Menü Kapat

Din Eğitimi ve din Hizmetlerinde Rehberlik – Ara Sınava Hazırlık – Arif Hocam Notları

– İnsan ve hayvan davranışlarının sebeplerini inceleyen bilim: Psikoloji
– İnsanları, ölümden sonrası için doğru hesap verecek şekildehazırlamaktır: Din eğitimi
– “İnsan doğuştan sosyal bir varlıktır.” Görüşünü aavunan islam bilgini: İbn Haldun
– Medreselerdeki öğretim proğramında yer alan mekasıd ya da nakli ilimlerin içinde yer alan ilimler: vahye dayalı Tefsir, Hadis, Fıkıh gibi ilimlerdir.
– Eğitimde öğrencinin bedensel, zihinsel, duygusal, ahlaki ve toplumsal yönleriyle bir bütün olarak ele alınması: Bütünlük
– Anlatım yönteminde sözel iletişimin hem tartışma hem de karşılıklı soru sorma biçiminde gerçekleştirilmesi: İnformal düz anlatım
– Bir toplumun ya da milletin, inanç, fikir, sanat, âdet, ve gelenekleri, maddi ve manevi değerlerinin bütününe ne ad verilir: Kültür
– ________ yaklaşıma karşı çıkanlar, bunun savunmacı (apologetic) ya da itirafçı (confessional) bir yaklaşım olduğu üzerinde durmaktadırlar: Teolojik
– Osmanlı devleti zamanında medreselerin program ve teşkilat açısından ıslah edilmesi amacını taşıyan kapsamlı çalışmalar hangi dönemde gerçekleşmiştir: II. Meşrutiyret dönemi
– 1067 yılında bağdat’ta Büyük selçuklu veziri Nizamü’l-Mülk tarafından kurulanmedrese: Nizamiye Medresesi
– II. Abdülhamit döneminde Darülfünunun içerisinde açılan Ulûm-ı Âliye-i Dînîye şubesi için hazırlanan programda, daha önce medreselerde okutulmayan hangi derse yer verilmiştir:Dinler Tarihi (Tarih-i Edyan)
– “Varlıkların tek ve büyük bir irade tarafından yönetildiği” inancı: Monoteizm
– Sokrates tarafından bir öğretim metodu olarak kullanıldığı için Sokrates yöntemi ve bulduru yöntemi olarak da bilinir. Ayrıca, eski kaynaklarımızda isticvab adıyla anılan bu öğretim yöntemi hangisidir? Soru-Cevap Yöntemi
– İslam’da üstünlük için hangisine sahip olunmalıdır: İman ve Allah’a kullukbilinci
– Ülkemizde medrese dışındayüksek din eğitimineilk defa hangi tarihte yer verilmiştir? 1900
– okul öncesi dönem din eğitiminde yapılması gereken husus: Duygu dünyasından ziyade çocukların zihinsel yetilerine hitap edilmelidir.
-Genel olarak öğrenmeye daha yatkın hale gelinen bu dönem, ibadet öğretimi içinde iyi bir başlangıç olarak kabul edilir: Son Çocukluk
– O’na göre insan, bilgilerini doğuştan getirir. Kendi
haline bırakılırsa kötülüğe meyleder. Yapılacak ilk iş, insana kendisini tanıtmaktır. Sonra da iyilik ve mutluluğu birlikte aramaya çıkmaktır. Bu görüşün sahibi: Socrates
– Din öğretiminde konular anlatılırken somuttan soyuta, bilenenden bilinmeyene,
yakından uzağa doğru bir yaklaşım tercih edilerek, öğrencinin seviyesine göre onun kavrayabileceği cümlelerle iletilerin net, mesajların anlaşılır olması ilkesi din öğretimi ilkelerinden hangisini ifade eder: Açıklık

**** **** ****

Bir din eğitimcisinin hidâyetin Allah’ın elinde olduğunu bilmesi, davranışlarına nasıl yansır: Ümit ve sabırla işine odaklanır.

İnsana bir bütün olarak bakılmaması eğitim kavramını nasıl etkiler: Amaç tespitinde fikir birliği oluşmasını engeller.

“Kıt kaynakların sınırsız ihtiyaçlar karşısında adâletli bir şekilde dağıtılması” ifadesinin açıkladığı kavram : Ekonomi

İlâhiyat eksenli din eğitimine karşı çıkanların temel iddiası : Çok kültürlü toplum gerçeği (küreselleşme)

Dinin insan fıtratında var olduğunu ve çeşitli boyutlarda davranışlarına yansıdığını en iyi gösten : Bir doğal afete maruz kalındığında Yaratıcı’ya sığınmak

Sağlıklı bir din eğitiminin verilmemesi sonucunda ortaya çıkan durum: İnsan eksik eğitilmiş olur.

Kilisenin bir zamanlar deneysel bilimlere karşı çıkması, hangisine neden olmuştur: Bütün dinlerin bilime karşı olduğu tezlerinin savunulmaya başlanmasına

Beytü’l-Hikme ile ilgili yanlış ifade: Sadece din ilimleri ile ilgili çalışmalar
yapılmıştır.

