İslam Hukukuna Giriş – Dönem Sonu – Çıkmış Sorular 1

1. Kıyası etkin bir biçimde kullanan Ebu Hanife’nin, kıyasın hedeflenen neticeye ulaştırmadığı durumlarda kullandığı delil aşağıdakilerden hangisidir?
A) Örf
B) İstihsan
C) Hiyel
D) İcmâ
E) Mürsel maslahat

2. Mezhebin kurucu imamlarının içtihat ve yorumlarından çıkarılan genel kurallarla meselelerin hükme bağlanmasına ne ad verilir?
A) Istıshab
B) Temyiz
C) Tercih
D) Tahrîc
E) İstidlal

3. İslam hukukunun kaynakları, genel olarak aslî ve aslın uzantısı olan deliller ile birtakım yöntemlerden oluşmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun kaynaklarından olan yöntemlerden biridir?
A) İstihsan
B) Kitâb
C) İcmâ
D) Sahâbî sözü
E) Sünnet

4. Aşağıdakilerden hangisi cahiliye hukukunun özelliklerinden biri değildir?
A) Hukuki çekişmeler kabile reisleri veya kahinlerin hakemliğinde çözümlenmesi
B) Örf ve âdete dayanması
C) Yazılı bir hukuk sistemi olması
D) Yaptırımın hukuki değil, sosyal nitelikli olması
E) Belli bir yasama yetkisi kullanılarak oluşturulmuş olmaması

5. Aşağıdaki hükümlerden hangisi gerçek anlamda ruhsattır?
A) Ölüm tehdidi altında olan kişinin haram gıdaları yemesi ve içmesi
B) Açlık ve susuzluktan ölmek üzere olan kişinin haram gıdaları yemesi ve içmesi
C) Önceki şeriatlerdeki bazı ağır hükümlerin kaldırılması
D) Namazın ibadethane dışında kılınması halinde geçerli olması
E) Ramazanda yolculuğa çıkan kişinin oruç tutmayı terk etmesi

6. Teklifi hükmün varlığını veya vacip olmasını engelleyen vaz‘î hüküm aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şart
B) Mâni‘
C) Sebep
D) Rükün
E) İllet

7. Aşağıdakilerden hangisi içtihat yapmanın caiz olmadığı kat’î fıkhiyyât konularından biridir?
A) Namazın farz olması
B) İcmaın hüccet oluşu
C) Bayram namazının vacip oluşu
D) Âlemin sonradan yaratılmış oluşu
E) Haber-i vahidin hüccet oluşu

8. Aşağıdakilerden hangisi müktesep ehliyet arızalarından biridir?
A) Uyku
B) Baygınlık
C) Akıl zayıflığı
D) Hezl
E) Akıl hastalığı

9. İçtihadın sürekliliği meselesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İçtihat kapısının kapanması, mezhep ve taklit olgusuyla ilişkilidir.
B) İçtihat kapısının kapanması, kurucu içtihat faaliyetinden mezhep içi içtihat faaliyetine
geçilmesidir.
C) İçtihat kapısının kapanması, özgür düşünceye engel olmuştur.
D) Mutlak içtihat kapısının kapanması, kendi mecrasında sağlıklı bir sürecin sonucudur.
E )İçtihat kapısının kapanması, XIX. yüzyıla gelinceye kadar kayda değer bir tepki almamıştır.

10. Aşağıdakilerden hangisi fıkıh kitaplarında “Muhâsemât” konusuna dahil olan bölümlerden biri değildir?
A) Kitâbu’s-sulh
B) Kitâbu edebi’l-kâdî
C) Kitâbu’ş-şehâdât
D) Kitâbu’d-da’vâ
E) Kitâbu’l-me’zûn

11. Akdin kurulması ve tamamlanması için malın (aynın) tesliminin gerekli olduğu akitlere aynî
akitler denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi aynî akde örnektir?
A) Ariyet
B) Vekalet
C) Kefalet
D) İcare
E) Havale

12. Bazı hukuki işlemler tek taraflı iradeyle, bazıları da karşılıklı iki iradeyle tamamlanır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi tek taraflı irade ile tamamlanan akitlere örnektir?
A) Vekalet
B) Kira
C) Kefalet
D) Havale
E) Emanet

13. Modern hukuk, özel hukuk ve kamu hukuku olmak üzere iki ana kola ayrılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku kapsamında yer almaz?
A) İş Hukuku
B) Medeni Hukuk
C) Mali Hukuk
D) İdare Hukuku
E) Anayasa Hukuku

