Menü Kapat

Din Psikolojisi – Dönem Sonu Notları – Arif Hocam

din psikolojisi
 • Hiç ibadete başvurmayan bir insanın dindarlığı: Dindarlığı farazi ve hayalidir.
 • Bağlanma torisinin öncüsü psikoloğu: Bowlby
 • Bireyin sergilediği davranışların toplumun değerlerine uyup uymadığını denetleyen iç hakime ne ad verilir: Vicdan
 • Din psikologlarının, dini tanım ve kavramlar oluşturuken, dini olguların anlamı üzerine incelemeler yaparken, yararlanılan disiplin: Din Felsefesi
 • din psikolojisi literatüründe “dindarlık” veya “dinihayat” kavramları bireyin hangi yöneliminekarşılık gelir: Allah ile uyumlu birhayat yaşama çabasına
 • Bireyde varoluşsal boşluğu oluşturan neden Viktor Frankl’a göre: Kendini değersiz ve anlamsız bulma.
 • Psikolojide Tanrı tasavvurunu yorumlamak üzere kullanılan ve hem biyolojimizi ve hem de değer ve tutumlarıyla birlikte psikolojimizi kapsayan bütün diğer, ortak sistemlerin içsel uyumu olarak tanımlanan kavram: Hayat-anlamı sistemi
 • İnancın bütün hayat döngüsü boyunca genel bir gelişimsel yörüngesi vsar mıdır? sorusunun cevabının arandığıgeişim alanı: İnanç gelişimi
 • Yaş ile dindarlık arasında ters orantılı bir değişmenin söz konusu olduğunuiddia eden kuram: İlgisizlik kuramı
 • İnsanın dini nitelikli ifadeleri kullanarak Tanrı hakkında konuşması veya Tanrı’nın kutsal metinlerde bizzat kendisi hakkında konuşması: Din Dili
 • Kendisini daha çok gündelik hayatta dini kavramlara çok az yer vermekle, olayları dini kavramların dışındaki kavramlarla anlamlandırmakla veya en iyi ihtimalle ibadetlerdeki ihmalle açığa vuran inanç tutumu: Dini ilgisizlik
 • Engellenme ve çaresizlik duyguları nedeniyle insanları ilahi yardım talebine yönelten kaynaklardan biri: Sosyal mahrumiyetler
 • Tövbe kavramının kelime anlamı: Dönmek, vazgeçmek.
 • Dini hayatı ve dindarlık düzeyini belirleyen “demografik” değişkenler arasında yer alanlar: Medeni durum, cinsiyet, eğitim durumu, sosyo-ekonomik düzey…
 • Yaşamsal sorunlarda, Allah’ın bu sorunları çözümüne yardım ettiği hissi sağlayarak anlam bulmada kaynak işlevi gören unsur: Dini başa çıkma
 • İnanan kişinin imanını derinleştirme ve olgunlaştırma çabasına olumlu katkıda bulunan şüphe çeşidi: Sadakat şüphesi
 • Sorun çözümünde bireyin inisiyatif aldığı ancakbu işte Allah’ı da bir dost ve yardımcı olarak algıladığıdini başaçıkma yöntemi: İşbirliği yöntemi
 • İbadetin bireye Allah katında değerli olduğu algısın ı kazandırması hangi psikolojik mekanizmayla ilgilidir: Benlik
 • Allah inancının dah kesin ve kararlı bir şekil aldığını, ölüm sonrası hayata, ilahi mahkemeye, cennet ve cehennemin varlığına olan inancın bireylerde belirgin bir artış gösterdiği dönem: Yaşlılık
 • Araştırmacılar tarafından “yeniden doğuş” olarak isimlendirilen gelişim dönemi: Ergenlik dönemi
 • İslam literatüründe dini kabiliyet ve eğilim anlamına gelen kavram: Fıtrat
 • Kendi dinini ve diğer dinleri araştırarak, ilahi kitabı ve dinle ilgili diğer kitapları okuyarak din değiştiren kişilerde görülen din değiştirme tipi: Entellektüel din
 • Din psikolojisinin amacı: Dinin insanî ve kültürel boyutunu açığa çıkarmak
 • Din psikologlarının, dinî tanım ve kavramlar oluştururken, dinî olguların anlamı üzerine incelemeler yaparken yararlandıkları disiplin Din Felsefesi
 • Belli bir dinin inanç ve öğretilerinin belli bir zaman ve şartlarda belli bir kişi, grup ya da toplum tarafından yaşanmasına ——- denir. Dindarlık
 • Kendilerini dinî değerlere değil, dinî değerleri kendilerine uyarlarlar. Din onlar için benliğin hizmetinde, benlik savunmasında kullanılan bir araçtır:Dış güdümlü
 • Aşkınla ilgili eksiksiz bir farkında oluş tecrübesi veya bireyin olgun bir var olma tarzına ne ad verilir? Manevi yaşam
 • İslam literatüründe “Fıtrat” kavramının en uygun karşılığı olan terim:
  Dinî kabiliyet
 • Logoterapi’nin merkez kavramı : Anlam arayışı
 • Çalışma alanında dinî ve mistik yaşantının biyolojik temelleri üzerinde odaklanan yaklaşım: Nöroteoloji
 • Gözlemleme, taklit, özdeşleşme ve içselleştirme kavramlarının ilgili olduğu
  dindarlık kaynağı : Sosyal öğrenme
 • Dinlerin insan psikolojisini zorlayan, dolayısıyla ruh sağlığını bozan etkileri
  üzerinde çalışmalar yapan psikolog: S. Freud
 • İyimserlik ve öz saygıyla olumlu, depresyon ile olumsuz ilişkisi bilimsel araştırmalarla tespit edilen duygu: Ümit
 • Yaşamsal sorunlarda, Allah’ın bu sorunları çözümüne yardım ettiği hissi sağlayarak anlam bulmada kaynak işlevi gören unsura ne ad verilir? Dinî başa çıkma
 • Din ile psikolojinin uzlaşmasını ifade etmek için geliştirilen
  yöntemlerden biridir? Psikoteoloji
 • Batı’da yapılan araştırmalara göre dinî aktivitelere katılım oranın en yüksek düzeyde olduğu medeni durum: Yaşlı dullar
Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 1 Average: 5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!