Din öğretiminde yöntem seçimini etkileyen faktörlerden olmayan: Velilerin özellikleri

Aynı koşullarda yetişen ve birbiriyle yaşıt insanların duygu durumu, yetenek ve
kabiliyetleri bakımından birbirinden farklı olmaları, din eğitimi ve öğretimi ilkelerinden hangisine temel oluşturur: Bireysellik

Buluş yoluyla öğretim stratejisinde öğretmenin en az ihtiyaç duyacağı öğretim
yöntemi: Anlatım

İslâm öncesi Arap toplumunda özellikle şiir ve hitabet gelişmiştir. Bu alandaki en önde gelen eser: Muallakât-ı Seb’a

Hz. Peygamber’in hicretten önce Medine’ye İslam’ı öğretmek üzere gönderdiği muallim: Mus’ab b. Umeyr

“Öğrencinin derse aktif bir şekilde katılmasını sağlar, onu düşündürmeye sevk eder. Ayrıca öğrencinin kendini ifade etmesine ve sosyalleşmesine imkân verir, bildikleri ve bilmedikleri hakkında öğretmene dönüt sağlar. Yine bilişsel olarak üst düzey öğrenmelere zemin hazırlar, öğrenciyi analitik ve eleştirel düşünmeye sevk eder. Araştırmaların tespitlerine göre öğretmenlerin önemli bir kısmı derste geçirdikleri zamanın üçte birinde bu yöntemle ders işlemektedirler.” Paragrafta verilen bilgilerin en iyi açıkladığı öğretim yöntemi :
Soru-Cevap Yöntemi

Bir ortaokulda Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerine giren Fatma öğretmen, öğrencilerinin gerçek hayatta karşılaşabilecekleri bir sorunu, temsili olarak sınıf ortamına getirerek incelemek ve öğrencilerle birlikte çözüme kavuşturmak
istemektedir. Fatma öğretmenin amacı, öğrencilerinin somut bir mesele veya olay üzerinde odaklanarak, empati yapmalarını, neden-sonuç ilişkileri üzerine düşünmelerini sağlamaktır.
Paragrafa göre Fatma öğretmen, aşağıdaki öğretim yöntemlerinden hangisini
kullanırsa amaçlarına daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilir: Örnek Olay İncelemesi Yöntemi

Din eğitimi açısından okul öncesi dönem’in temel niteliklerinden biridir: Daha ileriki yıllarda yaşanacak olan dinî hayat için bir hazırlık dönemi olması

Gençlik dönemi din eğitiminin ilkelerinden olmayan: Gençlere sıkça öğüt verilmeli, her an bir yanlışlık yapabilecekleri düşüncesiyle, kendi
başına hareket etmesine kesinlikle müsaade edilmemelidir.

——- döneminde yapılan dualarda hastalıklardan ve felaketlerden korunma, anne babasının ve sevdiklerinin sağlığı ve iyiliğine ilişkin istekler yer alır. Artık bu dönemde, yapılan duaların, sırf şahsi istekleri dile getirmenin
ötesinde Allah ile kendisi arasında bir bağ kurmak gibi önemli bir işlevinin olduğu fark edilmeye başlanır. Cümlede boş bırakılan yeri hangisi doğru bir şekilde tamamlar: Son çocukluk

Gençlik dönemi dinî gelişim özellikleri:
I. Soyut kavramları anlama kapasitesi bu yaşlarda gelişip olgunlaşmaya başlar.
II. En kesin entelektüel ve moral etkilerin yaşandığı bir çağdır.
III. Belli ölçüde bilgi ve hür irade ile gerçekleşen gerçek anlamdaki “ahlakî” davranışların ilk olarak görülmeye başladığı çağdır.

ilk yetişkinlik dönemi gelişim özellikleri:
II. Bu dönemde normal seyrinde devam eden dini gelişim, dönemi ortalarından itibaren ruhi yaşayışta bir derinlik kazanır, bireyin kendisi ve çevresiyle hesaplaşma, hayatın genel bir muhasebesini yapma süreci başlar.
III Bu dönemin başlarındaki kısmî dinî ilgisizlik, bir takım hayat görevlerinin harekete geçirdiği dinî uyaranlarla birlikte ortadan kalmakta ve tekrar dine karşı yeniden bir ilgi uyanmaya başlamaktadır.

Genel anlamda her türlü eğitim ve öğretim faaliyetini ifade eden terbiyenin kelime anlamı itibariyle karşılığı olmayan: Araştırma

Allah Teâlâ’nın kâinatı belirli bir ölçü ve kanuna göre yaratmasının Kur’an diliyle
ifadesi: Sünnetullah

“İnsan toplum içindir. Eğitimin amacı, insanı sosyalleştirmektir. Bunun için toplumda oluşan değerlerin, yetişkinler tarafından genç kuşaklara bir şekilde aktarılması gerekir.” görüşünün sahibi: E.Durkheim

Din kavramı ile ilgili yanlış ifade: Baskılara maruz kalan insanlar, onu belli bir dönem vicdanlarında hapsetmişlerdir.

Hümanizm ile ilgili olarak yanlış ifade olan: Sekülerliği reddedip, dinin alanını genişletmesi

Türklerin İslâmiyeti kabul ettikten sonra, ilk yazılı eser olma özelliğini taşıyan Kutadgu Bilig isimli kitabın yazarı : Yusuf Has Hacib

İslam dini açısından iyi bir insanda bulunması gereken özelliklerden olmayan:Hiç ölmeyecek gibi sadece dünya için çalışması

İnsanın, Yaratıcı ile her zaman bir şekilde irtibatlı oluşu, din eğitimcisi açısından
öncelikle ne anlam ifade eder: İnsanlardan umut kesilmemelidir.

