Menü Kapat

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi – Dönem Sonu Notları – Arif Hocam

Ünite: 1
1. Şeriye ve Evkaf Vekaleti’ne veya özel vakıflara bağlı bütün eğitim kurumlarının bütçeleriyle beraber Maarif Vekâleti’ne bağlandığı yasa:
– Tevhid-i Tedrisat Kanunu

2. Kütahya-Altındağ Savaşları sırasında 15-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında, Mustafa Kemal Paşa’nın açılışını yaptığı Maarif Kongresinde ülke eğitimcileri görüş ve önerilerini devlet yöneticileri ile paylaşmışlardır. Bu kongre nerede yapılmıştır?
– Ankara

3. Cumhuriyetin ilk yıllarında ulaşım alanında yapılan çalışmalardan biridir?
– Cumhuriyet hükümetleri, ulaşım hatlarını artırırken diğer yandan da yabancıların işlettiği hatları millileştirmiştir.

4. 1923-24 senesinde ülkedeki lise sayıları ne kadardı?
– 23 okul 513 öğretmen ve 1241 öğrenci bulunmaktaydı.

5. Kütahya-Altıntaş Savaşları sırasında 15-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında Ankara’da Mustafa Kemal Paşa’nın açılışını yaptığı, ülke eğitimcileri görüş ve önerilerini devlet yöneticileri ile paylaştıkları kongre hangisidir?
– Maarif Kongresi

6. Hilafetin kaldırılması sırasındaki ilmi ve tarihi açıklamaları ile Türkiye Büyük Millet Meclisindeki tereddütleri ortadan kaldıran dönemin adliye vekili hangisidir?
– Mehmet Seyyid Bey

7. Osmanlı Devletinden devralınan %6 okuma yazma oranının 1940’da %24’e çıkması değerlendirilirken hangisi söylenemez?
– 1928 Harf İnkılabının başarısı
– Yeni oluşturulan Türk Alfabesinin Türk Milleti tarafından kolay öğrenildiği
– Takip edilen eğitim öğretim politikalarının başarılı olduğu
– Türk milletinin eğitim öğretim konusundaki istekliliğini
E ) Yeni alfabenin de Türk dili yapısına uymadığı (söylenemez)

8. Türkiye’de hilafetin lağvedildiği tarih hangisidir? 3 Mart 1924

9. Halife Abdülmecit Efendi ile ilgili gelişmelerden hangisi, hilafet makamının kaldırılmasını hızlandırmıştır?
– Bütçede kendisine ayrılan ödeneğin artırılmasını istemesi

10. Halifeliğin kaldırılmasının sonuçlarından biri değildir?
A ) Halife Abdülmecid ve ailesi İsviçre’ye gönderilmiştir
B ) Milli hakimiyet kanunlaşmış, esasları belirlenmiştir
C ) Padişah Vahidettin İngilizlere sığınmış, ülkeden ayrılmıştır (biri değildir)
D ) Milli, demokratik, çağdaş ve laik devlet kurma zemini tamamlanmıştır
E ) Osmanlı hanedanı üyeleri yurt dışına çıkarılmıştır

11. Osmanlı’nın 19. yüzyılın ortalarından itibaren yapımını başlattığı demiryollarının nitelikleri
arasında yer almaz?
A ) Sermaye yokluğundan dolayı inşasının yabancı yatırımcılara verilmesi
B ) Demiryollarının teknik ve donanım açısından üstün olması (yer almaz)
C ) İlerleyen zamanda devletlerarası ilişkilerde önemli bir rol oynaması
D ) Osmanlı’nın yarı sömürgeleştirilmesine hizmet etmesi
E ) Demiryolları işçilerinin genellikle yabancı uyruklu kişilerden oluşması

12. I. Ekim ve hasat zamanlarında ağır cezaya mahkum olanlar dışında bütün hükümlülerden yararlanılması.
II. Mudanya Mütarekesi’nin imzalanmasından hemen sonra 17 dönem askerin terhis edilmesi.
III. Askerlere bulundukları yerlerin ziraat odalarınca eğitim verilmesi.
Hükumeti savaşın hemen akabinde bu kararları almaya zorlayan temel neden ve bunların amacı
hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Savaşın yarattığı yıkım
– Üretim için iş gücü

13. Sadrazam Tevfik Paşa’nın barış görüşmelerine Ankara ile birlikte gitme teklifi hangi önemli gelişmenin fitilini ateşlemiştir?
– Saltanatın kaldırılması

14. Cumhuriyetin ilk yıllarında kadın nüfus sayısının erkek nüfus sayısından fazla olmasının temel nedeni hangisidir?
– Son dönemde yaşanan savaşlar

15. Saltanatın kaldırılmasından sonra İngiltere’ye sığınan Osmanlı padişahı hangisidir?
– Vahdettin

16. 1927 yılı nüfus verilerine göre Türk toplum hangisidir?
– Kırsal toplum (%24,2 şehirde ve %75,8 köyde)

17. Nüfusun %75’i köylerde oturmakta, ihracatının %80’inini tarım ürünlerinin oluşturmakta iken Türkiye’nin yurtdışından buğday ithal etmesinin sebebi hangisi değildir?
A ) Üretimin yetersiz olması,
B ) Belli merkezlerde üretilen ürünün tüketim bölgelerine ulaştırılamaması
C ) Üretici konumdaki vatandaşlarda Pazar için üretim fikrinin yaygınlaşmamış olması
D ) Üretim teknikleri ve araçlarının çok eski olması
E ) İthal buğdayın yerli üründen daha sağlıklı olması. (değildir)

18. Cumhuriyetin ilanı ve halifeliğin kaldırılması sürecine kişilerden hangisinin itirazda bulunmadığı söylenebilir?
– İsmet Paşa (İnönü)

19. Devlet adamlarından hangisi Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra milli şehit (şehid-i milli) ilan edilmiştir?
– Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey

20. 1923 ve 1938 yıllarındaki karayolu uzunlukları doğru verilmiştir?
– 2500-21575 km

21. Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim konusuna verilen önceliğin ilk ve en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
– Maarif Kongresi’nin toplanması

22. 1927 tarihli sayıma göre Osmanlı toplumunun yüzde kaçı tarımla geçimini sürdürmekteydi?
– %67,7

23. Yurt dışına gidecek vatandaşlara verilen pasaportlardaki iznin padişah adına olan şeklini Türkiye Büyük Millet Meclisi namına çevirerek ülke ve millet adına söz söyleme yetkisini fiilen kullandığını ortaya koyan yetki hangi tarihte düzenlenmişti?
– Mayıs 1922

24. Cumhuriyet’in ilk yıllarında ulaşım alanında görülen temel gelişmelerden biridir?
– Demiryolu yapımına önem verilmesi

25. İkinci Meclis tarafından gerçekleştirilen kararlar dışındadır?
A ) Saltanatın kaldırılması (dışındadır)
B ) Hilafetin kaldırılması
C ) Lozan Antlaşması’nın onaylanması
D ) Ankara’nın başkent ilan edilmesi
E ) Cumhuriyetin ilan edilmesi

26. Hilafetin kaldırılması sırasındaki ilmi ve tarihi izahları ile Türkiye Büyük Millet Meclisindeki tereddütleri gideren dönemin Adliye vekili kimdir?
– Seyyid Bey

27. 1923-1924 yılı verilerine göre Türkiye’de mevcut ilkokul sayısı 4.894’tü. Bu okullarda eğitim alan öğrenci sayısı 341.941 iken bu müesseselerde görev yapan öğretmen sayısı ise 10.238’dir. Bu rakamlar ile Osmanlı Devleti’nin yıkıldığı tarihlerde okur-yazar oranının nasıl bir noktada olduğu değerlendirilmektedir?
– %6 ila %10 arasında

28. 1923 ve 1938 yıllarındaki demiryolu hat uzunluğu doğru verilmiştir?
– 3756-7148

