Tefsir Tarihi ve Usulü – Dönem Sonu – Çıkmış Sorular

1. Aşağıdakilerden hangisi vahiy katiplerinden biri değildir?
A) Osman b. Affan
B) Ömer b. el-Hattab
C) Ali b. Ebi Talib
D) Muâz b. Cebel
E) Ömer b. Abdilaziz

2. Aşağıdakilerden hangisi tedvin dönemi müfessirlerinden biridir?
A) Mücahid b. Cebr
B) Abdullah b. Abbas
C) Abdullah b. Mesud
D) Mukatil b. Süleyman
E) Ata b. Ebi Rebah

3. Tefsirin kendisine malzeme sağladığı ve Müslüman toplumlar için inanç yönüyle bir
çerçeve çizerek Allah, ahlak, siyaset vb. konularda hükümler üreten ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tefsir
B) Tarih
C) Fıkıh
D) Hadis
E) Kelâm

4. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş tefsir ekollerinden biridir?
A) Rivâyet tefsiri
B) İctimâî tefsir
C) Dirâyet tefsiri
D) Tasavvufî tefsir
E) Bâtinî tefsir

5. Aşağıdaki ekollerden hangisi mezhebî tefsir ekollerinden biridir?
A) Hâriciyye ekolü
B) İlmî tefsir ekolü
C) Konulu tefsir metodu
D) İctimâî tefsir ekolü
E) Tasavvufî tefsir

6. “Delilsiz olarak Allah’ın muradı konusunda kesin yargıya varmamak” kuralı hangi tefsir
metodu için konmuştur?
A) Rivayet
B) Nakli
C) Rey
D) İlmi
E) Me’sur

7. “İsnatların hazfedilerek sadece metinlerin kalması” hangi tür tefsirin zaaf noktalarından biridir?
A) Bâtinî
B) Tasavvufî
C) Dirâyet
D) Rivâyet
E) Konulu

8. “Kur’ân tefsirinin gramatik ve Arap dili ağırlıklı tartışmaları nedeniyle mesajın arka plana atıldığı, Kur’ân’ın temelde bir hidayet rehberi olduğu ve ferdi-ictimai problemlere çözümler üretmesi” gerektiği düşüncesinden hareketle ortaya çıkan tefsir yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konulu tefsir metodu
B) Edebi-ictimai tefsir ekolü
C) Fıkhî tefsir ekolü
D) İşari tefsir ekolü
E) Bilimsel tefsir metodu

9. “veleysel birrün bien te’tül büyüte min zuhûrihê”
Ayeti müteşabihliğin hangi türüne örnektir?
A) Müteşabihliğin hem lafız hem de mana da olmasına
B) Müteşabihliğin sadece lafızda olmasına
C) Müteşabihliğin sadece manada bulunmasına
D) Müteşabihliğin hiçbir türünün olmadığına
E) Manası kolaylıkla anlaşılan muhkem âyete

10. Aşağıdakilerden hangisi “istiare”nin unsurlarından biri değildir?
A) Müsteâr
B) Müsteârun leh
C) Alaka
D) Hakikat
E) Karine

11. Muhkemleri, “iman edilip amel edilen”; müteşâbihleri ise “imân edilen, ancak amel
edilmeyen” şeklinde taksime tabi tutan müfessir kimdir?
A) Zeyd b. Sâbit
B) İbn Abbas
C) İbn Mes’ûd
D) İbn Ömer
E) Übeyy b. Ka’b

12. [size=18pt][b]إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ[/b][/size] ayetinde görülen teşbih aşağıdak,ilerden hangisine örnektir.
A) Teşbih-i müekked
B) Teşbih-i mücmel
C) Teşbih-i beliğ
D) Teşbih-i mufassal
E) Teşbih-i mürsel

13. Aşağıdakilerden hangisi kasemin amaçlarından biri değildir?
A) Yemin edileni yüceltmek
B) Söylenen sözü tekit etmek, pekiştirmek
C) Uyarıları belirginleştirmek
D) Yemin konusunu önemsemek
E) Söylenen sözdeki kapalılığı gidermek

14. Kur’ân bir benzerinin meydana getirmek isteyenlerin bu yöndeki güç ve kudretlerinin
Yüce Allah tarafından ellerinden alındığı şeklinde özetlenebilecek olan iddia için
kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sarfe teorisi
B) Müteşabih
C) Muhkem
D) Tahaddî
E) İcâzu’l-Kur’ân

15. “Bir zamanlar, Ey Mûsâ! Biz Allah’ı açıkça görmedikçe asla sana inanmayız, demiştiniz
de bakıp durur olduğunuz halde sizi yıldırım çarpıvermişti. Sonra, ölümünüzün ardından
sizi dirilttik ki şükredesiniz.” âyetinde “ölmek” ifadesine, bilinen anlamıyla bir
“ölüm” olarak değil de, “hisleri ölmek, duyguları yitip gitmek” şeklinde mana veren
müellif aşağıdakilerden hangisidir?
A) Seyyid Kutub
B) Muhammed Esed
C) Mevdûdî
D) Elmalılı Hamdi Yazır
E) Mehmed Vehbi Efendi

16. Aşağıdakilerden hangisi semiyotik sürecin aşamalarından biri değildir?
A) Bilme
B) Algı
C) Anlam
D) Okuma
E) Açıklama

17. Kur’ân tefsirinde Batı düşüncesi referans gösterilerek yapılan modern yorumlara ne ad
verilir?
A) Kıssacılık
B) Semiyotik
C) Hermenötik
D) Dinî diyalog
E) Çağdaş İsrâiliyat