“İnsanın başına bir sıkıntı gelince, yan yatarken de, oturup kalkarken de, bize
(Allah’a) yalvarıp yakarır; ama ne zaman ki sıkıntısını gideririz, başına gelen sıkıntıdan kendisini kurtaralım diye sanki bize hiç yalvarıp yakarmamış gibi (nankörce) davranmaya devam eder.” (Yunus 10/12).
ayeti din eğitiminin gereklilik temellerinden hangisine işaret eder: Psikolojik

Din eğitimcisi ve din hizmeti sunanlar için belirlenen ilkelerden olmayan:
Sabırsız olmak ve karşılık beklemek

Arap alfabesinin geliştirilmesi ve Arapça dilbilgisi kurallarının
belirlenmesi konusunda çalışmalar yapan en önemli bilginler:
Ebu’l Esved ed-Düelî, Sîbeveyh

Din eğitimi kurumlarından hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu gereğince 1924
yılında açılmıştır: İlahiyat Fakültesi

Medreselerde yetişen ve hukuk alanında istihdam edilen görevli: Kadı

Şeriye ve Evkaf Vekâleti yerine kurulan Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluş tarihi: 3 Mart 1924

Yaygın din eğitimi etkinliklerinden olmayan: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi

“Öğrencinin bir problem durumu ile karşı karşıya getirilerek çözmeleri için harekete geçmelerini amaçlar. Bu öğretim stratejisinde, öğrenci
problemi tanımlar, problemin çözümü için denenceler (muhtemel çözüm yolları) düşünür, bu denencelerin doğru olup olmadıklarını tespit etmek için veri toplar ve bu verileri değerlendirmek suretiyle sonuca ulaşır.”
Yukarıdaki bilgilerle açıklanan öğretim stratejisi : Araştırma-inceleme yoluyla

Din eğitimi ve öğretiminde kullanılacak yöntem ve tekniklere esas teşkil eden ilkelerden biri: Açıklık

En az üç öğrencinin bir araya gelerek bir konuyu incelemesi, bir sorun üzerinde konuşması ve çözüm üretmesi için başvurulan yöntem : Grup tartışması yöntemi

Bilgilerden hangileri din öğretiminde “bütünlük” ilkesini açıklar:
Din eğitimi ve öğretimi ne sadece zihinsel bir çaba, ne sırf duygusal bir ifade ve ne de bedensel bir hareket ile gerçekleşebilecek bir faaliyettir; bunların tamamını içine almayı gerektiren bir uğraştır.

Bir dersin özel ya da genel amaçlarını gerçekleştirebilmek için önceden hazırlanan bir plan çerçevesinde, belli olayların, nesnelerin ve durumların gerçek mahallinde izlenmesi ve incelenmesine yönelik yöntem: Gözlem gezisi yöntemi

Bir zamanlar kilisenin bilgiyi tekelinde tutması, deneysel bilimlere ve bilim
adamlarına karşı takındığı tavır hangisine neden olmuştur: Din-bilim çatışmasına

“Renan Müdafaanamesi” isimli eserinde, İslâm’ın bilimi teşvik ettiğini ispat etmeye çalışan ve müslümanların medreselerinin ve bilginlerinin ortaya koydukları ilmin, Avrupa medeniyetini de etkilediğine vurgu yapan yazar: Namık Kemal

Sağlıklı bir din eğitiminin verilmemesi sonucunda ortaya çıkan durum: İnsan eksik eğitilmiş olur.

Dünyanın, güneşin bir gezegeni olduğu ileri sürülünceye kadar, evrenin merkezinin dünya olduğunu söyleyen ve bu teorisi uzun yıllar “bilim” olarak okutulan kişi: Batlamyus

“Hristiyan üniversalizmi ile Yahudi monoteizmini birleştiren tek din
İslamiyettir.” görüşünde olan kişi: Alfred Weber

İhkak-ı hak ne demektir: Herkesin, kendi hakkını kendisinin almasıdır.

Bir dinin ya da fikrin, maddî ve manevi boyutlarda hayata yansıtılması anlamına gelen kavram: Medeniyet

Ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan yetiştirilmesi görevine sahip olan eğitim: Girdi

“İnsan doğuştan sosyal bir varlıktır.” görüşünü savunan İslâm bilgini: İbn Haldun

Medrese talebeleri arasında belirli öğrenim basamaklarını geçmiş, yetişmiş talebe anlamında kullanılan ifade : Suhte

Medine’ye hicretten sonra inşa edilen ve mescidin bir parçası olarak, Hz.
Peygamber’in etrafında ilim öğrenen grubun eğitim merkezi olduğu kadar, bazı sahâbîlerin barındığı mekân : Suffa

Din ilimlerinde uzmanlar yetiştirmek amacıyla 1915 yılında açılan kurum: Medresetü’l-Mütehassısîn

Yaygın din eğitimi faaliyetlerinin yapıldığı ortamlardan olmayan: İmam-Hatip liseleri

İslam dünyasında tıp, astronomi, matematik ve felsefe alanlarında önemli çalışmalar yapan ünlü bilginlerden biridir: Harezmî

Din öğretiminde yöntem seçimini etkileyen faktörlerden olmayan: Velilerin özellikleri

Din eğitimcisinin eğitim öğretim uygulamalarını planlarken ve gerçekleştirirken insanlar arasındaki farklılıkları dikkate almak durumunda olması,
aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisinin gereğidir: Bireysellik

Din öğretimi ilkelerinden biri olmayan: Görsellik

Eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılabilecek yöntemlerin seçiminde etkili olan faktörlerden olmayan: Toplum psikolojisi

kültürümüzde çok kullanılan edeb kelimesinin anlamı: Haddini bilmek

Tanrısı insanlık, peygamberi bilim adamları, mucizeleri ise icatlar ve keşifler olan anlayış: Hümanizm

Genel anlamda her türlü eğitim ve öğretim faaliyetini ifade eden terbiyenin kelime anlamı itibariyle karşılığı olmayan: Araştırma

“Varlıkların tek ve büyük bir irade tarafından yönetildiği” inancının karşılığı:
Monoteizm

“İnsan, bilgilerini doğuştan getirir. Kendi haline bırakılırsa kötülüğe meyleder. Yapılacak ilk iş, insana kendisini tanıtmaktır. Sonra da iyilik ve mutluluğu birlikte aramaya çıkmaktır.” görüşün sahibi filozof : Socrates

