Menü Kapat

ÜYELERE ÖZEL DKAB DENEME SINAVI – 1

Sadece giriş yapan üyelere özel ÜCRETSİZ deneme sınavı. Kolay gelsin.

Üye değil misiniz?

Aşağıdaki butondan ücretsiz kayıt olabilirsiniz.

42

ÜYELERE ÖZEL TAM İSABET DKAB DENEME SINAVI - 1

Sadece giriş yapan üyelere özel ÜCRETSİZ deneme sınavı. Kolay gelsin.

Üye değil misiniz?

Aşağıdaki butondan ücretsiz kayıt olabilirsiniz.

1 / 75

Yapılan tespitlere göre dinî ve mistik tecrübeler yaşandığı durumlarda özellikle beynin belirli bölgelerindeki aktivite artmaktadır. Beyninin bir bölümü hasar görmüş kimselerin dinî yaşantılarında gözlenen değişim, konuya dikkatleri çekmiş ve yapılan araştırmalarda önemli bulgular elde edilmiştir. Tüm bu çalışmalar sonucunda yeni bir yaklaşım olarak maneviyat ile beyin arasındaki
ilişkiyi inceleyen bilim dalı ortaya çıkmıştır.

Bu bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 75

Mâtürîdîlere göre Yüce Allah’ın kendisiyle fiillerini gerçekleştirdiği bir tekvîn sıfatı vardır. Bu da irade, kudret gibi sübûtî sıfatlardandır. Yaratma, diriltme ve rızık verme gibi fillerin Allah’ın kudret sıfatının taallukuyla gerçekleştiği yönündeki iddialara karşı çıkmışlardır.

Maturidilerin bu konuda en fazla görüş ayrılığı yaşadığı kelam ekolü aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 75

Üniversite gençleri arasında Tanrı kavramlarının/anlayışlarının belli başlı yönelim ve özelliklerini ortaya koymak amacıyla bir araştırma yapılmıştır. Tanrı kavramları arasında aşağıdakilerden hangisine en az rastlanmıştır?

4 / 75

Alevîlik’te ve Bektaşîlik’te vefat eden bir kimse için “Hak’ka yürüdü” deyimi kullanılır. Gerçekte, insan Tanrı’dan gelmiş ve O’na dönmektedir. Ölüm bu dönüşün adıdır. Hak’ka yürüyen bir kimse için “helallık alma” temelli
yapılan toplantıya ne ad verilmektedir?

5 / 75

Nizâmiye Medresesi’nde kelâm dersleri verirken felsefeye derin bir merak salmıştır. Aristo ve Meşşâî filozofların felsefesini iyice öğrenmiştir. Felsefe kitabı olan Tehâfüt el-Felâsife’yi yazarak, özellikle Farabi ve İbn Sînâ’yı tenkid etmiştir. Bu tenkitlerini 23 mesele olarak belirlemiştir. Üç meselede filozofları “küfürle” itham etmiştir. Bunlar âlemin kıdemi, Allah’ın cüzîleri bilmediği
ve dirilişin sadece ruhsal olacağı meseleleridir.

Farabi ve İbn-i Sina gibi alimlerin bazı hususlarda küfre girdiklerini söyleyen alim aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 75

Geleneksel Yahudi hukukuna göre bir kişinin yahudi kabul edilmesi öncelikle Yahudi bir anneden doğmuş olma şartına bağlıdır. Yahudi olunmaz, Yahudi doğulur sözü de bu temel kuralı yansıtmaktadır. Dolayısıyla baba Yahudi olsa bile, anne Yahudi değilse çocuk Yahudi sayılmamaktadır.

Bu parçadan hareketle Yahudiliğin aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini savunduğu söylenebilir?

7 / 75

Hanefilere göre mehirle ilgili olarak;
I. Nisab miktarı ile sınırlıdır.
II. Mehir, evlilik akdinin şartı değil sonucudur.
III. Evlilik sırasında belirlenmemiş olsa da kadın
mehir almaya hak kazanır.
IV. Mehrin miktarı evlilik sırasında belirlenmiş ise buna Mehr-i muaccel denir.

Şeklindeki yargılardan hangileri doğrudur?