14. Fıkıh mezhepleri arasındaki görüş farklılıklarını, bu farklılıkların dayanaklarını
ele alan, bir mezhebin görüşünü savunup, karşı görüşü çürütmeye çalışan fıkıh
edebiyatı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tabakâtu’l-fukâha
B) Kavaid
C) İhtilaf
D) Furûk
E) Hilâf ve hilafiyât

15. Aşağıdakilerden hangisi bir nesnenin mütekavvim mal olmasının temel sonuçlarından biridir?
A) Tazmine konu olması
B) Tedavülde olması
C) Fiziki varlığının olması
D) Müslümanlara yasaklanmış olması
E) Ehl-i kitaba serbest olması

16. Nikah akdindeki irade beyanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Taraflar, irade beyanlarını velileri veya vekilleri vasıtasıyla yapabilirler.
B) Taraflar, irade beyanlarını bizzat yapabilirler.
C) İrade beyanlarının aynı mecliste olması gerekir.
D) İrade beyanı, nikah akdinin sıhhat şartları arasında yer alır.
E) İrade beyanlarının birbirine uygun olarak yapılması gerekir

17. Cezanın ancak suçu işleyen kimseye verilebileceğini öngören ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genellik ilkesi
B) Kanunilik ilkesi
C) Şahsilik ilkesi
D) Manevilik ilkesi
E) Vicdan ilkesi

18. Kinayeli sözlerle yapılan boşamaları bâin talak kabul eden mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zahiriler
B) Malikiler
C) Hanbeliler
D) Şafiiler
E) Hanefiler

19. Nikah akdinde şahit şartı ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
A) Şahit bulundurulmaksızın yapılan nikah fasittir.
B) Şahitlerin erkek olması ittifakla gerekir.
C) Şahitlerin bulunması, çoğunluğa göre sıhhat şartıdır.
D) Fasığın şahitliğinin geçerli olup olmadığı konusunda ihtilaf vardır.
E) Çoğunluğa göre iki şahidin bulunması yeterlidir.

20. I. Hırsızlık
II. Zina
III. Gasp
IV. Yol kesme
Yukarıdakilerden hangileri had suçları kapsamında yer alır?
A) I ve III
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II ve IV
E) II, III ve IV

21. Hadis ve rey ekollerinin ortaya çıktığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sahabe dönemi
B) Hz. Peygamber dönemi
C) Müçtehid imamlar dönemi
D) Taklit dönemi
E) Tabiûn dönemi

22. Câhiliye örf-âdet hukuku içinde İslam’ın ilkeleri ile tamamen uyumlu olan kural ve
kurumların İslam Hukukunda aynen benimsenip devam ettirilmesine ne ad verilir?
A) İlğâ
B) İbkâ
C) İdâme
D) İsbât
E) Islâh

23. Günümüzde Kuzey Afrika ülkelerinin çoğunun amel ettiği mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hanbeli
B) Şafii
C) Zeydi
D) İbâzi
E) Maliki

24. Nasların sayıca sınırlı, hukuki ihtiyaç ve sorunların sınırsız denilebilecek sayı ve
çeşitlilikte olması aşağıdaki yöntemlerden hangisini gerekli kılar?
A) Istıshab
B) Sahabî kavli
C) Önceki Şeriatler
D) İctihad
E) Amel-i ehl-i Medine

25. “Aklın bazı fiillerin iyi ya da kötü olacağını bileceği, Şâri’in emir ve nehyinin aklın ortaya
koyduğu hükmü destekleyeceği” görüşünü savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mutezile
B) Eşariyye
C) Maturidiyye
D) Kerramiyye
E) Cebriyye

26. Vücub ehliyetiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kişiyi birtakım haklara ve bazı borçlara ehil kılar.
B) Eksik ve tam olmak üzere iki kısma ayrılır.
C) Hak ehliyeti olarak da isimlendirilir.
D) Temyiz gücüne dayanır.
E) Temelini insanlık vasfı oluşturur.

27. Vâcibin edâ edileceği vakit açısından yapılan taksiminde, aşağıdakilerden hangisi mutlak
vacibe örnektir?
A) Hac
B) Allah yolunda infak
C) Ramazan orucunun kazası
D) Beş vakit namaz
E) Ramazan orucu

28. Klasik literatürde “ictihad kapısının kapanması” ile kastedilen ictihad türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müntesib ictihad
B) Mezhepte ictihad
C) Meselede ictihad
D) Mukayyed ictihad
E) Kurucu ictihad

29. Hanefilere göre, feshedilmesi mümkün olmayan bir tasarrufta, mükrehin ikrah sonucunda yaptığı tasarrufları geçerli olup sonuçlarını doğurur. Aşağıdakilerden hangisi böyle bir tasarruf
değildir?
A) Yemin
B) Evlenme akdi
C) Nezir
D) Alım-satım akdi
E) Boşama