18. Aşağıdaki tefsirlerden hangisi Kur’ân’ın nüzul sırasına göre yapılan tefsir
çalışmalarından biridir?
A) Kur’ân Mesajı
B) Rûhu’l-Me’ânî
C) et-Tefsiru’l-Hadîs
D) Tefhîmu’l-Kur’ân
E) Rûhu’l-Beyân

19. Aşağıdakilerden hangisi sahabenin isrâiliyata başvurduğu konulardan biri değildir?
A) Fıkhî hükümler
B) Peygamber kıssaları
C) Yaratılışla ilgili konular
D) Geçmiş kavimlere dair kıssalar
E) Tûfânla ilgili kıssalar

20. Uhud ve Bedir savaşlarını anlatan âyetler hangi tür kıssalara girmektedir?
A) İslami dönemde Arap Yarımadası’nda yaşayan Mecûsîler hakkındaki kıssalara
B) Cahiliye döneminde Arap Yarımadası’nda yaşayan Sâbiîler hakkında anlatılan kıssalara
C) Hz. Peygamber dönemindeki olaylarla ilgili olan kıssalara
D) Geçmişte yaşayan bazı topluluklar hakkında anlatılan kıssalara
E) Allah’ın elçilerini, elçilerin getirdikleri mesajları ve bu mesajlara ümmetlerinin gösterdikleri tepkileri anlatan kıssalara

21. Aşağıdakilerden hangisi tedvin dönemi müfessirlerinden biri değildir?
A) Abdürrezzak b. Hemmam
B) Ebu Ubeyde
C) Sufyân es-Sevrî
D) Abdullah b. Mesud
E) Yahya b. Sellâm

22. Batı’da en eski Kur’ân meali hangi dilde yapılmıştır?
A) Latince
B) Almanca
C) İngilizce
D) İtalyanca
E) Fransızca

23. Aşağıdakilerden hangisi Resulullah zamanında Kur’ân’ın tamamını ezberleyen sahabilerden biri değildir?
A) Abdullah b. Mesud
B) Muaz b. Cebel
C) Enes b. Mâlik
D) Ebu Hureyre
E) Zeyd b. Sâbit

24. Aşağıdakilerden hangisi Medenî sûrelerin özelliklerinden biri değildir?
A) Cihada izin vermesi ve cihad hükümlerini beyan etmesi
B) Secde ayeti ihtiva etmesi
C) İbâdât ve muâmelât konularının tafsilatlı olarak yer alması
D) Hudûd ve miras paylaşımından bahsetmesi
E) Ankebût sûresi hariç, içinde münafıklardan bahsedilmesi

25. Hicri ilk dört asra ait Kur’ân tefsirine dair hemen hemen tüm görüş ve rivayetleri
aktardığı için ilim ve kültür ansiklopedisi hüviyetini kazanan tefsir aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Mefatihu’l-Gayb
B) Medâriku’t-Tenzîl
C) El-Cevâhiru’l-Hisân fî Tefsîri’l-Kur’ân
D) Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm
E) Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân

26. Kevnî ayetleri pozitif ilimlerin verileriyle tefsir etmeyi amaçlayan akım aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İctimaî tefsir ekolü
B) Bilimsel tefsir ekolü
C) Şiî tefsir ekolü
D) Mutezilî tefsir ekolü
E) Konulu tefsir ekolü

27. Tefsirinde re’ye yoğun olarak yer veren ve tâbiîn alimlerinin önde gelenlerinden olan
müfessir aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbn Mes’ûd
B) İbn Abbas
C) İkrime
D) Saîd b. Cübeyr
E) Mücahid

28. Aşağıdakilerden hangisi ictimâî tefsir ekolünün eleştirilen yönlerinden biri
değildir?
A) Lafızların zahirine düşecek tarzda yorum yapmak
B) İsrailiyattan ve faydasız bilgilerden uzak durmak
C) Sahihliği kabul edilen ahad haberlere itibar etmemek
D) Buhari ve Müslimin bazı sahih hadislerini zayıf ve uydurma olarak kabul etmek
E) Akla gereğinden fazla önem vermek

29. Muhammed Abduh, Seyyid Kutup, Reşid Rıza ve Mustafa Meraği aşağıdaki tefsir
ekollerinden hangisinin temsilcileridir?
A) İctimâî tefsir ekolü
B) Bilimsel tefsir ekolü
C) Mutezilî tefsir ekolü
D) Konulu tefsir ekolü
E) Fıkhî tefsir ekolü

30. Aşağıdakilerden hangisi siyak ilkesi doğrultusunda geliştirilen Kur’ân
sınıflandırmasının temel unsurlarından biri değildir?
A) Sûre içi siyak münasebeti
B) Sûreler arası siyak münasebeti
C) Ayetler arası siyak münasebeti
D) Ayet sûre arası siyak münasebeti
E) Farklı konular arası siyak münasebeti

31. Aşağıdakilerden hangisi “kasem”in amaçlarından biri değildir?
A) Uyarıları belirginleştirmek
B) Söylenen sözdeki kapalılığı gidermek
C) Söylenen sözü tenkit etmek, pekiştirmek
D) Yemin konusunu önemsemek
E) Yemin edileni yüceltmek

32. Kapalılığı sadece Allah’ın kelamı ve Peygamberin sözü ile açıklanan lafız türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müşterek lafız
B) Mübhem lafız
C) Mücmel lafız
D) Garib lafız
E) Müteradif lafız

