Türk islam Edebiyatı – Dönem Sonu – Çıkmış Sorular

1. Aşağıdakilerden hangisi didaktik gaye taşıyan eserlerden biri değildir?
A) Akâidnâme
B) Kur’an tercümeleri
C) Surnâme
D) Menâsik-i Hac
E) Siyer-i Nebi

2. Genellikle âşık edebiyatı, halk edebiyatı ve folklor ürünlerinin toplandığı anonim mahiyette bir mecmua türü olarak tarif edilen eserlere ne ad verilir?
A) Tabakat
B) Müntehebât
C) Mesnevî
D) Divan
E) Cönk

3. Aşağıdakilerden hangisi tek bentli nazım şekillerinden biridir?
A) Rubâi
B) Muhammes
C) Terkîb-bend
D) Tesdis
E) Mu’aşşer

4. Belâgatte bir düşüncenin gereğinden fazla sözle ifade edilmesine ne ad verilir?
A) İntâk
B) Teşbih
C) Tevriye
D) Itnâb
E) Mecaz

5. Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig’de temsilî karakterler ile sembolize edilen değerlerden biri değildir?
A) İtaat
B) Akıl
C) Adalet
D) Mutluluk
E) Kanaat

6. Hacı Bektaş-ı Veli’nin “dört kapı, kırk makam” öğretisini temellendirdiği eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fatiha Suresi Tefsiri
B) Besmele Şerhi
C) Kitâbü’l-fevâid
D) Velâyetnâme
E) Makâlât

7. Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyıl mutasavvıf şairlerden biridir? www.uyanangenclik.com
A) Fehim-i Kadim
B) Aziz Mahmud Hüdâyî
C) Kadı Burhaneddin
D) Âşık Paşa
E) Osman Hulusi

8. XV. yüzyıl Türk İslam Edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İslamî Türk Edebiyatı’nın en meşhur eserleri bu yüzyılda yazılmıştır.
B) Şairler Türkçeyi Arapça ve Farsçaya tercih etmişlerdir.
C) Arapça ve Farsçadan yapılan tercümeler yavaşlamıştır.
D) Anadolu’da ilk hamse sahibi şair bu yüzyılda yetişmiştir.
E) Türk nesrinin en güzel örnekleri verilmeye başlanmıştır.

9. XX. yüzyıl Türk İslam Edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Türk İslam Edebiyatı Tanzimat sonrasında hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir.
B) Büyük Doğu, Edebiyat ve Mavera dergilerinde Türk İslam Edebiyatı geleneği devam ettirilmiştir.
C) İsmet Özel, Necip Fazıl Kısakürek bu yüzyılda Türk İslam Edebiyatı sahasında eser veren şairlerdendir.
D) Geleneksel edebiyatın yeniden, fakat öncekinden farklı bir tarzda gündeme gelişi Necip Fazıl Kısakürek ile başlar.
E) Muhammed Lutfî, Osman Hulusi Efendi XX. yüzyılda klasik üslupla divan tertip eden
Türk İslam Edebiyatı şairlerindendir.

10. Mensur olarak yazılan münâcâtlara ne ad verilir?
A) Kasîde
B) Terkîb-i bend
C) Tazarru’-nâme
D) Tercî-i bend
E) Tegazzül

11. Münâcâtlar ile Tevhidler arasındaki fark aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Tevhîd Allah Teala ile münâcât ise Peygamber Efendimiz ile ilgili edebi türlerdendir.
B) Tevhîdlerde Allah’ın varlığı ve birliği ele alınırken münâcâtlarda kulun kusuru, acziyeti vurgulanarak Allah’tan yardım istenir.
C) Bir edebi eserde önce münâcât sonra tevhîd gelir.
D) Tevhîdler sadece mensur olarak yazılırken münâcâtlar sadece manzum olarak yazılır.
E) Tevhîdlerde Allah’ın zâtî ve sübûtî sıfatları yer alırken, münacaatlarda Allah’ın sıfatlarından söz edilmez.

12. Hilye türü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sözlük anlamı olarak süs, ziynet, güzel yüz gibi anlamlara gelmektedir.
B) Yaygınlaşmasında bazı manevî yardım ve korumaların gerçekleşmesi ümidine olan inanç etkilidir.
C) İlk örnekleri olarak “Şemâil” türü eserler kabul edilir.
D) En meşhur örneği Ganizâde Nâdirî tarafından kaleme alınmıştır.
E) Tarikat ve din büyükleri için de hilye yazılmıştır.