“İnsanın başına bir sıkıntı gelince, yan yatarken de, oturup kalkarken de, bize
(Allah’a) yalvarıp yakarır; ama ne zaman ki sıkıntısını gideririz, başına gelen sıkıntıdan kendisini kurtaralım diye sanki bize hiç yalvarıp yakarmamış gibi (nankörce) davranmaya devam eder.” (Yunus 10/12).
ayeti din eğitiminin gereklilik temellerinden hangisine işaret eder:
Psikolojik Temeli

Bir dinin ya da fikrin, maddî ve manevi boyutlarda hayata yansıtılması anlamına gelen kavram: Medeniyet

Edib Ahmed Yüknekî tarafından kaleme alınarak Karahanlı beylerinden Muhammed Dâd Sipehsalar’a hediye edilen ünlü ahlâk kitabının adı : Atabetü’l-Hakâyık

Türklerin İslâmiyeti kabul ettikten sonra, ilk yazılı eser olma özelliğini taşıyan Kutadgu Bilig isimli kitabın yazarı: Yusuf Has Hacib

Manevi kültür içindeyer almayan: Kılık-Kıyafet

Medrese talebeleri arasında belirli öğrenim basamaklarını geçmiş, yetişmiş talebe anlamında kullanılan terim: Danişmend

II. Abdülhamit döneminde Darülfünun içerisinde açılan Ulûm-ı Âliye-i Diniye
Şubesi için hazırlanan programda yer verilen derslerden biri : İslam Tarihi

Beytü’l-Hikme ile ilgili yanlış bilgi: Din ilimleri ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.

Hz. Peygamber döneminden sonra kurulan eğitim kurumu: Medrese

Tümevarımcı bir mantıkla, öğrencinin kendi etkinlikleri ve gözlemlerine dayalı olarak kendi kendine öğrenmesinin ve bir yargıya varmasının teşvik edildiği, sunulan örneklerden yola çıkarak kavramlara ve genellemelere ulaşmasının beklendiği öğretim stratejisi : Buluş yoluyla öğretim stratejisi

Soru-cevap yönteminin üstünlüklerinden biri: Öğrencinin derse aktif bir şekilde katılımını sağlaması

Din öğretimi ilkelerinden olmayan: Taklit

“Altı yaşındaki bir çocuk ile on altı yaşındaki bir gencin ya da yirmi altı yaşındaki bir genç yetişkinin bedensel, zihinsel ve duygusal olarak birbirinden farklı oluşları, doğal olarak din eğitiminin de yöntem ve tekniklerin
farklılaşmasına neden olacaktır.”
Paragrafın açıkladığı din öğretimi ilkesi: Bireysellik

“Bu Kur’an’ı sana indirdik ki ayetlerini düşünsünler ve akl-ı selim sahipleri öğüt
alsınlar” (Sâd 38/29) ayet-i kerimesi aşağıdaki din öğretim ilkelerinden özellikle hangisine kaynaklık edebilecek bir anlama sahiptir: Amaca dönüklük

“insanlık dini”nin temel özelliklerinden olmayan: Geçmiş dinlerin tecrübelerinden yararlanmaması

Kendisini zayıf kabul eden bir insanın, üstünlüğünü kabul ettiği ve inandığı bir
güce bağlanması, hayatına nasıl yansır: İnanılan gücün önünde eğilir.

Bir zamanlar kilisenin bilgiyi tekelinde tutması, deneysel bilimlere ve bilim
adamlarına karşı tavır alması hangisine neden olmuştur: Bütün dinlere tepki gösterilmesine

Kur’an’da, yaratılışta insana iyilik ve kötülük duygusunun birlikte verildiğinin
bildirilmiş olması eğitim açısından ne anlama gelir: Duyguların iyi yöne kanalize edilmesi gerektiği

Fatiha suresinde geçen “din” ne anlama gelir: Karşılık

Diriliş konusunun insanları çok düşündürmesi ve tedirgin etmesinin en
önemli nedeni : Hesaba çekilme korkusu

Din eğitimcisi yaptığının karşılığını neden Allah’tan beklemelidir: Peygamber varisi olduğundan

İslâm’ın yetiştirmek istediği “iyi insan” özelliklerinden olmayan: Hiçbir işte yarış içine girmemesi, dünyevi hırslara mağlup olması

Din eğitimcisi, insanlardan neden umut kesmemelidir: İnsanın, yaratılışından itibaren Yaratıcı ile bir şekilde ilişkisi olduğundan

Sadaka taşı ile ilgili yanlış olan: Medeniyetin dine yansımasıdır.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile açıldıktan bir süre sonra kapanan İmam-Hatip Okulları, daha sonra hangi yıl tekrar açılmıştır: 1951

İslam’ın eğitim ve bilgiye bakışı ile ilgili yanlış olan: İnsan bilgiye sahip olarak dünyaya gelir.

Eğitim mekânlarından hangisi sadece Medine döneminde faaliyet
göstermiştir: Suffa

Din ilimlerinde uzmanlar yetiştirmek amacıyla 1915 yılında açılan kurum:
Medresetü’l-Mütehassısîn

II. Meşrutiyet döneminde medreselerde yapılan ıslah çalışmaları ile ilgili
doğru bilgi: Medrese eğitiminin, uzmanlık da dahil en çok 12 yıl olması planlanmıştır.