33. Ayetler arasında çeşitli sebeplere binaen oluşan çelişki vehmini ortadan kaldırmaya
çalışan Kur’ân ilmi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üslûbu’l-Kur’ân
B) Müphemu’l-Kur’ân
C) İcazu’l-Kur’ân
D) Müşkilü’l-Kur’ân
E) Muhkem ve Müteşabih

34. Aşağıdakilerden hangisi ayetler arasında çelişki vehmini doğuran sebeplerden biri değildir?
A) Bazı ayetlerin hadislere aykırı olması
B) Konu farklılığının olması
C) Fiilin farklı yönlerine işaret edilmesi
D) Hakikat ve mecaz ayrımına dikkat edilmemesi
E) Çelişki vehminin, çeşitli vecihlerle oluşan farklılıklardan kaynaklanması

35. Kur’ân ayetlerine tarihçi gözüyle yaklaşan modernist düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muhammed Esed
B) Nasr Hamid Ebu Zeyd
C) Muhammed Arkoun
D) Fazlurrahman
E) Hasan Hanefi

36. Türkiye’deki meâl hareketinin temel argümanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her Müslümanın ibadetini kendi dilinde yapabilmesi için meâllere ihtiyaç bulunması
B) Hz. Peygamber’in, Kur’ân’ın Türkçeye tercüme edilmesini emretmesi
C) Kur’ân’ın metafizik konuları anlatan ayetleri dışındaki bütün ayetlerin her dile başarılı bir
şekilde tercüme edilebilmesi
D) Kur’ân’ın bütün edebî metinlerden daha fasih olması, bu sebeple Kur’ân’ın her dildeki tercümesi muhatapları tarafından rahatlıkla anlaşılabilmesi
E) Kur’ân’ın manalarına vakıf olmadan sadece yüzünden okunmasının caiz olmaması

37. Aşağıdakilerden hangisi modern dönem Kur’ân yorumcularının klasik tefsirlere
yönelttiği eleştirilerden biridir?
A) Mekkî sûrelerle Medenî sûreler arasındaki üslup farklılıklarına temas etmemeleri
B) Kur’ân’ın tamamını tefsir etmemeleri
C) Kur’ân’ı yorumlarken parçacı bir bakış açısıyla hareket etmeleri
D) Kur’ân’ı yorumlarken rivâyetlere gerektiği kadar yer vermemeleri
E) Sûrelerin hacim itibarıyla birbirinden farklı olduğuna yeterince dikkat etmemeleri

38. Kur’ân kıssalarının nüanslarla tekrar edilmesinin amacı aşağıdakilerden hangisdir?
A) Tekrar edilen ayetlerin diğer ayetlerden daha faziletli olduğunu vurgulamak
B) Herhangi bir kıssada açıkça belirtilmeyen bir yerin neresi olduğunu açıklamak
C) Kur’ân’ın bir zikir kitabı olduğuna işaret etmek
D) Herhangi bir kıssada ismi belirtilmeyen bir şahsın kim olduğunu açıklamak
E) Kur’ân’ın muhataplarını kıssanın farklı yönleri ile buluşturmak

39. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’da anlatılan kıssaların gayelerinden biridir?
A) Anlatılan kıssalardan hareketle ortak bir prensibe ulaşmak ve muhataplara genel bir
ilke hakkında fikir vermek
B) Anlatılan kıssalardan hareketle okuyuculara teferruatlı bir şekilde tarihi olaylar hakkında
bilgi sunmak
C) Anlatılan kıssaları Tevrat’ta anlatılan kıssalarla mukayese etme imkânı sağlamak
D) Anlatılan kıssaları tarih kitaplarında anlatılan olaylarla mukayese imkanı sağlamak
E) Anlatılan kıssalardan hareketle okuyuculara teknik bilgiler vererek pratik hayatta
yaşamlarını kolaylaştırmak

40. Aşağıdakilerden hangisi tefsirde isrâiliyata başvurulan konulardan biridir?
A) Hz. Peygamber tarafından izahı yapılan meseleler
B) İsrâilî rivayetleri tashih
C) İlgilenilmesinde hiçbir fayda mülahaza edilmeyen polemikler
D) Fıkhî hükümler
E) İtikadî konular

41. Aşağıdakilerden hangisi vahiyle, ilham arasındaki farklardan biridir?
A) Vahiy vasıtasız, ilham ise vasıtalı olarak tecellî eder.
B) Peygamberler kendilerine gelen vahyin Allah katından olduğunu kesin olarak bilirler,
ilhamı alanlar onun nereden geldiğini bilemezler.
C) Vahiy devam etmekte, ilham ise son bulmuştur.
D) Vahiy bağlayıcı değildir, ilham ise bağlayıcıdır.
E) Vahiy yoluyla elde edilen bilgiler birbirleriyle çelişebilir; ilham ile elde edilen bilgiler ise
birbirleriyle çelişmezler.