13. Hz. Peygamber’i (s.a.s) methetmek için yazılan şiirlere ne ad verilir?
A) Na’t
B) Medhiyye
C) Miraciyye
D) Şemâil
E) Hilye

14. Kırk hadis türü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bazı kırk hadis metinlerinin şerhlerinin yapıldığı da bilinmektedir.
B) Arap edebiyatında bu tür için “hadîsü’l-erba’în” tabiri kullanılır.
C) Bu türe Fars edebiyatında rastlanmaz.
D) Manzum kırk hadisler olduğu gibi türün mensur örnekleri de mevcuttur.
E) Manzum kırk hadisler daha çok kıt’a ve mesnevi nazım şekilleriyle yazılmıştır.

15. Tekkelerde ayinlerde, bazı dinî ve resmî törenlerde belli bir makamla okunan dualara
ne ad verilir?
A) Tevşih
B) Tapuğ
C) İstihraciyye
D) Tevhid
E) Gülbank

16. İlim ilim bilmekdür ilim kendin bilmekdür Sen kendüni bilmezsen yâ nice okumakdur Yukarıdaki dizeler tür bakımından aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) Nutuk
B) İlâhî
C) Gülbank
D) Devriyye
E) Hikmet

17. Aşağıdaki eserlerden hangisi dinî-destani türlerden biri değildir?
A) Saltuknâme
B) Hamzanâme
C) Dânişmendnâme
D) Battalnâme
E) Fetihnâme

18. Dinî destanî metinlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Çoğunlukla halkın anlayabileceği bir dille yazılmıştır.
B) Manzum metinlerin yanı sıra mensur olanları da vardır.
C) Tarih bilmi açısından doğrudan kaynak olarak kullanılabilir.
D) Kahramanları genellikle gerçek kişilerden oluşur.
E) Başlangıçta sözlü anlatıma dayanmakla beraber sonradan yazılı hale getirilmiştir.

19. Aşağıdakilerden hangisi menakıbnâmelerin özelliklerinden biri değildir?
A) Müridleri bilgilendirme amacıyla yazılması
B) Arapça ya da Farsçadan tercüme edilen eserler olması
C) XIV. yüzyılın başlarından itibaren yazılmaya başlanması
D) Çoğunlukla bir tarikat büyüğünün hayat hikâyesinin anlatılması
E) Sade bir dille yazılması

20. Bir velînin hayatı çerçevesinde oluşmuş menkıbe veya kerametlerin anlatıldığı eserlere “Menâkıbnâme” denir.
Buna göre aşağıdaki eserlerden hangisi din uğruna savaşanların hayatlarını ve manevî kuvvetlerini anlatan menâkıbnamelerden biri değildir?
A) Battalnâme
B) Gazavatnâme
C) Hamzanâme
D) Menâkıbü’l- Cevâhir
E) Cenknâme

21. Din ve edebiyat ilişkisi ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Edebiyat, dinin tanınmasına ve yayılmasına yardımcı olur.
B) Din, edebiyata kaynaklık eder.
C) Din, edebiyatın şekillendirdiği dil, ifade ve formlardan yararlanır.
D) Kutsal metinler dine ve edebiyata kaynaklık eder.
E) Edebiyat dinin temel kaynağıdır.

22. Kahramanları hep aynı olan aşk maceralarının anlatıldığı uzun manzumelere ne ad verilir?
A) Kaside
B) Mesnevi
C) Divan
D) Kıssa
E) Hikâye

23. Belâgatte bir düşüncenin gereğinden fazla sözle ifade edilmesine ne ad verilir?
A) İntâk
B) Tevriye
C) Teşbih
D) Mecâz
E) Itnâb

24. Ölçülü veya ölçüsüz bir satırlık nazım parçası olan en küçük nazım birimine ne ad verilir?
A) Rubai
B) Mısra
C) Beyit
D) Tahmis
E) Müseddes

25. Süleyman Çelebi’nin ünlü eseri “Vesîletü’n-necât” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Aruz vezniyle yazılmıştır.
B) Mevlid türünün en meşhur örneğidir.
C) Garipnâme ve Siyer-i Nebi isimli eserlerin izleri görülür.
D) Sultan l.Bayezid’in isteği üzere kaleme alınmıştır.
E) Hz. Muhammed’in diğer peygamberlere üstünlüğü anlatılmıştır.