30. Kefalet akdi, gayeleri bakımından yapılan akit sınıflandırmalarından hangisine bir örnektir?
A) Teminat akitleri
B) Temsil akitleri
C) Koruma amaçlı akitler
D) Ortaklık akitleri
E) Temlik akitleri

31. Ukûbât alanıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ukûbât bölümleri, devletin üstün kamu hâkimiyetini açıkça kullandığı bir alandır.
B) Devletler umumi hukuku alanına giren konular ukûbat alanına dahildir.
C) İslam hukuku açısından suç kabul edilen fiilleri ele alır.
D) Ukubât konularının tamamı kul hakkı alanıyla ilgilidir.
E) Ceza yargılamasıyla ilgili konular incelenir.

32. Akdin üç temel unsuru aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Meclis birliği, irade beyanı, icâb-kabul uygunluğu
B) Taraflar, irade beyanı, akdin konusu
C) Akdin konusu, irade beyanı, meclis birliği
D) câb-kabul, meclis birliği, rıza
E) Taraflar, ehliyet, irade beyanı

33. Kavâid türü eserlerin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fürû hükümlerinin arkasında yatan genel prensipler
B) Müftülerin fetvâ verirken takip edecekleri usul
C) Fıkhî hükümlere kaynaklık eden Kur’ân ayetlerinin tefsiri
D) Şer‘î kaynakları anlama ve bu kaynaklardan hüküm çıkarma yöntemi
E) Mezhepler arasındaki görüş farklılıklarını ve gerekçeleri

34. Aşağıdakilerden hangisi aynî akitlerden biri değildir?
A) Vedia
B) Karz
C) Kira
D) Hibe
E) Ariyet

35. Kinayeli lafızlar ile gerçekleşmiş bir boşama Hanefilere göre hangi tür boşama kabul edilir?
A) Rici talak
B) Bain talak
C) Beynunet-i kübra
D) Zıhar
E) İla

36. Aşağıdakilerden hangisi, “muhasemat” konusu kapsamında yer almaz?
A) İkrar/itiraf
B) Dava
C) Şahitlik
D) Sulh
E) Tereke

37. Aşağıdakilerden hangisi kısâs suçları kapsamındadır?
A) Zina iftirası
B) İçki içme
C) Adam öldürme
D) Zina
E) Hırsızlık

38. Aşağıdakilerden hangisi sürekli evlenme engellerinden biri olan “sıhriyet sebebiyle
haram olanlar” kapsamında yer almaz?
A) Hanımın usûlü
B) Erkeğin usûlü
C) Hanımın fürû’u
D) Fürû’un eşleri
E) Usûlün eşleri

39. Allah ve kul hakkı ortak olup, kul hakkının daha ağırlıklı olarak ihlâl edildiği suç
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kısas
B) Kazf
C) Hırsızlık
D) Zina
E) İçki içme

40. Aşağıdakilerden hangisi evlenme akdinin in’ikad (kuruluş) şartları arasında yer almaz?
A) Ehliyet
B) İcâb ve kabûl uygunluğu
C) İrâde beyânı
D) Meclis birliği
E) Süreklilik

41. Fıkhın şer’i ameli konular ile ilgili hükümleri içerdiği dikkate alındığında
aşağıdaki konulardan hangisi şer’i ameli kapsamındaki konulardan biri değildir?
A) Birine vekâlet verilmesi
B) Gasp edilen bir malın tazmin edilmesi
C) İmanın dil ile ikrarının şart olması
D) Cenaze namazının farz olması
E) Sütkız kardeş ile evlenmenin haram olması

42. Aşağıdakilerden hangisi sadece kurucu imamlar dönemine has bir özellik değildir?
A) Şahıs merkezli hukuki yapılanmaların ortaya çıkması
B) Fıkhın tedvin edilmesi
C) Usul-i fıkhın doğması
D) Farazi fıkhın doğması
E) İçtihada başvurulması

43. Aşağıdakilerden hangisi Ebu Hanife’ye ait bir eser değildir?
A) el-Fıkhu’l-ekber
B) el-Fıkhu’l-ebsat
C) el-Âlim ve’l-müteallim
D) el-Mebsut
E) Risâle ilâ Osman el-Bettî

44. Kur’an’da yer alan fıkhi hükümler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hukuki ayetler Kur’an’daki ayetlerin onda birinden daha azını oluşturmaktadır.
B) Şura örneğinde olduğu gibi bir kısmı genel prensipler şeklindedir.
C) Kur’an’da bütün fıkhi konulara ilişkin az-çok hukukî düzenlemeler yer almaktadır.
D) Riba örneğinde olduğu gibi bir kısmı özet hüküm şeklindedir.
E) Miras detaylı olarak incelenen konular arasında yer almaktadır.