42. Kur’ân kelimesinin hemzesiz, türememiş ve alem-i mürtecel olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden kime aittir? www.uyanangenclik.com
A) Şafiî
B) Lihyani
C) Eş’arî
D) Ferra
E) Zeccac

43. Arap dilinin kuralları dahilinde hareket edilerek Kur’ân’dan anlamlar üretmek olarak tanımlanan ve daha ziyade kelâmcılar, fakihler, müfessir ve dilciler tarafından kullanılan yorum yöntemi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tefsîr
B) Te’vîl
C) Burhânî te’vîl
D) Muhkem
E) Beyânî Te’vîl

44. Hz. Peygamber’e verilen teşrî fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beyan etme
B) Te’vil etme
C) Hüküm koyma
D) Açıklama
E) Tefsir etme

45. Kur’ân ve tefsîri açısından Hz. Peygamber’den sonraki en önemli tabaka aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tabiûn
B) Etbeuttâbiîn
C) Abbâsîler
D) Sahâbe
E) Emevîler

46. İsrâilî rivâyetler en fazla aşağıdakilerden hangisinden gelmiştir?
A) Abdullah b. Mesud
B) Übey b. Ka’b
C) Mücahid
D) İkrime
E) Ka’b el-Ahbar

47. Aşağıdakilerden hangisi rivâyet tefsir yönteminde başvurulması gereken unsurlardan biri değildir?
A) Hz. Peygamber’in tefsiri
B) Kur’ân-ı Kerîm
C) Tevrat’ın nakilleri
D) Sahabe tefsiri
E) Tabiûn tefsiri

48. Tefsir faaliyetlerini tevhid ve adalet prensiplerine dayandıran, akla büyük önem veren, sağlam akıl ile sahih naklin çelişmediğini; akıl ile nakil arasında çelişki varsa naklin tevil edileceğini benimseyen tefsir ekolü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Harici tefsir ekolü
B) Mutezile tefsir ekolü
C) İşârî tefsir ekolü
D) İctimai tefsir ekolü
E) Konulu tefsir ekolü

49. Aşağıdakilerden hangi tefsir türü, otorite olan müfessirler tarafından “ilhâdî” (sapkın,
batıl) yorum olarak kabul edilir?
A) Nazarî sûfî tefsir
B) Fıkhî tefsir
C) Rivayet tefsiri
D) Konulu tefsir
E) İctimâî tefsir

50. Aşağıdakilerden hangisi Fıkhî tefsir ekol temsilcisidir?
A) Cessâs
B) Seyyid Kutup
C) Kuşeyrî
D) Tantavî Cevherî
E) Zemahşerî

51. “Müminler, ancak kardeştir” âyetinde hangi tür teşbih yapılmıştır?
A) Teşbih-i müekked
B) Teşbih-i mücmel
C) Teşbih-i mürsel
D) Teşbih-i mufassal
E) Teşbih-i beliğ

52. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın temsili anlatıma başvurma gayesi olamaz?
A) Örneklemek
B) İkna etmek
C) Yermek
D) Emretmek
E) Övmek

53. Aşağıdakilerden hangisi kasemin amaçlarından biri değildir?
A) Söylenen sözü tekit etmek, pekiştirmek
B) Yemin edileni yüceltmek
C) Uyarıları belirginleştirmek
D) Yemin konusunu önemsemek
E) Söylenen sözdeki kapalılığı gidermek

54. Aşağıdakilerden hangisi, âyetler arasında çelişki vehmini ortadan kaldırmaya yönelik
kurallardan biri değildir?
A) İki hükümden birisinin zahir manası müstakil bir hükme, diğer âyetin ise sadece lafzı bunu
iktiza ederse, müstakil hüküm ifade eden âyet tercih edilir.
B) İki hükümden biri Mekkelilerin, diğeri ise Medinelilerin durumuna âit olursa,
Medinelilerin ahvâline ait olan tercih edilir.
C) Kur’ân âyetlerini hadislerle mukayese ederek âyetler arasındaki çelişki vehmi
ortadan kaldırılır.
D) İki âyetten her biri zahirde bir hükme işaret ettikleri halde; âyetlerden biri umum, diğeri
tahsis olarak hükme işaret ediyorsa, bu durumda tahsis içeren âyet tercih edilir.
E) Hüküm hususunda Medenî olanlar Mekkî olanlara tercih edilir.

55. Allah’ın arşa istiva etmesi sorulduğunda, “istiva malumdur, keyfiyeti meçhuldür, bu
konuda soru sormak ise kötü bir şeydir” şeklinde cevap veren İslâm alimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İmam Şafii
B) Malik b. Enes
C) İbn Mes’ûd
D) Ahmed b. Hanbel
E) İbn Abbas

56. Allah’ın kesik harflerle başlayan sûrelerde anlatılan tüm hüküm ve kıssaları bu harflere
gizlediğini, sonra da bu hususları sûrede açıkladığını, fakat bu şifreleri ancak
peygamber ve velilerin çözebileceğini ileri süren bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tefsir
B) Hadis
C) Tasavvuf
D) Kelam
E) Fıkıh

57. Hz. Peygamber’in risâleti esnasında meydana gelen ve Kur’ân’ın bir veya birkaç âyetinin yahut tam bir sûresinin inmesine yol açan olayı ya da soruyu ifade etmek için kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sünnet-i seniyye
B) Esbâb-ı nüzûl
C) Vahy-i metlüv
D) Haber-i sâdık
E) Haber-i vâhid

58. Yahudi, Hıristiyan ve diğer kültürlerden Kur’ân tefsîrlerine giren rivâyetlere ne ad verilir?
A) İsrâiliyat
B) Esâtîru’l-evvelîn
C) Şer’u men kablenâ
D) Ehl-i kitap
E) Te’vîlât

59. Kur’ân tercümelerinin Türkçe’deki ilk basımları hangi dönemde gerçekleşmiştir?
A) Çok partili sisteme geçtikten sonra
B) Matbaanın icadından sonra
C) Harf inkılâbından sonra
D) Tanzimat fermanından sonra
E) Cumhuriyetin ilk yıllarında