26. “Dîvânu Lügati’t-Türk”ün yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Araplara Türkçeyi öğretmek
B) Abbasi Halifesi Muktedî bi-Emrillah’ın talebi
C) Türkçenin Arapçadan üstün olduğunu ispatlamak
D) Arapların Türkçe öğrenme istekleri
E) Arapçanın Türkler arasında yayılmasını engellemek

27. Aşağıdakilerden hangisi XX.yüzyılda geleneksel edebiyatı temsil eden dergilerden biri değildir?
A) Dergah
B) Diriliş
C) Türk Edebiyatı
D) Fecr-i Ati
E) Edebiyat

28. Ahmet Yesevî’nin “Hikmet” adı verilen manzumeleri için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Hikmet söyleme geleneği Yesevî dervişleri tarafından devam ettirilmiştir.
B) Hikmetler didaktik mahiyette şiirlerdir.
C) Hikmetlerin ana unsurunu “dört kapı”, “kırk makam” oluşturmaktadır.
D) Hikmetler sonradan “Divan-ı Hikmet” adı altında bir araya getirilmiştir.
E) Türk tasavvuf edebiyatının ilk ürünleridir.

29. Türk İslam edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tasavvuf bu edebiyatın kaynaklarından biridir.
B) Tanzimatla birlikte sona ermiştir.
C) İlk iki ana kaynağı Kur’an-ı Kerim ve hadislerdir.
D) Türk şair ve müelliflerinin oluşturduğu bir edebiyattır.
E) Türklerin İslam’ı kabul etmeleriyle başlar.

30. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber ile ilgili edebi türlerden “siyer”in kaynaklarından biri değildir?
A) Sahâbe rivayetleri
B) Megâzi kitapları
C) Hadîs-i şerif
D) Ahbârü’l-Arab
E) Kur’ân-ı Kerîm

31. Na’t ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Dört Halife için yazılan na’tlar da vardır.
B) Edebiyatımızda ilk örneğine Kutadgu Bilig’de rastlanır.
C) Çok na’t yazan şairlere na’t-hân denir.
D) Bazı şiir mecmuaları na’tlara hasredilmiştir.
E) Na’tlar daha çok kasîde nazım şekliyle yazılmıştır.

32. Edebiyatımızda kırk hadis geleneğinin ilk örneği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arafâtu’l-Ârifîn
B) Çihl Hadis
C) Tuhfetu’l-İslâm
D) Nehcü’l-ferâdîs
E) Sıhhat-âbâd

33. Mutasavvıf şairler tarafından kaleme alınan ve vahdet-i vücûd felsefesinden söz edilen
nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevhid
B) Münâcât
C) Gazel
D) Kasîde
E) Esmâ-ı hüsnâ

34. Müslüman bir müellifin manzum eserine başlarken adet ve geleneğe uygun olarak
takip ettiği sıra aşağıdakilerden hangisidir?
A) Besmele, Hamdele, Salvele, Ammâ ba’d
B) Besmele, Tevhid, Münâcât, Na’t, Sebeb-i Te’lîf-i Kitâb
C) Besmele, Tevhid-Münâcât, Na’t
D) Tevhid, Münâcât, Na’t, Ammâ ba’d
E) Besmele, Hamdele, Salvele, Sebeb-i Te’lifi’l-Kitâb

35. İslam’ın etkisiyle Arap edebiyatında ortaya çıkan münâcât türü hangi yüzyıldan itibaren Türk şiirinde kullanılmaya başlamıştır?
A) XI
B) XII
C) XIII
D) XIV
E) XV

36. “Mevlevi tekkelerinde zikir ve semâ sırasında okunmak üzere çeşitli makamlarda bestelenen şiirlerdir.”
Yukarıda tanımı verilen ilahî türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Durak
B) Tapuğ
C) Nefes
D) Cumhûr
E) Âyin

37. Sûfi düşünürlere göre varoluşun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dünyaya çeki düzen verme arzusu
B) Yaratıcının gücünü gösterme niyeti
C) Güzelliğin kendini gösterme arzusu
D) Hayır ve şer ayrımını yapabilme çabası
E) İnsanın dünya hayatında sınanması

38. Mukaddes değerler uğruna düşmanlara karşı yapılan savaşların anlatıldığı edebî tür
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gazavâtnâme
B) Süleymannâme
C) Sefernâme
D) Fetihnâme
E) Zafernâme

39. Aşağıdakilerden hangisi “Fetihnâmeler”de kullanılan üslup özelliklerinden biri değildir?
A) Padişahın kudretini gösteren ifadelere yer verilir.
B) Bazen tehdit içerikli ifadeler de kullanılmıştır.
C) Diplomatik bir dil kullanılmıştır.
D) Allah’a hamd ve Hz. Peygamber’e salât ile başlar.
E) Sâde, basit bir dille yazılmıştır.