Din öğretiminde yöntem seçimini etkileyen faktörlerden olmayan:
Öğrencilerin fiziksel özellikler

Din eğitimcisinin eğitim öğretim uygulamalarını planlarken ve
gerçekleştirirken insanlar arasındaki farklılıkları dikkate almak durumunda
olması, aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisinin gereğidir: Bireysellik

“Çocukluk döneminde çocuğa sunulan din hakkındaki her şey ve bunların sunuluş şekli onun ileriki yaşamında dine olan yaklaşımını
belirleyici etkiler yapar.” Yukarıdaki ifadede öncelikle anlatılmak
istenen husus : Din öğretiminde muhteva ve öğretim yöntemlerinin oldukça önemli olduğu

Belirli bir konunun kalabalık bir dinleyici kitlesine sınırlı bir süre içerisinde öğretimi söz konusu olduğunda, genellikle aşağıdaki öğretim yöntemlerinden hangisi tercih edilir: Anlatım

“(İnsanlar) devenin nasıl yaratıldığına, bakmazlar mı? Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiş? Dağların nasıl dikildiğine, bakmazlar mı? Yeryüzünün nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı?” (Ğâşiye 88/17-20)
“(Resulüm!) De ki: ‘Yeryüzünde dolaşın da yaratılışın nasıl başladığına bir bakın. İleride Allah öteki oluşmaya da vücut verecektir. Allah,
her şeye Kadîr’dir.” (Ankebut 29/20).
Yukarıdaki ayet-i kerimeler hangi öğretim yönteminin dini dayanağı olarak kabul edilebilir: Gözlem gezisi

Dinî duygu ve inancın, hayatın her alanında kendini göstermesi ne anlama gelir:
Dinin, her insanın özünde var olan bir gerçek olduğu

Sağlıklı bir din eğitiminin verilmemesi sonucunda ortaya nasıl bir durum çıkar:
İnsan eksik eğitilmiş olur.

Kilisenin bir zamanlar deneysel bilimlere karşı çıkması, aşağıdakilerden hangisine
neden olmuştur: Bütün dinlerin bilime karşı olduğu tezlerinin savunulmaya başlanmasına

İnsanın, yaratılıştan içine iyilik ve kötülük duygusunun birlikte yerleştirilmiş olduğunu bildiren ayet neyi ifade eder: Bu duyguların farkında olunması ve dikkate alınması gerektiğini

İhkak-ı hak ne demektir: Herkesin, kendi hakkını kendisinin almasıdır

Din eğitimcilerinin Peygamber varisi olmaları nedeniyle çeşitli uyarılara muhatap
olabilecekleri düşünüldüğünde, aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmaları
sağlıklı bir din eğitimi vermelerini engeller: Yaptıklarının karşılığını, insanlardan da
beklemeleri

İnsanın, Yaratıcı ile her zaman bir şekilde irtibatlı oluşu, din eğitimcisi açısından
öncelikle ne anlam ifade eder: İnsanlardan umut kesilmemelidir

Ekonomide, “hırsızlık ve rüşvet” nasıl bir “girdi” oluşturmaktadır: Maliyet artırıcı

“Düşen uçakta ya da batan gemide ateist bulunmaz” sözü ne anlama gelir:
İnsanın çaresiz kaldığında, din duygusunun daha belirgin hale gelmesi

Abbasiler döneminde Bağdat’ta kurulan ve Hint, Yunan ve İran dillerinde yazılan
eserlerin Arapça’ya tercüme edildiği kurum : Beytü’l-Hikme

Mekke döneminde din eğitiminin yapıldığı önemli bir merkez olan ve Hz.
Peygamber’in, almış olduğu vahyi burada toplanan Müslümanlara tebliğ ederek
eğitimlerini gerçekleştirdiği mekân: Darü’l-Erkam

Türkiye’de, yaygın din eğitimi hizmetleri hangi kurum tarafından yürütülmektedir: Diyanet İşleri Başkanlığı

İslam’ın geldiği dönemde, Arap Yarımadası’nın durumu ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur:
İnanç ve davranışlardaki ölçüsüzlük ve yanlışlıkların yaygın olması nedeniyle, “Cahiliye” dönemi olarak adlandırılmıştır

İslam dünyasında tıp, astronomi, matematik ve felsefe alanlarında önemli çalışmalar yapan ünlü
bilginlerden biridir: İbn-i Sina

Din eğitiminde muhataba kazandırılacak davranışlar yanında, bu davranışların
kazandırılma biçimi de son derece önemlidir. Çünkü aynı davranışların farklı biçimlerde
sunumu, başka bir ifadeyle, dinî bilgi, duygu ve davranışların kazandırılmasında esas alınan
ilkeler ve izlenen yöntemler, muhatabın dine karşı olumlu veya olumsuz bir tutum
sergilemesinde etkili olacaktır. Gelişim dönemlerinin hangisinde bu etkinin daha az olduğu söylenebilir: Yaşlılık

Hangisi anlatım yönteminin eş anlamlısı olarak kullanılır: Takrir yöntemi

Bir olayı ya da sorunu yazılı veya sözlü, görsel veya işitsel araçlarla öğrencilerin
dikkatine sunarak, söz konusu olay hakkında değerlendirme yapma, nedensonuç ilişkisi kurma ve çözüm önerileri sunmaya dayalı öğretim yöntemi: Örnek olay incelemesi yöntemi

Bir dersin özel ya da genel amaçlarını gerçekleştirmek üzere önceden hazırlanan
bir plan çerçevesinde belli olayların, nesnelerin ve durumların gerçek mahallinde
izlenmesi, gözlenmesi ve incelenmesine yönelik faaliyetlerden oluşan öğretim
yöntemi : Gözlem gezisi yöntemi

Din eğitimi ve öğretiminde “amaca dönüklük” ilkesine göre aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır: Eğitim öğretimde amaçlar hakkında öğretmenlere bilgi verilmesi yeterlidir, ayrıca öğrencilerin hedeflerden haberdar edilmeleri gerekmez

Soru-cevap yönteminin üstünlüklerinden olmayan: Birçok bilginin daha kısa bir süre içinde sunulmasına imkân vermesi

 

İslam’da üstünlük için hangisine sahip olunmalıdır?
CeVaP : —-> İMAN VE ALLAHA KULLUK BİLİNCİ