45. Aşağıdakilerden hangisi bir ıskat ruhsatıdır?
A) Hasta olan kişinin oruç tutmaması
B) Yolcu birinin oruç tutmaması
C) Ölüm tehdidi altında olan birinin diliyle Allah’ı inkâr etmesi
D) Ölüm tehdidi altında olan birinin orucunu yemesi
E) Ölüm tehdidi altında olan birinin domuz eti yemesi

46. Varlığı hükmün varlığına, yokluğu da hükmün yokluğuna alamet kılınmış olmakla
birlikte, bu durum ile hükmün konulması arasında aklen kavranabilecek bir uygunluk
olmayan vaz’î hüküm aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sebep
B) Şart
C) Mani
D) Rükün
E) İllet

47. Şâri‘in yapılması için belirli bir vakit tayin ettiği vacip çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mutlak
B) Mürsel
C) Mukadder
D) Gayri mukadder
E) Mukayyed

48. Aşağıdakilerden hangisi içtihat yapmanın caiz olmadığı kat’î fıkhiyyât konuları
arasında yer alır?
A) İcmaın hüccet oluşu
B) Bayram namazının vacip oluşu
C) Alemin sonradan yaratılmışlığı
D) Namazın farz olması
E) Haber-i vahidin hüccet oluşu

49. Aşağıdakilerden hangisi Hanefilerin tabakatu’l-fukaha tasnifinde yer alan bir fakih tabakası değildir?
A) Ashabu’l-vucuh
B) Mesâilde müctehid
C) Ashâbü’t-tahrîc
D) Ashâbü’t-tercîh
E) Ashâbü’t-temyîz

50. Doğrudan dil ile, dilin kuralları ile ilgili olup lafızların delalet ettiği anlamların
belirlenmesi faaliyeti anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) İçtihad
B) İstihsan
C) İstinbat
D) İstidlal
E) Istıshab

51. Aşağıdaki eserlerden hangisi Hanefi mezhebine ait değildir?
A) Mühezzeb
B) El-Mebsût
C) Fethu’l-kadir
D) Kitâbu’l-asl
E) el-Hidaye

52. Aşağıdakilerden hangisi klasik füru kitaplarının muamelat kısımlarında yer alan
konulardan biri değildir?
A) Münâkehât
B) Mali muâmelât
C) Muhâsemât
D) Terikât
E) Ukubat

53. Usul-i fıkıhta kelamcı ve fukaha metodundan sonra her iki metodun baskın tarafları
birleştirilerek yeni bir metot ortaya çıkmıştır. Bu metot aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müşkil
B) Memzuc
C) Mahlut
D) Zü’ş-şebeheyn
E) Cedid

54. I. Hamr
II. Domuz
III. Şer’i yolla kesilmiş hayvan
Hanefilere göre yukarıdakilerden hangileri mütekavvim maldır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

55. İstifade etme noktasında tüm toplumun ortak olduğu mallarda ibaha ortaklığı bulunmaktadır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde ibaha ortaklığı yoktur?
A) Su kaynakları
B) Maden kaynakları
C) Vakıf malları
D) Kendiliğinden biten otlar
E) Tuz mahalleri

56. Kinayeli lafızlar ile gerçekleşmiş bir boşama Hanefilere göre hangi tür boşama kabul edilir?
A) Rici talak
B) Beynunet-i kübra
C) Zıhar
D) Bain talak
E) İla

57. Aşağıdakilerden hangisi nafaka kapsamına girmez?
A) Yiyecek
B) Eğitim masrafları
C) Giyecek
D) Mesken
E) Tedavi masrafları

58. Koca, talak hakkını bir başkasına devredebileceği gibi kendi karısına da devredebilir. Talak yetkisinin devredilmesine fıkıh literatüründe ne ad verilir?
A) Tefviz-i talak
B) Vekalet-i talak
C) Tecdid-i talak
D) Tefrik
E) Devr

59. Cumhura göre sırf yol kesilip insanların korkutulması halinde “hirabe” suçuna
aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
A) İdam
B) Sürgün
C) Elin kesilmesi
D) Ayağın kesilmesi
E) 100 celde

60. Hanefî hukukçular adam öldürmeyi kusur açısından beşli bir tasnife ayırmıştır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu tasniflerden biri değildir?
A) Amd
B) Şibh-i amd
C) Darb
D) Hata
E) Tesebbüb

61. Cahiliye hukukuna ait kimi kural ve kurumların tümüyle yürürlükten kaldırılmasına ne ad verilir?
A) İlgâ
B) İdâme
C) Islâh
D) İsbât
E) İbkâ