40. Aşağıdakilerden hangisi Yunus Emre’nin eserlerinden biridir? www.uyanangenclik.com
A) Risâletü’n-Nushiyye
B) Fakrnâme
C) Vasf-ı Hâl
D) Halilnâme
E) Garibnâme

41. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Süleyman Çelebi- Vesiletü’n-Necât
B) Muhammed Bîcân- Muhammediye
C) Eşrefoğlu Rûmî- Müzekki’n-Nüfûs
D) Âşık Paşa- Garibnâme
E) Ahmed Yesevi- Atabetü’l-Hakâyık

42. İslamlaşma dönemi Türk edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bu dönemdeki edebî faaliyetler, dinî kaynaklıdır.
B) Dinî kültür ve düşünce de edebiyattan etkilenmiştir.
C) Edebiyat ve din ayrı kurumlar olarak düşünülmüştür.
D) Bu edebî anlayış tanzimat dönemine kadar devam etmiştir.
E) Bu dönem edebiyatçılarına göre, edebî eser, ya lirik ya da didaktik olmalıdır.

43. Yunus Emre’nin mesnevi tarzında yazdığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yûsuf u Züleyhâ
B) Risâletü’n-nushiyye
C) Leylâ vü Mecnûn
D) Vesîletü’n-necât
E) Mantıku’t-tayr

44. İslâm öncesi yazılı ve sözlü kaynaklardan geniş ölçüde istifade ile zenginleşen dinî kaynak aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akaid
B) Fıkıh
C) Tasavvuf
D) Kısas-ı enbiyâ
E) Hadis

45. Talim-i edebiyât aşağıdaki edebiyatçılardan hangisinin eseridir?
A) Muallim Nâci
B) Recâizâde Mahmud Ekrem
C) Şeyh Gâlib
D) Leskofçalış Gâlib
E) Ahmed Midhat Paşa

46. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatı şair ve yazarlarından biri değildir?
A) Feridüddin Attar
B) Gülşehrî
C) Âşık Paşa
D) Kadı Mustafa Darîr
E) Süleyman Çelebi

47. “Yusuf u Züleyha”, “Mevlid-i Nebi”, “Leyla ile Mecnûn”, “Tuhfetü’l-uşşâk” ve “Kıyâfetnâme” isimli mesnevileriyle Anadolu’da “Hamse” geleneğinin temsilcisi olan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dede Ömer Rûşenî
B) Süleyman Çelebi
C) Akşemseddin
D) Hamdullah Hamdî
E) Sinan Paşa

48. Edip Ahmet Yüknekî’nin “Atabetü’l-hakâyık” isimli eseri üslup özelliği bakımından aşağıdaki türlerden hangisine bir örnektir?
A) Gazânâme
B) Fezâilnâme
C) Menakıbnâme
D) Siyasetnâme
E) Nasîhatnâme

49. XX. Yüzyılda geleneksel edebiyatın yeniden fakat öncekinden farklı bir tarzda gündeme
gelişi aşağıdakilerden hangisi ile başlar?
A) Necip Fazıl Kısakürek
B) Mehmet Akif Ersoy
C) Asaf Halet Çelebi
D) Yahya Kemal Beyatlı
E) Sezai Karakoç

50. XVIII. Yüzyılın edebi özelliklerinin en belirgini olan “Mahallileşme Akımı” hangi şair öncülüğünde başlamıştır?
A) Nedim
B) Şeyh Galib
C) Tatavlalı Mahremî
D) Nabî
E) Edirneli Nazmî

51. Aşağıdaki gruplandırmalardan hangisinin tamamı Allah temasıyla ilgili edebî türlerdendir?
A) Hilye-Na’t-Münâcât
B) Esmâ-i Hüsnâ-Tevhid-Münâcât
C) Fetihnâme-Gazavatnâme-Tevhid
D) Esmâ-i Hüsnâ-Münâcât-Mirâciye
E) İlahi-Esmâ-i Nebî-Esmâ-i Hüsnâ

52. Mensur eserlerde müellifin takip ettiği sıra aşağıdakilerden hangisidir?
A) Besmele-Hamdele-Salvele-Ammâ Ba’dü
B) Besmele- Ammâ Ba’dü- Hamdele-Salvele
C) Ammâ Ba’dü-Besmele-Hamdele-Salvele
D) Hamdele-Salvele-Besmele- Ammâ Ba’dü
E) Salvele- Ammâ Ba’dü-Besmele-Hamdele

53. Bir nazım türü olan münacatın aynı zamanda mensur eserlerde karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Besmele
B) Hamdele
C) Salvele
D) Amma ba’d
E) Sebeb-i telif

54. Aşağıdakilerden hangisi siyer türünün kaynakları arasında yer alır?
A) Tezkiretü’l-evliyâ
B) Tezkiretü’ş-şuarâ
C) Megazi
D) Maktel
E) İhlâsnâme

