hz. Sa’d
 • Suriye fetihlerine katılan komutanlar:
  – Şurahbil b. Hasene
  – Amr b. Âs
  – Halid b. Velid
  – Ebû Ubeyde b. Cerrah
 • Hz. Ebû Bekir döneminde yapılan Ecnâdeyn Muharebesi hangi devlete karşı yapılmıştır? Bizans’a
 • Ecnâdeyn Muharebesi kimin döneminde aşağıdaki devletlerden hangisine karşı
  yapılmıştır? Hz. Ebû Bekir döneminde, Bizans’a karşı
 • Hâricîlik hareketinin doğuşunu hazırlayan etkenler:
  – Toplumun ekonomik olarak değişmeye başlaması
  – Toplumun zamanla siyasal konulara daha fazla ilgi duyması
  – Bedevilikten şehir hayatına geçiş yapan Arap toplumunun değişim geçirmesi
  – Müslümanların, fethedilen yerlerde yaşayan milletlerle kültür alış verişinde bulunması
 • Evs ve Hacret kabilesinin en fazla saygıyı gösterdiği put: Menat

HZ. ÖMER (R.A.)

 • Hz. Ömer’in mensup olduğu aile, Câhiliye döneminde Mekke yönetimi ile ilgili
  hangisini yerine getirmekteydi? Sifâre
 • Hz Ömer Kureyş kabilesinin hangi koluna mensup: Adiy
 • Hz. Ömer’in en meşhur lakabı olan “Faruk”un anlamı: Hak ile batılı birbirinden ayıran
 • Hz. Ömer ile ilgili:
  – Halife seçilince insanların kendisine “Halîfetu Halîfeti Rasulillah” diye hitap
  etmesini istememiş ve yerine “emîrü’l-mü’minîn” denmesini istemiştir.
  – Kureyş kabilesinin Adiy boyuna mensuptur.
  – Câhiliye döneminde mensubu olduğu aile Mekke şehir devletinin sifâre görevini
  yürütmekteydi. – On yıl kadar hilâfet makamında kalmıştır.
  – Hulefâ-yi Raşidîn devrinin ikinci halifesidir.
  Sâsânî imparatorluğu onun döneminde tarihe karışmıştır.
 • Hz. Ömer’in kendinden sonra halife olması için aralarından birini seçmekle görevlendirdiği grubun üyeleri:
  – Hz. Osman
  – Talha b. Ubeydullah
  -) Hz. Ali
  – Abdurrahman b. Avf
 • Mısır’daki Fustat şehri hangi halife devrinde kurulmuştur? Hz. ömer
 • Hz. Ömer döneminde kurulan üç şehir : Kûfe-Basra-Fustât
 • Hz. Ömer ile ilgili:
  A) İslâm tarihinde “emîrü’l-mü’minîn” tabiri ilk defa kendisi için kullanılmıştır.
  B) En meşhur lakabı, hak ile batılı birbirinden ayıran anlamına gelen “Fârûk”tur.
  C) On yıl kadar hilâfet makamında kalmıştır.
  D) Kureyş kabilesinin Benî Ümeyye koluna mensuptur.
  E) Hulefâ-yi Raşidîn devrinin ikinci halifesidir.
 • Kimin döneminde muhacirlerden Kureyş ileri gelenlerinin Medine’den ayrılıp diğer
  şehirlere yerleşmeleri yasaklanmıştır? Hz. Ömer
 • Hz. Ömer devri başlarında Müslümanlar Irak cephesinde savaşlardan
  hangisinde yenildiler: Köprü Savaşı
 • Hz. Ömer döneminde Suriye bölgesinin fethedilmesi ve Bizans’ın bölgeden
  çekilmesiyle sonuçlanan savaş: Yermük

HZ. OSMAN (R.A.)