29. savaşın hemen akabinde yapılan idari düzenlemelerden biri değildir?
A ) Tehcir suçu iddiasıyla tutuklu bulunanların serbest yargılanması
B ) Pasaportlardaki padişah izninin yerini TBMM namına ibaresinin alması
C ) Tapu senetlerindeki “sened-i hakani”nin yerine “milli” ifadesinin konulması
D ) Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’in ailesine vatana hizmetten maaş bağlanması
E ) Askerlerin bulundukları yerlerin ziraat odalarınca yeni usullere yönelik eğitilmeleri (ekonomik)

30. Saltanatın kaldırılması teklifini yapan, Sinop mebusu kimdir?
– Rıza Nur Bey

31. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çıkardığı ilk kanunlarda halkın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik aşağıdakilerden hangisine öncelik verilmiştir? – Sağlık

32. Ahmet Tevfik Paşa’nın Lozan Konferansına beraber gitmek için TBMM’de müracaatının sebebi hangisidir?
– İtilaf devletlerine kendilerinin de bir güç olduğunu göstermek

33. Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 Seçimlerine gidilirken yayınladığı 9 Umde’nin tarihidir?
– 8 Nisan 1923

34. Ankara hangi tarihte resmen başkent olmuştur?
-13 Ekim 1923

35. Cumhuriyet dönemi 1923-1938 arası demiryollarında yüzde kaçlık bir gelişme sağlanmıştır?
– %100

36.Hangi kurumun Halk Fırkası’na dönüştürüleceği 9 Umde ile ilan edilmiştir?
– TBMM’deki Müdafaa-i Hukuk Grubu

37. Oluş sırası:
II- 1 kasım 1922 – Saltanatın kaldırılması
IV. 24 Temmuz 1923 – Lozan Antlaşmasının imzalanması
III. 13 Ekim 1923 – Ankara’nın başkent olması
I. 29 Ekim 1923 – Cumhuriyetin ilanı

38. Türkiye’nin nüfusu 1927 yılı verilerine göre kaç kişidir?
– 13.648.270

39. 1928 yılında, sağlık personeli olarak kaç doktor ve hemşire vardı?
– 1078 doktor-238 hemşire

40. Aklı hür, vicdanı hür nesillerin ancak eğitimle mümkün olacağı düşüncesiyle daha millî mücadele devam ederken Ankara’da yapılan toplantı hangisidir?
– Maarif Kongresi

41. Ahmet Tevfik Paşa’nın Lozan Konferansına beraber gitmek için TBMM’e müracaatının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
– Milletin gözünde meşruluğunu yitiren Saltanat makamı ve İstanbul hükümetini sürece dahil ederek ömrünü uzatmak

42. 1 Kasım 1922 tarihinde mecliste görüşülüp, karara bağlanan ve Türkiye halkı milli iradeye dayanmayan hiçbir kuvvet ve heyeti tanımadığı gibi, İstanbul’daki şahsi hâkimiyete dayalı hükümet şeklini 16 Mart 1920’den itibaren ve ebediyen kaldırmıştır, şeklinde tezahür eden saltanatın kaldırılması, aşağıdaki milletvekillerinden hangisi tarafından karar gününün bayram olması talep edilmiştir?
– İsmail Suphi

43. Saltanatın kaldırılmasının temelinde yatan ve çıkış noktasını oluşturan olay hangisidir?
– Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa’nın mektubu

44. Hilafetin kaldırılması sürecinde ortaya çıkan tartışmalar karşısında “Halifeliğin kaldırılmasını İslam tarihinde hatta sosyal olaylar arasında büyük bir inkılap” olarak tanımlayan ve son derece ikna edici bir konuşma yapan kişi hangisidir?
– İzmir milletvekili Mehmed Seyyid Bey

45. I- İdari Düzenlemeler
II- Askeri Düzenlemele
III- Ekonomik Düzenlemeler
IV- Siyasi Düzenlemeler
Yukarıda verilenlerden hepsi cumhuriyetin kuruluşuyla başlayan yeniden yapılanma döneminde gerçekleştirilen düzenlemelerdendir.

46. Cumhuriyet kurulduktan sonra her alanda olduğu gibi tarımsal üretimin ve tarımın gelişmesi için önemli adımlar atılmıştır. Bu önemli adımlardan biri de 1923 – 1934 yılları arasında toplam 7 milyon dönüm arazi, bağ ve bahçenin dağıtılmış olmasıdır. Dönemin siyasi ve konjonktürel yapısı göz önüne alındığında, hangisine toprak verilmesi mümkün olmaz?
– Yerli Azınlıklara

47. Mustafa Kemal Atatürk, Yunan askeri takibinin devam ettiği dönemde İzmir Valiliği için kimi görevlendirmeyi hükümete önermiştir?
– Konya Valisi Abdülhalik Bey

48. 11 Nisan 1923 de yapılan seçimlerden sonra II. Dönem TBMM oluşmuştur. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi II. Dönem Meclis tarafından imzalanmıştır? – lozan

49. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra yapılan ilk nüfus sayımı kaç yılında yapılmıştır?
– 1927

50. Cumhuriyetin ilk yıllarında sağlık hizmetleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
– Türkiye Büyük Millet Meclisi çıkardığı ilk kanunlarda halkın sağlığına yönelik olanlara öncelik vermiştir.

51. Yunan işgal ordularına karşı mücadelenin devam ettiği sırada 15-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında toplanan I.Maarif kongresini hangisi tanımlar?
– TBMM hükûmetinin oluşturmakta olduğu yeni devletin eğitim politikalarını belirleme kararlılığının göstergesidir.

ÜNİTE 2
1. 1924 Anayasası’nın özelliklerinden biridir?
– 1960’a kadar yürürlükte kalmıştır.

2. 1924 Anayasası’ya göre “Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksizin vatandaşlık itibarıyla ………. denir”.
– Türk

3. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurucuları arasında yer almaz?
A ) Kazım Karabekir
B ) Cafer Tayyar Eğilmez
C ) Feridun Fikri Düşünsel
D ) Ali Fuat Cebesoy
E ) Mustafa Necati Uğural (yer almaz)

3. Atatürk Türk İnkılabının özgünlüğünü vurgulamak maksadıyla yeni hükümeti ne olarak tanımlamıştır?
– Halk Hükümeti

4. Atatürk’ün Türkiye’de çok partili siyasi hayatı yerleştirmek amacıyla kurulmasın istediği parti aşağıdakilerden hangisidir?
– Serbest Cumhuriyet Fırkası

5. 17 Nisan 1934’te yürürlüğe giren Birinci Sanayi Planı hangi yıllar arasında bir kalkınma hedeflenemektedir? – 1934-1938

6. Osmanlı Devletinden Türkiye Cumhuriyeti’ne kalmış en büyük eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
– Darülfünun

7. Atatürk’ün hazırlattığı Vatandaş İçin Medeni Bilgiler kitabı aşağıdaki konulardan hangisini ele almamıştır?
A ) Devlet
B ) Demokrasi
C ) Vatandaşın görevleri
D ) Vatandaşın Hakları
E ) Türk ırkının üstünlüğü (almamıştır)

8. Yeni kurulan devletin mevcut rejiminin ne olduğu ve neye benzediği yönündeki tartışmalar 1930’lu yıllarda yeniden gündeme gelmiştir. Aydınlar bu konudaki görüş ve düşüncelerini hangi dergide açıklamışlardır?
– Kadro Dergisi

9. Atatürk’ün yurt gezileri gerçekleştirme nedenleri?
I. Anadolu Ajansı’nın kısıtlı olanaklarıyla, tirajı düşük ve az sayıda gazete olması,
II. Cumhuriyetin ilk devirlerinde Osmanlı bürokrasisinin alışkanlıklarının hala devam etmesi,
III. Yerel yöneticilerin yeni gelişmeleri tam anlamıyla takip etmemesi,
IV. Yapılacak inkılapların tanıtılması.