55. Vesîletü’n-necât adlı eser aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?
A) Ahmed Fakih
B) Fuzuli
C) Şeyh Gâlib
D) Nâbi
E) Süleyman Çelebi

56. Divanlarda tevhid ve münâcatlardan sonra genellikle aşağıdaki türlerden hangisi yer alır?
A) Esmâ-i Nebî
B) Kısas-ı Enbiyâ
C) Na’t
D) Miraciye
E) Hilye-i Nebî

57. Fetihnâmeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yabancı devletlere gönderilen fetihnâmeler diplomatik bir belge niteliğindedir.
B) Düşmanlara gönderilen ağır ve küçültücü ifadeler içeren fetihnâmeler tehditnâme adıyla da anılır.
C) Fetihnâmeler tarih bilimine kaynak oluştururlar.
D) Fetihnâmelerde sade, külfetsiz bir dil kullanılmıştır.
E) Fetihnâmeler hükümdarların iç ve dışta güçlerini gösterme amacına uygun olarak yazılırlar.

58. Kâtib Çelebi’nin, dönemin tartışmalarını ele alarak yorumladığı ünlü eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Keşfü’z-Zünun
B) Kanunnâme
C) Düsturu’l-Amel
D) Cihannümâ
E) Mizânü’l-Hakk

59. Bektaşi tekkelerinde daha çok âyin-i cemlerde saz eşliğinde okunan ilahi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhûr
B) Durak
C) Nefes
D) Âyin
E) Tapuğ

60. Aşağıdakilerden hangisi Kasîde-i Tâiyye isimli eseri tercüme, tahmis ve şerh edilerek tasavvuf edebiyatı içerisinde bir çığır açan meşhur Arap şairidir?
A) Amr b. Külsûm
B) Hassan b. Sâbit
C) İmam Busûrî
D) Ömer b. Fâriz
E) Kâb b. Zuheyr

61. Din ve edebiyat ilişkisi ile ilgili yapılan değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Edebiyat, dinin tanınmasına ve yayılmasına yardımcı olur.
B) Din, edebiyatın şekillendirdiği dil, ifade ve formlardan yararlanır.
C) Din, edebiyata kaynaklık eder.
D) Edebiyat dinin temel kaynağıdır.
E) Kutsal metinler dine ve edebiyata kaynaklık eder.

62. Eski Türk dinini “toyunizm” adıyla nitelendirerek millî bir din tasavvur eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Gökalp
B) Fuad Köprülü
C) Tevfik Fikret
D) Namık Kemal
E) Abdulkadir İnan

63. Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslâm edebiyatı metinlerinin kaynaklarından biri değildir?
A) Koşma
B) Cönk
C) Hadis
D) Miraciye
E) Şehnâme

64. Şekil, konu ve ezgi özellikleri bakımından Türk halk edebiyatında en çok kullanılan nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tuyuğ
B) Rubai
C) Koşma
D) Şarkı
E) Türkü

65. Aşağıdakilerden hangisi istiâre çeşitlerinden biri değildir?
A) Mücmel
B) Mekniyye
C) Musarraha
D) Mürekkeb
E) Temsiliyye

66. Aşağıdakilerden hangisi Süleyman Çelebi’nin mevlit olarak meşhur olan eserinin adıdır?
A) Kitâbü’n-necât
B) Envârü’l-âşıkîn
C) Vesîletü’n-necât
D) Muhammediye
E) Sîretü’n-nebî

67. Altı yüz beyitlik didaktik bir mesnevi olan Risâletü’n-nushiyye aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?
A) Mevlana
B) Sultan Veled
C) Şeyyad Hamza
D) Yunus Emre
E) Ahmed Fakih

68. Edip Ahmet Yüknekî’nin “Atabetü’l-hakâyık” isimli eseri üslup özelliği bakımından aşağıdaki türlerden hangisine bir örnektir?
A) Gazânâme
B) Nasîhatnâme
C) Fezâilnâme
D) Menakıbnâme
E) Siyasetnâme

69. Mahallileşme Akımının öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nedim
B) Haşmet
C) Surûri
D) İsmail Efendi
E) Abdullah Efendi

70. Aşağıdakilerden hangisi XVI. Yüzyıl tezkirecilerinden biri değildir?
A) Sehî Bey
B) Feridun Bey
C) Latîfî
D) Âşık Çelebi
E) Kınalızade Hasan Çelebi

71. XVIII. Yüzyıl tasavvuf şiiri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sonraki dönem mutasavvıf şairleri etkileyen güçlü şairler yetişmiştir.
B) Lale Devri’nin etkisiyle genel bir duraklama söz konusu olmuştur.
C) Dil ve söyleyiş tarzı açısından özgün eserlerin sayısında azalma olmuştur.
D) Eserlerde, kelime kullanımında tekrara çokça yer verilmiştir.
E) Özgün olmayan ilahiler yazılmıştır.

