Menü Kapat

Günümüz Fıkıh Problemleri – Dönem Sonu Notları – Arif Hocam

Günümüz Fıkıh Problemleri - Dönem Sonu Notları - Arif Hocam

♥ Kırk günden sonra ceninin düşürülmesini caiz gören fıkıh bilgini: Hanefiler
♥ Haccın farz olan tavafı: Ziyaret tavafı
♥ Bir müslümanın müşrikle evliliğinin islam hukukindeki hükmü: Batıl
♥ Katılım hesabının tanımı: Kâr ve zarara ortaklığı ifade eden hesaptır.
Zarûrîyat adı verilen beş tümel değer vardır. Bunlar: dinin, canın, aklın, malın ve neslin korunmasıdır.
♥ İslam fıkhında peşin ödenen para karşılığında malın veresiye satışı şeklinde yapılan alış-verişlere ne ad verilir: Selem
♥ Haram maddelerle tedaviyi ilke olarak caiz görmeyen mezhep hangisidir: Hanbeli
♥ İstenildiğinde ya da belirlenmiş bir vade sonunda çekilmek üzere bankaya yatırılan paraya ne ad verilir: Mevduat
♥ Bir içeceğe haram hükmünün verilmesine sebep olan temel özellik: Sarhoş edici özelliğinin bulunması (İskar)
♥ İslam bilginleri hangi tür sigortaların meşru olduğu konusunda ittifak etmişlerdir: Sosyal sigortalar ve karşılıklı değişken primli sigortalar

♥ Tahvil ve hazine bonolarının zekatı: Tahvil ve hazine bonolarının kıymeti üzerinden zekat ödenmelidir.
♥ Fıkhi hükümler içindekıyas ve içtihadın en fazla söz konusu olduğu alan: Muamelat
♥ Şirket yönetimince hisselerin zekatının hesaplanmasında zekat miktarının dışında tutulanlar:
– Hayır kurumları hisseleri
– Hayır vakfı hisseleri
– Kamu hazine hisseleri
– Gayrimüslimlerin hisseleri
♥ İslam bilginlerince adli otopsi hakkında verilen cevazın dayandığı ilke: Zaruret
♥ Namaz vakitlerinin belirlenmesinde etkili faktörler:
– Şafağın belirmesi ve şafağın kaybolması
– Fecrin doğması
– Güneşin batması
♥ İslam aile hukukunda kocanın boşama yetkisini karısına devretmesi: “tefvîzü’t-talâk”
♥ Hisse senedine dayalı şirket türleri klasik doktrindehangi isim altında zikredilir: Mudarebe
♥ Gayrimüslim ile iş ilişkilerinde işin meşruiyetinibelirleyen temel kural: Dinen haram ve hukuken yasak olmaması
♥ ittifak edilen miras engelleri; kölelik, miras bırakanı öldürme ve din ayrılığı
♥ “Bir zimmiyi kasten öldüren müslümana kısas cezası uygulanır. Çünkü cezanın uygulanmasının dayanağı, yaşama hakkının dokunulmazlığı noktasında eşittir.” Bu görüş kime aittir: Ebu Hanife

♥ Zevalden önce görülen hilalin önceki geceye ait olduğu görüşü kime aittir: Ebu Yusuf
♥ Fıkhi hükümler arasında taabbud – ta’lil ayrımını kabul etmeyen fıkıh mezhebi : Zahiriler
♥ Ramazan orucuna başlama konusunda ihtilafu’l-metali‘nin dikkate alınması gerektiği görüşü kime aittir: Şafiiler
♥ Erkeğin irtidatı halinde, nikah akdinin kadının iddeti boyunca devam edeceği görüşü hangi mezhaba aittir: Şafiiler
♥ Zeval vaktinden önce görülen hilali ramazan orucana başlma gerekçesi sayan: Ebu Yusuf
♥ Haram maddelerle tedaviyi ilke olarak caiz görmeyen: Hanbeliler
♥ Yağmur sebiyle akşam ve yatsı namazlarının cem-i tehir şeklinde birlikte kılınacağını benimseyen mezhep: Hanbeli
♥ mecusileri de Ehl-i kitap kapsamında değerlendiren islam bilgini: İbn Hazm
♥ Kendileriyle zimmet sözleşmesi yaılabilecek gayrimüslimlerin çerçevesini en geniş tutan islam alimi: İmam Malik
♥ Gayrimüslimlere gayrimenkul kiray verme konusunda en çok alan sınırlaması getiren islam alimi: İmam Malik

