Menü Kapat

Din Sosyolojisi – Ara Sınava Hazırlık – Arif Hocam Notları

– Ahmet Cevdet paşa “Tezakir” isimli eserinde ahlaki çöküşü özellikle hangisiyle ilişkilendirir: Ekonomik buhran
– Tarihi sosyolojik açıdan ele alan bir tarihçi: Ahmet Cevdet paşa
– Rasyonalizm ve inanç kaybı yaklaşımını savunanaların, düşüncelerini daynak noktası olarak kabul ettikleri düşünür: M. Weber
– Rickert ve Dilthey’den yararlanarak “Anlayıcı Sosyoloji” geleneğini olgunlaştırmış, öteki sosyal olaylar gibi din olaylarını da nedenleri ve etkileri açısından “anlayış” yöntemi ile yorumlayan sosyolog: Max Weber
– Tek çizgili bir modernlik olmadığını, Batı dışında toplumların
kendilerine özgü modernliklerinin olabileceğini ve dolayısıyla kendi modernleşmelerinin kendi sosyo-kültürel yapılarına uygun olarak gerçekleşebileceğini savunurlar. Çoklu Modernelşme
– Anlayıcı Din Sosyolojisi ekolüne bağlı olan sosyolog: j. Watch
– Büyük boy toplumsal değişim kuramları: Evrimci, Modernleşmeci, Diyalektik, Yükseliş ve çöküş.
– Osmanlı düşünürleri ve benimsedikleri kuramlar:
Ahmet Rıza – Pozitivist sosyoloji,
Ziya Gökalp – Durkheim,
Mustafa Suphi – Marksist Sosyoloji,
Prens Sabahattin – Le Play.
– Gazaliye göre: Dinin, bir yandan tamamen ferdi ilgilendiren sübjektif bir yönü olduğu gibi, diğer yandan bir de toplumu ilgilendiren objektif bir yönü bulunmaktadır. Subjektif yönünü reddetmez.
– Protestanlık ile batı kapitalizminin doğuşu arasında sosyolojik bağ kuran sosyolog kimdir? Max. Weber
– Toplumsal değişimi bireysel düzlemde açıklamaya çalışan kuramcılardan LaPiere, değişimi anlamak için hangisini temel almıştır: Kişilik değişiminin sosyal değişime etkisi
– Siyasal anlamda laikliğin tanımı: Devletin dinler karşısında mutlak tarafsızlığıdır.
– İngiltere, Danimarka, Finlandiya, Norveç ve Yunanistan’ın benimsediği din-devlet ilişkisi modeli: Anayasada bir devletin dininin benimsendiği ama uygulamada laik model.
– Eflatun’un din sosyolojisi açısından dikkat çeken eseri: Kanunlar
– Sınırları belirlenmiş tek bir konunun, küçük grupların ya da örnek bir olayın tüm değişkenleriyle dar boyutlu ve derinlemesine incelenmesi: Monografi
– Dinin toplum üzerindeki etkileşiminin karşılıklı sistematik bir ilişkiden doğduğunu söyleyen: Wach
– Toplumsal değişimi grupsal süreçlere ve psikolojik unsurlara bağlayan toplumsal değişim kuramlarını ifade eden: Küçük boy toplumsal değişim kuramları
– Sosyal problemlere yönelik çözümlere değişebilirlik ilkesiyle yaklaşmak hangisinin ayırt edici özelliklerindendir: Dine Sosyolojik bakım
– Tavırlar nazariyesi teorisi bilim adamlarından hangisine aittir: İbn haldun
– Dinin toplumsal işlevleri: Zihniyet kazandırma, sosyalizasyon, bütünleştirme, ruhsal tedavi.
– İbn Haldun’un tavırlar teorisi le Arnold Toynbee’nin medeniyetler üzerine teorisinin en belirgin ortak yönü: Yükseliş ve çöküş anlayışına sahip olmaları
– Pozitivist felsefe hangisine tepkisel olarak çıktı: Rasyonalizm
– Cumhuriyet döneminde din sosyolojisi öğretimini veren ilk isim: Mehmet Karasan
– İşlevsel evrim ve amaç kaybı yaklaşımı argümanını savunan: David martin, Peter L. Berger
– Marks’ın toplumsal değişin kuramı hangisi temel alır? Diyalektik kuram
– Geleneksel hint kast sistemi dinin hangi toplumsal işlevine örnektir: Yapılandırma
– Durkheim’in çalışmalarından etkilenen ve Steve Bruce Thomas Luckmann ve Karel Dobbeleare gibi toplum bilimcilerin sözcülüğünü yaptığı yaklaşım: işlevsel Evrim ve amaç kaybı yaklaşımı
– İktisat zihniyeti adını vrdiği bir durum ahlakından söz eden Sabri Ülgener hangi batılı sosyal bilimcinin ülkemizdeki temsilcisi olarak kabul edilmektedir: Max Weber
– Substantif (substantiyel, özsel) tanımlarda din, içerik olarak sahip olduğu kutsal, aşkın, ilahî, sır, tanrı, hakikat, tabiat-üstü veya fizik ötesi anlam ve değer muhtevalarına bağlı olarak tanımlayanlar: Berger, Spiro, otto, Wach.
– Odağına “ulusal sınırlarla belirlenmiş olan toplumların sanayileşmiş toplumlar haline gelmesi sürecini” alan toplumsal değişim kuramları: Modernleşmeci
– Sosyolojik bir araştırmanın aşamaları: (1.aşama)Gözlemleme, (2)Karşılaştırma ve (3)Açıklama.
– “Bir din, kutsal şeyler, yani ayrı tutulan ve yasak kabul edilen şeylerle ilgili inanç ve pratiklerden ibaret birleşik bir sistemdir. Tanımını yapan: Emile Durkheim
– Durkheim sosyoloji ekolünün Türkiye’deki temsilcilerinden: Ziya Gökalp
– Dünyeviliğin sosyolojik bir süreç olarak hayata geçmesini ve dinin toplum üzerindeki etkisinin giderek azalmasını ifade eden kavram: Sekülerleşme
– Şeriyye sicilleri hangisinin içerisinde yer alır: Yazılı belgeler
– İbn haldun’un sosyolojisinde kan bağı sayesinde oluşan nesep bağının yanı sıra her türlü manevi bağlılığı ve bu arada din bağını da içine alan, bir tür “grup dayanışmasını” ifade eden kavram: Asabiyet