Elest meclisi neyi ifade eder? CeVaP : —-> RUHLAR YARATILIRKEN YAPILAN ANLAŞMA
Aşağıdakilerden hangisi yazılı irşad araçlarından biri değildir? CeVaP : —-> MÜZİK
” insan doğuştan sosyal bir varlıktır.” sözü kim söylemiştir?
CeVaP : —-> İBN-İ HALDUN

Aşağıdakilerden hangisi din eğitiminin temellerinden biri değildir?
CeVaP : —-> Coğrafi Temel
“Benim bir karıncaya ulu nazarım vardır!” sözünü aşağıdakilerden hangisi söylemiştir? CeVaP : —-> YUNUS EMRE

İslama göre ırklara eleşiri getirilemeyeceğinin gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
CeVaP : —-> İnsanların Irklarını Kendi İradesiyle Belirleyememesi

İlahiyat eksenli din eğitimine karşı çıkanların temel iddiası aşağıdakilerden hangisidir?
CeVaP : —-> KÜRESELLEŞME

Ülkemizde medrese dışında yüksek din eğitimine ilk defa hangi tarihte yer verilmiştir?
CeVaP : —-> 1900

İnsan ve hayvan davranışlarının sebeplerini inceleyen bilim aşağıdakilerden hangisidir?
CeVaP : —-> PSİKOLOJİ

Varlıkların tek ve büyük bir irade tarafından yönetildiği inanca aşağıdakilerden hangisidir?
CeVaP : —-> MONOTEİZM

Din kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
CeVaP : —-> baskılara maruz kalan insanlar onu belli bir dönem vicdanlarında hapis etmişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın yetiştirmek istediği “ iyi insan” özelliklerinden biri değildir?
CeVaP : —-> DÜNYEVİ HIRSLARA MAĞLUP OLMASI

Medreselerde yetişen ve hukuk alanında istihdam edilen görevli aşağıdakilerden hangisidir?
CeVaP : —-> KADI

Din ilimlerinde uzmanlar yetiştirmek amacıyla 1915 yılında açılan kurum aşağıdakilerden hangisidir ?
CeVaP : —-> MEDRESET’ÜL MÜTEHASSİSİN

Psikolojide “dini uyanış” ve ya “dini gelişim çağı” olarak tanımlanan dönem aşağıdakilerden hangisidir?
CeVaP : —-> BULUĞ

“Barış ve teslim olmak” anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?

CeVaP : —-> İSLAM

İslâm, iyi insan yetiştirmeyi hedefler. Buna göre İslami anlamda iyi insan özellikleri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

CeVaP : —-> SADECE KENDİ ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDER.

Aşağıdakilerden hangisi gençlik döneminde dine yönelik tavrın belirlenmesinde etkili olan unsurlardan biri değildir?
CeVaP : —-> GENCİN KİMLİK İNŞA SÜRESİ

Aşağıdakilerden hangisi ‘Bir dinin ya da fikrin, maddi ve manevi boyutlarda, hayata yansıtılması’ manasına gelmektedir? CeVaP : —-> MEDENİYET

Kaşgarlı Mahmud tarafından 1072-1074 yılları arasında yazılan ve içeriğinde İslami değerlere de yer veren eser aşağıdakilerden hangisidir? CeVaP : —-> DİVAN-I LUGAT-İ TÜRK (DİVÂN-I LÜGATİ’T-TÜRK)

İlk yetişkinlik döneminde dini inanç ve alışkanlıklara yönelik aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
CeVaP : —-> DİNİ İNANÇLARIN DEĞER VERİLEN KİŞİLERLE ÖZDEŞİM KURARAK YAPILANDIRILDIĞI DÖNEMDİR.

Aşağıdakilerden hangisi çocuğun dini gelişiminde etkili olan faktörlerden biri değildir?
CeVaP : —-> ÇOCUĞUN GENETİK OLARAK SAHİP OLDUĞU ÖZELLİKLER

Aşağıdakilerden hangisi gençlik dönemi dini eğitim ilkelerinden biri olarak sayılmaz?
CeVaP : —-> GENÇLERİN ARKADAŞLIK İLİŞKİSİ İÇERİSİNDE ÖZDEŞİM KURMASI SAĞLANMALIDIR.

“Din, ne mahza tefekkür, ne sırf histir, ne de ancak amel.” ifadesi kime aittir? CeVaP : —-> MUHAMMED İKBAL

……. İnsanları, ölümden sonrası için doğru hesap verecek şekilde hazırlanmaktadır.
Yukarıdaki cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
CeVaP : —-> DİN EĞİTİMİ

……. bir fikrin dünyanın her tarafından kabul edilebilirlik açısından değerlendirilmelidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
CeVaP : —-> EVRENSELLİK

……. Karahanlı beylerinden Muhammed Dâd Sipehsalar’a hediye edilen Müslümanca nasıl ahlaklı olunacağını hadisler ışığında didaktik bir üslupla kaleme alınan eserdir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
CeVaP : —-> ATABET’ÜL-HAKAYIK

” …… yaklaşımına karşı çıkanlar bunun savunmacı ya da itirafçı bir yaklaşım olduğu üzerine durmaktadır. Onlar özellikle küreselleşme toplum gerçeğini dile getirerek bu yaklaşıma itiraz etmektedir. ”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
CeVaP : —-> TEOLOJİK

14-18 yaş aralığında ortaya çıkabilen dini şüpheler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
CeVaP : —-> İMANIN TERSİ ANLAMINA GELDİĞİNDEN ŞÜPHELER ZİHİNDEN UZAKLAŞTIRILMALIDIR

Öğrencinin kendi etkinlikleri ve gözlemlere dayalı olarak bir yargıya var masasının teşvik edildiği öğretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
CeVaP : —-> BULUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM

Türklerin İslamiyet’i kabul ettikten sonra ilk yazılı eser olma özelliğini taşıyan Kutadgu Bilig isimli kitabın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
CeVaP : —-> YUSUF HAS HACİB

1067 yılında Bağdat’ta Büyük Selçuklu veziri Nizamü’l-Mülk tarafından kurulan medrese aşağıdakilerden hangisidir?
CeVaP : —-> NİZAMİYE MEDRESESİ

II. Meşrutiyet dönemindeki medreseler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
CeVaP : —-> MEDRESELERDE OKUTULACAK DERS PROGRAMLARI TEVHİDİ TEDRİSAT KANUNU İLE BELİRLENMİŞTİR.

