Yaşayan Dünya Dinleri – Dönem Sonu – Çıkmış Sorular

1. Ruhun, bedendeyken yaptığı işlerin sonucuna uygun olarak yeni bir bedende dünyaya gelmesine ——- adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
A) samsara
B) puja
C) niganthan
D) sanksar
E) reenkarnasyon

2. Aşağıdakilerden hangisi dinler tarihi alanında Türkçe olarak yazılan ilk eserdir?
A) Mehmet Şemseddin, Tarih-i Edyan
B) Mahmut Esat, Tarih-i Edyan
C) Ahmet Midhat, Tarih-i Edyan
D) Şemseddin Sami, Esâtîr
E) Esat Bey, Tarih-i Edyan

3. Millî bir din olan ——-, Taoizm’den sonra Çin’in en önemli ikinci yerli dini kabul edilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
A) Konfüçyanizm
B) Şintoizm
C) Hinduizm
D) Sihizm
E) Budizm

4. Budizm’in nihai hedefi olan kurtuluşu ifade etmek için kullanılan ——- “sönme, sakinleşme” anlamına gelir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
A) dharma
B) nirvana
C) maitreya
D) dukkha
E) krişna

5. Yahudilik’te dört kaynak teorisini öne süren kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuenen
B) Spinoza
C) Wellhausen
D) Richard Simon
E) Jean Astruc

6. Aşağıdakilerden hangisi Tevrat’ın bölümlerinden biridir?
A) Yeşu
B) Hakimler
C) Ezra
D) Eyüp
E) Levililer

7. İsrail (Yisrael) terimi iki kelimeden oluşmaktadır ve kelimenin ilk kısmını oluşturan İsra (Yisra) kelimesi çeşitli anlamlara gelmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu kelimenin anlamlarından biridir?
A) Konuşmak
B) Okumak
C) Savaşmak
D) Güreşmek
E) Barışmak

8. Yeniden dirilmeyi kabul etmeyen Yahudi mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sadukim
B) Peruşim
C) İsiyim
D) Karailik
E) Ortodoks Yahudilik

9. Yahudi inancına göre İbrahim ile başlayan peygamberlik görevi hangi peygamberle sona ermiştir?
A) Samuel
B) Yeremya
C) Malaki
D) Musa
E) Harun

10. Aşağıdakilerden hangisi Tevrat’ta Tanrı için kullanılan isimlerden biri değildir?
A) Elohim
B) Maşiah
C) El Olam
D) El Şadday
E) Yahve

11. Hıristiyanlık literatüründe Hz. İsa’nın hayatının son aylarına ——- adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
A) Pentikost
B) Saint
C) Teotokos
D) Ebiyonit
E) Passion

12. Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanların iman esaslarından biri değildir?
A) Günahların affı için bir tek vaftizin kabul edilmesi
B) İncil’in Tanrı tarafından gönderildiğine inanılması
C) Ölülerin dirilmesinin beklenmesi
D) İsa’nın göğe yükseldiğine, Baba’nın sağ tarafına oturduğuna inanılması
E) Gelecek dünyanın beklenmesi

13. Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlığın her üç mezhebi tarafından kabul edilen ilk yedi konsilinden biri değildir?
A) I. Lyon Konsili
B) Kadıköy Konsili
C) I. İznik Konsili
D) Efes Konsili
E) I. İstanbul Konsili

14. Aşağıdakilerden hangisi Protestanlığın başlıca özelliklerinden biri değildir?
A) Kiliselerde resim, heykel ve tasvirlere yer vermezler.
B) Tanrı’nın ruhaniyetinde herkes eşittir.
C) Kilisede hiyerarşi yoktur.
D) Yedi sakramentin tamamını kabul ederler.
E) Dînî konularda başvurulacak tek kaynak Kutsal Kitap’tır.

15. ——- Hz. İsa’nın göğe çıkmasının hatırasına, Paskalya’dan kırk gün sonra kutlanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
A) Pentikost
B) Assomption
C) Ascension
D) Annonciation
E) Evharistiya

16. Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlıkta yıllık ibadetlerden biri değildir?
A) Meryem Ana Günü
B) Haç yortusu
C) Noel
D) Paskalya
E) Hac

17. Hz. Muhammed’e (s.a.v) bir melek tarafından Allah’ın kendisini peygamber seçtiği haberinin de verildiği ilk vahiy hangi ayda gelmiştir?
A) Safer
B) Muharrem
C) Şaban
D) Ramazan
E) Receb

18. Aşağıdakilerden hangisi ilk vahiy olarak gelen Alak suresinin ayetlerinden biri değildir?
A) Oku! Zira Rabbin ikram sahibidir.
B) Bunlar hakim olan Kitab’ın ayetleridir.
C) O, insana bilmediğini öğretti.
D) O insanı kan pıhtısından yarattı.
E) O, kalemle (yazmayı) öğretti.

19. Aşağıdakilerden hangisi Mekkelilerin Haşimoğullarına karşı aldığı boykot kararının maddelerinden biri değildir?
A) Hiç kimse Haşimoğulları ile konuşmayacak
B) Bu boykot çocuk veya yaşlı ayırımıyapılmadan kabile fertlerinin tamamına uygulanacak
C) Boykot kararı bir yıl ile sınırlı olacak
D) Haşimoğullarından kız alıp verilmeyecek Müslümanlarla hiçbir ticari alış verişte bulunulmayacak
E) Müslümanların İran’ı fethi üzerine Hindistan’ın Batı sahilinde bulunan Gujerat’a gelen Mecusiler yöneticilerin bazı şartlarını kabul ederek buraya yerleşmişlerdir.

20. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biridir?
A) Yerel Hint elbiseleri giymek
B) Silah taşımak
C) Evlilik törenlerini gündüz yapmak
D) Ticaret yapmamak
E) Dini inançlarını gizlemek

 

Yazar: Arif Arslaner

1994 yılında ilahiyatı bitirdikten sonra medrese eğitimine devam etti. 2012 yılında 2. üniversite olarak hacettepe üniversitesinden mezun oldu. Bilgisayar programcılığına ve ingilzceye ağırlık vererek sertifikalar aldı. 3. üniversite olarak Kamu yönetimi okudu. Bilginin sonu olmadığı gibi öğrenmenin de bir yaşının olmadığını bize göstermiş oldu...Hâlâ Din kültürü öğretmeni olarak öğrenmeye ve öğretmeye devam ediyor... Eserleri: Sorularla Öğreniyorum (2020)