MenüKapat

Din eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik – Dönem Sonu Notları – Arif Hocam

– Düzeltici-İyileştirici Fonksiyon: Uyumsuzluk ve davranış bozukluğunu önleyici çalışmalara rağmen, bazen problemli ve rahatsızlığı olan kişiler olabilir. Rehberlik, gerek psikoterapi gerekse diğer ihtisas servislerini devreye sokarak insanların sağlıklı bir ruhsal hayata sahip olmasında, düzeltici, tedavi edici ve iyileştirici bir fonksiyon icra eder.

– 1982: Türkiye’de ilk ve orta dereceli okullarda din eğitimine 1982 tarihten buyana zorunlu statüde yer verilmektedir.

– Sinir Dili: Metabolizmanın bütün davranışları beyin tarafından yöneltildiğinden beden dilinin fizyolojik yönü.

– Din Öğretiminde yöntem seçimini etkileyen başlıca faktörler:
1. Öğretmenin Özellikleri
2. Dersin Muhtevası
3. Öğrencilerin Özellikleri
4. Zaman, Maliyet ve Fiziksel İmkânlar

– Samimiyet: İhlas, istikamet ve sadakat kavramları, dini rehberlikte bulunanların sahip olmaları gereken özellik.

– Gözlem Gezisi Yöntemi: Bir dersin özel veya genel amaçlarını gerçekleştirmek üzere, önceden hazırlanan bir plan çerçevesinde belli olayların, nesnelerin ve durumların, gerçek mahallinde izlenmesi, gözlenmesi ve incelenmesine
yönelik öğretim amaçlı faaliyetlerdir.

– Beden Dili: Din dilinin iknaya dayanan özelliği sebebiyle sözlerin yetersiz kaldığı yerde destekleyici ve düzenleyici olarak devreye giren iletişim aracı.
– İnsanın konuştuğu dili, yazının dışında el, yüz, vücut hareketleri ile de dışa
yansıtabilmektedir ki, buna da beden dili denilmektedir.

– Fonksiyonlarına Göre Rehberlik kapsamında yer alanlar:
1. Uyum Sağlayıcı
2. Yöneltici
3. Ayarlayıcı
4. Önleyici
5. Düzeltici-İyileştirici
6. Ferdi Anlama (Teşhis)
7. Ferdi Geliştirici
8. Bilgi Toplama

– Kaynağın iletişim tarzı: Dini iletişimde kaynağın, çevresi ile yoğun ilişkilere ve çok yönlü iletişim sürecine girmeksizin, insanlarda bir izlenim bırakmasını sağlayan özelliklerini ifade eder.

– Habibullah: Hz. Peygamber’in vasıflarından biridir. onun hem Allah’ı en çok seven, hem de Allah tarafından en çok sevilen yönünü ifade eder.

– Hümanizm (İnsanlık dini): Manevi unsurlar ihtiva etmez, ama gelmiş geçmiş dinlerin tecrübelerinden yararlanarak onların ilerisine geçmeyi hedefler. Tanrısı insanlık, peygamberi bilim adamları, mucizeleri ise icatlar ve keşiflerdir. Haliyle bu din, gerçek dinin alanını daraltan bir din olup sekülerdir.

– Yaşantısal İletişim: İnsanların kendi tercihleri olmayan bu özellikler onlara küçük yaşlarda aile büyükleri tarafından kazandırılmıştır. Yetişkinler, hayata gözlerini açtıktan itibaren ellerinde büyüyen ve bir tercih kullanma imkânı olmayan çocuğu tamamen kendi tercihleri ile şekillendirirler. Bunu da genellikle kendi yaşantısal iletişin tarzları ile yaparlar.

– Geribildirim: Doğrusal iletişim modelinden farklı olarak, dairesel iletişim modelinde yer alan iletişim unsuru.

– Delâlet: Yol bilmeyenlere yol göstermek, tarif etmek, kişiye seyahatinde veyaişinde kılavuzluk etmek ve rehberlikte bulunmaktır.

– Hasbîlik: “Bu hizmetime karşılık sizden hiçbir ücret
beklemiyorum. Benim ücretimi verecek olan Âlemlerin Rabbi’dir.” (Hûd
11/29, 51) ifadeleri hasbîliğe örnektir.

– Rehberlik Hizmetleri Profesyonel Bir Yardım Sürecidir:
Rehberlik hizmeti, karmaşık bir ruhsal ve duygusal yapıya sahip bulunan
insana yönelik bir görev olduğu için onu yürütenlerin bilgi ve beceri
bakımından belli yeterlik ve yetkinliklere sahip olmaları gerekir. Bu sebeple bu işi yürüten kişiler de ilgili alanda yeterli eğitim almış olmalıdır.

– Rehberlikte Gönüllülük ve İçtenlik Esastır:
Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi esnasında hiç kimseye, bu hizmetlerden yararlanması için baskı yapılamaz. Aynı şekilde rehberlik hizmetleri ile ilgili görevleri yapması için de hiç kimse zorlanamaz.

