Menü Kapat

Hadis – Ara Sınava Hazırlık – Arif Hocam Notları

1-Vahyin, onu hayata uygulayacak bir peygamber aracılığıyla topluma iletilmesi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Hz. Muhammed’in uygulamaların göz ardı ederek dinin doğru bir şekilde yaşanabileceği görüşü Kur-an’a göre kabul edilir bir yaklaşımdır.

2-aşağıdakilerden hangisi hadis kaynaklarında tekrar eden ve sünnetin bağlayıcılığını gösteren ortak temalardan biri değildir?
Sahabenin sünnetin dindeki konumu ile ilgili tartışmaları.

3-Vazgeçirme ve engellemede abartı olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Mübaleğa fi’z-zecr

4-Hz. Peygamber’in (s.a.v)hadisine göre ‘’size iki şey bırakıyorum’’onlara uyduğunuz müddetçe dalalete düşmezsizin’’dediği iki şey aşağıdakilerden hangisidir?
Allah’ın Kitap’ı /Peygamberin sünneti

5-yukarıdaki hadisin tercümesi aşağıdakilerden hangisidir?
Akrabaları ile bağını koparan cennete giremez.

6-‘’Bazı hadis metinlerinde ortaya çıkan anlama zorluğunun ve probleminin aşılamasında,acele davranarak onu reddetmeyip sükutu tercih etmek,haddini bilmek,çözüm yolu için
imkan/zaman kollamak’’ şeklinde tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Tevakkuf

7-Abdullah b. Ömer’in ‘’biz kur-an’da sefer namazını bulamıyoruz’’diyen bir şahısa verdiği ‘’Biz hiçbir şey bilmiyorken Allah bize Muhammed’i (s.a.v) gönderdi, o ne yapıyorsa biz de
aynısını yapıyoruz ‘’’ cevabı dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
İbn Ömer, Hz Peygamber’i Kur-an’ın uygulayıcısı olarak görmektedir.

8-Kur-an’ın anlaşılması konusunda fıkhı ihtilafları en aza indirmenin yolu aşağıdakilerden hangisidir?
Temel hadis kaynakları ile eşzamanlı okuma yapmak.

9- Sahabiler’in Peygamber algısında ve onu kendilerine rehber tayin etmelerindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
Allah’ın Resulü’nün vahiyle desteklenmesi

10-hadisle ilgili aşağıda verilen müellif kitap eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
Ebu Ca’fer Tahavi/ şerhu maani’l-asar

11- —– hadislerin isnad zincirleri tetkik edilerek Hz Peygamber(s.a.v) ulaşılmasının ele alındığı hadis ilmidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Rivayetü’l-hadis

12-aşağıdakilerden hangisi ihtisaben ve ittibaen yapıldığı karşılığında ecir alınabilecek sünnetlerden biri değildir?
Hz Peygamber’in visal orucu tutması

13- —— kur’an’ı kerim’in nasıl yaşanması gerektiğini ortaya koymuş,sahabe ve tabiün uygulamaları da tevatüren nakledilen ameli uygulama haline getirmek süretiyle sürdürmüşlerdir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Nebevi Sünnet

14-Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in (s.a.v) Kur’an-ı Kerim dışında de vahiy aldığını doğrudan gösteren delillerden birdir?
Kur-an’da Allah’ın, Hz. Peygamber’in iki eşi arasındaki gizli bir konuşmayı,Hz Peygamber’e haber verdiğinin belirtilmesi

15 I-Az lafızla çok mana ifade kabileyeti
II-Muhatabın idrak seviyesini dikkate alması
III-Medine lehçesini dikkate alması
IV- Bazen dolaylı anlatım yolunun tercih etmesi
V-ihtiyaç kadar bilgi vermesi
Yukarıdakilerden hangileri Allah Resülü’nün hadislerde kullandığı dil ve üslub ile ilgili özellikleri arasında yer alır?
I,II,VI,V

16-’’ İslami ilimleri görkemli bir binaya benzeterek hadis ve sünneti bu binanın temeli,fıkhı da bu temel üstünde yükselen gövde’’ olarak niteleyen hadis ve fıkıh,alimi aşağıdakilerden
hangisidir?
Hattabi

17-Aşağıdakilerden hangisi hadis talebesinin hadis öğreniminde dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir?
Kendi başına hadis mütalaa edebilme

18-Aşağıdakilerden hangisi kur-an ve Sünnet anlamanın ve aralarındaki ilişkiyi en doğru şekilde kurmanın yollarından biri değildir?
Anlama konusunda farklılıklar ortaya koymak

19-‘’İlimsiz ibadet etmeye kalkan kimsenin ifsad edeceği şeyler ıslah edeceği şeyden çoktur’’sözü aşağıdakilerden hangisine aittir?
Ömer b. Abdilaziz

20- aşağıdakilerden hangisi sünnet ve hadisler dikkate alınmaksızın kur’an’ın anlaşılmaya çalışılması durumunda ortaya cıkabilecek sorunlardan biri değildir?
Kur-an’ın muhkem ayetlerinin anlaşılmaması

