Türk islam Edebiyatı – Dönem Sonu – Çıkmış Sorular

1. Aşağıdakilerden hangisi didaktik gaye taşıyan eserlerden biri değildir? A) Akâidnâme B) Kur’an tercümeleri C) Surnâme D) Menâsik-i Hac E) Siyer-i Nebi 2. Genellikle âşık edebiyatı, halk edebiyatı ve folklor ürünlerinin toplandığı anonim mahiyette bir mecmua türü olarak tarif edilen eserlere ne ad verilir? A) Tabakat B) Müntehebât C) Mesnevî D) Divan E) Cönk 3.…

Devam