72. Türk İslam Edebiyatının en tanınmış eserlerinden olan Muhammediye aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?
A) Ahmed Yesevî
B) Yazıcıoğlu Mehmed
C) Yunus Emre
D) Süleyman Çelebî
E) Ahmed Cevdet Paşa

73. Esmaü’l-hüsna ifadesinin geçtiği dört sure aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fatiha-Bakara-Al-i İmran-Nisa
B) Yusuf-Ra’d-İbrahim-Hicr-Nahl
C) Tâhâ-Enbiya-Hac-Mü’minun
D) Araf-İsra-Tâhâ-Haşr
E) İsrâ-Kehf-Meryem-Tâhâ

74. Yazdığı Hicret-i Nebi adlı eseriyle tanınan şâir aşağıdakilerden hangisidir?
A) Süleyman Çelebi
B) Yazıcıoğlu Ahmed
C) Ahmedî
D) Sünbülzâde Vehbî
E) Süleyman Nahîfi

75. Türk edebiyatında Hz. Peygamber’in fizikî özelliklerini, vasıflarını ve güzelliklerini anlatan edebî eserlere ne ad verilir?
A) Maktel
B) Esmâ-i Nebî
C) Hilye
D) Mevlid
E) Siyer

76. Türk edebiyatındaki en eski Türkçe siyerin müellifi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaşgarlı Mahmud
B) Yunus Emre
C) Mevlâna
D) Âşık Paşa
E) Mustafa Darîr

77. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatındaki dinî-destânî nitelikteki eserlerin ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Gazi-mücahit komutanların yiğitlik, fedakârlık ve kerametleri üzerine kurulu olması
B) Başlangıçta sözlü olup sonradan yazıya aktarılmış olması
C) Eski İran kahramanlarının destansı hikâyeleri örnek alınmış olması
D) Abartılı bir üslup kullanılmış olması
E) Destan kahramanları halk üzerinde olumlu tesir bırakmış gerçek kişiler olması

78. Aşağıdakilerden hangisi menâkıbnâme türlerinden biri değildir?
A) Hamzanâme
B) Battalnâme
C) Gazavatnâme
D) Cenknâme
E) Fakrnâme

79. Aşağıdakilerden hangisi menâkıbnâmelerin özelliklerinden biri değildir?
A) Tarikat önderlerinin hayat hikâyelerinin müridlere anlatılması ihtiyacından doğması
B) Tek bir tarikat önderinin hayatı anlatıldığı gibi bir tarikat zümresi hakkında bilgi veren Menâkıbnâmelerin de olması
C) Bilgin kişilikleriyle ün yapmış bazı devlet görevlilerine ait Menâkıbnâmelerin de bulunması
D) Menâkıbnâmelerin ilk örnekleri Arapça ve Farsçadan çeviri suretiyle meydana getirilmesi
E) Menâkıbnâmelerin genellikle mensur olarak sade bir dille yazılması

80. İbnü’l-Arabi ve Mevlana’nın tasavvufî görüşlerine hakim olan düşünce sistemine ne ad verilir?
A) Vahdet-i Mevcûd
B) Melamilik
C) Batınilik
D) Vahdet-i Şühûd
E) Vahdet-i Vücûd

81. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde düz yazıda kullanılmaya başlanan yeni türlerden biri değildir?
A) Mektup
B) Makale
C) Roman
D) Tiyatro
E) Fıkra

82. Aşağıdakilerden hangisi, İslâm inancını, düşüncesini ve değerlerini yayma (tebliğ) niyetiyle yazılan eserlerdendir?
A) Mantıku’t-Tayr
B) Hüsn ü Aşk
C) Atabetü’l-Hakâyık
D) Divanü Lügâti’t-Türk
E) Gül ü Bülbül

83. Günümüzdeki ansiklopedik biyografi kitaplarına benzeyen Türk-İslâm edebiyatı kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Antoloji
B) Menâkıbnâme
C) Cönk
D) Mecmua
E) Tezkire

84. Aşağıdaki nazım şekillerinden hangisi divan edebiyatındaki tuyuğun karşılığıdır?
A) Kıta
B) Mâni
C) Terci-bend
D) Mesnevi
E) Koşma