10. İlköğretimin devlet okullarında parasız ve mecburi olması ilk kez hangi anayasada yer almıştır?
– 1924 Anayasası

11. Köylerde eğitimin geliştirilmesi için 1936’da başlatılan proje aşağıdakilerden hangisidir?
– Köy öğretmen okulları

12. Hazine arazisi üzerinde devlet sermayesiyle kurulan örnek çiftliklerden hangisi Atatürk’ün bizzat ilgisiyle kurulmuştur?
– Ankara Gazi Orman Çiftliği

13. Saffet Arıkan’ın bakanlığı sırasında, ve Atatürkün direktifleriyle açılan eğitmen kursları hangi yıl açılmıştır?
– 1936

14. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde (1923-1938 yılları) ortaya çıkan siyasi inkılaplara karşı ilk
tepkilerden biri değildir?
A ) Fındıcak İsyanı (1915’te gerçekleşti)
B ) Şeyh Said İsyanı
C ) İzmir Suikastı
D ) Menemen-Kubilay Olayı
E ) Serbest Cumhuriyet Fırkası Olayı

15. Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan inkılapların halka mal edilmesi, derinleştirilmesi ve halkın eğitilmesi için herkesin çalışmalarına rahatlıkla katılabileceği yaygın bir teşkilat olarak hangisi kurulmuştur?
– Halkevleri

16. 1934-1938 yıllarını kapsayan Planlı Sanayileşme dahilindeki “Birinci Sanayi
Planı” ilkeleri:
I. Temel ham maddeleri yurt içinde üretilen veya üretilecek olan sınai tesislere,
II. Büyük sermaye ve ileri teknoloji gerektiren projelere,
III. Kuruluş kapasitelerinin iç tüketimi karşılayacak düzeyde tutulmasına öncelik verilmelidir.

17. Türkiye Devletinin cumhuriyet vasfının değişmezliği ilk olarak hangi anayasada yer almıştır?
– 1924 Anayasası

18. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası dini inanç ve düşüncelere saygılı olduğu ilkesini savunmuştur. Bu ilke aşağıdaki hangi olayla bağlantı kurularak fırka kapatılmıştır?
– Şeyh Sait İsyanının çıkması

19. İçlerinde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu, Şeyh Sait İsyanı, İzmir Suikasti ve Menemen-Kubilay Olayı gibi vakaların bulunduğu siyasi inkılaplara karşı girişilen tepkilerin doğmasında aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri neden olarak gösterilebilir?
I. Halifeliğin kaldırılması ve laikliğin kabulü
IV. Gerçekleştirilen inkılaplar

20. Cumhuriyet Türkiye’sinin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurucuları arasında aşağıdaki devlet adamlarından hangisi yer almaz?
– İsmet İnönü

21. Türk İnkılabına ideoloji gömleği giydirme çabası olarak da görülen Kadro Hareketi’nin kurucu kadrosu içerisinde aşağıdakilerden kişilerden hangisi yer almaz? – Celal Bayar

22. Atatürk dönemi eğitim ve öğretmen yetiştirme çabaları hakkında geniş bilgi almak için okunabilecek ”Atatürk Dönemi Öğretmen Yetiştirme Politikası” adlı kitabın yazarı kimdir?
– Cemil Öztürk

23. I. Laiklik,
II. Cumhuriyet,
Mustafa Kemal, 12 Ağustos 1930 tarihinde kurulan Serbest Cumhuriyet Partisi
kurucularından yukarıdakilere sahip çıkılmasını istemiştir.

24. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası aşağıdakilerden hangisinin başkanlığında resmîleşti?
– Kazım Karabekir

25. Türkiye İktisat Kongresinde kabul edilen Misak-ı İktisadi ile gerçekleştirilmek istenen hedeflerden biridir?
– Halkı sürekli tüketime yönlendirmek

26. Şeyh Sait İsyanı’nın bastırılması sırasında 4 Mart 1925’te çıkarılan Takrir-i Sükûn Kanunu hangi yıla kadar yürürlükte tutulmuştur? -1929

27. 17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen Türkiye İktisat Kongresi’nde Türkiye devletinin uygulayacağı ekonomik modeli Misak-ı İktisadi ilkeleri:
I- Türkiye halkı vakit, servet ve ithalatta israf yapmaz, kullandığını kendi üretir.
II- Sağlıklı bir çoğalma ilk tercih olmalıdır. Sağlığı korumak, spor yapmak, hayvanları sevmek, cinslerini geliştirmek ve çoğaltmak için çalışır.
III- Türk serbest çalışmayı tercih eder tekelciliğe karşıdır.

28. Atatürk, Adana’da gerçekleştirmiş olduğu konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştır: Yalnız şunu bir hakikat olarak biliniz ki şeref hiçbir vakit bir adamın değil, bütün milletindir. Eğer yapılan işler mühimse, gösterilen başarılar inkâr edilemeyecek kadar büyükse, değişim dikkate değerse, her fert kendini tebrik etmelidir. Çünkü böyle büyük şeyleri ancak çok kabiliyetli olan büyük milletler yapabilir. Atatürk’ün bu konuşması onun hangi özelliğinin bir göstergesidir?
– Mütevazilik

29. Hangisi Terakkiperver Cumhuriyet Partisi’nin kapanma sürecini hızlandırmıştır?
– Şeyh Sait İsyanı

30. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kaç yılında ve kimin başkanlığında kurulmuştur?
– 1924-Kazım Karabekir

31. Halkevleri’nin şubelerinden biri değildir?
– Güzel Sanatlar Şubesi
– Temsil Şubesi
– Spor Şubesi
– Sosyal Yardım Şubesi
E ) Şehircilik Şubesi (değildir)

32. Askerî başarıların nasıl ekonomik bağımsızlıkla taçlandırılabileceğini görüşmek üzere çiftçi, tüccar, sanayici, işçi, amele, bürokrat, asker gibi toplumun her kesiminden 1135 delegenin katılımı ile düzenlenen toplantı aşağıdakilerden hangisidir?
– Türkiye İktisat Kongresi

33. Devletin cumhuriyet vasfının değişmezliğini, bunun teklif bile edilemeyeceğini ilk madde olarak alan anayasa aşağıdakilerden hangisidir? – 1924 Anayasası

34. 17 Kasım 1924 tarihinde hangi parti kurulmuştur?
– Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası

35. Kurtuluş Savaşı’nın devam ettiği yıllarda İzmir’de bir İktisat Kongresi’nin toplanması ve bu kongreye çiftçi, tüccar, sanayici, işçi, amele, bürokrat ve asker gibi birçok kesimden insanların katılması neyi göstermektedir?
– Yeni kurulacak olan ülkede ekonomik kalkınmaya önem verildiği.

36. 17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen kongre ne kongresidir?
– İktisat

37. Atatürk’ün Türkiye’de çok partili siyasi hayatı yerleştirmek amacıyla kurulmasın istediği parti hangisidir?
– Serbest Cumhuriyet Fırkası (Ali Fethi (Okyar) Bey tarafından kuruldu.