– Rehberlik Yaşam Boyu Süren Bir Yardım Sürecidir
İnsan hayatına paralel olarak doğumdan ölüme kadar devam eden bir süreçtir. Bu süreçte, her gelişim döneminin kendine özgü görevlerinin yerine getirilmesinde insan zaman içinde yardıma ihtiyaç duyabilir.

– Rehberlik Sürecinde Değer Yargıları Açısından Rahat Olmak
Esastır:

İnsanlar aldıkları eğitim ve yetiştikleri çevre şartlarına bağlı olarak özgün
fikir, düşünce ve anlayışlara sahiptirler. Ancak bunları açığa vurmak, genellikle kolay olmamaktadır. İnsanların eleştirmeleri, ayıplamaları, suçlamaları, reddetmeleri onları açıklama ve açığa vurma konusunda caydırıcı olur. Herkesin düşünceleri, kanaatleri, değer yargıları kendisi için önemli olduğu için rehberlik ilişkisinde bu konuya özen gösterilmeli, danışan kişi bu konuda kendisini rahat hissetmelidir.

– Beytü’l-Hikme: Abbasiler devrinde Bağdat’ta kurulan Hint, Yunan ve İran dillerinde yazılan eserlerin Arapça’ya tercüme edildiği kurum.

– Sünnetullah: Allah Teâlâ’nın kâinatı belirli bir ölçüye kanuna göre yaratmasının Kur’an diliyle ifadesi.

– Harezmi: İslam dünyasında tıp, astronomi, matematik, ve felsefe alanlarında önemli çalışmalar yapan ünlü bilgin.

– Gençlik: Bireyin kendisinden başlayarak var olan her şeyi sorguladığı, eskibir deyimle “künhüne vâkıf olma” duygusunun güçlü olduğu dönem.

– Dini iletişim sürecinde kaynak konumunda olan kişisel özellikler: kaynağın güvenilirlik, inanılırlık, uzmanlık ve çekicilik özelliklerine sahip olması.

– Atabetü’l-Hakâyık: Edib Ahmed Yüknekî tarafından kaleme alınarak Karahanlı beylerinden Muhammed Dâd Sipehsalar’a hediye edilen ünlü ahlak kitabı.

– Cevâmiu’l-Kelîm: Hz. Peygamber’in özelliklerinden “az sözle çok şey ifade edebilmesi.”

– Son çocukluk: Bireyin özellikle inanç konularıyla yakından ilgilendiği, metafizik alana ilişkin sorular sormaya başladığı, dua, namaz gibi ibadetlere karşı ilgili olduğu ve bu nedenle de ibadet öğretimi için başlangıç anı olarak kabul edilen dönem.

– İnsanlara dini konularda rehberlik yaparken dikkate alınması gereken hususlar:
1. konuyla ve sorunla sınırlı kalmak
2. Muhatabı dinlemek.
3. Özel durumlar ve mahremiyete dikkat etmek.
4. Sorunlara ve tavırlara saygı göstermek.

– Namık Kemal: “Renan Müdafaanamesi” isimli eserinde cevap vermiş; tam aksine, İslâm’ın bilimi teşvik ettiğini ispat etmeye çalışmıştır. Bu arada, Müslümanların medreselerinin ve bilginlerinin ortaya koydukları ilmin, Avrupa medeniyetini de etkilediğine vurgu yapmıştır.

– Akademik iletişim: Bir kimseye veya gruba bilgi vermek bir şeyler öğretmek amacıyla kurulan ve yürütülen düzenli iletişim.

– Akademik iletişimim Özellikleri:
1. Önceden planlanan düzenli bir etkinliktir.
2. Tamamen öğretme ve bilgilendirme amaçlıdır.
3. Kaynak kişi, iletişimin başarısından sorumludur.
4. Öğretici konumundaki kaynak kişi sistemin en temel öğesidir.

– Darü’l-Erkam: Mekke döneminde din eğitiminin yapıldığı önemli bir merkez olan ve Hz. peygamber’in, almış olduğu vahyi, burada toplanan Müslümanlara tebliğ ederek eğitimlerini gerçekleştirdiği mekân.

– iletişim Araçları: İletişim amacını gerçekleştirmek üzere belirlenen iletiyi alıcıya taşıyan semboller.

– Medeniyet: Bir dini ya da fikrin, maddi ve manevi boyutlarda hayata yansıtılması anlamına gelen kavram.

– Diğergamlık: Kur’an-ı Kerim’de “I’sâr” olarak geçen ve “başkalarını da düşünmek, onların haklarını ve menfaatlerini kendinden önce tutmak” anlamına gelen kavram.

– E. Göka: “İlahiyatçılar olmadan ölüm ve matemle ilgili konularda sağlık çalışanlarının tek başlarına başarılı olmaları mümkün olmadığı gibi buna ne güçleri ne bilgileri yeter. (…)

Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 1 Average: 3]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!