; Hadislerin Korunması ve Kayıt Altına Alınması - Çözümlü Test 1

Haberler:

2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)

Ana Menü

Hadislerin Korunması ve Kayıt Altına Alınması - Çözümlü Test 1

Başlatan Arif ARSLANER, Ksm 26, 2023, 01:54 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Arif ARSLANER

1. I. Hadis Öğrenimi ve Öğretimi
II. Hadis Öğreniminin Güvenilirliği
III. Hadis Öğrenim Usûlleri
IV. Hadislerin Yazılmas
Yukarıdakilerden hangileri ilk Müslümanlar olan
sahâbe nesli ile onlardan sonra gelen ve tâbiûn denen
neslin büyüklerinin yaşadığı dönemdeki hadis
faaliyetlerindendir?

A) I ve II
B) I ve III
C) I ve IV
D) II ve IV
E) Hepsi

Çözüm: Dört seçenek de o dönemim hadis
faaliyetlerindendir. Doğru cevap E'dir.

2. Hayber savaşında hangi hüküm halka duyurulmuştu?
A) Bazı hayvan etlerinin haram olduğu
B) Mut'a nikâhının yapılmasına
C) Yalan söylememek
D) Ganimete dokunmamak
E) Hadis yazım yasağı

Çözüm: Hayber Savaşı'nda mut'a nikâhı ile bazı hayvan
etlerinin haramlığı, Mekke'nin fethinde cahiliye
imtiyazlarının geçersizliği ve Mekke'nin harem oluşu gibi
hükümler halka duyurulmuştu. Doğru cevap A'dır.

3. I. Hadis Rivayetini Azaltma
II. Hadis Rivâyet Edenden Şâhid İsteme
III. Hadis Rivayet Edene Yemin Ettirme
Yukarıdakilerin hangisi/hangileri hadislerin naklinde
dikkat edilen husus/hususlardır?

A) Sadece I
B) Sadece II
C) Sadece III
D) I ve III
E) Hepsi

Çözüm: Gerçekte Müslümanlıkta her konuda doğruluğa,
dürüstlüğe verilen önem, bilinen bir husustur. Pek çok
ayet ve hadiste, doğrudan veya dolaylı olarak bunlara
teşvikler yapılmış, yalan-dolan ise şiddetle yasaklanmıştır.
Basit dünyevi işlerde bile durum böyle olunca dinin iki
temel kaynağından biri olan hadislerin naklinde daha titiz
davranılmasının gerekli görüleceği açıktır. Yukarıdaki
maddelerin hepsi dikkat edilen hususlardır. Doğru cevap
E'dir.

4. Er-Rıhle fî talebi'l-hadîs'in amacı nedir?
A) Hadisi Kur'ân ve önceden bildikleri hadislerle karşılaştırmak
B) Hadisi mevcut en eski râvîsinden öğrenmek,
böylece hata ihtimallerini azaltmak
C) Hadis rivayet edene yemin ettirmek
D) Hadis rivayet edenden şâhid istemek
E) Hadisin râvîlerini incelemek

Çözüm: Er-Rıhle fî talebi'l-hadîs; Hadis öğrenimi için
yapılan yolculuk demektir ve bu faaliyetlerde hadisi
mevcut en eski râvîsinden öğrenmek, böylece hata
ihtimallerini azaltmak gayesi vardı. Doğru cevap B'dir.