8 / 75

Dini rehberlik gerektiren konular;
I. İnanç ve ibadetler
II. Sosyal yaşantılar
III. Bireysel dini sorunlar
Şeklindeki konulardan hangileri doğrudur?

9 / 75

İmam hatip ortaokulunda görev yapan bir öğretmen, Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde uyguladığı 25 soruluk bir testte her doğru yanıt için öğrencilere 4 puan vermiştir.
Buna göre öğretmen ölçüm türlerinden hangisinden yararlanmıştır?

10 / 75

Hadisleri senedin özelliklerine sınıflandıracak olursak aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır?

11 / 75

Tanrı anlayışları arasında; Tanrı evrende içkin bir varlıktır. Ancak onun evreni aşan aşkın bir yönüde vardır. Evren Tanrının dışında bir varlıktır. “Herşey Tanrı’dadır.” Tanrı evreni içerir fakat onla bir ve özdeş değildir. Temsilcisi Alferd North Whitehead’dır.

Parçada hakkında bilgi verlen tasavvur aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 75

Osmanlı Hat ekolünün temsilcilerinden;
• II. Bayezid’in desteğiyle yetişen yedi büyük üstattan (esâtîze-i Rûm) biridir.
• Osmanlı hat ekolünün günümüze kadar uzanan esaslarını belirlemiştir.
• Yâkut el-Müsta‘sımî’den yararlanarak Osmanlı ekolünü oluşturmuştur.

Parçada hakkında bilgi verilen Hat hocası aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 75

Din değiştirme sürecinde olduğu gibi din değiştirenlerin yapılarına ve din değiştirmelerinde etkili olan güdülere göre din değiştirme tiplerinden söz etmek mümkündür. Lofland ve Skonovd din değiştirme ve dindarlaşma üzerine yapılan araştırmaları değerlendirerek altı tip belirlemişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi bu tiplerden biri değildir?

14 / 75

Din görevlisinin rehberlik araçları arasında;
I. Musiki
II. Vaaz
III. Hutbe
Verilenlerden hangileri sözlü irşad için en önemlileri arasında sayılabilir?

15 / 75

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4-8. Sınıflar) Öğretim Programı ile ilgili; Din öğretimi, kendine özgü kavramsal çerçevesi olan bir yapıya sahiptir. Din öğretiminde anlamlı ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi; bu kavramların özellikleri ve
kullanım şekillerinin öğrencilere doğru bir olarak kazandırılmasına bağlıdır.

Buradan hareketle öğretim programında, kavramlar hangi şekilde yapılandırılmıştır?

16 / 75

Avrupa’daki ülkelerin tamamına yakın kısmında devlet okullarında din eğitimine yer verilmekte; ancak anlayış ve uygulamalarda farklılıklar görülmektedir. Farklılığın temel nedenleri arasında ihtiyaçlar, hukuki düzen, gelenek ve sosyal yapı gibi nedenler sayılabilir.

Devlet okullarında sadece Ortodoks mezhebine yönelik eğitim verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 75

“Bir dine mensup olsun veya olmasın herkes kurtuluşa erebilir.” Bu görüşe ait olan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 75

Daha çok psiko-motor davranışların öğretiminde kullanılmakla birlikte, görgü kurallarının ve pek çok dinî pratiğin öğretiminde etkili olan, namazın nasıl kılınacağı, haccın nasıl yapılacağı, Kur’an’ın en güzel şekilde nasıl okunacağı vb. gibi konuların öğretiminde öncelikle başvurulabilecek öğretim yöntemi
aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 75

Sevgili Peygamberimiz(s.a.v.) sözünde durur, vaadinden dönmezdi. İslâm’a hizmet edenleri hiçbir zaman unutmaz, arkadaşlarını ve aile dostlarını sık sık arar ve anardı. Bir defasında
Habeşistan hükümdarının elçileri Medine’ye geldiklerinde onlarla bizzat ilgilenmişti. Bunun sebebi, vaktiyle Habeşlilerin, ülkelerine sığınan Müslümanlara gösterdikleri konukseverlikti.

