İslam Hukukuna Giriş – Dönem Sonu – Çıkmış Sorular 1

1. Kıyası etkin bir biçimde kullanan Ebu Hanife’nin, kıyasın hedeflenen neticeye ulaştırmadığı durumlarda kullandığı delil aşağıdakilerden hangisidir? A) Örf B) İstihsan C) Hiyel D) İcmâ E) Mürsel maslahat 2. Mezhebin kurucu imamlarının içtihat ve yorumlarından çıkarılan genel kurallarla meselelerin hükme bağlanmasına ne ad verilir? A) Istıshab B) Temyiz C) Tercih D) Tahrîc E) İstidlal 3.…

Devam