85. En açık, akıcı, zamanında ve yerli yerinde söz söyleme/yazma kâidelerini inceleyen ilmî disipline ne ad verilir?
A) Usûl-i kitâbet
B) İnşâ
C) Belâgat
D) Tevriye
E) Mecâz-ı mürsel

86. Yedi meclis anlamına gelen Mecalis-i Seb’a adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Aşık Paşa
B) Mevlana
C) Ahmed Yesevi
D) Yunus Emre
E) Ahmed Fakih

87. “Garibnâme” isimli eser ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Âşık Paşa tarafından yazılmıştır.
B) Yaklaşık 12000 beyitten meydana gelmiştir.
C) Manzum siyer özelliği taşımaktadır.
D) Süleyman Çelebi’nin mevlidine kaynaklık etmiştir.
E) Türkçenin önemini içeren beyitler bulunmaktadır.

88. Altı yüz beyitlik didaktik bir mesnevi olan Risâletü’n-nushiyye aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?
A) Mevlana
B) Sultan Veled
C) Şeyyad Hamza
D) Ahmed Fakih
E) Yunus Emre

89. Aşağıdakilerden hangisi XVII. Yüzyıl şairlerinden biri değildir? www.uyanangenclik.com
A) Zâtî
B) Nabî
C) Neşâtî
D) Nailî
E) Şeyhülislam Yahya

90. Türkî-i basit hareketinin öncüsü kabul edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kara Fazlı
B) Taşlıcalı Yahya
C) Hoca Sadeddin
D) Lâmiî Çelebi
E) Tatavlılı Mahremî

91. Aşağıdakilerden hangisi XVI. Yüzyıl mutasavvıf şairlerinden biridir?
A) İbrahim Gülşenî
B) Niyazi Mısrî
C) Üsküdarlı Haşim
D) Aziz Mahmud Hüdayî
E) Yunus Emre

92. Allah’ın birliği ve yüceliği konusunda yazılan manzûm ve mensûr eserlere ne ad verilir?
A) Münâcât
B) Esmâ-ı hüsnâ
C) Na‘t
D) Tevhid
E) Hilye

93. Esmâ-ı hüsnâ ile ilgili en çok eser verilen dil aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arapça
B) Farsça
C) Türkçe
D) Osmanlıca
E) Urduca

94. Aşağıdakilerden hangisi Tevhîdlerde yer alan Allah’ın zâtî sıfatlarından biridir?
A) Hayat
B) Vahdâniyet
C) Basar
D) Kudret
E) İlim

95. Yalnızca Nat’lardan oluşan divanlar kaçıncı yüz yıldan itibaren tertip edilmeye başlanmıştır?
A) X.
B) XI.
C) XVI.
D) XVII.
E) XX.

96. Hz. Peygamber’i methetmek için yazılan şiirlere ne ad verilir?
A) Hilye
B) Esmâ-i Nebî
C) Na’t
D) Tevhid
E) Fahriyye

97. Aşağıdakilerden hangisi XIV. yüz yıldan itibaren görülmeye başlanan cenknâmelerin önemli temsilcilerinden biri değildir?
A) Yusuf-ı Meddah
B) Tursun Fakih
C) Kirdeci Ali
D) Hafız Osman
E) Begpazarlı Maazoğlu Hasan

98. Dinî-destânî metinlerin muhtevasında aşağıdaki unsurlardan hangisi bulunmaz?
A) Kahramanlık
B) Fedakârlık
C) Keramet motifleri
D) Ganimet arzusu
E) Cihad ve Gaza ruhu

99. Aşağıdakilerden hangisi tekke geleneğini ve tarihini aktaran manzum ve mensur eserler arasında yer almaz?
A) Velâyetnâme
B) Mansûrnâme
C) Tezkiretü’l-evliya
D) Menakıbnâme
E) İhlâsnâme