Hz Peygamber(s.a.v.)’in, Habeşistan elçileri Medine’ye geldiklerinde onlarla bizzat ilgilenmesi hangi özelliğine bir örnektir?

20 / 75

Sened ve metne göre sınıflandırmalarla ilgili;
I. Sened veya metnine, aslında bulunmayan bir şey eklenmiş olan hadîs – Müdrec
II. Sened veya metninde noktalama ve harekeleme hatası yapılmış olan hadis – muharref
III. Sened veya metninde harf hatası yapılmış
olan hadis – musahhaf eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?

21 / 75

Tefsir dersinde Hasan şu ayetleri okumuştur. “İçinizden oraya (cehenneme) girmeyecek hiç kimse yoktur. Bu Rabbin üzerine (almış olduğu)
kesinleşmiş bir hükümdür” (Meryem, 19:71). “Allah, inanan ve iyi işler yapanları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır” (Hac, 22:14). Bu iki ayetin birbiriyle çeliştiği vehmine kapılmıştır.
Yukarıdaki gibi âyetler arasındaki vehimleri ortadan kaldırmaya çalışan Hasan, hangi ilim dalından yararlanmalıdır?

22 / 75

Hıristiyan dini hareketler içerisinde; Hıristiyan ana kiliselerin kabul ettiği teslis, ruhun ölümsüzlüğü, Hz. İsa’nın bedensel dirilişi, cehennemi vs. inkar ederler. Öldükten sonra dirilenlerin bu dünyanın cennete dönüşmüş halinde yaşayacaklarına, dirilmeyenlerin ise bu hallerinin cehennem
olacağına inanırlar.

Hareket aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 75

Yahudilikte;
I. Günde üç vakit ibadet vardır
II. Cemaat olması için on erkek gerekir
III. Kadınlar ibadete iştirak edemezler ve cemaattan sayılmazlar.
IV. Haftalık ibadet Pazar günü yapılır.

Verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?

24 / 75

Nalan hanım evlilik akdi sırasında talak hakkını kendi üzerine almıştır. Bu durumda dilediği zaman kullanacaktır. Bu şekilde talak yetkisinin devredilmesine İslam hukuku literatüründe ne ad verilir?

25 / 75

Piaget’in bilişsel gelişim teorisine göre;
I. İlk aşaması 0-2 yaş aralığına tekabül eden duyuşsal devimsel evredir.

II. 7 yaş arası dönem ise işlem öncesi dönemdir.
III. 7-11 yaş arasında bulunan çocuklar, soyut
işlem aşamasındadırlar.
IV. 12 yaş sonrası ise formal dönem olarak ifade
edilir.

Verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?

26 / 75

Sanat eğitimi aynı zamanda ahlak eğitimidir. Sanat eğitimi alan birey kendi sanat ve anlama yeteneğini geliştirirken ruhsal açıdan güzelliğe ve kemale doğru yol alır. Tarihsel süreçte birçok uygar toplum bireylerin mutlu ve ahlaklı bir yaşam sürmeleri için sanatın hangi rolünden yararlanmışlardır?

27 / 75

Kendine tez konusu belirlemeye çalışan Ahmet, Gazali döneminde İslam’ın ana ilkelerini doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren bütün bilgilerin kelamın konu alanına dâhil edildiğini görür. Gazali dönemini tez konusu yapmayı düşünür. Ahmet hangi dönem hakkında tezini hazırlamalıdır?

28 / 75

• Kur’ân’ı, lafzıyla kesin bir kanun olarak gören,
• Te’vîl veya tefsîre ihtiyaç göstermeksizin lafzi hüviyetiyle değişmez bir şekilde hem itikâdî
hem de amelî hayat için yegane bir nizam olarak değerlendiren,
• Kur’ân lafızlarının tek anlamlılığına inanan,

“mezhebi ekol” aşağıdakilerden hangisidir?

29 / 75

Ahmet Bey kendisine lazım olan traktörü alabilmek için katılım bankasına gider. Banka AhmetBey’in istediği traktörü alarak üzerine belli oranda kâr payı ekleyip kendisine vadeli olarak satar.

Bu parçada bahsedilen akit aşağıdakilerden hangisidir?