 • Rûme kuyusunu kendi parası ile satın alıp Müslümanlara hibe eden ve Tebük ordusunun donatılmasında en büyük hizmeti veren kişi Hz. Osman
 • Osman ile ilgili:
  – Birincisi Habeşistan’a ikincisi Medine’ye olmak üzere iki defa hicret etmiştir.
  – Tebük ordusunun donatılmasında en büyük yardımı yapmıştır.
  – Hz. Peygamber’in vahiy kâtipliğini yapmıştır.
 • Hz. Osman’ın iç karışıklıklara zemin hazırlayan ve isyanın sebepleri arasında gösterilen uygulamaları :
  – Medine civarındaki bazı arazileri koruluk haline getirmesi
  – Bazı sahâbilerin maaşlarını kesmesi
  – Ebû Zer ve Ammâr b. Yâsir gibi sahâbileri cezalandırması
  – Valiliklere ve diğer önemli devlet görevlerine sadece akrabalarını getirmesi
 • Hz. Osman’ın, Kur’an-ı Kerim’i istinsah ve çoğaltmakla görevlendirdiği heyetin
  başkanlığına tayin ettiği sahâbi aşağıdakilerden hangisidir? Zeyd b. Sâbit
 • Kûfe’de kabilecilik fitnesini körüklemeleri yüzünden Hz. Osman’ın emriyle önce
  Dımaşk’a ardından Humus’a sürgüne gönderilen on üç kişilik grubun lideri: Eşter en-Nehaî
 • “Hz. Osman’a karşı gerçekleştirilen isyanın, Hz. Osman’ın miras olarak devralıp değiştiremediği gelişmelerin bir sonucu olduğunu ve birinci derecede diğer kabilelerin Kureyş’e isyanını sembolize ettiğini” ileri süren kişi: Abdülaziz ed-Dûrî
 • Hz. Osman döneminde Nil vadisini takiben Nûbe üzerine yürüyüp bugün Sûdan içlerinde kalan Dongola’da hüküm süren Hıristiyan Makarra Krallığı’nı İslâm devletinin egemenliği altına alan kişi: Abdullah b. Sa‘d b. Ebû Serh
 • Doğu Akdeniz’de hâkimiyetin Müslümanların eline geçmesini sağlayan olay: Zâtüs’s-savâri Savaşı
 • Kıbrıs kimin döneminde fethedilmiştir? Hz. Osman
 • Kıbrıs’ın fethi sırasında bindiği hayvandan düşüp ölen ve Hala Sultan Tekkesi olarak
  bilinen türbede bulunan sahabi: Ümmü Harâm
 • “Sevâd-ı Irak Kureyş’in bahçesidir” diyerek şiddetli tartışmaların yaşanmasına yol açan Kûfe valisi kimdir: Saîd b. Âs
 • Hz. Osman zamanında Nûbe bölgesindeki fetihler, komutanlardan hangisi
  tarafından gerçekleştirilmiştir? Abdullah b. Sa’d
 • İsfahan, Hemedan ve Kirman kimin döneminde feth edilerek İran’ın fethi büyük ölçüde tamamlanmıştır? Hz. Osman
 • Hz. osman’ın şehit edildiği tarihi: 18 Zilhicce 35/17 Haziran 656

HZ. ALİ (K.V.)

 • Hz. Ali’nin hilafete geliş şekli: Hz. Ali, Hz. Osman’ı öldüren asilerin baskı
  yaptığı bir ortamda halife seçilmiştir.
 • Hz. Osman’ın öldürülmesinden sonra kendisine halifelik önerisi yapılan kişiler:
  – Hz. Ali
  – Zübeyr b. Avvam
  – Talha b. Ubeydullah
  – Sa’d b. Ebû Vakkâs
 • Hz. Ali adına tahkim görüşmelerine katılan hakem aşağıdakilerden hangisidir?
  B) Ebû Musa el-Eş‘arî
 • Hakemlerin tahkim görüşmelerinde aldığı karar:
  Hz. Ali’nin görevden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir.
 • Hz. Ali’nin vali atamasıyla ilgili : Vali atamalarında Hz. Osman dönemi
  muhaliflerinin taleplerini dikkate aldı.
 • Mekke’de Hz. Âişe’nin önderliğinde toplanan muhalif grup ile ilgili: İyi organize olmuş, planlı hareket eden bir grup değildir.
 • HZ. HASAN (R.A.)
 • Olayların hangisi sebebiyle “Birlik Yılı” tabiri kullanılmıştır? Hz. Hasan’ın hilâfeti Muâviye’ye devretmesi
Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 1 Average: 5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!