5. Hadisin, onu rivayet eden kimselerin isimlerinin
sırayla zikredildiği kısma ne denir?

A) Kezzap
B) Şahit
C) Sened
D) İsnad
E) Asr-ı saadet

Çözüm: Hadisin, onu rivayet eden kimselerin isimlerinin
sırayla zikredildiği kısma sened denir. Kullanılan şekliyle,
yani her bir râvînin bir önceki râvînin ismini vererek ilk
kaynağa varan şekliyle Müslümanlara has olan sened
kullanımı, hadisin güvenilirliğini sağlamak için ortaya
çıkarılmıştı. Doğru cevap C'dir

6. Hadislerin yazılıp yazılamayacağı konusunda
birbirleriyle çelişen ilgili hadislere ne denir?

A) İhtilâfü'l-hadîs
B) Muhtelifü'l-hadîs
C) Nesh
D) Takyîdü'l-ilm
E) asr-ı saâdet

Çözüm: Hadislerin yazılıp yazılamayacağı konusunda
birbirleriyle çelişen haberler bulunmaktadır. Hadis
usûlünde bu duruma İhtilâfü'l-hadîs, ilgili hadislere de
Muhtelifü'l-hadîs denir. Doğru cevap B'dir.

7. I. O günkü toplumun sahip olduğu ilim zihniyeti.
II. Yazılan hadislerin, ehli olmayan kimselerin eline
ulaşıp onlarda yanlışlıklar, tahrifler, ekleme ve
çıkarmalar yapılacağı endişesi.
III. Kur'ân-ı Kerîm dışındaki şeylerle meşgul olunup
Kur'ân-ı Kerîm'in ihmal edileceği endişesi.
Yukarıdaki madde/maddelerden hangisi/hangileri
hadis yazım yasağının sebeplerindendir?

A) Sadece I
B) Sadece II
C) II ve III
D) I ve II
E) Hepsi

Çözüm: Bazı bireysel endişeler, sosyal ve kültürel şartlar
bu konuda etkili olmuştu. Muhtemelen bu görüş ve
endişelerden biri veya birkaçı sebebiyle bazı sahâbî ve
tabiîler gittikleri yerlerde görüşlerini yayarak bir
kamuoyu oluşturmuşlardı. Üç madde de yazım yasağının
sebeplerindendir. Doğru cevap E'dir.

8. I. Mekke sözleşmesi
II. İmtiyaz belgeleri
III. Talimatnameler
Yukarıdaki maddelerden hangisi/hangileri Hz.
Peygamber hayattayken yazılanlardan değildir?

A) Sadece I
B) Sadece II
C) Sadece III
D) I ve II
E) I ve III

Çözüm: Hz. Peygamber hayattayken Medine sözleşmesi
yazılmıştır. Doğru cevap A'dır.

9. Hadislerin daha geniş kapsamlı ve bir "kitap/dîvân"
içinde toplanmasını ilk olarak başlatan kişi kimdir?

A) Abdullah b. Abbâs
B) Halîfe Ömer b. Abdülazîz
C) Ebû Hüreyre
D) Hz. Ali
E) Hz. Ebû Bekir

Çözüm: Böyle bir faaliyeti devlet eliyle ilk olarak
başlatan kimse, Halîfe Ömer b. Abdülazîz (halifeliği h. 99-
101) olmuştu. Bu âdil ve âlim halife, idaresi altındaki
muhtelif bölgelerin yöneticilerine mektuplar göndererek
bölgelerinde bilinen hadislerin yazılıp gönderilmesini
emretmiş, bunun üzerine de hadisler defter defter yazılıp
halifelik merkezine gönderilmişti. Doğru cevap B'dir.

10. "Es-Sahîfetu's-sâdıka" yı kim yazmıştır?
A) Abdullah b. Amr b. el-Âs
B) Enes b. Mâlik
C) Ebû Râfi'
D) Zeyd b. Sâbit
E) Ebû Hüreyre

Çözüm: Hz. Peygamber'den şahsen izin alarak hadis
yazan ve Hz. Peygamber'den bizzat duymuş olduğu
hadislerden bir sahîfe meydana getirmiş ve ona esSahîfetu's-sâdıka
ismini veren Abdullah b. Amr b. elÂsdır.
Doğru cevap A'dır.
Herkes ders anlatır ama Arif hocam öğretir.

Kitap okumadan meydan okunmaz
Soru çözmeden sınav kazanılmaz
İmkansız diye bir şey yoktur. Sadece zaman alır.
  •  

Benzer Konular (5)