Kelam’a Giriş – Dönem Sonu Çıkmış Sorular

1. Mutezile ekolünün ilk fikir önderi ve imamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mâturîdî
B) Fârâbî
C) Bakillânî
D) Gazzâlî
E) Vâsıl b. Atâ

2. Gazzalî’nin ilim tasnifinde kelâm ilminin yer aldığı grup aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fer’î ilimler
B) Küllî ilimler
C) Felsefî ilimler
D) Riyazî ve mantıkî ilimler
E) Aklî ilimler

3. Kelâm ilminde “Allah’ın birliği” ile ne ifade edilmektedir?
A) Allah’ın eşi ve benzerinin olmaması
B) Öldüren ve dirilten olması
C) Sayı olarak bir olması
D) İnsanların inandığı tek tanrı olması
E) Allah’tan başka yaratıcı olmaması

4. Aşağıdakilerden hangisi İslâm’ın farklı din, kültür ve medeniyetlerle karşılaşması sonucu
tartışılan konulardan biri değildir?
A) Tevhîd
B) Mesih
C) Kabir hayatı
D) Tevrat’ın tahrifi
E) Nübüvvet

5. Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem kelamî şahsiyetlerden biri değildir?
A) Ma’bed el-Cühenî
B) Hasan el-Basrî
C) Ebû Hanife
D) Ca’d b. Dirhem
E) Ebu Mansur el-Matüridî

6. Aşağıdakilerden hangisi Mu’tezile ekolüne göre, va’d ve va’id başlığı altında incelenen
konulardan biri değildir?
A) Kebire
B) Küfür
C) Kabir azabı
D) Allah’ın subuti sıfatları
E) Tevbe

7. Aşağıdakilerden hangisi Ma’bed el-Cüheni ile birlikte ilk Kaderiyye fırkasının doğuşunu
hazırlayan âlimlerden biridir?
A) Seyyid Ahmed Han
B) Teftazanî
C) Gaylan ed-Dımaşki
D) Muhammed Abduh
E) Fahreddin er-Razi

8. Aşağıdakilerden hangisi Mutezile’nin beş temel prensibinden biri değildir?
A) Tevhid
B) Adalet
C) Va’d ve vaid
D) Kader
E) Menzile beyne’l-menzileteyn

9. Aşağıdakilerden hangisi Mâtürîdîliğin temel görüşlerinden biri değildir?
A) Ulûhiyet
B) Büyük günah
C) İmâmet
D) Amel-iman ilişkisi
E) Nübüvvet

10. Aşağıdakilerden hangisi yeni ilm-i kelâm hareketinin Hint alt-kıtasındaki
temsilcilerinden biri değildir?
A) Emir Ali
B) Seyyid Ahmed Han
C) Şiblî Nu’mânî
D) Reşid Rıza
E) Muhammed İkbal

11. Aşağıdakilerden hangisi “Ehl-i Sünnet” kelâmının öncülerinden biridir?
A) Muhâsibî
B) Vasıl b. Ata
C) Ma’bed el-Cühenî
D) Ca’d b.Dirhem
E) Gaylan ed-Dımeşkî

12. Yenilenme hareketinin Türkiye’deki en önemli temsilcisi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Abdullatif Harpûtî
B) Musa Carullâh
C) Namık Kemal
D) Filibeli Ahmed Hilmi
E) İzmirli İsmail Hakkı

13. Aşağıdakilerden hangisi subutî sıfatlardan biri değildir?
A) Beka
B) Kelam
C) İrade
D) Kudret
E) Semi

14. Hz. Peygamber’in (s.a.v) hangi sıfatı ile Kur’an’ın korunmuşluğu sağlanır?
A) Sabır
B) Rahmet
C) İffet
D) Fetanet
E) İsmet

15. Allah’ın selbî sıfatlarından Kıyâm bi nefsihî’nin anlamı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Bir ve tek yani yegane olması
B) Bir başka varlığa ihtiyaç duymaması
C) Yaratılmış hiçbir varlığa benzememesi
D) Allah’ın gelecek yönünde bir sonunun bulunmaması
E) Allah’ın geçmişe doğru başlangının bulunmaması

16. “Yalanda birleşmeleri imkânsız görülen bir topluluğun verdiği haber” hangi haber
türüdür?
A) Meşhur haber
B) Mütevatir haber
C) Müstefiz haber
D) Ahad haber
E) Hasen haber

17. Aşağıdakilerden hangisi Ebû Hanîfe’nin akaid risalelerinden biridir?
A) el-Vasiyye
B) Risâle fî istihsâni’l-havz fî ilmi’l-kelâm
C) el-Akîde
D) Kitâbü’s-sünne
E) Risâle ilâ ehli’s-Seğr

18. Kelâmı, siyaset ve fıkıh gibi amelî ilimler içerisinde değerlendiren İslâm filozofu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kindî
B) Âmirî
C) Fârâbî
D) Gazâlî
E) İbn-i Sînâ

19. Nassın anlaşılmasında sadece nassın zahirine bağlı kalan grup aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sufiler
B) Selefiler
C) Kelamcılar
D) Sofistler
E) Batınîler

20. Felsefî kelâm aşağıdaki alimlerden hangisiyle başlamıştır?
A) Seyyid Şerif Cürcanî
B) Kadî Beydavî
C) Zemahşerî
D) Fahreddîn er-Razî
E) Kadî Abdulcebbar

 

Yazar: Arif Arslaner

1994 yılında ilahiyatı bitirdikten sonra medrese eğitimine devam etti. 2012 yılında 2. üniversite olarak hacettepe üniversitesinden mezun oldu. Bilgisayar programcılığına ve ingilzceye ağırlık vererek sertifikalar aldı. 3. üniversite olarak Kamu yönetimi okudu. Bilginin sonu olmadığı gibi öğrenmenin de bir yaşının olmadığını bize göstermiş oldu...Hâlâ Din kültürü öğretmeni olarak öğrenmeye ve öğretmeye devam ediyor... Eserleri: Sorularla Öğreniyorum (2020)