62. Bir ayırıma göre şer’i hükümler, “şer’-i müevvel” ve “şer’-i münezzel” olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır. Şer’-i müevvelin en doğru tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alternatif hükümler
B) Üzerinde ittifak edilen hükümler
C) İçtihatla ulaşılmış hükümler
D) Birinci derecedeki hükümler
E) Tevile elverişli hükümler

63. Hadis ve rey ekollerinin ortaya çıktığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Peygamber dönemi
B) Tabiûn dönemi
C) Sahabe dönemi
D) Müçtehid imamlar dönemi
E) Taklit dönemi

64. İslam Hukukunda kanunlaştırma hareketinin ilk örneği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye
B) Fatih Kanunnamesi
C) Aile Hukuk Kararnamesi
D) Mısır Ahvâl-i Şahsiyye Kanunu
E) Suriye Medeni Kanunu

65. Hz. Ali dışındaki üç halifenin hilafetini meşru kabul eden bu yüzden de Sünnilere
daha yakın kabul edilen Şii mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
A) İsmaili
B) Caferi
C) İsnaaşariyye
D) Zeydi
E) Nusayri

66. Hanefi mezhebinin zahirurrivaye kaynaklarının telhis edildiği el-Kâfi adlı eser kime aittir?
A) Şemsuleimme es-Serahsi
B) Hakim eş-Şehîd el-Mervezi
C) Merğinânî
D) Kemalüddin b. El-Hümâm
E) İbnu’s-sââtî

67. Sahabî sözleri sonrakiler açısından dört şekilde ortaya çıkabilir:
I. Sahabîlerin görüş birliği
II. Sahabîlerin görüş ayrılığı
III. Bir sahabînin, sahabe arasında biliniyor olmasına rağmen bir muhalefetle karşılaşmamış sözü
IV. Bir sahabînin sahabe döneminde yaygınlık kazanmayıp sonraki dönemlerde yaygınlık kazanan sözü
Yukarıdaki dört çeşitten hangileri tartışmasız kabul edilmektedir?
A) I ve II
B) II ve III
C) II ve IV
D) I, III ve IV
E) II, III ve IV

68. Aşağıdakilerden hangisi vâcibin, miktarının belli olup olmaması açısından yapılan taksimidir?
A) Mutlak vâcib – mukayyed vâcib
B) Mukadder vâcib – gayr-i mukadder vâcib
C) Aynî vâcib – kifâî vâcib
D) Muayyen vâcib – müphem vâcib
E) Müvessâ vâcib – mudayyak vâcib

69. Aşağıdakilerden hangisi iki hak birleşmekle birlikte kul hakkının ağır bastığı fiillerden biridir?
A) Kazf suçuna verilen ceza (hadd-i kazf)
B) Haksız fiilin neden olduğu zararın tazmin edilmesini isteme
C) Kasten adam öldürene kısas uygulanması
D) Mûrisini öldüren vârisin, mirastan mahrum edilmesi
E) Fıtır sadakası

70. Edâ ehliyetinin başladığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cenin dönemi
B) Temyiz öncesi dönem
C) Büluğ dönemi
D) Temyiz dönemi
E) Rüşd dönemi

71. İçtihatla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İçtihad edip bir görüşe ulaşan kişi, başkasını taklit edemez.
B) İbadet konularında içtihad yapılmaz.
C) Delaleti ve sübutu kesin bir konuda içtihat yapılmaz.
D) İçtihat ehliyetine sahip olmayan içtihat edemez.
E) İçtihat diğer bir içtihadı nakzetmez.

72. Müctehedun fîh terimi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A) İçtihat eden kişi
B) İçtihat yöntemi
C) İçtihat ehliyeti
D) Mezhep içi içtihat
E) İçtihada açık alan

73. Aşağıdakilerden hangisi “Ukûbât” kapsamında incelenen konulardan biri değildir?
A) Kitâbu’l-cinâyât
B) Kitâbu’l-hudûd
C) Kitâbu’l-meâkil
D) Kitâbu’l-eymân
E) Kitâbu’s-siyer

74. Bir kimse yitik bir malı koruyup sahibine vermek niyetiyle alsa ve bu mal elinde iken helak olsa
tazmin etmesi gerekmez. Fakat yitik malı sahiplenme niyetiyle almışsa elinde helak
olması halinde bu malı tazmin etmesi gerekir.
Bu mesele aşağıdaki kaidelerden hangisi çerçevesinde değerlendirilebilir?
A) Şekk ile yakîn zâil olmaz.
B) Bir şeyin bulunduğu hal üzere kalması asıldır.
C) Kadîm kıdemi üzere terk olunur.
D) Bir zarar kendi misliyle izâle olunamaz.
E) Bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir.