60. Bir dilin temelini oluşturan kelimeleri ayrıntılı bir şekilde tahlil ederek anlamlarını
doğru bir şekilde ortaya koymaya çalışan ilmî disipline ne ad verilir?
A) Semiyotik
B) Hermenötik
C) Semiyoloji
D) Semantik
E) Tevilcilik

61. Vahiy-ilham ilişkisi bağlamında aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A) Vahiy ve ilhamın her ikisi de bağlayıcıdır.
B) Vahiy herhangi bir vasıta olmadan, ilham ise hep vasıta ile gelir.
C) Vahiy ve ilhamın her ikisi de halen devam etmektedir.
D) Vahiy umumi ve külli, ilham ise hususi ve cüzidir.
E) Hem vahiy ve hem de ilham kesin bilgi kaynağıdır.

62. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân ayetlerinin sayıları hakkında farklı rakamların ortaya
çıkmasının sebeplerinden biridir?
A) Kur’ân’ın ayetlerini sayan kişilerin bilgi seviyelerinin farklı oluşu
B) Kur’ân’ın ayetlerini sayanların bir kısmının sahabe, bazısının da tabiin döneminde yaşamış olmaları
C) Sürelerin başlarında bulunan besmelelerin bir ayet olarak kabul edilip edilmemesindeki ihtilaf
D) Kur’ân’ın ayetlerini sayanların bir kısmının müfessir, bazılarının da muhaddis olmaları
E) Kur’ân’ın ayetlerinin, Basra, Medine, Şam ve Kufe gibi farklı şehirlerde sayılması

63. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın hakkıyla tercümesinin yapılamayışının sebeplerinden biridir?
A) Kur’ân’ın Arap diliyle nazil olması
B) Kur’ân’ı hakkıyla tercüme etmenin günah olarak kabul edilmesi
C) Kur’ân’da müteşabih ayetlerin bulunması
D) Kur’ân’ın Kureyş lehçesi ile inmesi, dolayısı ile diğer lehçeleri konuşan Arapların Kureyş
lehçesini yeteri kadar bilememesi
E) Kur’ân Arapçasının, Arapların kullandığı Arapça ile aynı olmaması

64. Aşağıdakilerden hangisi İbn Abbas’ı tefsirde üstün mertebeye yükselten sebeplerdendir?
A) İbn Abbas’ın küçük yaşta sahabî olması
B) İbn Abbas’ın Resulullah’ın yakın akrabası olması
C) İbn Abbas’ın Mekke tefsir ekolünü kurması
D) Arap dili ve edebiyatını çok iyi derecede bilmesi
E) İbn Abbas’ın ilmi konularda diğer sahabilere meydan okuması

65. “Kim Kur’ân’ı kendi görüşüyle tefsir ederse, cehennemdeki yerine hazırlansın” hadisinden maksat kimlerdir?
A) İyi niyetli de olsalar Kur’ân-ı Kerim’i tevil etmek isteyen alimler
B) Kur’ân-ı Kerim’i te’vil ettiği için cehennemlik olan kişiler
C) Kur’ân-ı Kerim’i modern ilimlere göre açıklamak isteyenler
D) Kur’ân’a, toplumun problemlerine çözüm olma açısından bakanlar
E) Kur’ân’ı şahsi görüş, fikir veya mezhebi doğrultusunda tefsir edenler

66. Hz. Peygamber’in tefsiri hangi tefsir yöntemine girmektedir?
A) Dirayet
B) Rivayet
C) İşari
D) Mezhebi
E) İlmi

67. Dirayet tefsirinin bir diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nakli tefsir
B) İşari tefsir
C) Mezhebi tefsir
D) İlhadi tefsir
E) Akli tefsir

68. “Tefsir ilmi içerisinde müstakil niteliklere ve özelliklilere sahip; kendi içinde yöntem
ve prensipleri bulunan; ayrıca belli temsilcileri ve literatürü olan akım ve okullara” ne ad verilir?
A) Tefsir ekolleri
B) Tasavvufi ekoller
C) Kelam ekolleri
D) Fıkhi ekoller
E) Edebi ekoller

69. Mezhebi tefsir ekollerinin kapsamıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Tasavvufi konularla ilgili olup tasavvufi ekolleri kapsar.
B) İtikadi konularla ilgili olup, Kelam’la ilgilenen mezhepleri kapsar.
C) Muâmelatla ilgili olup fıkhi mezhepleri kapsar.
D) Pozitif ilimle ilgili olup kevnî ayetleri kapsar.
E) İbadetle ilgili olup, sadece ibadetle ilgili olan ayetleri kapsar.