38. Dönemin eğitim anlayışı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A ) 1924-1925 öğretim yılından itibaren karma eğitime geçilmiştir.
B ) 1928 yılından itibaren devlet din eğitimini desteklememiştir
C ) 1936 yılında öğretmen ihtiyacı için eğitmen kursları açılmıştır
D ) 1933 yılında Darülfünun yerine İstanbul Üniversitesi kurulmuştur.
E ) 1933 yılında teknik eğitim valilik ve belediyelere bağlanmıştır. (yanlış)

40. Devletçilik uygulamaları ile ilgili tereddütlerin oluştuğunu gören Atatürk bunu ortadan kaldırmak için İktisat Vekilliğine kimi getirmiştir? – Celal Bayar

41. Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 ile 1938 yılları arasında gerçekleştirdiği 170 ziyaretten oluşan yurt gezilerinde yukarıdaki yargılardan hangisini veya hangilerini hedeflediği söylenilebilir?
– I. Gerçekleştirilmiş ya da gerçekleştirilmesi planlanan inkılapların halka tanıtılması
– III. Halkın beklenti ve sıkıntılarını yerinde görüp çözüm üretmek

42. 1924 Anayasa’nın ilk maddesinde yer alan ve değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek olan
unsurdur?
– Devletin Cumhuriyet vasfına sahip olması

43. Hangisi devletçilik uygulamalarının başlamasından önce gerçekleşmiştir?
– Sanayi Teşvik Kanununun çıkarılması

44. Osmanlı Devleti’nden devralınan en yüksek eğitim kurumu olan Darülfünun, günümüzdeki hangi üniversitenin temellerini oluşturmaktadır?
— İstanbul Üniversitesi

45. İlköğretim hangi tarihli Millî Eğitim Temel Kanunu ile 8 yıla çıkarılmıştır?
– 1973

46. Teşvik-i Sanayi Kanunu kaç yılında çıkarılmıştır?
– 1927

47. Askerî başarıların nasıl ekonomik bağımsızlıkla taçlandırılabileceğini görüşmek üzere çiftçi, tüccar, sanayici, işçi, amele, bürokrat, asker gibi toplumun her kesiminden 1135 delegenin katılımı ile düzenlenen toplantı aşağıdakilerden hangisidir?
– Türkiye İktisat Kongresi

48. Birinci Dünya Savaşı’ndan önce İkinci Sanayi Planı yerine yürürlüğe giren plan hangisidir?
– İktisadi Savunma Planı

49. 1932 yılının Ocak ayında yayın hayatına atılan Türk devriminin ideolojisini sistemleştirme işini üstlenen ve ortaya koyduğu ekonomik, politik ve toplumsal görüşlerle ve sunduğu özgün çözümlerle, bir basın-yayın faaliyeti olmaktan öteye geçerek, bir entelektüel hareketin ve fikrin sözcüsü olan yayın organı hangisidir?
– Kadro Dergisi

50. 4 Mart 1925 tarihli Takrir-i Sükûn Kanunu’ndan aldığı yetkilere dayanarak 3 Haziran 1925 tarihinde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nı kapatan kurum hangisidir?
– Hükümet

51. Atatürk’ün çeşitli tarihlerde birçok defa gerçekleştirdiği yurt gezilerinin aşağıdaki işlevlerden hangisine sahip olduğu savunulamaz? -Tek adam imajını kökleştirmek

52. Atatürk’ün, Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulmasına önayak olmasında ki en büyük etken hangisidir?
– Türkiye’deki siyasi durumun çok partili ortama kavuşmasını sağlamak

53. Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi kızı Afet İnan ve Cumhurbaşkanlığı umumi kâtibi Tevfik Bıyıklıoğlu’nun yardımlarıyla hazırlattığı devlet, demokrasi ve vatandaşlık gibi temel hususlardaki görüşlerini yansıttığı, okullarda gençlere vatandaşlık bilgisi vermek üzere hazırlanan ders kitabı hangisidir?
– Vatandaş için Medeni Bilgiler

54. 1923-1938 döneminde eğitimde yapılan değişiklikle hangi temel üzerinde durulması dikkat çekmiştir?
– Türkiye’nin istiklâline, kendi benliğine, millî geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmesi gerektiği öğretilmelidir.

55. 13 Şubat 1925’te başlayan isyan yeni Türk Devleti’nin karşılaştığı ilk ciddi tehlike mahiyetindedir. Bu isyan hangi ad ile anılır?
– Şeyh Said İsyanı

56. Cumhuriyet tarihinin ilk ve en uzun süre geçerli olan anayasası hangi yıl kabul edilmiştir?
– 1924

57. hangisi Atatürk’ün yaptığı yurt gezilerinin amaçlarından biri sayılamaz?
– Yöneticilerin halktan bağımsız olduğunu göstermek

58. Şeyh Sait isyanı üzerine 1925 yılında çıkarılan ve asayişi sağlama amacı taşıyan kanun hangisidir?
– Takriri Sükûn Kanunu

59. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyetin ilk dönemlerinde; dini, idari, siyasi ve kültürel anlamda Türk tarihinde son derece önemli değişim ve dönüşüme işaret eden esaslar ortaya koymuştur. hangisinin bu esaslardan olduğu söylenemez?
– Ümmet birliğinin oluşturulması

60. Kurtuluş Savaşı’nın askeri safhasını bitiren 11 Ekim 1922 tarihli Mudanya Mütarekesi ile Türkiye’nin bağımsızlığını tanıyan 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması arasında hangi olay meydana gelmiştir?
– Türkiye İktisat Kongresi’nin düzenlenmesi

61. Halkevleri dokuz şube hâlinde teşkilatlanmıştır:
Dil, Edebiyat, Tarih Şubesi Güzel Sanatlar Şubesi Temsil Şubesi
Spor Şubesi Sosyal Yardım Şubesi Halk Dershaneleri ve Kurslar Şubesi Kütüphane ve Neşriyat Şubesi Müze ve Sergi Şubesi Köycülük Şubesi.

62. Atatürk Türk İnkılabının özgünlüğünü vurgulamak maksadıyla yeni hükümeti ne olarak tanımlamıştır?
– Halk Hükümeti

63. Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan inkılapların halka mal edilmesi, derinleştirilmesi ve halkın eğitilmesi için herkesin çalışmalarına rahatlıkla katılabileceği yaygın bir teşkilat olarak aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?
– Halkevleri

64. 1933’te kurulan, Devletçilik’in temel öğesi ve sürükleyici kurumu olan, bugünkü anlamda bir kalkınma bankası gibi kurulan ve çalışan, çağını aşan Türkiye’ye özgü bir banka modeli hangisidir?
– Sümerbank

65. 1924 Anayasası’nın özelliklerinden biridir?
– 1960’a kadar yürürlükte kalmıştır.

3. ÜNİTE

1. Devletçilik ilkesi doğrultusunda, yapılan inkılaplar ve çalışmalar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? – Devletçilik politikasında Sovyet /Sosyalist sistemin benimsenmesi

2. Atatürk İlkeleri denildiğinde Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devletçilik ve İnkılapçılık ilkeleri akla gelmektedir. Bu ilkeler Cumhuriyet Halk Fırkası’nın tüzüğüne hangi yıl girmiştir?
– 1931

3. Türkiye Cumhuriyetinde çok partili hayata geçiş ne zaman olmuştur?
– II.Dünya savaşından sonra

4. Atatürk’ün 13 Eylül 1920’de Büyük Millet Meclisinde açıkladığı, sınıfsız ve ayrıcalıksız bir toplumun iradesini kendisinin kullanmasını esas aldığı ilke hangisidir?
– Halkçılık

5. Atatürk, bir milletin bağımsızlığının yalnızca askerî ve siyasi olmadığını ekonomik bağımsızlığın da mutlaka sağlanması gerektiğini düşünüyordu. Askerî zaferlerin ekonomik zaferlerle taçlandırılmasını amaçlayan Atatürk ilkesi hangisidir?
– Devletçilik

6. Atatürk’ün halkçılık ilkesinin temel hedeflerinden biri değildir?
– Çok partili hayatın gerekli görülmemesi

7. Atatürk döneminde devletçilik prensibi doğrultusunda açılan devlet bankalarından biridir?
– Sanayi ve Maadin Bankası

8. hangisi halkçılık ilkesinin hedeflerinden degildir?
– Vatandaşlardan bir kısmının menfaatlerini öne çıkarmak

9. Atatürk’ün devletçilik ilkesinin olgunlaşmasında etkili olmamıştır?
– Yabancı sermayenin milli yatırımı destekleyen tutumu

10. Darülbedayi hangi sanatın Türkiye’de gelişimine birincil derecede katkıda bulunmuştur?
– Tiyatro

11. I. 1808 Sened-i İttifak
II. 1839 Tanzimat Fermanı
III. 1856 Islahat Fermanı
IV. 1876 Kanun-i Esasi
Yukarıdaki tarihsel olaylar dikkate alındığında yapılabilecek en kapsamlı çıkarım hangisidir?
– Osmanlı döneminde halkın yönetime katılımını arttıran demokrasi alanında önemli gelişmeler yaşanmaktadır.