isinin ayırt edici özelliklerinden biridir?
Cevap 1: Dine sosyolojik bakış

Soru 2: “ Tavırlar Nazariyesi” teorisi aşağıdaki bilim adamlarından hangisine aittir?
Cevap 2: İbn Haldun

Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi din kavramını “bir din, kutsal şeyler, yani ayrı tutulan ve yasak
kabul edilen şeylerle ilgili inanç ve pratiklerden ibaret birleşik bir sistem” olarak tanımlamıştır?
Cevap 3: Emile Durkheim

Soru 4: Dinin toplum üzerindeki etkisinin karşılıklı sistematik bir ilişkiden doğduğunu söyleyen
düşünür kimdir?
Cevap 4: Wach

Soru 5: Din ve devlet ilişkilerini düzenleyen siyasi bir anlayış ve hukuki bir ilke olarak
yorumlandığında, aşağıdakilerden hangisi laikliğin, yaygın ve belirgin özellikleri arasında sayılamaz?
Cevap 5: Devletin bütün inanç gruplarını yönetimin dışında tutması.

Soru 6: Tek çizgili bir modernlik olmadığını, Batı dışında toplumların kendilerine özgü
modernliklerinin olabileceğini ve dolayısıyla kendi modernleşmelerinin kendi sosyal kültürel yapılarına
uygun olarak gerçekleşebileceğinin savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap 6: Çoklu modernleşme

Soru 7: Anayasada resmi bir devlet dini veya mezhebinin benimsendiği ve dinin kısmen veya
tamamen yasama kaynağı olduğu modele aşağıdaki ilkelerden hangisi girmez?
Cevap 7: Portekiz

Soru 8: ______ toplumsal hayatın bilimidir. Toplumsal hayat iki veya daha fazla insanın bilinçli
ilişkileriyle ilintilidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?
Cevap 8: sosyoloji

Soru 9: Farabi’nin toplum sınıflandırmasına göre aşağıdakilerden hangisi tam toplumlardan biridir?
Cevap 9: Dünya

Soru 10: Dünyeviliğin sosyolojik bir süreç olarak hayata geçmesi ve dinin toplum üzerindeki
etkisinin giderek azalmasını aşağıdaki kavramlardan hangisi en iyi ifade eder?
Cevap 10: Sekülerleşme

Soru 11: Ahmet Cevdet Paşa,” Tezakir ” isimli eserinde ahlaki çöküşü özellikle aşağıdakilerden
hangisiyle ilişkilendirmiştir?
Cevap 11: Ekonomik buhran