Aşağıdakilerden hangisi Emeviler devrinde toplanan yabancı kültürlere ait tercümelerin yapıldığı araştırma ve tercüme merkezinin adıdır?
CeVaP : —->

Abbasiler döneminde Bağdat’a kurulan, kütüphane ve rasathaneden oluşan kurumda Yunan, Hint ve İran dillerinde yazılan eserler Arapça tercüme edilmiştir.
Yukarıda sözü edilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?
CeVaP : —-> BEYT’ÜL-HİKME

Mehmet Akif ” Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam’ı “beytiyle aşağıdaki problemlerin hangisinden çözüme yönelik cevap vermiştir?
CeVaP : —-> DİNİ ALGILAMA

Öğrencilere soru sorma ve düşüncelerin açıklama fırsatı vermediği için etkisiz olarak değerlendirilen öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
CeVaP : —-> ANLATIM YÖNTEMİ

Osmanlı Devleti zamanında medreselerin program ve teşkilat açısından ıslah edilmesi amacını taşıyan kapamlı çalışmalar hangi dönemde gerçekleştirilmiştir?
CeVaP : —-> II. MEŞRUTİYET

Mabetlerde düzenlenen kutsal törenler, insanlarla birlikte kutlanan kutsal günler ve bayramlar, yetişkinlik dönemi din eğitiminde öncelikli olarak hangi ilkeyi destekler?
CeVaP : —-> DİNİ ETKİNLİKLERE KATILIMLARINI TEŞVİK ETME

Anadoludaki İslami düşünceyi etkileyen önemli şahsiyetlerden biri olan Hoca Ahmed Yesevi’nin genelde Allah aşkı ve peygamber sevgisini işlediği eseri aşağıdakilerden hangisidir?
CeVaP : —-> DİVAN-I HİKMET

Öğrencinin, kendi etkinlikleri ve gözlemlerine dayalı olarak bir yargıya varmasının teşvik edildiği öğretin stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
CeVaP : —-> BULUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM

Bu anlayışa göre, din olgusal temelde araştırılıp analiz edilmektedir. Bu görüş daha çok batı dünyasının bir problemi olarak ortaya çıkmıştır. İnanç türleri belirtilmeden sadece din olgusunu esas alan bir din eğitimi yaklaşımıdır.
Yukarıdaki ifadede bahsedilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
CeVaP : —-> FENOMENOLOJİK YAKLAŞIM

İslam’ın bilime ve hikmete yer verdiğini gündeme getiren Renan’ın söz konusu iddialarına “ Renan müdafaanamesi” isimli eserle cevap veren kişi kimdir?
CeVaP : —-> NAMIK KEMAL

Bireyin öznel katılımıyla dini inaç ve ahlaki davranışlarını kendine mal etme süreci ………. Dönemi ile başlar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
CeVaP : —-> GENÇLİK

Sokrates tarafından bir öğretim metodu olarak kullanıldığı için Sokrates yöntemi ve bulduru yöntemi olarak da bilinen öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
CeVaP : —-> SORU CEVAP YÖNTEMİ

Osmanlılarda medreselerin ve dersleri okutan müderrislerin, merkezde bağlı oldukları kurum aşağıdakilerden hangisidir?
CeVaP : —-> ŞEYHÜLİSLAMLIK

Bir toplumun yada milletin inanç fikir sanat adalet ve gelenekleri maddi ve manevi değerlerin bütününe ne ad verilir?
CeVaP : —-> KÜLTÜR

Eğitimde öğrencinin bedensel zihinsel duygusal ahlaki ve toplumsal yönleri ile bir bütün olarak ele alınması birine önem verilirken diğerinin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
CeVaP : —-> BÜTÜNLÜK

“İnsan toplum içindir. Eğitimin amacı insanı sosyalleştirmektir, bunun için toplumda oluşan değerlerin yetişkinler tarafından genç kuşakları bir şekilde aktarılması gerekir.” görüşünüz sahibi aşağıdaki filozoflardan hangisidir?
CeVaP : —-> E. DURKHEİM

İnsanın Tanrı, kainat, metafizik, alem ya da kutsal kabul edilen varlığa yönelik inancını, duygusunu, tutumunu, ritüellerini (ayinlerini), davranışlarını ve bunlara dayalı olarak oluşturulan bir sistemi ifade eden kavrama ne ad verilir?
CeVaP : —-> DİN

İslam eğitiminde yazının geliştirilmesi ve Arapça gramerinin belirlenmesi Emeviler döneminde aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçekleştirilmiştir?
CeVaP : —-> EBU’L-ESVED ED-DÜELİ

” Dinleyici sayısının çok fazla konu muhtevasının zengin ve sürenin kısıtlı olduğu zamanlarda tercih edilebilecek bir öğretim yöntemidir. Bilgilerin düzenli bir sıraya göre ve aşamalı olarak sunumu ayrıntılı bir şekilde açıklanması en iyi şekilde ancak bu yöntem ile mümkün olur.” Yukarıdaki bilgilerin açıkladığı öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
CeVaP : —-> ANLATIM YÖNTEMİ

Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi dönem din eğitiminde yapılması gereken hususlardan biridir?
CeVaP : —-> DİNİ PRENSİPLERİ ÇOCUKLARA SÖZLE ANLATMAK YERİNE ANNE-BABA BİZZAT YAŞAYARAK ÖRNEK OLMAYA ÖZEN GÖSTERMELİDİRLER.