70. Kur’ân’ın tefsiri bağlamında Hariciyye mezhebi nezdinde en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir? www.uyanangenclik.com
A) Kur’ân’ın te’vili
B) Kur’ân’ın batıni anlamı
C) Kur’ân’ın işari manası
D) Kur’ân’ın lafzı
E) Kur’ân’ın yorumlanması

71. Aşağıdakilerden hangisi istiârenin unsurlarından biri değildir?
A) Alâka
B) Müsteârun leh
C) Müsteârun minh
D) Kinaye
E) Karîne

72. Teşbih sanatının en güçlü türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kinaye
B) Teşbih-i mürsel
C) Teşbih-i mufassal
D) Teşbih-i müekked
E) Teşbih-i mücmel

73. Aşağıdakilerden hangisi, müphem lafzın anlamını doğru olarak tespit etmek için
bakılması gereken kaynaklardan biri değildir?
A) Kur’ân
B) Sünnet
C) Sahabe sözü
D) Tabiun sözü
E) Şâirin şiiri

74. “İyilik ve erdem, evlere arkalarından girmeniz değildir” (Baraka (2), 189) ayeti, müteşabihin hangi türüne örnek teşkil eder?
A) Müteşabinliğin sadece lafızda olmasına
B) Müteşabihliğin hem lafız ve hem de manada olmasına
C) Müteşabihliğin sadece manada olmasına
D) Sadece Yüce Allah’ın bildiği müteşabihe
E) Normal bilgisi olan insanların bileceği müteşabihe

75. “el-Hurûfu’l-mukatta’a” tabiri ne anlama gelmektedir?
A) Kısa cümleler
B) Kesik cümleler
C) Kesik harfler
D) Kısa kelimeler
E) Kesik kelimeler

76. “Allah’ın müteşabih sıfatları bilinir gibi görünse de bu sıfatların Allah’a isnadı
beşer açısından imkânsızdır” diyen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halef mezhebi
B) Mutezile mezhebi
C) Selef mezhebi
D) Eşari mezhebi
E) Matüridi mezhebi

77. Nuzül sebepleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Bütün ayetler belli sebeplere bağlı olarak inmemiştir.
B) Ayet ve sureleri anlamak için nuzül sebeplerinin bir faydası yoktur.
C) Nuzül sebepleri, özellikle kevni ayetlerin anlaşılması için olmazsa olmaz şarttır.
D) Kur’ân’ın bütün ayet ve surelerinin birer, hatta bazen birden fazla nuzül sebebi vardır.
E) Nuzül sebepleri, sadece Kur’ân kıssalarındaki boşlukları doldurmak için
nakledilmişlerdir.

78. “Mensûh âyet” ifadesi ne anlamagelmektedir?
A) Hükmü kaldıran ayet
B) Hükmü geçerli ayet
C) Okunması caiz olmayan ayet
D) Hükmü olumsuz yapan ayet
E) Hükmü kaldırılan ayet

79. Aşağıdakilerden hangisi “semiyotik” sürecin aşamalarından biri değildir?
A) Okuma
B) Algı
C) Bilme
D) Anlam
E) Açıklama

80. Ayetler arasındaki bütünlüğe azami derecede gayret gösteren meal aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kur’ân-ı Hakim ve Meal-i Kerim
B) Tanrı Buyruğu
C) Kelime Anlamlı Kur’ân-ı Kerim Meali
D) Tefhimu’l-Kur’ân
E) Kur’ân-ı Kerim Türkçe Meali

81. Aşağıdakilerden hangisi vahiyle, ilham arasındaki farklardan biridir?
A) Peygamberler kendilerine gelen vahyin Allah katından olduğunu kesin olarak bilirler,
ilhamı alanlar onun nereden geldiğini bilemezler.
B) Vahiy vasıtasız, ilham ise vasıtalı olarak tecellî eder.
C) Vahiy devam etmekte, ilham ise son bulmuştur.
D) Vahiy bağlayıcı değildir, ilham ise bağlayıcıdır.
E) Vahiy yoluyla elde edilen bilgiler birbirleriyle çelişebilir; ilham ile elde edilen bilgiler ise
birbirleriyle çelişmezler.

82. Aşağıdakilerden hangisi vahyin Hz. Peygamber’e geliş şekillerinden biri değildir?
A) Cebrâîl’in aslî suretiyle görünerek vahiy getirmesi
B) Cebrâil’in insan suretine girerek vahiy getirmesi
C) Hz. Peygamber uyanık iken meleğin görünmeksizin onun kalbine ilâhî vahyi ilkâ etmesi
D) Cebrâil’in görünmeden çıngırak sesine benzer bir sesle vahiy getirmesi
E) Vahyi peygamberine bir perde arkasından yazılı olarak sunması

83. Müsteşrikler tarafından Kur’ân kelimesinin türediği iddia edilen kelimeler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kara’e – Kırâat
B) Karane – Karâin
C) Keryânî – Kiryânî
D) Kara’e – Karane
E) Kırâat – Karene

84. Kur’ân kelimesinin hemzesiz, türememiş ve alem-i mürtecel olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden kime aittir?
A) Lihyani
B) Şafiî
C) Eş’arî
D) Ferra
E) Zeccac

85. Kur’ân’daki bilimsel hakikatleri içeren âyetlere ne ad verilir?
A) Ahkâm âyetleri
B) Kevnî âyetler
C) Tasavvufî âyetler
D) Kelâmî âyetler
E) İçtimâî âyetler

86. Âyetin lafzî tahlilinden sonra ortaya çıkan manasını, makul ve kuvvetli delillerle
desteklenmiş olmak şartıyla muhtemel manalarından bağlamına en uygun olana
çevirmeye ne ad verilir?
A) Tefsir
B) Tercüme
C) Müşkil
D) Te’vil
E) Müteşâbih

87. Kur’ân’da, insan, melek ve cin gibi varlıkların veya bir topluluk ya da kabilenin
veyahut bir kelime ve nitelemenin ism-i işaretler, ism-i mevsuller, zamirler, cins
isimleri, belirsiz zaman zarfları ve belirsiz mekân isimleriyle zikredilmesine ne ad
verilir?
A) Müşkil
B) Mücmel
C) Mübeyyen
D) Mübhem
E) Mutlak