21-Kur-an-ı Kerim’in cemi’ i ve hadislerin resmen tedvini öncelikle aşağıdaki endişelerden hangisine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir?
İlimin ortadan Kalkması

22- I-Her kim aklı kıt insanlarla tartışmak ya da alimlere karşı övünmek veya insanların teveccühünü kazanmak için ilim ögrenirse, o Ateştedir.
II-Her kim,Allah Azze ve Celle’nin rızası istenilen bir ilmi sadece dünyalık bir mal elde etmek için öğrenmeye kalkarsa kıyamet günü cennetin kokusunu alamaz.
III- Allah’ım! Bana öğrettiğin şeylerden faydalanmamı sağla,kendime faydası dokunacak şeyleri bana öğret,ilmimim artır.Her hal üzere Allah’a Hamd eder,cehennem ehlinin halinden de Allah’a sığınırım.
Yukarıdakilerden hangisi ilmi yalnızca Allah rızası niyetiyle tahsil etme ve kullanmayı vurgulayan hadislerdendir?
I ve II

23-‘’Her kim bildiği bir ilimden sorulur da onu gizlerse, kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur’’ hadisinin dayandığı ilgili ayet aşağıdakilerden hangisidir?
‘’indirdiğimiz açık delilleri ve hidayet yolunu-kitapta onu insanlara apaçık göstermemizden sonra-gizleyenler yok mu, işte onlara hem Allah hem de bütün lanet ediciler lanet
eder!’’(bakara2/159)

24- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in Kur-an-ı sadece kullara ulaştırmakla kalmayıp onu açıklaması gerektiğini de vahdeyen bir ayettir?
Sana da insanlara indirilen açıklayasın diye Kur’an’ı indirdik. Belki düşünürler ‘’( Nahl,16/44)

25-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in yanı sıra Hz. Peygamber’in de (s.a.s) dikkate alınmasını gerektiren biridir?
Kur’an-ı Kerim’de Hz. Peygamber’e itaat edilmesinin emredilmesi

26- I- Çok sayıda öğrenciye ulaşmaları
II-yaşca büyük sahabeden hadis öğrenme imkanlarının olması
III- Hz Peygamber’e (s.a.v) yakınlıkları
VI-resmi görev almamaları
Yukarıdakilerden hangileri Abdullah b. Abbas ve Abdullah b. Ömer gibi yaşça genç sahabenin çok hadis rivayet etmesinin nedenlerindendir?
I-II-III

27-ilgili rivayetlerin bütünü göz önüne alındığında yukarıdaki hadiste sözü edilen sevaba hak kazanmanın temel şartı aşağıdakilerden hangisidir?
İlmi herkese yayma

28- yukarıda verilen hadisin tercümesi aşağıdakilerden hangisidir?
Kim bana itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur. Kim bana karşı çıkarsa Allah’a Karşı çıkmış olur.

29- aşağıdakilerden hangisi modern dönemde dini düşünce ve uygulama konusunda yaşanan kargaşanın nedenlerinden biri değildir?
İçtihat farklılıkları

30-Hz. Peygamber’in (s.a.s)kendini ‘’öğretmen’’ olarak tanıtması aşağıdaki ifadelerin hangisiyle açıklanır?
Tebliğin teorik değil,pratik olması

31-Medine valisi Ebu Bekir b. Hazm (120/738)’a gönderdiği ve resmi anlamda ilk kez hadis toplama faaliyetini başlatan ferman hangi halifeye aittir?
Ömer b. Abdilaziz

32-Hz. Ebu Bekir ninenin mirası ile ilgili olarak kur’an-‘ı kerim’de bilgi bulamayınca Hz. Peygamber’in sünnetine başvurmuştur.
Bu durum dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Sahabiler, Hz. Peygamber’in sünnetine ittiba etmede titiz davranmışlardır

33-Aşağıdakilerden hangisi beşer cinsinden birine uyumayı ifade eden bir kavramdır?
İttiba

34- —– hadisin söylenmesine sebep olan olay,onun doğru anlaşılmasına vesile olan durum/bağlam taşıdığı aktüel değer, söylendiği zaman ve mekana dair bilgi demektir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şeklide tamamlar?
Esbabü vuüdi’l-hadis

35- sahabelerin idarecilerin sünnette uymamaları halinde itiraz etmekten çekinmediğini gösteren örnekler aşağıdakilerden hangisinin delildir?
Sahabenin sünnete ittiba konusunda taviz vermediğinin.