♥ Fakihlerden hangisi müslümanın gayrimüslim özel hizmetinde çalışmasını aşağılayıcı bir durum olarak değerlendirir: İmam Malik
♥ Gayrimüslimlerce mal hükmünde olan şeylere müslüman birinin zarar vermesi halinde zararın müslümanca tazmin edilmesi vaciptir. Görüşünü kabul eden mezhepler: Hanefiler – Malikiler
♥ irtidat halinde, nikah akdinin derhal son bulacağını kabul eden mezhepler: Hanefi ve Maliki
♥ Ehl-i Kitabın sadece yahudi ve Hıristiyanlardan ibaret olduğunu kabul eden mezhepler: Şafii – Hanbeli
♥ irtidat halinde, nikah akdinin derhal son bulacağını kabul eden mezhepler: Hanefi ve Maliki
♥ Dar anlamda fıkh ilminin konuları: İbadet – Muâmelat – Ukubat
♥ Öğle namazını ikindi vaktinde, akşam namazını yatsı vaktinde birleştirerek kılma: Cem-i Tehir
♥ İkindi namazını öğle namazı vaktinde kılma: Cem-i Takdim
♥ Öğle namazını vaktinin son anında ve ikindi namazını ise vaktin ilk anında kılma: Sûrî Cem
♥ Hanefi literatüründe sonraki nesillere güvenilir raviler tarafından tevatür ve şöhret yoluyla aktarılmış mezhep görüşleri: Zahirü’r-rivâye

♥ Hakkında Ku’an ve Sünnet’te açık bir gönderme bulunmayan meselelerle ilgili soyut hüküm çıkarma işlemi: İctihat
♥ Ta’lili hükümlerin en fazla bulunduğu hüküm grubu: Muâmelat
♥ Fıkhi hükümler içinde kıyas ve ictihadın en fazla söz konusu olduğu hüküm grubu: Muâmelat
♥ Fıkıhta değişimin en fazla söz konusu olduğu hüküm grubu: Muâmelat
♥ Gündelik hayattaki helal ve haramlarla ilgilenen fıkıh alanı: Muâmelat
♥ Kumarın haram olduğunu kesin olarak bildiren ayet-i kerimeler: Maide Sûresi 90-91
♥ Kur’an-ı Kerim’de insanın yaratılış evreleri sırasıyla: Nutfe – Alaka – Mudga
♥ Hayvansal ve bitkisel bir ürünün şekil ve mahiyet değişikliğine uğraması: İstihale
♥ Tüm canlı yaşamı üzerinde yapılan bilimsel ve tıbbi çalışmaların etik açıdan değerlendirilmesini amaç edinen özel disiplin: Biyoetik

♥ Fıkıh terminolojisinde gerekçesi akılla kavranılamayan hükümler için kullanılan terim: Taabbudi Hükümler
♥ Günümüzde yeni ortaya çıkan ve dini açıdan çözülmesi gereken fıkhi problemleri ifade etmek için kullanılan terim: Fıkhü’l-Menâzil
♥ Karının kocasına belli bir mali bedel teklifinde bulunması, kocasının da bunu kabul etmesiyle gerçekleşen ayrılık şekli: Muhâlea
♥ Çağdaş islam bilginleri hangi organın canlıdan canlıya naklini caiz görmez: göz
♥ Yıldızlara tapanlar verilen isim: Sâbî
♥ Bir islam ülkesinde doğrudan vatandaşlık hakkıına sahip gayrimüslim: Zimmi
♥ Fıkıh ilminde söz konusu fiilleriyle müslümanlıktan çıktığını dışa yansıtan kişi: Mürted
♥ Hz. peygamber (s.a.v) döneminde kurban bayramı günlerinde kesilen kurbana verilen ad: Udhiye
♥ Hz. peygamber (s.a.v) beyanı ile kesilmeden ölmesi durumumunda helal sayılan yiyecek: Balık ve Çekirge
♥ Bir anonim şirketin sermayesinin eşit paylara bölünmesi sonrasında
bu paylardan her birini temsil eden kıymetli evraktır: Hisse Senedi
♥ Vadesi bir yıldan az olandevlet iç borçlanma senetlerine ne ad verilir: Hazine bonosu
♥ Çek veya senedin ciro edilmesine İslam hukukunda ne ad verilir: Havale
♥ Miras payları ve hadler ile ilgilihükümler hangisinin kapsamında yer alır: Mukadderat (miktarla ilgili hükümler)
♥ Prim karşılığında cana veya mala karşı oluşanrisklerin zararlarını tazmin etmegüvencesine ne ad verilir: Sigorta
♥ Müziğin dini hüküyle ilgili değerlendirmeler: Müziğin amacı, sözlü içeriği, yol açtığı sonuçlar, icra edildiği ortam.
♥ Kadının ihdası halinde kocasına kocasına müslüman olması önerilir. kabul ederse evlilikleri devam eder.redderse evlilikleri kadının iddet beklemesine gerek olmadan sona ermiş sayılır. Ebu Hanife
♥ Peşin alınan malın alım fiyatı ve kâr oranı belirtilerek yapılan vadeli satışına ne ad verilir: Murâbaha
♥ Bir ticaret hanenin devri durumunda ticarethanenin yeri, müşterileri, şöhreti gibi nedenler göz önünde bulundurularak asıl değerinin yanında alınan paraya ne ad verilir: Hava parası (Peştemallik)

Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 1 Average: 5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!