; Tecvid - İHLMD Çıkmış Sorular

Haberler:

2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)

Ana Menü

Tecvid - İHLMD Çıkmış Sorular

Başlatan Arif ARSLANER, Eyl 06, 2023, 01:13 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Arif ARSLANER

1. Kur'an-ı Kerim dersinde öğretmen Kur'an okurken sakin nun ve tenvinden sonra ba (ب ) (harfi geldiği durumlarda sakin nun ve tenvini mim harfine dönüştürerek gunneli bir şekilde okumuştur.
Öğretmenin uyguladığı bu tecvit kaidesi aşağıdakilerden hangisidir? 2019-ÖABT/İHLMD

A) İhfa
B) İklab
C) İşmam
D) Sekte
E) Teshil

CEVAP: B

2. Tecvid kaidelerinden uzatma ile ilgili olanlar arasında;

I.    medd-i lazım,
II.  medd-i tabii,
III.  medd-i munfasıl,
IV.  medd-i arız

şeklindeki medlerin hangilerinin gerçekleşmesi için uzatma harfinden sonra sebeb-i medden sükun
gelmesi gerekir?
2019-ÖABT/İHLMD

A) Yalnız III
B) I ve IV
C) II ve IV
D) III ve IV
E)I, II ve III

CEVAP: B

3.  (ق, ط, د, ج ve ب) kaf, tı, dal, cim ve ba) harflerinden biri kelimenin ortasında veya sonunda sakin olarak bulunursa kuvvetli bir ses işitilecek şekilde bu harflerin mahreci sarsılarak okunur. Kalkale adı verilen bu okuyuşta bazı hususlara dikkat etmek gerekir.
Aşağıdakilerden hangisi bu hususlardan biri değildir? 2019-ÖABT/İHLMD

A) Kalkalenin kendisinden önceki harfin harekesine uygun yapılması
B) Kalkale harfine şedde verirmiş gibi yapmaktan sakınılması
C) Kalkaleyi çok zayıf yaparak kalkale harfine hareke vermekten uzak durulması
D) Kalkale harfi (ب) ba'dan sonra م) mim) gelmesi durumunda idğam yapılmasından kaçınılması
E) Yanındaki kişi duyacak şekilde bir sesle kalkalenin yapılması

CEVAP: D

4. Sakin nun'dan sonra;

I. lam,
II. mim,
III. fe,
IV. ra

harflerinden hangileri gelirse idğam ile okunur? 2019-ÖABT/İHLMD

A) I ve II
B) I ve III
C) III ve IV
D) I, II ve IV
E) II, III ve IV

CEVAP: D

5. Harf-i medden sonra sebeb-i medd olan hemze aynı kelimede yan yana bulunursa aşağıdaki tecvit
kaidelerinden hangisi meydana gelir?
(2020-ÖABT/İHLMD)

A) Medd-i Lin
B) Medd-i Muttasıl
C) Medd-i Arız
D) Medd-i Lazım
E) Medd-i Munfasıl

CEVAP: B

6. İdgam; çeşitli açılardan aralarında yakınlık bulunan harfler yan yana geldiğinde ve bunlardan ilki sakin,
ikincisi harekeli olduğunda ilk harfin ikincisine katılarak okunmasıdır. İdgam kendi içinde türlere ayrılır.
Bunlardan biri mahreçleri veya sıfatları yahut hem mahreçleri hem sıfatları bakımından birbiriyle yakınlığı
olan harflerin bir araya geldiği durumlarda birincisinin ikincisine idgam yapılmasıdır.
Bu parçada bahsedilen idgam türü aşağıdakilerden hangisidir? (2020-ÖABT/İHLMD)

A) İdgam-ı misleyn
B) İdgam-ı mütecaniseyn
C) İdgam-ı bila-gunne
D) İdgam-ı mütekaribeyn
E) İdgam-ı şemsiyye

CEVAP: D

7. Kur'an-ı Kerim mushaf hâline getirildiğinde ayetler harekesiz, durak işaretleri belirtilmeden ve yazılışları benzer olan harfler noktasız yazıya geçirilmiştir. Ancak sonrasında ana dili Arapça olmayan Müslümanların Kur'an'ı yanlış okumalarının da etkisiyle bu tür işaretlerin konulmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Bu parçada bahsedilen faaliyetlerin kronolojik sırası aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? (2020-ÖABT/İHLMD)

A) Harekeleme - noktalama - durak işaretleri
B) Noktalama - durak işaretleri - harekeleme
C) Durak işaretleri - harekeleme - noktalama
D) Harekeleme - durak işaretleri - noktalama
E) Noktalama - harekeleme - durak işaretleri

CEVAP: A

8. Kur'an-ı Kerim okumasını yeni öğrenmeye başlayan Mert, Fussilet Suresi'nin 44. ayetine geldiğinde "ءاعجمي"
kelimesinin altında bilmediği bir işaret görür. Bunun ne anlama geldiğini öğretmenine sorar. Öğretmeni de ona
"Burada arka arkaya iki hemze gelmiştir. İkinci hemzeyi, hemze ile elif arasında bir sesle okumak gerekir. Fakat bu "he" sesi gibi olmamalıdır." cevabını verir.