88. Hz. Peygamber’in, Kur’ân’a yönelik tefsiri onun bir kısmını içermektedir, tezini ortaya
atan ilk İslâm âlimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gazâlî
B) Süyûtî
C) Ahmed b. Hanbel
D) İbn Teymiyye
E) Fahreddin Râzi

89. Rivâyet tefsîr yönteminde ilk başvurulması gereken kaynak aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etbeuttâbiûn görüşü
B) Sahabe görüşü
C) Kur’ân
D) Hadis
E) Tabiî görüşü

90. İsrâilî rivâyetler en fazla aşağıdakilerden hangisinden gelmiştir?
A) Ka’b el-Ahbar
B) Abdullah b. Mesud
C) Übey b. Ka’b
D) Mücahid
E) İkrime

91. Hâricî tefsir ekolünün en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sadece ahkâm ayetlerini tefsir ederler, ahkâm âyetlerini tefsir ederken bütün
mezheplerin görüşlerine yer verirler.
B) Akla son derece önem verir; akla uymayan nassları tevil ederler.
C) Ayetlerin tefsirinde imamları otorite olarak kabul eder, imamlardan başkasının
görüşlerine itibar etmezler.
D) Kur’an’ın lafız düzeyini kanun olarak değerlendirir; lafzın yüzeysel anlamını
benimserler; tefsir ve tevile ihtiyaç olmadığını savunurlar.
E) Ayetlerin keşf ve ilham yoluyla tefsir edilmesi gerektiğini savunurlar.

92. Aşağıdakilerden hangi tefsir türü, otorite olan müfessirler tarafından “ilhâdî” (sapkın,
batıl) yorum olarak kabul edilir?
A) Fıkhî tefsir
B) Nazarî sûfî tefsir
C) Rivayet tefsiri
D) Konulu tefsir
E) İctimâî tefsir

93. Aşağıdakilerden hangisi kasemin amaçlarından biri değildir?
A) Söylenen sözdeki kapalılığı gidermek
B) Söylenen sözü tekit etmek, pekiştirmek
C) Yemin edileni yüceltmek
D) Uyarıları belirginleştirmek
E) Yemin konusunu önemsemek

94. “Zikr-i küll, irade-i cüz” hangi dilsel sanat çeşididir?
A) Kinaye
B) Teşbih
C) Hakikat
D) Mecâz-ı Mürsel
E) İstiare

95. “Üzerlerine yürüdü ve onlara sağ eliyle vurdu” (Saffat (37), 93) âyetindeki “yemîn”
kelimesinin ifade ettiği manalar dikkate alınırsa, bu âyet müteşabihin hangi türüne
örnek oluşturmaktadır?
A) Mutlak müteşabih
B) Lafızda müteşabih
C) Manada müteşabih
D) Hem lafız ve hem de manada müteşabih
E) Manevî müteşabih

96. Allah’ın arşa istiva etmesi sorulduğunda, “istiva malumdur, keyfiyeti meçhuldür, bu
konuda soru sormak ise kötü bir şeydir” şeklinde cevap veren İslâm alimi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İmam Şafii
B) İbn Mes’ûd
C) Ahmed b. Hanbel
D) İbn Abbas
E) Malik b. Enes

97. Herhangi bir şer’î hükmün yerine başka bir şer’î hükmün gelerek öncekinin hükmünü
ortadan kaldırmasına ne ad verilir? www.uyanangenclik.com
A) Esbâb-ı nüzûl
B) Te’vîl
C) Nesh
D) Bedâ
E) Ta’dîl

98. Kur’ân tefsîrinde Batı düşüncesi referans gösterilerek yapılan modern yorumlara ne
ad verilir?
A) Hermenötik
B) Kıssacılık
C) Çağdaş İsrâiliyat
D) Dinî diyalog
E) Semiyotik

99. Aşağıdakilerden hangisi, modern dönem Kur’ân yorumcularının Kur’ân’ı tarihsel bir
metin olarak değerlendirmelerine bir gerekçe teşkil etmektedir?
A) Kur’ân’da pek çok kıssa yer almaktadır.
B) Hz. Peygamber Kur’ân âyetlerinin evrensel olduğunu iddia etmemiştir.
C) İlk dört halife döneminde bazı âyetlerin işlerliğini yitirdiğine dair icma oluşmuştur.
D) Kur’ân da önceki kitaplara benzemektedir; dolayısıyla onun da tarihsel olması gerekir.
E) Kur’ân bir yazılı-metin (kitap) olmaktan çok bir söz-metin (hitâp) hüviyetindedir.

100. Bir dilin temelini oluşturan kelimeleri ayrıntılı bir şekilde tahlil ederek anlamlarını
doğru bir şekilde ortaya koymaya çalışan ilmî disipline ne ad verilir?
A) Semiyotik
B) Hermenötik
C) Semiyoloji
D) Tevilcilik
E) Semantik