75. Aşağıdaki akitlerden hangisi bir temlik akdi değildir?
A) Alım satım akdi
B) Kira akdi
C) Hibe
D) Ariyet
E) Kefalet akdi

76. Akdin üç temel unsuru aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Taraflar, ehliyet, irade beyanı
B) Meclis birliği, irade beyanı, icâb-kabul uygunluğu
C) Taraflar, irade beyanı, akdin konusu
D) Akdin konusu, irade beyanı, meclis birliği
E) İcâb-kabul, meclis birliği, rıza

77. Evlilik için hem velinin, hem de evlenecek kızın rızasının şart olduğu velayet türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Velâyet-i nedb
B) Velâyet-i icbâr
C) Velâye-i hassâ
D) Velâyet-i âmme
E) Velâyet-i şirket

78. Bâin talak ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bâin talakta eşler arasında mirasçılık cereyan eder.
B) Bâin talakta müeccel mehrin vadesi gelmiş sayılır.
C) Dönüş mümkün değildir, evlilik birliğine hemen son verir.
D) Kocanın üçüncü talak hakkını kullanması bain talaktır.
E) Muhalea yoluyla boşamalar bir bain talaktır.

79. Hırsızlık suçunun meydana gelmesi için çalan kişide ve çalınan malda birtakım şartlar
aranmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir?
A) Çalınan malın belli bir değerde olması
B) Çalınan malın, çalan kişiye ait olma şüphesi olmaması
C) Çalan kişinin fakir olmaması
D) Korunaklı yerden çalınmış olması
E) Gizlice alınmış olması

80. I. Hırsızlık
II. Zina
III. Gasp
IV. Yol kesme
Yukarıdakilerden hangileri had suçları kapsamında yer alır?
A) I ve III
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II ve IV
E) II, III ve IV

81. Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun düzenleme alanını oluşturur?
A) İnsan-eşya ilişkisi biçiminde ortaya çıkan davranışlar
B) Beşerî ilişki biçiminde ortaya çıkan davranışlar
C) Allah-insan ilişkisi biçiminde ortaya çıkan davranışlar
D) Bütün beşerî davranışlar
E) Yalnızca karşılıklı hak-vecibe ilişkisi biçiminde ortaya çıkan davranışlar

82. Aşağıdakilerin hangisi Tabiûn döneminde yer alan İslam hukuku kaynaklarından biri
değildir?
A) Kanunnameler
B) Sünnet
C) İctihad
D) Sahabe icmâı
E) Kitâb

83. Kıyası etkin bir biçimde kullanan Ebu Hanife, kıyasın hedeflenen neticeye
ulaştırmadığı durumlarda hangi delili kullanmıştır?
A) İstihsan
B) Örf
C) Hiyel
D) İcmâ
E) Mürsel maslahat

84. Aşağıdakilerden hangisi icmâın tanımında yer alan özelliklerden biri değildir?
A) İcmâın şer’î bir hüküm üzerinde gerçekleşmesi
B) İcmâ yapanların Hz. Peygamberin ümmetinden olması
C) Müctehidlerin görüşlerinin aynı noktada toplanması
D) İcmâ hükmünün naslarda hiç yer almıyor olması
E) İcmâın Hz. Peygamberin vefatından sonra olması

85. “Arapça dışında başka bir dille namazda kıraatin yapılabileceği” şeklinde kendisine
bir görüş nispet edilen mezhep kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şafiî
B) Taberî
C) Ahmed b. Hanbel
D) Malik
E) Ebu Hanife

86. Hanefi usulcülere göre, kesin bir şekilde yapılması istenilen, terk edilmesi halinde
cezanın hak edildiği fiiller aşağıdaki terimlerden hangisi ile ifade edilir?
A) Kıyas
B) Mekruh
C) Mübah
D) Vâcib
E) Nâfile

87. Hanefîlere göre aşağıdaki durumlardan hangisi “terfîh ruhsatı” olarak değerlendirilir?
A) Yolculuk halinde oruç tutmamak
B) Yolculuk halinde namazı kısaltmak
C) İkrah altında iken sözlü olarak inkar etmek
D) İkrah altında iken haram olan bir yiyeceği yemek
E) Zaruret halinde haram olan bir yiyeceği yemek

88. Nasların sayıca sınırlı, hukuki ihtiyaç ve sorunların sınırsız denilebilecek sayı ve
çeşitlilikte olması aşağıdaki yöntemlerden hangisini kabulle aşılmıştır?
A) İctihad
B) Sahabî kavli
C) Önceki Şeriatler
D) Istıshab
E) Amel-i ehl-i Medine

