Menü Kapat

AÖF İslam Hukukuna Giriş – Çıkmış Ara Sınav Soruları

1. İslam hukukunun oluşum sürecinde temel özellikleri tedrice riayet, kolaylık ilkesi,
toplumun maslahatının gözetilmesi olan dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Hz. Peygamber dönemi

2. I. Tavsiye edici nitelikte olması
II. Emredici nitelikte olması
III. Tecviz edici nitelikte olması
Yukarıdakilerden hangileri kuralların bağlayıcılığı açısından fıkhın hukuktan farklı olduğu hususlar arasında yer alır?
Yalnız I

3. İslam hukukunun kazuistik bir metoda sahip oluşuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
İslam hukukçuları hukuki fiil ve olaylardan benzer olanlar için ortak hükümler
belirlemek yerine, onların hükümlerini özel olarak açıklama yöntemini benimsemişlerdir.

4. İslam hukukunun Roma hukuku ile ilişkisi bağlamında aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
İslam hukukunun Roma hukukundan iktibas edildiği iddiasının yanlışlığı ispatlanmıştır.

5. Müctehid İmamlar döneminin temel özellikleriyle ilgili:
– Fıkhın tedvin edilmesi bu dönemin önemli özelliklerindendir.
– Şahıs merkezli yeni bir hukuki yapılanma doğmuştur.
– Kurucu kabul edilen hukukçuların görüşleri çerçevesinde mezhep adı verilen yapılanma
ortaya çıkmıştır.
– Ortaya konulan içtihatların naslarla bağlantısını ve tutarlılığını göstermek amacıyla fıkıh usulü bu dönemde ortaya çıkmıştır.

– İslâm’ın, Câhiliye hukuku karşısındaki tutumuyla ilgili:
– Mehir, selem, kısas diyet gibi kurallar ibkâ edilmiştir.
– Mudarabe hakkında ibkâ tutumu benimsenmiştir.
– Mehirsiz ve mübadele suretiyle evlenme ilgâ edilmiştir.
– İddet, miras ve vasiyet gibi kurallar ıslah edilmiştir.

7. Aşağıdakilerden hangisi sahabe dönemindeki hukuk kaynaklarından biridir?
İctihad

8. Aşağıdakilerden hangisi fıkhın tanımında yer alan unsurlardan:
– Şer‘î hüküm
– Amelî hüküm
– Tafsili delil
– Hükümlerin bilinmesi

9. Mecelle ile ilgili:
– Eşya, borçlar ve yargılama hukukuyla ilgili kısımları kapsamaktadır.
1869-1876 yılları arasında hazırlanmış,
– 1851 maddelik bir kanundur.
– İslam hukukunda kanunlaştırma hareketinin ilk örneğidir.
– Tam adı Mecelle-i Ahkam-ı Adliye’dir.

10. Aşağıdakilerden hangisi hadis taraftarlığının Hicaz bölgesinde, re’y taraftarlığının Irak bölgesinde yoğunlaşmasının nedenleri:
– Hicaz bölgesinde çok sayıda hadis ve sahabe fetvası bulunması
– Siyasi karışıklıklar dolayısıyla Iraklıların hadis kabul kriterlerinin daha sıkı olması
– Irak’taki sosyal şartların re’yin daha yoğun kullanımını gerektirmesi
– Irak’ta yeterli yoğunlukta rivayet malzemesinin olmaması

11. “es-Sünnetu kâdiyetün ale’l-kitâb” anlayışı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Sünnet’in Kur’an’ın anlamını belirlemede etkili olduğunu

12. Aşağıdakilerden hangisi Hanefi mezhebinde fetvaya esas teşkil eden görüşlerin toplandığı muteber dört eser (mütûn-ı erbaa):
– Mecmau’l-bahreyn
– el-Vikâye
– Kenzu’d-dekâik
– el-Muhtâr

Aşağıdakilerden hangisi Şii çevrede teşekkül eden ekollerden biridir?
– Caferi

14. İstihsanla ilgili:
– Unutarak yiyip içmekle ilgili hadis, kurala aykırı bir nassın bulunduğu istihsan çeşididir.
– Kıyası bırakıp insanlara en uygun olanı almaktır.
– Birbiriyle çatışan iki kıyasın bulunduğu durumda kapalı kıyas istihsanı söz konusu olur.
– Mezhebi rasyonel temeller üzerine kurma anlayışının bir gereğidir.

15. “Kıyas hükmü ispat etmez, ızhar eder.” sözüyle asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
– Kıyas, asılda potansiyel olarak bulunan hükmün açığa çıkarılmasıdır.

16. Mecbur kalmadıkça kıyasa başvurmayan, mürsel ve zayıf hadisleri kıyasa tercih eden mezhep imamı aşağıdakilerden hangisidir?
– Ahmed b. Hanbel

17. Aşağıdakilerden hangisi istihsan yöntemini kabul etmeyen ekollerden biridir?
– Şafiî

18. Aşağıdakilerden hangisi Caferi ekolünün hukuki konulardaki başvuru kaynaklar:
– Sünnet
– Akıl
– İcmâ
– Kitâb

19. İslam hukukunun kaynakları ile ilgili:
– İslam hukuku, kaynakları itibariyle sui generis bir nitelik taşımaktadır.
– İslam hukukunun kaynakları kitab sünnet ve içtihaddır.
– İslam hukukunun kaynakları, fıkıh usulü ilminin konusudur.
– Kıyas, diğer yöntemlere nazaran objektif bir niteliktedir.

20. İcmâ delili ile ilgili:
– İcmâın hükmü, inkarının küfrü gerektirmesidir.
– Hz. Peygamber sonrasında ortaya çıkan otorite boşluğu, icmâ ile doldurulmuştur.
– İcmâ, ümmetin yanılmazlığı fikrine dayanır.
– İcmâ, deliller arasında kuvvet sıralamasında birinci sırada kabul edilmiştir.

Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 0 Average: 0]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!