12. Yeni harfleri halka öğretebilmek için büyük bir okuma yazma seferberliği başlatılmıştır. Bunun için Millet Mektepleri adı verilen okullar açılması kararlaştırılmıştır. Bu mektepler kaç tarihinde resmi olarak açılmıştır?
– 1929

13. Türkiye Cumhuriyeti’nin devletçilik anlayışı hakkında söylenenlerden hangisi doğrudur?
– Prensiplerinin belirlenişi itibariyle millidir

14. Atatürk döneminde yapılan “dil çalışmaları” arasında gösterilebilir?
– Millet Mekteplerinin açılması

15. Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kaç yılında kurulmuştur?
– 15 Nisan 1931

16. Tarih Kongresi ilk kez hangi tarihte toplanmıştır?
– 2-11 Temmuz 1932

17. Atatürk’ün tarihi çalışmalarında öncelikle aydınlatılmasını istediği konulardan biri değildir?
A ) Türkiye’de ilk medeniyet nerede ve kimler tarafından kurulmuştur?
B ) Türklerin Dünya tarihindeki ve uygarlık tarihindeki yeri nedir?
C ) Türklerin İslam tarihindeki yeri nedir?
D ) Türklerin Orta Asya tarihindeki yeri nedir? (değildir)
E ) Türklerin Anadolu’da bir aşiretten bir devlet kurmaları efsanedir, bunun gerçek açıklaması nedir?

18. Sened-i İttifak, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanuni Esasi’nin ortak özellikleri:
– Monarşiyi sınırlandırmaktadırlar
– Halkın yönetime katılımını artırmaktadırlar
– Demokrasi alanında önemli gelişmelerdir
– Anayasa tarihimizin aşamasıdırlar

19. Atatürk’ü anlamak için onun 1920-1938 yılları arasındaki uygulamalarına esas teşkil eden ilkelerinin yanı sıra bu ilkelerin hayata geçirilmesi sırasında ısrarla takip ettiği uygulama esasları aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir?
– Tam bağımsızlık, çağdaşlık, müspet ilme ve akla tabi olmak.

20. “İrade ve hâkimiyetin kaynağı millettir. Bu irade ve hakimiyetin, devletin vatandaşla ve vatandaşlığın devlete karşılıklı vazifelerinin hakkıyla ifasını (yerine getirilmesini) tanzim (düzenleme) yolunda kullanılması büyük esastır. Kanunlar önünde mutlak bir musavat (eşitlik) kabul eden ve hiçbir ferde , hiçbir aileye, hiçbir sınıfa, hiçbir cemaata imtiyaz tanımayan fertleri halktan ve halkçı olarak kabul ederiz” ifadesi, Atatürk’ün hangi ilkesini tanımlamaktadır?
– Halkçılık

21. Türkiye’de devletçilik ilkesinin uygulanmasının sebeplerinde birisi hangisidir?
– Sosyal adalet ve bölgeler arasındaki dengeyi sağlamaktır.

22. Birinci beş yıllık sanayi planı hangi yıl uygulamaya konulmuştur?
– 1934

23. Türkiye’de milliyetçiliği ilk kez bilimsel bir temele oturtan, kültürel milliyetçilik fikri ile Atatürk’ü de etkileyen düşünür hangisidir?
– Ziya Gökalp

24. 1928 yılında yeni harflerin topluma öğretilmesi amacıyla kurulmuştur?
– Millet Mektepleri

25. Resim öğretmeni yetiştirmek için cumhuriyet döneminde hangi okul açılmıştır?
– Gazi Eğitim Enstitüsü

26. Çağdaş tarihçilik aşağıdaki hangi olaydan sonra yurdumuza gelmiştir?
– Cumhuriyetten sonra

27. Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir”. tarifi aşağıdakilerden hangilerini içermez?
A ) Atatürk’ün millet ile halk kavramlarını birlikte kullandığını
B ) Amaç birliğine sahip olmayı
C ) Coğrafi birliğe sahip olmayı
D ) Ortak geçmişe sahip olmayı

28. Atatürk, bir milletin bağımsızlığının yalnızca askerî ve siyasi olmadığını ekonomik bağımsızlığın da mutlaka sağlanması gerektiğini düşünüyordu. Askerî zaferlerin ekonomik zaferlerle taçlandırılmasını amaçlayan Atatürk ilkesi – Devletçilik

28. Laikliğin Türkiye’de kuruluşunda önemli aşamalardan birini oluşturan Halifeliğin kaldırılması hangi tarihte gerçekleştirilmiştir?
– 3 Mart 1924

29. hangisi Atatürk’ün milliyetçilik anlayışına uymaz?
A ) Akılcıdır
B ) Sınıfsaldır (uymaz)
C ) Demokratiktir
D ) Barışçıdır
E ) Birleştiricidir

30. “Uçurum kenarında yıkık bir ülke… Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar… Yıllarca süren savaş… Ondan sonra, içeride ve dışarıda saygı ile tanınan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet ve bunları başarmak için arasız inkılaplar, işte Türk genel inkılabının kısa bir ifadesi.” Atatürk bu konuşmayı hangi yıl, nerde yapmıştır?
– 1935 yılında Cumhuriyet Halk Fırkasının kongresinde

31. Yabancı bir ordunun yardımı ile köklü bir değişikliğe gidilmesi sonucu gerçekleşen inkılaba örnek olarak hangisi gösterilebilir? – Bulgaristan Sosyalist İnkılabı

32. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur. Bu toplumun fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o topluma dayanan cumhuriyette o kadar kuvvetli olur” ifadesi milliyetçilik ilkesinin hangi özelliğini öne çıkarmaktadır?
– Atatürk’ün milliyetçilik anlayışında esasın millî kültür üzerine yapılandırılması gerektiğini

33. I. Osmanlıdaki tarih anlayışının ümmetçiliğe dayanması
II. Osmanlı öncesi Tük tarihinin bilinmemesi
III. Hristiyan dünyasının Türkler hakkında ön yargılara sahip olması
Yukarıda verilenleri birlikte düşündüğünüzde Türk tarihi hakkında aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
– Türk tarihi yeterince yazılmamıştır.

34. Türkiye Cumhuriyeti’nde çok partili hayata geçiş tam olarak ne zaman gerçekleşmiştir?
– 1946

35. Atatürk’ün “Büyük devlet kuran ecdadımız büyük ve şümullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak tetkik etmek Türklüğe ve cihana bildirmek bir borçtur” ifadelerini destekleyecek çalışmaları yapmak üzere aşağıda yer alan hangi kurum oluşturulmuştur?
– Türk Tarih Kurumu

36. Türkiye Cumhuriyeti’nin devletçilik anlayışı hakkında söylenenlerden hangisi doğrudur?
– Prensiplerinin belirlenişi itibariyle millidir

37. Türk Dili Tetkik Cemiyeti hangi tarihte kurulmuştur?
– 12 Temmuz 1932

38. Halkçılık ilkesinin hedeflerinden biri değildir?
A ) Sınıf mücadelesini güçlendirerek rekabeti artırma (değildir)
B ) Halkın refah düzeyini yükseltme
C ) Sosyal guruplar arasında iş bölümü ve dayanışmayı sağlama
D ) Bütün vatandaşların çıkarlarını dengeli bir şekilde gözetme
E ) Milleti irade ve hâkimiyetin kaynağı olarak kabul etme

39. Devletçilik ilkesi kapsamında yapılan çalışmalardan biri değildir?
A ) Devlet demir yollarının inşası
B ) Aşar vergisinin kaldırılması
C ) Dış kaynaklı yatırımcı aranması (değildir)
D ) İş bankasının kurulması
E ) Tarım üretiminin canlandırılması

40. Türk İnkılabı olarak değerlendirilen söz konusu değişimler hangi yıldan itibaren çeşitli platformlarda tartışılan konulardır?
– 1860