89. Müctehidsiz hiçbir asrın olamayacağını iddia eden ekol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hanefiler
B) Malikiler
C) Şia
D) Mutezile
E) Hanbelîler

90. Aşağıdaki konuların hangisinde hata yapan müctehid günahkâr olarak kabul edilmez?
A) Orucun farziyyeti konusunda
B) Sünnetin hüccet olduğu konusunda
C) Evlenilmesi haram olan kişiler konusunda
D) Farz namazların rekât sayıları konusunda
E) Vitir namazının vacipliği konusunda

91. Karşılaştığı olayın dinî-hukukî hükmünü öğrenmek amacıyla ictihad ehliyetine sahip
ve dinî duyarlılığı olan müftîye başvuran kişiye ne ad verilmektedir?
A) Müttebi’
B) Muktedi
C) Mukallid
D) Mustefti
E) Mühtedi

92. Aşağıdakilerden hangisi müftülere yardımcı olmak gayesiyle yazılıp, fetva vermenin
usulünü anlatan ve mezhebin sahih görüşünü belirlemeye kriter getirerek
fetvalarda birliği temin etmeyi amaçlayan eserlerden biridir?
A) Kitâbu’n-nevazil
B) Ebedü’l-kâdî
C) Resmü’l-müftî
D) el-Fetâva’l-kübrâ
E) el-Ahkamu’s-Sultâniyye

93. Birçok durumda akdi yapan tarafların her ikisi ya da birinin akdi yapmaktaki amaçları,
kullandıkları irade beyanlarına açıkça yansımamış olabilir. İrade beyanları yorumlanırken akdi yapan tarafların kullandıkları lafızlarla birlikte bulundukları şartlar içinde ne kastetmiş olacakları ve
amaçlarının ne olduğu da araştırılır. Bu prensip beş genel külli kaideden hangisi içinde değerlendirilebilir?
A) Şek ile yakin zail olmaz.
B) Bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir.
C) Meşakkat teysiri celbeder.
D) Zarar izâle olunur.
E) Adet muhakkemdir.

94. Ukûbât alanıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bazı suçlara verilecek cezalarda suçun mağduru ya da mağdurun velisinin standart
cezanın uygulanıp uygulanmaması konusunda bir takım yetkileri söz konusudur.
B) Ceza hukukuyla birlikte devletler umumi hukuku alanına giren konular da ukûbat
alanına dâhil görülebilir.
C) Ukûbât bölümleri, muâmelât konularından farklı olarak devletin üstün kamu hâkimiyetini
açıkça kullandığı bir alandır.
D) Ukubât konularının tamamı Allah hakkı alanıyla ilgilidir.
E) Fıkıh kitaplarında Ukûbât alanı içinde, ceza yargılamasıyla ilgili konular da incelenir.

95. Hanefilere göre rehin hakkı hangi terimle ifade edilir?
A) Milku’l-menfaa bilâ ayn
B) Mutlak milk
C) Milku’l-habs ve’l-yed
D) Milkü’l-ayn bilâ menfaa
E) Milkü’l-mut’a

96. Aşağıdakilerden hangisi sürekli evlenme engellerinden biri olan “Sıhriyet Sebebiyle
Haram Olanlar” kapsamında yer almaz?
A) Hanımın usûlü
B) Erkeğin usûlü
C) Hanımın fürû’u
D) Fürû’un eşleri
E) Usûlün eşleri

97. Aşağıdakilerden hangisi evlenme akdinin in’ikad (kuruluş) şartları arasında yer almaz?
A) Ehliyet
B) İrâde beyânı
C) Meclis birliği
D) İcâb ve kabûl uygunluğu
E) Süreklilik

98. Aslî cezanın hukuki bir nedenle uygulanamadığı durumlarda onların yerine geçen cezalara ne ad verilir?
A) Tamamlayıcı ceza
B) Bedeni ceza
C) Bedelî cezalar
D) Eksik ceza
E) Tâbi ceza

99. Klasik İslam hukuku kaynaklarında aile hukuku ile ilgili hükümler, hangi isim altında incelenir?
A) Ahkâmü’l-Üsre
B) Nikah ve Talak
C) Münâkehât ve Mufârekât
D) Ahvâl-i Şahsiyye
E) Muâmelât

100. Allah ve kul hakkı ortak olup, Allah hakkının daha ağırlıklı olarak ihlal edildiği suçlara aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilebilir?
A) Zina suçu
B) İçki içme suçu
C) Zina iftirası
D) Adam öldürme suçu
E) Yaralama suçu