36-Sünnetin en önemli dayanağını teşkil eden —— ilk nesillerin sünnete anlayışı için de başvurulması gereken ilk ve öncelikli kaynağı teşkil etmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şeklide tamamlar?
Hadis kaynakları

37- I-hadislerin farklı tariklerinin toplanması,ihtişafü’l-hadis sebebiyle ortaya çıkan problemlerin giderilmesini sağlar.
II-Belli bir konuya dair hadislerin bir kısmını görüp diğer kısmını görmemek,eksik veya yanlış sonuca götürür.
III-bir hadisin farklı tariklerini birleştirip ondan yeni bir metin oluştumak günümüz meselelerini çözmemizi sağlar.
IV- günümüzde bir hadisin doğru yorumlanması için bütün tariklerinini göz önünde bulundurulması imkanı kalmamıştır.
Hadislerin doğru anlaşılması ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I ve II

38- ‘’Kur’an ayetlerinin bir kısmı ihtiva ettikleri manayı açıkça ifade etse de bir kısmı ——– olup açıklanmaya muhtaçtır’’’
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şeklide tamamlar?
Mücmel

39-‘’Ey ilim sahipleri, ilimle amel ediniz! Alim:önce bilen, sonra amel eden ve ilmi ameline uygun düşen kimsedir.’’ Sözüyle ilim adamını tarif eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Hz. Ali

40-‘’ Bid’atler ortaya çıktığında,şayet alimler onları yadırgamaz ve tepki göstermezlerse bunlar (zamanla) sünnete(kültürel,değere,din geleneğe) dönüşür!’’ sözü aşağıdakilerden hangisine
aittir?
Abdurrahman el-evzai

41- Aşağıdakilerden hangisi kur’an ve Sünnet’i anlamanın ve aralarındaki ilişkiye en doğru şekilde kurmanın yollarından biri değildir?
Anlama konusunda farklılıklar ortaya koymak

42-Hz. Peygamber’in(s.a.s)Yemen’den gelen henüz İslam ile yeni müşerref olmuş bir gruba İslam’ı öğretmesi için Ebu ‘Ubeyde b. El-cerrah’ı işaret etmesinin sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?
Sünneti en iyi bilenlerden olması

43- —– kendisinden bildiren bir şeyi muhataplarına haber vermek demek olup,din olarak İslam ve ona inananların ortaya koyduğu medeniyet,ilahi haberintezahürüdür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şeklide tamamlar?
Tebliğ

44-Hz. Peygamber’e (s.a.v) Kabe’yi tavaf edeceğinin rüyada gösterilmesi aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Allah Resülü’nün Kur’an dışında da Allah’tan Vahiy aldığı

45-Aşağıdakilerden hangisi tavsif şekillerinden biri değildir?
Beyan

46- I-iyi biliniz ki ilimin ortadan kalkması demek, ilim sahiplerinin yok olması demektir.
II-Allah, hakkında hayır dilediği kimseye din hususunda derin anlayış verir.
III-ilim ancak saklandığı zaman kaybolur
Yukarıdakilerden hangileri Hz. Peygamber’in(s.a.s) hadisidir?
I ve II

47- Görünüşte birbiriyle çelişen ancak dikkatle incelendiğinde araları uzlaştıran ve zıtlık problemlerinin çözüm yolları gösterilen hadisleri konu alan hadis ilmi aşağıdakilerden hangisidir?
İhrilafü’l-hadis

48- I-Hadis ve sünnetin yöresel bir tarih olarak ele alınmasını savunur.
II-yaşanan çağın problemlerine ışık tutan alternatif çözüm yolları üretilmesine katkı sunar.
III-Hadis ve sünnetin sosyal-pratik bir hayat tarzı ve evrensel değerler taşıyan bir kaynak olduğunu savunur.
IV-Hadislerin mana ve maksadını anlamamıza ve hadislerden hareketle Hz. Peygamber’in gayesini kavramamıza yardımcı olur.
Fıkhü’l-hadis ilmi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
II,III ve IV

49-Aşağıdakilerden hangisi ilk nesilden itibaren sünnetin kesintisiz biçimde aktarılmasını sağlayan sahabe uygulamalarından biri değildir?
Hadislerin konularına göre sınıflandırılarak kitaplarda toplanması

50-Aşağıdakilerden hangisi ilim ile amel etmenin önemini gösteren hadislerden biri değildir?
Kim ilmi Allah’tan (Allah’ın rızasından) başka bir şey için elde eder ve onunla Allah’tan başkasını isterse. Cehennemde oturacağı yere hazırlansın

51- I-A’lamul’l-hadis
II-Mirkatü’lmefatih
III-A’lamul-hadis fi şerhi Sahih’l-Buhari
IV-Maalimus-sünen şerhu süneni Ebi Davud
Yukarıdakilerden hangileri Hattab’in hadis şerhleri için yazdığı eserler arasında yer alır?
I,III ve IV

52- ‘’onlar ki yanlarındaki Tevrat ve İncil’de yazılı buldukları o elçiye uyarlar. O peygamber onlara iyiliği emreder, kötülüğü de nehteder. Onlara temiz şeyleri, helal ,pis şeyleri de haram
kılar’’ ayeti dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Allah, Hz. Peygamber’in geleceğini bazı resullere vahyetmiştir.

53- Fıkhü’l- hadis ilmine yönelik ‘’ huccetullahi’l-baliğa’’ adlı eserin müellifi aşağıdakilerden hangisidir?
Şah Veliyyullah ed-Dihlevi

Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 1 Average: 5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!