41. Çağdaş tarihçilik aşağıdaki hangi olaydan sonra yurdumuza gelmiştir?
– Cumhuriyetten sonra

42. Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük siyasetini inceleyerek Türklerin milli varlıklarını ancak Türkçülükle koruyabileceğini ileri süren düşünce adamı aşağıdakilerden hangisidir?
– Yusuf Akçura

43. Türk Devleti’nin Laik bir devlet olduğuna dair ifade 1924 Anayasası’na hangi tarihte eklenmiştir?
– 5 Şubat 1937

44. “Devlet şekli olarak egemenliğin millete ait olmasını, hükûmet şekli olarak seçim ilkesini esas almıştır”.
ifadesi, hangi yönetim sistemini açıklar?
– Cumhuriyet

45. Türk medeni kanununu kabülüyle laiklik alanında büyük bir adım atılmıştır. Türk medeni kanunu hangi yıl kabul edilmiştir?
– 1926

46. Laik anlayışta egemenliğin ve hukukun kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
– Millet

47. Mustafa Kemal Atatürk’e göre egemenlik aşağıdakilerden hangisine ait olmalıdır?
– Millet

47. Mustafa Kemal Paşa’nın daha Erzurum Kongresi sırasında Mazhar Müfit Bey’e “mücadelenin başarıyla
sonuçlanmasından sonra” kabul edileceğini söylediği konu hangisidir?
– Latin harflerinin kabul edilmesi

48. I. Toplumda adaletli gelir dağılımı
II. Halkın egemenliği
III. Sosyal düzenin sağlanması
IV. Halkın kalkınması ve gelişmesi
Yukarıda verilen ilkeler hangi Atatürk ilkesinin amaçları arasındadır?
– Hakçılık

49. Türkiye’de ilk sinema salonu hangi ilimizde kurulmuştur?
– İstanbul

50. Atatürk’e göre “Türk demek dil demektir. Milliyetin en belirgin özelliklerinden biri dildir. Türk milletindenim diyen insanlar her şeyden evvel mutlaka Türkçe konuşmalıdır”.Bu düşünce çerçevesinde Atatürk’ün oluşturduğu Türk Dili Tetkik Cemiyeti ne tür çalışmalar yapmıştır?
– Türk dilinin Türkçe sözcüklerden oluşması için çalışmak

51. Ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda devletin üstlendiği görevleri ifade eden Atatürk İlkesi aşağıdaki şıkların hangisinde belirtilmiştir?
– Devletçilik

52. Türkiye Cumhuriyeti’nin devletçilik anlayışı hakkında söylenenlerden hangisi doğrudur?
– Prensiplerinin belirlenişi itibariyle millidir

53. Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin kuruluş tarihidir?
– 12 Temmuz 1932

54. Türkiye’de 1930 yıllarında bir yağ fabrikası kurmak isteyen bir girişimciye devlet bankalarından kredi sağlanmaktadır. Bu aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle açıklanabilir?
– Devletçilik

55. Atatürk’ün Milli Mücadele’nin başında Türk milletini tanımlamak için kullandığı “ırken, dinen, kültür bakımından birbirine saygılı, özveri duygularıylayla dolu, geleceği ve çıkarları ortak olan toplumsal bir heyet” ifadesi aşağıdaki hangi ilkeyi işaret etmektedir?
– Halkçılık

56. Atatürk’ün, “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran halka Türk milleti denir” ifadesi aşağıda yer alan hangi ilke ile ilgilidir? – Milliyetçilik

57. Devlet şekli olarak egemenliğin millete ait olmasını, hükûmet şekli olarak seçim ilkesini esas almıştır”.
ifadesi, aşağıdaki hangi yönetim sistemini açıklar? – Cumhuriyetçilik
58. A.Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Necil Kazım Akses, Cemal Reşit Rey, Carl Ebert gibi sanatçılar sahalardan hangisinde faaliyet göstermişlerdir?
– Müzik

59. Türklerin en uzun süre kullanmış olduğu alfabedir?
– Arap Alfabesi

60. Batı dillerinde republic şeklinde yazılan cumhuriyet’in manası nedir?
– Kamuya ait olan

61. Türk toplumunun yarattığı ve kuşaktan kuşağa taşıdığı milli kültür olan ve Milli devletin dayanaklarını oluşturan alanlar arasında aşağıdakilerden hangisi ana başlık olarak yer almaz?
A ) Güzel Sanatlar
B ) Dil
C ) Tarih
D ) Kültür
E ) İnkılap (yer almaz)

62. Atatürk hangisini “manevi mirasım” olarak adlandırmıştır?
– İlim ve akıl

63. Çağdaş tarihçilik hangi olaydan sonra yurdumuza gelmiştir?
– Cumhuriyetten sonra

64. Hangisi Türkiye’de güzel sanatların gelişiminde etkili olmuştur?
– Laiklik

65. Atatürk’ün “Büyük devlet kuran ecdadımız büyük ve şümullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak tetkik etmek Türklüğe ve cihana bildirmek bir borçtur” ifadelerini destekleyecek çalışmaları yapmak üzere aşağıda yer alan hangi kurum oluşturulmuştur?
– Türk Tarih Kurumu

66. Hangisi Türk dilinin sadeleştirilmesi amacıyla çalışmalarda bulunmuştur?
– Genç kalemler Dergisi (1911)

67. Türkiye’de devletçilik ilkesinin uygulanmasının sebeplerinde birisi aşağıdakilerden hangisidir?
– Sosyal adalet ve bölgeler arasındaki dengeyi sağlamaktır.

68. “Medeni olarak vasıflandırılan milletlerin yöntemlerini almak onların hakim bulunduğu ortamda yaşayabilmenin, onlarla boy ölçüşebilmenin yegane şartıdır”
Yukarıdaki cümle Atatürk ilkeleri uygulanırken hangi tutumun önemsendiğinin göstergesidir?
– Çağdaşlık

69. “Yeni Türkiye Devleti cihangir bir devlet olmayacaktır. Fakat yeni Türkiye Devleti bir iktisadi devlet olacaktır” sözleriyle Atatürk aşağıdaki hangi ilkeyi vurgulamaktadır?
– Devletçilik

70. hangisi erken cumhuriyet döneminde çok sesli müzik alanında önde gelen isimlerden biri değildir?
A ) Adnan Saygun
B ) Ulvi Cemal Erkin
C ) Cemal Reşit Rey
D ) Necil Kazım Akses
E ) Muhsin Ertuğrul (değildir)

71. Karma ekonomi ne demektir?
– Özel sektörle devletin ortak çalışma yapması

72. Türkiye’nin kuruluş döneminde halkın moralini yükseltmek amacıyla desteklenen sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir? – Tiyatro

73. Hangi anlaşma ile Rus Çarı Osmanlı ülkesindeki Ortodoks tebaayı himaye etme hakkını elde etmiş, aynı şekilde Osmanlı Padişahının da Rusya Müslümanlarının halifesi olduğu belirtilmiştir?
– Küçük Kaynarca anlaşması

74. Atatürk’ün 1920 ve 1938 yılları arasındaki uygulamalarına esas teşkil eden ilkelerin uygulama esasları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A ) Tam Bağımsızlık
B ) Çağdaşlık
C ) Kardeşlik (bulunmaz)
D ) Müspet ilme tabi olmak
E ) Akla tabi olmak

75. Kültürel Türkçülük tezini geliştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
– Ziya Gökalp

76. Ülkemizde yapılan İlk millî opera denemesi hangisidir?
İran Şahı Rıza Şah Pehlevi’nin Türkiye’yi ziyareti üzerine, 1934’te Librettosu (metni) Münir Hayri Egeli tarafından yazılan, bestesi Adnan Saygun tarafından yapılan “Özsoy Operası” olmuştur.