[b]CEVAP ANAHTARI:[/b]
1. B) İstihsan
2. D) Tahrîc
3. A) İstihsan
4. C) Yazılı bir hukuk sistemi olması
5. E) Ramazanda yolculuğa çıkan kişinin oruç tutmayı terk etmesi
6. B) Mâni‘
7. A) Namazın farz olması
8. D) Hezl
9. C) İçtihat kapısının kapanması, özgür düşünceye engel olmuştur.
10. E) Kitâbu’l-me’zûn
11. A) Ariyet
12. C) Kefalet
13. B) Medeni Hukuk
14. E) Hilâf ve hilafiyât
15. A) Tazmine konu olması
16. D) İrade beyanı, nikah akdinin sıhhat şartları arasında yer alır.
17. C) Şahsilik ilkesi
18. E) Hanefiler
19. B) Şahitlerin erkek olması ittifakla gerekir.
20. D) I, II ve IV
21. E) Tabiûn dönemi
22. B) İbkâ
23. E) Maliki
24. D) İctihad
25. A) Mutezile
26. D) Temyiz gücüne dayanır.
27. C) Ramazan orucunun kazası
28. E) Kurucu ictihad
29. D) Alım-satım akdi
30. A) Teminat akitleri
31. D) Ukubât konularının tamamı kul hakkı alanıyla ilgilidir.
32. B) Taraflar, irade beyanı, akdin konusu
33. A) Fürû hükümlerinin arkasında yatan genel prensipler
34. C) Kira
35. B) Bain talak
36. E) Tereke
37. C) Adam öldürme
38. B) Erkeğin usûlü
39. A) Kısas
40. C) İrâde beyânı
41. C) İmanın dil ile ikrarının şart olması
42. E) İçtihada başvurulması
43. D) el-Mebsut
44. C) Kur’an’da bütün fıkhi konulara ilişkin az-çok hukukî düzenlemeler yer almaktadır.
45. E) Ölüm tehdidi altında olan birinin domuz eti yemesi
46. A) Sebep
47. E) Mukayyed
48. D) Namazın farz olması
49. A) Ashabu’l-vucuh
50. D) İstidlal
51. A) Mühezzeb
52. E) Ukubat
53. B) Memzuc
54. B) Yalnız III
55. C) Vakıf malları
56. D) Bain talak
57. B) Eğitim masrafları
58. A) Tefviz-i talak
59. B) Sürgün
60. C) Darb
61. A) İlgâ
62. C) İçtihatla ulaşılmış hükümler
63. B) Tabiûn dönemi
64. A) Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye
65. D) Zeydi
66. B) Hakim eş-Şehîd el-Mervezi
67. A) I ve II
68. B) Mukadder vâcib – gayr-i mukadder vâcib
69. C) Kasten adam öldürene kısas uygulanması
70. D) Temyiz dönemi
71. B) İbadet konularında içtihad yapılmaz.
72. E) İçtihada açık alan
73. D) Kitâbu’l-eymân
74. E) Bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir.
75. E) Kefalet akdi
76. C) Taraflar, irade beyanı, akdin konusu
77. E) Velâyet-i şirket
78. A) Bâin talakta eşler arasında mirasçılık cereyan eder.
79. C) Çalan kişinin fakir olmaması
80. D) I, II ve IV
81. E) Yalnızca karşılıklı hak-vecibe ilişkisi biçiminde ortaya çıkan davranışlar
82. A) Kanunnameler
83. A) İstihsan
84. D) İcmâ hükmünün naslarda hiç yer almıyor olması
85. E) Ebu Hanife
86. D) Vâcib
87. A) Yolculuk halinde oruç tutmamak
88. A) İctihad
89. E) Hanbelîler
90. E) Vitir namazının vacipliği konusunda
91. D) Mustefti
92. C) Resmü’l-müftî
93. B) Bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir.
94. D) Ukubât konularının tamamı Allah hakkı alanıyla ilgilidir.
95. C) Milku’l-habs ve’l-yed
96. B) Erkeğin usûlü
97. B) İrâde beyânı
98. C) Bedelî cezalar
99. B) Nikah ve Talak
100. C) Zina iftirası

Yazar: Arif Arslaner

1994 yılında ilahiyatı bitirdikten sonra medrese eğitimine devam etti. 2012 yılında 2. üniversite olarak hacettepe üniversitesinden mezun oldu. Bilgisayar programcılığına ve ingilzceye ağırlık vererek sertifikalar aldı. 3. üniversite olarak Kamu yönetimi okudu. Bilginin sonu olmadığı gibi öğrenmenin de bir yaşının olmadığını bize göstermiş oldu...Hâlâ Din kültürü öğretmeni olarak öğrenmeye ve öğretmeye devam ediyor... Eserleri: Sorularla Öğreniyorum (2020)