Bir dersin özel ya da genel amaçlarını gerçekleştirebilmek için önceden hazırlanan bir plan çerçevesinde belli olayların nesnelerin ve durumların gerçek mahalinde izlenmesi ve incelenmesine yönelik yöntem aşağıdakilerden hangisidir ?
CeVaP : —-> GÖZLEM GEZİSİ YÖNTEMİ

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de birçok benzetme, kıssa ve meselelere yer verilmesinin öncelikli amaçlarından biridir?
CeVaP : —-> DİNİ KONULARI SOMUTLAŞTIRARAK AKTARMA

Aşağıdakilerden hangisi medresedeki öğretim programlarında yer alan mekasıd ya da nakli ilimlerin içinde yer alan ilimlerden biridir?
CeVaP : —-> TEFSİR

Aşağıdakilerden hangisi ilk yetişkinlik dönemindeki bir kişinin dine yaklaşımıyla ilgili tecrübe etmesi beklenen durumdur?
CeVaP : —-> ÖNCEKİ İNANÇ VE ALIŞKANLIKLARI GÖZDEN GEÇİRİP DÜZENLEMESİ

Sözlükte “ başka şeylerin kendisinden türediği ilk madde, öge, unsur; temel düşünce, temel inanç; temel bilgi; her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde, prensip ve doğru davranış kuralı” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
CeVaP : —-> İLKE

İletilerin net, mesajların açık ve anlatıların anlaşılır olmasını ifade eden eğitim ve öğretim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
CeVaP : —-> AÇIKLIK

III. Abdülhamit döneminde Darülfünun içerisinde açılan ulumu Aliye diniye şubesi için hazırlanan programda daha önce medreselerde okutulmayan dersler de yer verilmiştir.
Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi bu derslerden birisidir?
CeVaP : —-> HADİS

Çocuklar özellikle bu dönemde İnançla ilgili konularda yakınlarda ilgili olmaya başlar. Metafizik alanla ilgili sorular sorarlar. Bazı ibadetlere karşı ilgi ve meraklıları canlanır. Genel olarak öğrenmeye daha yakın hale gelebilen bu dönem ibadet öğretimi için çok iyi bir başlangıç olarak kabul edilir.
Yukarıdaki özellikleri verilen gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
CeVaP : —-> SON ÇOCUKLUK

Aşağıdakilerden hangisi gençlik dönemi dini eğitim ilkelerinden biri olarak sayılamaz?
CeVaP : —-> GENÇLERİN ARKADAŞLIK İLİŞKİSİ İÇERİSİNDE ÖZDEŞİM KURMASI SAĞLANMALIDIR.

Auguste Comte’nin bahsettiği evrim sürecinin 2. safhasıdır. Bu aşamada evrenin idaresi ortaya çıkan olay ve ilişkiler soyut kavramlara atf edilerek açıklanmaktadır.
Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisini en iyi şekilde tanımlar?
CeVaP : —-> METAFİZİK SAFHA

Öğrencinin , kendi etkinlikleri ve gözlemlerine dayalı olarak bir yargıya varmasına teşvik edildiği öğretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
CeVaP : —-> BULUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM

“ insan, bilgilerini doğuştan getirir. Kendi haline bırakılırsa kötülüğe meyleder. Yapılacak ilk iş, insana kendisini tanıtmaktır. Sonrada iyilik ve mutluluğu birlikte aramaya çıkmaktır.”
Yukarıdaki görüşün sahibi filozof aşağıdakilerden hangisidir?
CeVaP : —-> SOCRATES

Daha çok psiko-motor davranışların öğretiminde kullanılmakla birlikte, görgü kurallarını ve pek çok dini pratiğin öğretiminde etkili olan, namazın nasıl kılınacağı, haccın nasıl yapılacağı, Kuran’ın en güzel şekilde nasıl okunacağı gibi pek çok konunun öğretiminde başvurulabilecek yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
CeVaP : —-> GÖSTERİP YAPTIRMA

Bu anlayışa göre din olgusal temelde araştırılıp analiz edilmektedir. Bu görüş daha çok batı dünyasının bir problemi olarak ortaya çıkmıştır. İnanç türleri belirtilmeden sadece din olgusunu esas alan bir din eğitimi yaklaşımıdır.
Yukarıdaki ifade bahsedilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
CeVaP : —-> FENOMENOLOJİK YAKLAŞIM

Bir ortaokulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerine giren Fatma öğretmen, öğrencilerinin gerçek hayatta karşılaşabilecekleri bir sorunu, temsili olarak sınıf ortamına getirerek incelemek ve öğrencilerle birlikte çözüme kavuşturmak istemektedir. Fatma öğretmenin amacı , öğrencilerin somut bir mesele ve ya olay üzerinde odaklanarak, empati yapmalarını, neden-sonuç ilişkisi üzerine düşünmelerini sağlamaktır.
Yukarıdaki paragrafa göre Fatma öğretmen, aşağıdaki öğretim yöntemlerinden hangisini kullanırsa amaçlarına daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilir?
CeVaP : —-> ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ YÖNTEMİ

Açıklayıcı, yorumlayıcı bir yaklaşımla kavram ve genellemelerin öğretildiği, konunun öğretmen tarafından öğrenciye en uygun şekilde organize edilerek sunulduğu, öğretmen-öğrenci arasında yoğun bir etkileşim yaşandığı bir öğretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
CeVaP : —-> SUNUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM

 

Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 0 Average: 0]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!