ÜNİTE 4

1. Atatürk’ün dış politika ilkeleri arasında yer almaz?
A ) Gerçekçilik
B ) Revizyonist bir dış politika (YER ALMAZ)
C ) Bağımsızlık
D ) Güven politikası ve ittifaklar sistemi
E ) Batıcılık

2. Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri:
1-Gerçekçilik
2-Bağımsızlık
3-Barışçılık
4-Güven Politikası ve İttifaklar sistemi
5-Batıcılık
6-Akılcılık olarak sıralanabilir

3. Atatürk “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” sözüyle, aşağıdaki dış politika ilkelerinden hangisini vurgulamıştır?
– BARIŞ

4. Zengin petrol yatakları nedeniyle Batılı ülkelerin dikkatini çeken bölge ve bu bölgenin gizli anlaşmalarla verildiği ülke hangisinde birlikte verilmiştir?
– Musul çevresi-İngiltere

5. Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleşen nüfus mübadelesinin özelliklerinden hangisi bir ilk olarak tarihe geçmiştir?
– Zorunluluk esasıyla zorunlu nüfus değişimi gerçekleşmiştir.

6. Sadabat Paktı, 8 Temmuz 1937’de Tahran’da Sadabat Sarayı’nda
– Türkiye
– İran
– Irak ve
– Afganistan
arasında imzalanmıştır.

7. II. Dünya Savaşı’ndan önce İngiltere ve İtalya arasında imzalanan ve İtalya’nın Türkiye’nin toprak bütünlüğünü kabul ettiği anlamını taşıyan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
– Akdeniz

8. Türkiye Milletler Cemiyetine karşı başlangıçta çekimser bir tavır ortaya koymuştur. Milletler Cemiyetinin hangi konuda takındığı tutum buna neden olmuştur.
– Musul Sorunu

9. Hangisi Atatürk döneminde gerçekleşmemiştir?
– Bağdat Paktı (Demokrat Parti döneminde)

10. Türk dış politikasının temel amaçları arasında yer almaz?
A ) Millî bir devlet kurmak
B ) Tam Bağımsızlık
C ) Taklitçi olmayan bir demokratlaşma ve modernleşme
D ) Bölgesel yayılmacılık (yer almaz)
E ) Daha adil bir devletlerarası düzen kurmak

11. 20 Ekim 1921’de Ankara antlaşması imzalanması Türkiye ile hangi ülkenin sınırlarını belirlemiştir?
– Türkiye Suriye sınırını çizmiştir.

12. Hangisi Atatürk’ün ölümünden sonra gerçekleşmiştir?
– Hatay Sorunu

13. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nde 28. Madde sözleşmenin geçerlilik süresinin 20 yıl olacağını tespit ettikten sonra, hangi ilkenin sınırsız olduğunu belirtmektedir?
– Ulaşım Özgürlüğü

14. San Remo Konferansı’nda Fransa ile İngiltere arasında yapılan görüşmelere bağlı olarak, İngiltere’nin Fransa’ya Avrupa ve Orta Doğu’da vereceği desteğe karşılık kontrolüne almak istediği bölge aşağıdakilerden hangisidir?
– Musul

15. Milletler Cemiyeti konseyi tarafından 30 Eylül 1924’te görüşülmeye başlanan Musul sorunu, daha sonra çözüm bulunmak üzere hangi tarihte çözüme ulaştırılmıştır?
– 29 Ekim 1924

16. Sadabat Paktı hangi paktın kurulması ile önemini yitirmiştir?
– Bağdat Paktı

17. Türkiye’nin, Alman ve İtalyan baskısının artması üzerine Batıda güvenliği için oluşturduğu pakt hangisidir?
– Balkan Antantı

18. Atatürk dönemi Türk dış politikasına yön veren temel meseleler arasında yer almaz.
A ) Hatay Sorunu
B ) Musul Meselesi
C ) Ahali Mübadelesi
D ) Kapitülasyonlar
E ) Etabli Meselesi (yer almaz)

19. 9 Şubat 1934 yılında imzalanan Balkan Paktı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?
A ) Taraflar birbirlerine danışmadan herhangi bir Balkan devletiyle birlikte bir siyasi anlaşma yapmayacaklardır.
B ) Balkan Paktı Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya ile imzalanmıştır
C ) Taraflar sınırlarını karşılıklı olarak garanti etmiştir.
D ) Balkan Paktı ikili anlaşmaların birleştirilmesiyle oluşturulmuştur.
E ) Balkan Paktı ile taraflar azınlık haklarını garanti altına almışlardır.

20. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin Türkiye’ye sağladığı yararlar arasında değildir?
A ) Türkiye’nin gerektiğinde boğazları silahlandırabilmesi
B ) Türkiye’nin yönetiminde boğazlar komisyonunun yenilenmesi
C ) Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin uluslararası güç dengesindeki öneminin artması
D ) Türkiye’nin egemenliğini sınırlandıran unsurların ortadan kalkması
E ) Boğazların tamamen Türkiye’nin denetimine girmesi

21. Savaşa ve saldırganlığa karşı hazırlanmış bir belge olan Litvinov Protokolü’ne Türkiye hangi tarihte katılmıştır?
– Nisan 1929

22. İngiltere, Türk birliklerinin kontrolünde olan hangi bölgeyi Mondros Mütakeresi’ne aykırı olarak 15 Kasım 1918 tarihinde işgal etmiştir?
– Musul

23. Boğazlarda Türk hâkimiyetini kesinleştiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
– 20 Temmuz 1936’da Montrö Boğazlar Sözleşmesi

24. Megali İdea ne demektir?
– Anadolu’da Rum nüfusun yaşadığı bölgelerin Yunanistan’a ilhâkı

25. İlk zorunlu nüfus değişiminde ne kadar Ortodoks ve Müslüman yer değiştirmiştir?
– 1.200,000 ortodoks Anadoludan yunanistan’a, 500,000 Müslümanda Anadoluya göç etmişlerdir.

26. 29 Haziran 1939’daki kararıyla Hatay’ın anavatana katılmasını sağlayan organ aşağıdakilerden hangisidir?
– Hatay Devleti Meclisi

27. hangisi ilgili ülkedeki başbakanın ve siyasetinin değişmesi ile çözümlenebilmiştir?
– Patrikhane meselesi

28. Musul sorunu, Milletler Cemiyeti Konseyi tarafından kaç yılında görüşülmeye başlanmıştır?
– 1924

29. 5 Haziran 1926’da yaptığı anlaşma ile Türkiye, İngiltere ve Irak Hükûmeti Musul meselesini nasıl sonuçlandırmıştır?
– Musul İngiltere’nin mandasındaki Irak’a bırakılmıştır.

30. Türkiye’nin 1932 yılında Milletler Cemiyeti’ne üye olması konusundaki ilk girişim hangi ülkenin temsilcisinden gelmiştir?
– İspanya temsilcisinin girişimi ve Yunan temsilcinin desteği üzerine, üyelerin çoğunlunun 6 Temmuz 1932’de.

31. Türkiye ile Fransa arasında sorun olan konulardan biri değildir?
A ) Hatay sorunu
B ) Misyoner okulları sorunu
C ) Adana-Mersin demiryolu sorunu
D ) Nüfus mübadelesi sorunu (değildir)
E ) Osmanlı borçları sorunu

32. Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleşen nüfus mübadelesinin özelliklerinden hangisi bir ilk olarak tarihe geçmiştir?
– Zorunluluk esasıyla zorunlu nüfus değişimi gerçekleşmiştir

33. “Herkes için eşit güvenlik sistemi çerçevesinde silahlanma eşitliğini tanıyan” Mac Donald planını (1932) hazırlayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
– İngiltere

34. 1923-1938 dönemi Türkiye-Sovyetler Birliği ilişkileri incelendiğinde aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A ) Batılı devletlerin tavrı Türkiye-Sovyetler Birliği ilişkilerinde belirleyici olmuştur
B ) İdeoloji ile realpolitik arasındaki çelişki ilişkilere yansımıştır
C ) Sovyet liderleri Türkiye’nin dünya proleter ihtilalinde de yer alacağını düşünmüşlerdir
D ) Sovyetler Birliği Lozan’da Boğazlar Meselesi görüşülürken görüşmelere katılmıştır
E ) Sovyetler Birliği’nin Türkiye’den toprak ve üs talepleri ilişkileri etkilemiştir (değildir)