30 / 75

Dini Eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılabilecek yöntemlerin seçiminde bazı faktörlerin rol oynadığı bilinen bir gerçektir. Bu aynı zamanda eğitim öğretimin başarıya ulaşması için eğitimci tarafından gözetilmesi gereken
bir husustur. Bu hususta aşağıdakilerden hangisi etkili olan faktörlerden biri değildir?

31 / 75

Vahdaniyet ve kıdem dışındaki Allah’ın diğer sıfatlarını te’vîl yoluna gitmişlerdir. Onlar bu iki sıfat dışında Allah’a kadîm sıfatlar isnadını caiz görmezler. İyi ve kötü olan şeyler vahiy gelmeden akılla bilinir. İtikadî konularda sahih bile olsa hadîslere güven duymamaktadırlar.

Yukarıda görüşleri verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

32 / 75

İslam tarihinde Ehlü’l-Hal’ve’l-Akd adı verilen seçimle iş başına getirilen ilk halife kimdir?

33 / 75

İmam-hatip lisesinde görevli Ayşe hanım, öğrencilerine dönem başında genel bilgileri yoklayan bir test uygular.

Öğretmenin bu uygulamasında aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?

34 / 75

İlk defa Kusay b. Kilâb tarafından kurulmuş olan, Kureyş kabilesinin Her türlü savaş ve barış kararının alındığı, önemli meseleleri görüşüp karara bağladığı asiller meclisi aşağıdakilerden hangisidir?

35 / 75

Rasûlullah Efendimize şahsı ve peygamberliği ile ilgili bazı görevlerin verildiğini ifade eden ayetlerle başlayan surede daha sonra kıyamet
günündeki olaylar, âhiretteki hesap ve ceza konuları anlatılmaktadır. Son olarak da sure, mü’minlerin ibadet yüklerinin hafifletildiği bilgisi
ile son bulmaktadır. Bu surede Kur’an’ı yavaş yavaş ve düzgün bir şekilde okumamız (tertil üzere) emredilmektedir.

Yukarıda hakkında bilgi verlen sure aşağıdakilerden hangisidir?

36 / 75

Nâzil olan bütün âyetler, bizzat Hz. Peygamber (s.a.v.)’in göstermiş olduğu yerlere yazdırılmışlardır. Dolayısı ile âyetlerin tertîbi
tevkîfîdir, yani aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?

37 / 75

Vakıf kelimesi ıstılahta; “bir malı veya mülkü satılmamak kaydıyla bir hayır işine bağışlama, bırakma” şeklinde ifade bulmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi su dağıtımına odaklı bir vakıf tesisi değildir?

38 / 75

Varoluşla ilgili sorulara en tatmin edici cevabı din vermiştir. Buna göre;
I. Kıyametin ne zaman kopacağı,
II. Öldükten sonra dirilme meselesi
III. Ruh
Verilenlerden hangisi bütün peygamberlere sorulan sorular arasındadır?

39 / 75

Sözlüklerde Delâlet kavramının karşılığı, “yol bilmeyenlere yol göstermek, tarif etmek, kişiye seyahatinde veya işinde kılavuzluk etmek ve rehberlikte bulunmak”tır. Bu kavramla aynı kökten gelen, Hac görevi esnasında, hacılara ilgili yerler ve konular hakkında Müslümanlara bilgiler veren ve rehberlik yapanlara hangi isim verilmektedir?

40 / 75

. İlk zamanlar vezîr-i âzama hukümdar tarafından “ulu vezir” denilir ve üzerinde sultânın ismi bulunan ve “mühr-i hümâyun” denilen mühür, divit
takımı ve üç tuğ verilir, hilât giydirilirdi. Büyük Selçuklularda ve Anadolu Selçuklularında vezirlik, hükümdardan sonra en yüksek makamdı.

Aşağıdakilerden hangisi vezirlere verilen isimlerden değildir?

41 / 75

Kureyş Kabilesi adını Adnânîler’in Mudar kolundan olan Kureyş lakabıyla bilinen Hz. Peygambe(s.a.v.)’in on birinci kuşaktan dedesi Fihr b. Mâlik’ten alır. Bu zatın asıl adının Kureyş, lakabının Fihr olduğu da belirtilir. Kureyş Kabilesi birçok kollara ayrılmıştır.
I. Hz. Ebubekir – Teym
II. Hz Ömer – Adiy
III. Hz. Osman – Ümeyye
IV. Hz. Ali – Zühre
verilen isim/kureyş kolu eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?