Bu parçada bahsedilen tecvit uygulaması aşağıdakilerden hangisidir? (2020-ÖABT/İHLMD)

A) Sekte
B) Gunne
C) İzhar
D) İmale
E) Teshil

CEVAP: E

9. Kur'an-ı Kerim'de yer alan vakıf işaretlerinden bazılarında durmak da geçmek de caizdir.
Aşağıdaki durak işaretlerinden hangisi bunlara örnek oluşturmaz?
(2021-ÖABT/İHLMD)

A) Vakf-ı mutlak ( ط )
B) Vakf-ı caiz ( ج )
C) Vakf-ı murahhas ( ص )
D) Vakf-ı mücevvez ( ز )
E) Vakf-ı lazım ( م )

CEVAP: E

10. Kur'an tilavetinde iki kelime veya harf arasında nefes alıp vermeden kısa süreliğine duraklamaya sekte denir. Kur'an okurken sekte yapılacak harf veya kelimeye gelindiğinde üzerinde durulur, nefes almadan kısa bir süre beklenerek okumaya devam edilir.
Asım Kıraati'ne göre bu tecvit kuralı aşağıdaki ifadelerin hangisinde uygulanmaz? (2021-ÖABT/İHLMD)

A) Kehf Suresi'nin 1-2. ayetlerinde geçen
B) Yasin Suresi'nin 52. ayetinde geçen
C) Kıyame Suresi'nin 27. ayetinde geçen
D) İsra Suresi'nin 83. ayetinde geçen
E) Mutaffifin Suresi'nin 14. ayetinde geçen

CEVAP: D

11. Tecvit kurallarından kalkale aşağıdakilerin hangisinde bulunmamaktadır? (2021-ÖABT/İHLMD)CEVAP: D

12.

(2022-ÖABT/İHLMD)

CEVAP: E

13. Aşağıdaki tecvid kurallarından hangisinin gerçekleşmesi için tenvin veya saki nun'a ihtiyaç duyulmaz?
(2022-ÖABT/İHLMD)

A) İzhar
B) İhfa
C) İdgam bile gunne
D) İklab
E) İhfa-i Şefevi

CEVAP: E

14. Kur'an kıraati esnasında okuyuşa güzel bir ahenk kazandırmak, herhangi bir anlam kaymasına yol açmamak, cümlenin başlangıçlarını ve sonlarını göstermek üzere yapılan düzenlemeler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir? (2022-ÖABT/İHLMD)

A) Tahmis
B) Fasıla
C) Taşir
D) Hizb
E) Tashif

CEVAP: B

15.
(2023-ÖABT/İHLMD)

CEVAP: E

16. (2023-ÖABT/İHLMD)

CEVAP: B

17. Öğretmen Kur'an-ı Kerim dersinin sözlü sınavında Yusuf'a: "Bir şeyi bir tarafa doğru eğmek ve meylettirmek gibi anlamlara gelen bu kelime, fethada ve onu takip eden elifte ortaya çıkan telaffuz değişikliği anlamında bir kıraat terimidir. Diğer bir ifadeyle kıraat ilminde fethayı kesreye ve elif ya harfine yaklaştırarak seslendirmek anlamına gelmektedir." açıklamasını yapmış ve ona bu açıklamaya uygun düşen tecvid kuralının ne olduğunu sormuştur.
Bu parçada bahsedilen soruya Yusuf'un vermesi gereken cevap aşağıdakilerden hangisidir?
(2023-ÖABT/İHLMD)

A) İmale
B) Sekte
C) İkalb
D) Revm
E) İşmam

CEVAP: A

18. Tecvid dersinde öğretmen tahtaya kelimelerini yazarak "Allah" lafzındaki lam harfinin nasıl okunması gerektiğini öğrencilere sorar. Öğrencilerden bazıları şu cevapları verir.

Begüm: Lafzatullahtan önceki harf kalın olduğu için lam harfi kalın okunmalıdır.
Burak: Lafatullahtaki lam harfinin kendisi ince olduğu için lam harfi ince ounmalıdır.
Dilara: Lafzatullahtan önceki harfin harekesi üstün olduğu için lam harfi kalın okunmalıdır.
Elif: Lafzatullah hususi bir kelime olduğu için burada herhangi bir kaide aranmaz.
Hasan: Lafzatullahtan sonraki harfin harekesi ötre olduğu için lam harfi kalın okunmalıdır.

Buna göre hangi öğrencinin verdiği cevap doğrudur? (2023-ÖABT/İHLMD)

A) Begüm
B) Burak
C) Dilara
D) Elif
E) Hasan

CEVAP: C


19. (2023-ÖABT/İHLMD)

CEVAP: E
Herkes ders anlatır ama Arif hocam öğretir.

Kitap okumadan meydan okunmaz
Soru çözmeden sınav kazanılmaz
İmkansız diye bir şey yoktur. Sadece zaman alır.

Benzer Konular (5)