100. Tekkelerde cemaat halinde okunan ilâhilere ne ad verilir?
A) Ayin
B) Cumhûr
C) Tapuğ
D) Nefes
E) Duraklar

[b]CEVAP ANAHTARI[/b]
1. C) Surnâme
2. E) Cönk
3. A) Rubâi
4. D) Itnâb
5. A) İtaat
6. E) Makâlât
7. B) Aziz Mahmud Hüdâyî
8. C) Arapça ve Farsçadan yapılan tercümeler yavaşlamıştır.
9. A) Türk İslam Edebiyatı Tanzimat sonrasında hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir.
10. C) Tazarru’-nâme
11. B) Tevhîdlerde Allah’ın varlığı ve birliği ele alınırken münâcâtlarda kulun kusuru, acziyeti vurgulanarak Allah’tan yardım istenir.
12. D) En meşhur örneği Ganizâde Nâdirî tarafından kaleme alınmıştır.
13. A) Na’t
14. C) Bu türe Fars edebiyatında rastlanmaz.
15. E) Gülbank
16. B) İlâhî
17. E) Fetihnâme
18. C) Tarih bilmi açısından doğrudan kaynak olarak kullanılabilir.
19. B) Arapça ya da Farsçadan tercüme edilen eserler olması
20. D) Menâkıbü’l- Cevâhir
21. E) Edebiyat dinin temel kaynağıdır.
22. B) Mesnevi
23. E) Itnâb
24. B) Mısra
25. D) Sultan l.Bayezid’in isteği üzere kaleme alınmıştır.
26. A) Araplara Türkçeyi öğretmek
27. D) Fecr-i Ati
28. C) Hikmetlerin ana unsurunu “dört kapı”, “kırk makam” oluşturmaktadır.
29. B) Tanzimatla birlikte sona ermiştir.
30. D) Ahbârü’l-Arab
31. C) Çok na’t yazan şairlere na’t-hân denir.
32. D) Nehcü’l-ferâdîs
33. A) Tevhid
34. B) Besmele, Tevhid, Münâcât, Na’t, Sebeb-i Te’lîf-i Kitâb
35. B) XII
36. E) Âyin
37. C) Güzelliğin kendini gösterme arzusu
38. A) Gazavâtnâme
39. E) Sâde, basit bir dille yazılmıştır.
40. A) Risâletü’n-Nushiyye
41. E) Ahmed Yesevi- Atabetü’l-Hakâyık
42. C) Edebiyat ve din ayrı kurumlar olarak düşünülmüştür.
43. B) Risâletü’n-nushiyye
44. D) Kısas-ı enbiyâ
45. B) Recâizâde Mahmud Ekrem
46. A) Feridüddin Attar
47. D) Hamdullah Hamdî
48. E) Nasîhatnâme
49. A) Necip Fazıl Kısakürek
50. A) Nedim
51. B) Esmâ-i Hüsnâ-Tevhid-Münâcât
52. A) Besmele-Hamdele-Salvele-Ammâ Ba’dü
53. B) Hamdele
54. C) Megazi
55. E) Süleyman Çelebi
56. C) Na’t
57. D) Fetihnâmelerde sade, külfetsiz bir dil kullanılmıştır.
58. E) Mizânü’l-Hakk
59. C) Nefes
60. D) Ömer b. Fâriz
61. D) Edebiyat dinin temel kaynağıdır.
62. A) Ziya Gökalp
63. B) Cönk
64. C) Koşma
65. A) Mücmel
66. C) Vesîletü’n-necât
67. D) Yunus Emre
68. B) Nasîhatnâme
69. A) Nedim
70. B) Feridun Bey
71. A) Sonraki dönem mutasavvıf şairleri etkileyen güçlü şairler yetişmiştir.
72. B) Yazıcıoğlu Mehmed
73. D) Araf-İsra-Tâhâ-Haşr
74. E) Süleyman Nahîfi
75. C) Hilye
76. E) Mustafa Darîr
77. C) Eski İran kahramanlarının destansı hikâyeleri örnek alınmış olması
78. E) Fakrnâme
79. D) Menâkıbnâmelerin ilk örnekleri Arapça ve Farsçadan çeviri suretiyle meydana getirilmesi
80. E) Vahdet-i Vücûd
81. A) Mektup www.uyanangenclik.com
82. C) Atabetü’l-Hakâyık
83. E) Tezkire
84. B) Mâni
85. C) Belâgat
86. B) Mevlana
87. C) Manzum siyer özelliği taşımaktadır.
88. E) Yunus Emre
89. A) Zâtî
90. E) Tatavlılı Mahremî
91. A) İbrahim Gülşenî
92. D) Tevhid
93. A) Arapça
94. B) Vahdâniyet
95. D) XVII.
96. C) Na’t
97. D) Hafız Osman
98. D) Ganimet arzusu
99. E) İhlâsnâme
100. B) Cumhûr

Yazar: Arif Arslaner

1994 yılında ilahiyatı bitirdikten sonra medrese eğitimine devam etti. 2012 yılında 2. üniversite olarak hacettepe üniversitesinden mezun oldu. Bilgisayar programcılığına ve ingilzceye ağırlık vererek sertifikalar aldı. 3. üniversite olarak Kamu yönetimi okudu. Bilginin sonu olmadığı gibi öğrenmenin de bir yaşının olmadığını bize göstermiş oldu...Hâlâ Din kültürü öğretmeni olarak öğrenmeye ve öğretmeye devam ediyor... Eserleri: Sorularla Öğreniyorum (2020)