42 / 75

“Ey Rabbimiz! Ailemden bir kısmını, senin hürmetli evinin yanında, ekinsiz bir vadide yerleştirdim -namazlarını Kâbe’nin yanında dosdoğru
kılsınlar diye- Ey Rabbimiz! Sen de insanlardan mü’min olanların gönüllerini onlara meylettir ve onları meyvelerle rızıklandır ki onlar da nimetlerinin kıymetini bilip şükretsinler.”
Bu parçada duasına yer verilen peygamber
aşağıdakilerden hangisidir?

43 / 75

. Patolojik yaşantılara örnek olarak; Kendisinin Mesih olduğuna inandığı için nikâh şartı olmaksızın dilediği her kadınla ilişkiye girip bir kutsal nesil oluşturacağını iddia eden tarikatın lideri ve tarikat aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

44 / 75

. İnsan Tanrı bilgilerini, kendi donanımlarını ve toplumsal kalıpları kullanarak, bir Tanrı kavramına ulaşır.

Buna göre; İnsanın Tanrı hakkındaki bilgisinin birincil kaynağı nedir?

45 / 75

Dini rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetlerini yürütürken;
I. Gizlilik esastır,
II. İnsana ve topluma karşı sorumludur,
III. Her insan yardıma ihtiyaç duyar,
IV. Rehberlik sadece belirli dönemlerde gerçekleştirilebilen bir yardım sürecidir,

Verilenlerden hangisi göz önünde tutulması gereken genel ilkelerden değildir?

46 / 75

Hadisin coğrafi merkezlerinden;
• Günümüzde Anadolu topraklarında kalan,
• Hz. Ömer zamanında fethedilen,
• Sahâbeden ‘Adiy b. ‘Umeyre’nin burada vefat ettiği,
• Tâbiûn’dan ‘Adî b. ‘Adî ve Meymûn b. Mihrân
gibi pek çok âlim yetiştiren, Şehir aşağıdakilerden hangisidir?

47 / 75

Ali ve Hasan proje ödevlerini yapmak üzere okulun kütüphanesine gitmişler. Projeleri hakkında yeterli bilgiyi topladıktan sonra Projelerini birlikte tamamlamışlardır. Bu öğrenme yaklaşımının temel ilkeleri olumlu bağımlılık, yüz yüze etkileşim, bireysel değerlendirebilirlik ve kişisel sorumluluk, kişiler arası beceriler, grup becerileri ve grup süreci olarak belirlenmiştir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde de kullanılan bu öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

48 / 75

Peygamberler, gönderildikleri topluma kendilerini takdim ederlerken, “Ben apaçık bir uyarıcıyım” (Hud 11:25) diyerek kendilerine verilen görevin apaçık tebliğ olduğunu ifade etmişler ve anlaşılır bir dil kullanmalarının,
görevlerinin önemli bir parçası olduğunu belirtmişlerdir. Bu bağlamda Kur’an-ı Kerim, büyük bir kısmı anlaşılması oldukça kolay olduğu için, nasıl tanımlanmıştır?

49 / 75

Aşağıdaki ifadelerden hangisi “Muallâk Hadis” kavramını karşılamaktadır?

50 / 75

Din-devlet ilişkisi modellerinden; Bu modelde resmi olarak kabul edilen din, kısmen veya tamamen yasamanın kaynağı olarak görülmekte, siyasi ve hukuki kararları etkilemektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelere örnek gösterilemez?

51 / 75

Zekat oranları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

52 / 75

Ortaçağın en büyük filozofu kabul edilen İbn Rüşd, felsefenin gerekliliğini savunmuş ve felsefenin meşruiyyet temellerini kurmaya çalışmıştır. Nitekim bu amaçla Kur’an ayetleri ve akli verilerle felsefenin gerekliliğini ortaya
koyduğu, din-felsefe ilişkilerinde alan ve sınırları belirlemek ve böylece de din ve felsefenin uzlaşmasını sağlamak üzere bir zemin oluşturduğu hangi eseri kaleme almıştır?