Soru 12: Eflatun’un din sosyolojisi açısından dikkat çeken eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap 12: Kanunlar

Soru 13: Sosyolojik bir araştırmanın ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap 13: Gözlemleme

Soru 14: Rickert ve Dilthey’den yararlanarak “ Anlayıcı Sosyoloji ”geleneğini olgunlaştırmış, öteki
sosyal olaylar gibi din olaylarını da, nedenleri ve etkileri açısından “anlayış” yöntemiyle yorumlamıştır.
Yukarıda din olaylarını inceleme yöntemi verilen sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap 14: Max Weber

Soru 15: _____ tarihi sosyolojik açıdan ele alan bir tarihçidir.
Yukarıdaki boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Cevap 15: Ahmet Cevdet Paşa

Soru 16: Modanın toplumsal değişim olarak kabul edilmemesinin temel nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
Cevap 16: Geçici ve yüzeysel olması.

Soru 17: Aşağıdakilerden hangisi büyük boy toplumsal değişim kurallarından biri değildir?
Cevap 17: Çatışmacı kuramlar.

Soru 18: İbn Haldun ile tavırlar teorisi Arnold Toynbee’nin medeniyetler üzerine teorisinin en
belirgin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap 18: Yükseliş ve çöküş anlayışına sahip olmaları.

Soru 19: Max Weber’in çalışmalarından etkilenen ve 1960-70’li yıllarda Dawid Martin, Brian
Wilson ve Peter L. Berger gibi toplumbilimcilerin sözcülüğünü yaptığı yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap 19: Rasyonalizm ve inanç kaybı yaklaşımı.

Soru 20: Pozitivist felsefe aşağıdakilerden hangisi tepkisel bir hareket olarak ortaya çıkmıştır?
Cevap 20: Rasyonalizm

Soru 21: İlk kez 16. İngiltere’de papaz olmayanların da, kiliselerin yönetiminde rol alabileceklerini
savunan düşünce akımını ifade etmek üzere kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap 21: Laiklik.

Soru: 22 Gazali’ye ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap 22: Dinin sübjektif yönünü reddetmiştir.

Soru 23: İngiltere, Danimarka, Finlandiya, Norveç ve Yunanistan’ın benimsediği din-devlet ilişkisi
modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap 23: Anayasada bir devlet dininin benimsendiği ama uygulamada laik model.

Soru 24: Protestanlık ile Batı kapitalizminin doğuşu arasında sosyolojik bağ kuran sosyolog
aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap 24: M. Weber.

Soru 25: Marx’ın toplumsal değişim kuramı aşağıdakilerden hangisini temel alır?
Cevap 25: Diyalektik kuram.

Soru 26: Sınırları belirlenmiş tek bir konunun, küçük grupların ya da örnek bir olayın tüm
değişkenleriyle dar boyutlu ve derinlemesine incelenmesine ne ad verilir?
Cevap 26: Monografi.

Soru 27: Laikliğin, din ve devlet işlerini düzenleyen siyasi bir davranış ve hukuki bir ilke olarak
yorumu aşağıdakilerden hangisini içermez?
Cevap 26: Dinin toplumdan dışlanmasını.

Soru 28: Aşağıdakilerden hangisi Durkheim sosyoloji ekolünün Türkiye’deki temsilcilerinden
biridir?
Cevap 28: Ziya Gökalp.

Soru 29: Aşağıdaki kuramlardan hangisi Karl Max’ın toplumsal değişim kuramını en iyi şekilde
ifade eder?
Cevap 29: Diyalektik değişim kuramı.

Soru 30: Aşağıdakilerden hangisi dinin toplumsal işlevlerinden biri değildir?
Cevap 30: Çatışma

Soru 31: Geleneksel Hint kast sistemi dinin hangi toplumsal işlevine örnektir?
Cevap 31: Yapılandırma.

Soru 32: Aşağıdakilerden hangisi Farabi’nin eseridir?
Cevap 32: Arau Ehli’l-Medineti’l-Fadıla.

Soru 33: Cumhuriyet döneminde din sosyolojisi öğretimini veren isim aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap 33: Mehmet Karasan.

Soru 34: Şeriyye sicilleri aşağıdaki materyallerden hangisinin içerinde yer alır?
Cevap 34: Yazılı belgeler.

