Hadis Tarihi ve Usulü – Dönem Sonu – Çıkmış Sorular

1. Hadislerin yazılmasına daha çok genç sahabiler ile Yemen kökenli bazı sahabilerin katılmış olması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Yazı bilmenin önemini
B) Gençken ilim öğrenmenin kalıcılığını
C)Hadislerin yazılması meselesinde zihniyetin etkisini
D) İlim öğrenmede cesaretin önemini
E) Hadisin önemini kavradıklarını

2. Aşağıdakilerden hangisi naklî/normatif ilimlerden biridir?
A) Tasavvuf
B) İslam Tarihi
C) İslam Mezhepleri Tarihi
D) İslam Felsefesi
E) Dinler Tarihi

3. Mihne olayları aşağıdaki halifelerden hangisi tarafından sonlandırılmıştır?
A) Emin
B) Vâsık
C) Müsteîn
D) Mu’tasım
E) Mütevekkil

4. Kütüb-i sitte şartlarını tespit eden eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) el-Müstedrek ale’s-sahihayn
B) el-Cem’beyne kütübü’s-sitte
C) Şurutü’l-eimmeti’s-sitte
D) el-Cem’beyne usuli’s-sitte
E) es-Sıhahu’s-sitte

5. Joseph Schacht’ın ortaya attığı teoriye göre, belirli bir isnad kümesinin merkezinde
kendisiyle birlikte tariklere ayrılmanın ilk başladığı yerde bulunan kişiye ne ad verilir?
A) Mevsuf râvi
B) Müşterek râvi
C) Alem râvi
D) Muttasıl râvi
E) Merkez râvi

6. İlk örgün hadis öğrenim yeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dârul Erkam
B) Mescid-i Haram
C) Suffe
D) Mescid-i Kuba
E) Mescid-i Nebevî

7. Osmanlı hadis müderrislerinin hadis sahasında çok miktarda ve çok çeşitli eserler vermedikleri
görülür. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebeplerinden biri değildir?
A) Âlimler üzerindeki sosyal motivasyonun diğer bölgelerden daha güçlü olması
B) Osmanlı döneminin ilmî açıdan bir olgunluk ve özümseme dönemi olması
C) Hadis geleneğinin diğer bölgelere oranla Anadolu’ya daha geç gelmesi
D) Medrese mezunlarının ağırlıklı olarak idareciliğe hazırlanması
E) Osmanlı eğitim sisteminin fıkıh-kelâm merkezli olması

8. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan dârulhadislerden biri değildir?
A) Süleymaniye Dârulhadisi
B) Sahibiyye Darulhadisi
C) Nûriyye Dârulhadisi
D) Ahmediyye Dârulhadisi
E) Taşmescid Dârulhadisi

9. Sahabenin hadis öğrenimi konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Hadisleri dinî bir görev bilincinde öğrenip öğretmeye çalışmışlardır.
B) Bütün hadisleri Hz. Peygamber’den öğrenmişlerdir.
C) Şifahi rivâyeti esas almışlardır.
D) Hadis bilgileri birbirinden farklıdır.
E) Aralarında hadis müzakeresi yaygındır.

10. Bir hadisi belirli esaslara uyarak öğrenmeyi ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Edâ
B) Vicâde
C) Edâ sigası
D) Tahammül
E) Rivâyet lafzı

11. Aşağıdakilerden hangisi mukıllûn sahâbîlerden biridir?
A) İbn Abbas
B) İbn Ömer
C) Enes b. Mâlik
D) Hz. Aişe
E) Hz. Ömer

12. Nakil döneminde yaygın olan hadis alma metodu aşağıdakilerden hangisidir?
A) İcazet
B) Vasiyyet
C) Münâvele
D) İ’lam
E) Vicade

13. Güvenilir râvilerin hadisine aykırı hadis rivayet etmek hangi açıdan bir cerh sebebidir?
A) Vehm
B) Gaflet
C) Muhâlefet
D) Kizb
E) Cehâlet

14. Aşağıdakilerden hangisi yazıdan kaynaklanan hataları önlemek amacıyla geliştirilen metotlardan biridir?
A) Münâvele
B) Mükâtebe
C) İ’lâm
D) Semâ
E) Vicâde

15. “Muhadramûn” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Hz. Peygamber’in vefatından sonra Müslüman olmuşlardır.
B) Sahabeyi görmüş olmaları bakımından tâbiîne benzerler.
C) Sahabe tabakasından sayılırlar.
D) Hz. Peygamber ile karşılaşmışlardır.
E) Hz. Peygamber dönemine yetişmemişlerdir.

16. Mürsel hadisin zayıf hadis sayılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir râvisinin adalet vasfının eksik olması
B) Bir râvisinin zabtının eksik olması
C) Râvilerinden birinin cerhe uğramış olması
D) Sahabi râvisinin atlanmış olması
E) Tabiûndan olan râvisinin hadisi almış olduğu kimseyi zikretmemiş olması

17. Sika bir râvinin, aynı hadiste diğer sika bir râvinin rivayetinden fazla olarak naklettiği
kısma ne ad verilir?
A) Mudrec
B) Mahfûz
C) Munker
D) Ziyâde
E) Şâzz

18. Yalan bir haberi rivayet etme hususunda birleşmeleri aklın ve âdetin kabul etmeyeceği
kadar kalabalık râviler topluluğunun kendileri gibi bir topluluktan alıp naklettikleri hadis
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meşhur
B) Mütevâtir
C) Müstefîz
D) Makbul
E) Azîz

19. Sahih ve hasen hadisin şartlarından birini ya da birkaçını taşımayan hadise ne ad verilir?
A) Zayıf
B) Merdûd
C) Metrûk
D) Münker
E) Mecrûh

20. Gerekli bütün şartları taşıdığı halde bir râvisinin zabt özelliği eksik olan, bununla
beraber destekleyici başka bir rivayette bulunamayan hadise ne ad verilir?
A) Munker
B) Munkatı’
C) Sahîh li-gayrihi
D) Hasen li-zatih
E) Zayıf

1. C)Hadislerin yazılması meselesinde zihniyetin etkisini
2. A) Tasavvuf
3. E) Mütevekkil
4. C) Şurutü’l-eimmeti’s-sitte
5. B) Müşterek râvi
6. E) Mescid-i Nebevî
7. A) Âlimler üzerindeki sosyal motivasyonun diğer bölgelerden daha güçlü olması
8. C) Nûriyye Dârulhadisi
9. B) Bütün hadisleri Hz. Peygamber’den öğrenmişlerdir.
10. D) Tahammül
11. E) Hz. Ömer
12. A) İcazet
13. C) Muhâlefet
14. D) Semâ
15. B) Sahabeyi görmüş olmaları bakımından tâbiîne benzerler.
16. E) Tabiûndan olan râvisinin hadisi almış olduğu kimseyi zikretmemiş olması
17. D) Ziyâde
18. B) Mütevâtir
19. A) Zayıf
20. D) Hasen li-zatih

Yazar: Arif Arslaner

1994 yılında ilahiyatı bitirdikten sonra medrese eğitimine devam etti. 2012 yılında 2. üniversite olarak hacettepe üniversitesinden mezun oldu. Bilgisayar programcılığına ve ingilzceye ağırlık vererek sertifikalar aldı. 3. üniversite olarak Kamu yönetimi okudu. Bilginin sonu olmadığı gibi öğrenmenin de bir yaşının olmadığını bize göstermiş oldu...Hâlâ Din kültürü öğretmeni olarak öğrenmeye ve öğretmeye devam ediyor... Eserleri: Sorularla Öğreniyorum (2020)