53 / 75

Eş‘arî ekolünün köşe taşlarından biri olan;
• Gazzâli’nin hocası,
• Nizâmiye medreselerinde birçok talebe yetiştiren,
• Eş‘arî ekolün kelâma ilişkin en sistematik eserlerini veren,
• eş-Şâmil fî usûli’ddîn adlı eserin yazarı olan,
alim aşağıdakilerden hangisidir?

54 / 75

İmam hatip meslek dersleri öğretmenlerine yönelik; “Sınıf yönetimi ve etkili iletişim” konulu seminer proğramına katılmak, etkinliği öğretmenlik mesleği uzmanlık alanlarından hangisine karşılık gelmektedir?

55 / 75

İslâm orduları değişik istikametlerde hareket ederek yeni şehirler, bölgeler ele geçirdiler. Mısır, Filistin, Kudüs, Suriye, Irak ve İran’ın büyük bir bölümü Müslümanların eline geçti. İslâm orduları Azerbaycan’a kadar ilerledi.

Parçada verilen fetih faaliyetleri kimin zamanında olmuştur?

56 / 75

Din öğretiminde kullanılan öğretim tekniklerinden;
• Her kişiye eşit söz hakkı verilmelidir.
• Zaman kullanımına dikkat edilmelidir.
• Öğrenciler serbest bir şekilde görüşlerini
söyleyebilmelidir.
• Öğrenci her söz aldığında sadece bir öneride bulunmalıdır.

Teknik aşağıdakilerden hangisidir?

57 / 75

Markete giren Fatma hanım ihtiyacı olanları alarak sepetine koyuyor. Kasada hiç konuşmadan ödemesini yapıp çıkıyor. İslam hukukunda bu şekildeki icap kabul hangi isimle adlandırılır?

58 / 75

Mu‘tezile mensupları, tartışma ortamlarında edindiği birikim ve güç ile Abbasî halifelerinden özellikle Me’mun, Mu’tasım ve zamanlarında devlet otoritesini de yanlarına alarak Kur’an’ın yaratılmış olduğu anlayışını başkalarına zorla kabul ettirmeye teşebbüs etmiş, Ahmed b. Hanbel’in de içlerinde bulunduğu pek çok alimin eziyet ve işkence görmelerine sebebiyet vermişlerdir.

Bu sıkıntılı günler tarihe ne dönemi olarak
geçmiştir?

59 / 75

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Merve Hanım, derste Hacla ilgili ayetleri ve hadisleri söylemiş ve Haccın farz kılınışı ile ilgili tarihi süreci anlatmıştır.

Bu derste Merve Öğretmenin aşağıdaki yöntemlerden hangisini uyguladığı söylenebilir?

60 / 75

Garîb kelimelerin araştırılması ve manalarının öğrenilmesi hususunda Hz. Peygamber(s.a.v)’in emri ve sahabenin çabası sonucu genelde Me’ani’l Kur’ân, özelde Garîbü’l Kur’ân adıyla sözlükler ortaya çıkmıştır. Kur’ân’da yer alan garîb kelimelerle ilgili ilk çalışmayı yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

61 / 75

“(Resulüm!) De ki: ‘Yeryüzünde dolaşın da yaratılışın nasıl başladığına bir bakın. İleride Allah öteki oluşmaya da vücut verecektir. Allah, her şeye Kadîr’dir.” (Ankebut 29/20).

Verilen ayet hangi öğretim yöntemine örnek olarak gösterilebilir?

62 / 75

Günümüzde, Japonya’da halk arasında yaygın olarak yaşanan Şintoist anlayış ‘popüler din’ veya ‘halk dini’dir. Japonya’daki üç büyük din olan Şintoizm, Konfüçyanizm ve Budizm’in karışımı olan bu dini anlayış, kimilerine göre adeta yeni bir dindir.

Parçada bahsedilen int oist anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

63 / 75

Din bilimcilerinin genel kabulüne göre, bir harekete din denilebilmesi için;
I. İnanç,
II. Dini pratikler
III. Cemaat olmak
Verilen unsurlardan en az hangisinin bulunması gerekir?