35. I. Bir yandan Batılı devletler ile anlaşmalar yapılırken diğer yandan Sovyet ile yakınlaşılıp anlaşma zemini aranması
II. Boğazların silahlandırılması ile Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri’nin kurulumu işinin, Türkiye’nin ekonomik anlamda Almanya güdümüne girmesinden endişelenen İngiltere’ye verilmesi
III. Bulgaristan’ın bölgedeki mevcut durumun korunmasına tepki göstermesi üzerine endişelenen Yugoslavya ile dostluk ve saldırmazlık anlaşması imzalanması
Yukarıdaki bu gelişmeler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi genç Türkiye’nin dış politikadaki tavrını en iyi özetler.
– Milli menfaatleri için devletlerarası sorunlardan faydalanması

36. I. Sovyetler ile Tarafsızlık ve Saldırmazlık Antlaşması
II. Fransa ile Dostluk ve İyi Komşuluk Sözleşmesi
III. Yunanistan ile Dostluk, Tarafsızlık, Uzlaşma ve Hakemlik Antlaşması
IV. İran, Irak ve Afganistan ile Sadabad Paktı
V. Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya ile Balkan Paktı Türkiye’nin muhataplarıyla yaptığı tüm bu anlaşmalara bakılarak
1923-1938 arası dış ilişkileri için ne söyelenebilir?
– Barışçıl ve İttifaklar sistemine entegredir

37. Yunanistan’ın 1919 Paris Barış Konferansı’nda vaat edilen toprakların elde edilmesi yönünde giriştiği ve 1922’de Türk ordusunun zaferi ile sonuçlanan Türk Millî Mücadelesi sonucu Yunanistan tarafından nasıl değerlendirilmiştir? – ”Küçük Asya Felaketi”

38. ”Litvinov Protokolü” (Nisan 1929) hangi konu ile ilgili bir protokoldür?
– Savaşa ve saldırganlığa karşı hazırlanmıştır.

39. 17 Aralık 1925’te Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında Dostluk ve Saldırmazlık antlaşmasının imzalanması hangi olayın sonucunda gerçekleşmiştir?
– Locarno Antlaşması

40. Sadabad Paktı ne zaman imzalanmıştır?
– 8 Temmuz 1937

41. Milletler cemiyeti aslında hangi antlaşma ile kurulan ve savaş sonrası düzenin devamını amaçlayan bir örgüttür?
– Versailles Antlaşması

42. 29 Haziran 1939’daki kararıyla Hatay’ın anavatana katılmasını sağlayan organ aşağıdakilerden hangisidir?
– Hatay Devleti Meclisi

43. Türkiye ile Fransa arasında yaşanan Adana-Mersin demiryolunun satın alınması sorunu Türkiye’nin izlediği politikalardan hangisi ile ilişkilidir?
– Ekonomik bağımsızlık

44. Türkiye’nin milletler cemiyetine girişi hangi tarihte tamamlanmıştır?
– 1932

45. İngiliz kralının taç giyme törenine katılmak üzere İsmet İnönü’nün İngiltere ziyareti, İngiltere ile olan ekonomik ilişkileri nasıl etkilemiştir?
– 1938 yılında Türkiye’ye on milyon Sterlinlik kredi verilmesini öngören bir anlaşma imzalamıştır.

46. İtalya’nın On iki adayı askeri yönden güçlendirmesi, Akdeniz’de yürüttüğü saldırgan politika Türkiye’nin hangi sorunun çözümlenmesini gündeme getirmiştir?
– Boğazlar

47. Atatürk dönemi Türk dış politikasında uluslararası hukuka bağlı kalınması aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir gereğidir?
– Akılcılık

48. hangisi 1877-78 savaşı sonrasında İngiltere’nin Osmanlı toprakları üzerindeki hedeflerinden biri değildir?
A ) Osmanlı Devleti’nden kapitülasyon elde etmek (değildir)
B ) Anadolu’nun doğusunda Ermenistan devleti kurmak
C ) Anadolu’nun doğusunda Kürdüstan devleti kurmak
D ) Osmanlı topraklarının batısını Yunanistan’a bağlamak
E ) İstanbul’da Osmanlı hanedanı altında küçük bir Türk Devleti oluşturmak

49. İstanbul Fener Rum Patrikhanesi’nin statüsü 1923-1925 döneminde tartışma konusu olmuştur. Bu tartışmalarda Türkiye’nin Patrikhane’nin statüsüne ilişkin yaklaşımı aşağıdaki hangi seçenektedir?
– Patrikhane bir Türk kurumudur

50. 4 Ocak 1932 tarihinde Türkiye ile Anadolu sahillerine yakın ada ve adacıkların durumunu açıklığa kavuşturan anlaşma yapan ülke hangisidir?
– İtalya

51. Türk- Yunan nüfus mübadelesi sözleşmesi kapsamında yer almamaktadır?
A ) 1 Mayıs 1923’te başlamıştır.
B ) İlk zorunlu nüfus değişimidir.
C ) Avrupalı bir heyet oluşturulmasına karar verilmiştir.
D ) Ortodokslarla Müslümanlar yer değiştirmiştir.
E ) Batı Trakya Türkleri Yunanistan’a yerleştirilmiştir. (yer almaz)

52. Ali Fuat Cebesoy Moskova’ya Büyükelçi olarak hangi tarihte gönderilmiştir?
– 19 Şubat 1921

53. 1936’da İtalya’nın Balkanlar ve Orta Doğu’da tehditlerini artırması üzerine,
önce Fransa’yla anlaşan İngiltere, bir İtalyan saldırısı karşısında hangi ülkelere garanti vermiştir?
– İspanya,
– Yugoslavya,
– Yunanistan ve
– Türkiye’ye garanti vermiştir.
İspanya’nın bu garantiyi reddetmesine karşılık, diğer devletlerle birlikte, Türkiye bu garantiyi kabul etmiştir. Ayrıca, bu üç devlet de İngiltere’ye garanti vermiştir. Bu karşılıklı garantiler sistemine Akdeniz Paktı adı verilmiştir.

Dönem sonu sınavında çıkabilecek sorular:

1.) Saltanatın kaldırılmasını teklif yapan: Rıza Nur bey

2.)1 Montrö boğazlar sözleşmesini imzalanma tarihi: 20 Temmuz 1936

3.) 18 Nisan 1960 tarihinde muhalefet ve basının faaliyetlerini denetlemek amacıyla kurulan meclis komisyonudur: Tahkikat komisyonu

4.) Yunanistan’ın Nato’ya dönüşüne onay veren yönetim: 12 Eylül askeri yönetimi

5.) Milli birlik komitesi tarafından himaye edilen Türk kültür derneğinin amacı: Adalet, dürüstlük ve deöokrasi ilkelerini ayaktatutmak.

6.) Türkiye’nin 1990’da batı için tekrar önemli bir hale gelmesine yol açan olay: Irak’ın kuveyt’i işgal etmesi

7.) II. Dünya savaşı sırasında 17 Nisan 1940 tarihinde kurulan kurum: Köy Enstitüleri

8.) Demokrat parti döneminde toplumsal ve siyasi kamplaşmaya yol açan girişim: Vatan cephesi’nin kurulması

9.) Türkiye’nin 2. dünya savaşından hemen sonra karşılaştığı en önemli tehdit: Sovyetler birliği’nin istekleri

10.) Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından 1947’de yayınlanan 12 Temmuz beyannamesi’nin üzerinde durduğu konu: Çok partili hayatın devlet ve millet meselesi olduğu

11.) Çiftçiyi topraklandırma kanunu’nun sonuçlarından biri: Demokrat partinin kurulması

12.) Türkiye’de basılan kitapların derlendiği merkez kütüphaneler:

13.) ABD’nin Türkiye’nin Kıbrıs barış harekatına gösterdiği tepki: Ambargo uygulamak

Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 0 Average: 0]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!