Soru 35: Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisi Laryy Shiner’e göre sekülerleşmenin altı biçimi
sayılamaz?
Cevap 35: Dini bilgi, inanç ve kurumların işlevlerini ahiret temelli bir görüntüye bürüneceği
öngörüsünü içermesi.

Soru 36: Durkheim’ın çalışmalarından etkilenen ve Steve Bruce, Thomas Luckmann ve Karel
Dobbeleare gibi toplumbilimcilerin sözcülüğünü yaptığı yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap 36: İşlevsel Evrim ve Amaç Kaybı yaklaşımı.

Soru 37: Aşağıdakilerden hangisi uzmanlaşmış sosyolojiye ait dallarından biri değildir?
Cevap 37: Ruh Sosyolojisi.

Soru 38: Substantif (substantiyel, özsel) tanımlarda din, içerik olarak sahip olduğu kutsal, aşkın,
ilahi, sır, tanrı, hakikat, tabiat-üstü veya fizik ötesi anlam ve değer muhtevalarına bağlı olarak tanımlanır.
Aşağıdakilerden hangisi bu yaklaşımı benimseyen sosyologlardan biri değildir?
Cevap 38: Parsons.

Soru 39: İbn Haldun sosyolojisinde kan bağı sayesinde oluşan nesep bağının yanı sıra her türlü
manevi bağlılığı ve bu arada din bağını da içine alan bir tür “grup dayanışmasını” ifade eden kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap 39: Asabiyet

Soru 40: Aşağıda verilen Osmanlı düşünürü ve benimsediği kuramcı/kuramsal yaklaşım
eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?
Cevap 40: Ahmet Şuayip – Yorumlayıcı sosyoloji.

Soru 41: Aşağıdakilerden hangisi işlevsel evrim ve amaç kaybı yaklaşımı argümanını savunanlar
arasında sayılmaktadır?
Cevap 41: Karel Dobbeleare – Thomas Luckmann

Soru 42: Siyasal anlamda laikliğin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap 42: Devletin dinler karşısında mutlak tarafsızlığıdır.

Soru 43: Dinin toplumsal işlevleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap 43: Dinin, sosyal hayatın bütün alanları ile ilgili normlar geliştirmesi ve düzenlemelerde
bulunması onun sosyalizasyon işlevini yansıtır.

Soru 44: Aşağıdakilerden hangisi ortaçağda din-toplum ilişkileri üzerine çalışan müslüman
düşünürlerden biridir?
Cevap 44: Farabi

Soru 45: Emile Durkheim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap 45: Dini kutsal ve kutsal olmayan ayrımına dayalı olarak ele alır.

Soru 46: Rasyonalizm ve İnanç Kaybı Yaklaşımını savunanların düşüncelerini dayanak noktası
olarak kabul ettikleri düşünür kimdir?
Cevap 46: M.Webel

Soru 47: Toplumsal değişimi grupsal süreçlere ve psikolojik unsurlara bağlayan toplumsal değişim
kuramlarını aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
Cevap 47: Küçük boy toplumsal değişim kuramları

Soru 48: Aşağıdaki sosyologlardan hangisi anlayıcı din sosyolojisi ekolüne bağlıdır?
Cevap 48: J.Wach

Soru 49: Odağına “ulusal sınırlarla belirlenmiş olan toplumların sanayileşmiş toplumlar haline
gelmesi sürecini” alan toplumsal değişim kuramları aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap 49: Modernleşmeci

Soru 50: İktisat zihniyeti adını verdiği bir tutum ahlakından söz eden Sabri Ülgener hangi batılı
sosyal bilimcinin ülkemizdeki temsilcisidir?
Cevap 50: Max Weber

Soru 51: Dini davranış örüntülerini, dinin kurumsal yönlerini, dini olayları onlara çok yönlü nesnel
tarafsız bakarak anlamayı…..
Yukarıdaki ifadede vurgulanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap 51: Dine sosyolojik bakış

Soru 52:
I.Sosyolojik bakışta insan eylemlerini geniş çaplı toplumsal olayların parçaları olarak görmek esastır.
II.Sosyolojik bakışta eylem ve olayı tek başınalık yaklaşımı içinde düşünme temel noktadır.
III.Sosyoloji, toplumun her yerinde mevcut olan sosyal etkileşimin örüntüleşip kalıplaşmış
kurumsallık, yapısallık………
Sosyolojik bakışa ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Cevap 52: I ve III

Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 0 Average: 0]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!