64 / 75

Haccın asli sünnetleri arasında;
I. Müzdelife vakfesi
II. Kudûm tavafı
III. Hacıların zaman zaman bilgilendirilmesi (Üç hutbe)

Verilenlerden hangileri sayılabilir?

65 / 75

Hangisi hadis ilimlerinde daha ileri düzeyleri ifade etmek için kullanılan unvanlardan biridir?

66 / 75

İbn Hazm tüm kültürel gelenekleri eleştirmiştir. İslâm düşüncesi dini bir düşünce olacaksa, o, bu özelliğini ancak dini metinlerin kendilerinden alabilir. Din adına yapılan yorumlar, İslâm düşüncesine dini bir meşruiyet
sağlamaz. Bu, olsa olsa ancak entelektüel bir boyut kazandırabilir. İslam düşüncesinin içinde yeşermekte olduğu tüm kültürel gelenekleri Kur›an ve hadislerin görünür, açıkça bilinebilir anlamına nispetle eleştiriye tabi tutan bir gelenekten gelen İbn Hazm aşağıdaki mezheplerden hangisine mensuptur?

67 / 75

Temel hadis kaynaklarını tamamlayan, bir araya getiren (cem’), birbiriyle mukayese eden (zavâid), onları açıklayan (şerh) ve hadisin kaynağını gösteren (tahrîc) eserler yazılmıştır. Ayrıca özellikle Kütüb-i sitte râvilerini inceleyen kitaplar kaleme alınmıştır. Bunların dışında zühd ve ahlâk, fedâil, terğib ve terhîb ile mevzû hadislerle ilgili müstakil eserler de telif edilmiştir.
Temel hadis kaynaklarını tamamlayıcı mahiyette yazılan eserler aşağıdakilerden hangisidir?

68 / 75

Kelami mezheplerden; İnsanların Allah tarafından yaratılmış fiilleri işlemeye mecbur olduklarını ileri süren hatta insanın rüzgârın önünde iradesi olmayan bir yaprak gibi Allah’ın karşısında iradesi olmadığını söylerler.

Parçada hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

69 / 75

İslam mezhepleri içerisinde;
• Şii ekol içerisinde değerlendirilen,
• Yedi devir anlayışını benimsyen,
• Yedinci imamlarının ölümünü inkar ederek
Kâim-Mehdî olarak zuhur etmesini bekledikleri, Mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

70 / 75

Arap dilinde ve gerekse Kur’ân’da lafızların birbiriyle ilişkisi bağlamında çeşitler ve olgular ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi lafızlar arasındaki ilişki türlerinden biri değildir?

71 / 75

Uzun med işareti;
I. Medd-i tabiî
II. Medd-i muttasıl
III. Medd-i munfasıl
Yukarıda verilenlerden hangisini gösterir?

72 / 75

Hz. Peygamber(s.a.v)’in Busrâ emirine gönderdiği elçi Hâris b. Umeyr el-Ezdî, Bizans adına bölgeyi idare eden Hıristiyan Gassânî emiri Şurahbil b. Amr tarafından öldürülmüştür.
Bu olay aşağıdakilerden hangisinin nedeni olmuştur?

73 / 75

"Hadis İlminde bir hadisin farklı isnad zincirleriyle gelen her bir kanalına _____ denir"
Yukarıdaki cümleyi en doğru şekilde tmamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

74 / 75

İslam hukukunda malın belirli bir süreliğine bir kimseye, kullanma hakkı olmaksızın koruması için, verilmesi şeklinde gerçekleştirilen akit aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

75 / 75

Nusayrilik inancıyla ilgili;
I. Büyük şeyh Hz. Ali’nin yer yüzündeki gölgesidir
II. Atalarının melek olduğuna inanılır
III. Şeyhlik, seçimle gerçekleştirilir
IV. Dinî hiyerarşi büyük şeyhlik, şeyhlik, nakiplik ve neciplikten oluşur

ifadelerden hangisi yanlıştır?

Skorunuz

The average score is 6%

0%

Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 1 Average: 5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!