[b]CEVAP ANAHTARI:[/b]
1. E) Ömer b. Abdilaziz
2. D) Mukatil b. Süleyman
3. E) Kelâm
4. B) İctimâî tefsir
5. A) Hâriciyye ekolü
6. C) Rey
7. D) Rivâyet
8. B) Edebi-ictimai tefsir ekolü
9. A) Müteşabihliğin hem lafız hem de mana da olmasına
10. A) Müsteâr
11. B) İbn Abbas
12. C) Teşbih-i beliğ
13. E) Söylenen sözdeki kapalılığı gidermek
14. A) Sarfe teorisi
15. B) Muhammed Esed
16. D) Okuma
17. E) Çağdaş İsrâiliyat
18. C) et-Tefsiru’l-Hadîs
19. A) Fıkhî hükümler
20. C) Hz. Peygamber dönemindeki olaylarla ilgili olan kıssalara
21. D) Abdullah b. Mesud
22. A) Latince
23. C) Enes b. Mâlik
24. B) Secde ayeti ihtiva etmesi
25. E) Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân
26. B) Bilimsel tefsir ekolü
27. E) Mücahid
28. B) İsrailiyattan ve faydasız bilgilerden uzak durmak
29. A) İctimâî tefsir ekolü
30. D) Ayet sûre arası siyak münasebeti
31. B) Söylenen sözdeki kapalılığı gidermek
32. C) Mücmel lafız
33. D) Müşkilü’l-Kur’ân
34. A) Bazı ayetlerin hadislere aykırı olması
35. C) Muhammed Arkoun
36. D) Kur’ân’ın bütün edebî metinlerden daha fasih olması, bu sebeple Kur’ân’ın her dildeki tercümesi muhatapları tarafından rahatlıkla anlaşılabilmesi
37. C) Kur’ân’ı yorumlarken parçacı bir bakış açısıyla hareket etmeleri
38. E) Kur’ân’ın muhataplarını kıssanın farklı yönleri ile buluşturmak
39. A) Anlatılan kıssalardan hareketle ortak bir prensibe ulaşmak ve muhataplara genel bir
ilke hakkında fikir vermek
40. B) İsrâilî rivayetleri tashih
41. B) Peygamberler kendilerine gelen vahyin Allah katından olduğunu kesin olarak bilirler,
ilhamı alanlar onun nereden geldiğini bilemezler.
42. A) Şafiî
43. E) Beyânî Te’vîl
44. C) Hüküm koyma
45. D) Sahâbe
46. E) Ka’b el-Ahbar
47. C) Tevrat’ın nakilleri
48. B) Mutezile tefsir ekolü
49. A) Nazarî sûfî tefsir
50. A) Cessâs
51. E) Teşbih-i beliğ
52. D) Emretmek
53. E) Söylenen sözdeki kapalılığı gidermek
54. C) Kur’ân âyetlerini hadislerle mukayese ederek âyetler arasındaki çelişki vehmi
ortadan kaldırılır.
55. B) Malik b. Enes
56. C) Tasavvuf
57. B) Esbâb-ı nüzûl
58. A) İsrâiliyat
59. D) Tanzimat fermanından sonra
60. D) Semantik
61. D) Vahiy umumi ve külli, ilham ise hususi ve cüzidir.
62. C) Sürelerin başlarında bulunan besmelelerin bir ayet olarak kabul edilip edilmemesindeki ihtilaf
63. C) Kur’ân’da müteşabih ayetlerin bulunması www.uyanangenclik.com
64. D) Arap dili ve edebiyatını çok iyi derecede bilmesi
65. E) Kur’ân’ı şahsi görüş, fikir veya mezhebi doğrultusunda tefsir edenler
66. B) Rivayet
67. E) Akli tefsir
68. A) Tefsir ekolleri
69. B) İtikadi konularla ilgili olup, Kelam’la ilgilenen mezhepleri kapsar.
70. D) Kur’ân’ın lafzı
71. D) Kinaye
72. A) Kinaye
73. E) Şâirin şiiri
74. B) Müteşabihliğin hem lafız ve hem de manada olmasına
75. C) Kesik harfler
76. C) Selef mezhebi
77. A) Bütün ayetler belli sebeplere bağlı olarak inmemiştir.
78. E) Hükmü kaldırılan ayet
79. A) Okuma
80. B) Tanrı Buyruğu
81. A) Peygamberler kendilerine gelen vahyin Allah katından olduğunu kesin olarak bilirler,
ilhamı alanlar onun nereden geldiğini bilemezler.
82. E) Vahyi peygamberine bir perde arkasından yazılı olarak sunması
83. C) Keryânî – Kiryânî
84. B) Şafiî
85. B) Kevnî âyetler
86. D) Te’vil
87. D) Mübhem
88. A) Gazâlî
89. C) Kur’ân
90. A) Ka’b el-Ahbar
91. D) Kur’an’ın lafız düzeyini kanun olarak değerlendirir; lafzın yüzeysel anlamını
benimserler; tefsir ve tevile ihtiyaç olmadığını savunurlar.
92. B) Nazarî sûfî tefsir
93. A) Söylenen sözdeki kapalılığı gidermek
94. D) Mecâz-ı Mürsel
95. B) Lafızda müteşabih
96. E) Malik b. Enes
97. C) Nesh
98. C) Çağdaş İsrâiliyat
99. E) Kur’ân bir yazılı-metin (kitap) olmaktan çok bir söz-metin (hitâp) hüviyetindedir.
100. E) Semantik

Yazar: Arif Arslaner

1994 yılında ilahiyatı bitirdikten sonra medrese eğitimine devam etti. 2012 yılında 2. üniversite olarak hacettepe üniversitesinden mezun oldu. Bilgisayar programcılığına ve ingilzceye ağırlık vererek sertifikalar aldı. 3. üniversite olarak Kamu yönetimi okudu. Bilginin sonu olmadığı gibi öğrenmenin de bir yaşının olmadığını bize göstermiş oldu...Hâlâ Din kültürü öğretmeni olarak öğrenmeye ve öğretmeye devam ediyor... Eserleri: Sorularla Öğreniyorum (2020)