Din Sosyolojisi – Dönem Sonu – Çıkmış Sorular

1. Protestanlık ile Batı kapitalizminin doğuşu arasında sosyolojik bağ kuran sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
A) E. Durkheim
B) A. Comte
C) J. Wach
D) P. L. Berger
E) M. Weber

2. ——-, İbn Haldun’un Kitabü’l İber adlı büyük tarihinin girişi ve birinci kitabıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
A) el-Umran
B) Kitabu İbn Haldun
C) İlm-i İctima
D) Mukaddime
E) Sosyolojinin Esasları

3. Sosyal problemlere yönelik çözümlere değişebilirlik ilkesiyle yaklaşmak
aşağıdakilerden hangisinin ayırt edici özelliklerinden biridir?
A) Dine sosyolojik bakış
B) Dini kolektif düşünme
C) Dine entelektüel yaklaşım
D) Dine tarihî yaklaşım
E) Dine antropolojik yaklaşım

4. Aşağıdakilerden hangisi sekülerleşme teorisini savunan sosyologlardan biridir?
A) Peter L. Berger
B) Robert Bellah
C) Cevdet Paşa
D) İbn Haldun
E) Max Weber

5. İslam ülkelerinde laikliğin ortaya çıkışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Laiklik modern dünyanın vazgeçilmez bir olgusu olarak görülmüş ve İslam ülkeleri çağın gereklerini yakalamak adına laikliği benimsemiştir.
B) Batının kaydettiği ilerleme ve gelişme laik kültürün üstünlüğü ve çağdaşlığa ulaşmanın yolu olarak değerlendirilmeye başlanmış ve derhal benimsenmiştir.
C) Batılı devletlerle olan ilişkileri sırasında tanışmış ve ecnebi sefirlerle laiklik olgusu İslam ülkelerine taşınmıştır.
D) Avrupa sömürgeciliğinin ve yayılmacılığının 19. yüzyılın başında başlattığı ideolojik bir ürün olarak tanışmıştır.
E) İslam dünyasında laiklik siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelere paralel olarak kademeli bir şekilde gelişmiştir.

6. Aşağıdakilerden hangisi ulus-devletin özelliklerinden biridir?
A) Sosyalist yapıya yakın olması
B) Toprağa bağlı bir yapısının olması
C) Tek tipçi ve milliyetçi bir anlayışa yaslanmaması
D) Hakim bir kültür ve yapıya sahip olmaması
E) Bünyesindeki farklılıklara açık olması

7. Anthony Giddens’in küreselleşme yaklaşımında ortaya koyduğu tez aşağıdaki
kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
A) Glokalleşme
B) Postmodernizm
C) Modernliğin küreselleşmesi
D) Geç dönem kapitalizmi
E) Küresel dünya düzensizliği

8. ——- hem dünyanın küçülmesini, hem de bir bütün olarak dünya bilincinin güçlenmesini ifade
eder. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
A) Modern ulus devlet
B) Aydınlanma
C) Endüstrileşme
D) Küreselleşme
E) Vatandaşlık

9. Kamusal alan, o toplumda yaşayan ve siyasal, kültürel, toplumsal tüm karar süreçlerinden
etkilenen insanların, aslında kendileri ile ilgili olan tüm meselelerde tartışmalara katılarak bir söylem üretmeleridir. Yukarıda verilen kamusal alan tanımı aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir?
A) Arendt
B) Habermas
C) Huntington
D) Locke
E) Weber

10. Liberal kamu yaklaşımını savunan sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bruce Ackerman
B) Hannah Arendt
C) Emile Durkheim
D) Şeyla Benhabib
E) Jürgen Habermas

11. ——- görüş açısından kamusal alan, ahlâkî ve siyasal büyüklüğün, kahramanlığın ve seçkinliğin açığa çıktığı, gösterildiği ve diğerleriyle paylaşıldığı bir görünümler alanıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
A) Söylemsel
B) Rekabetçi
C) Liberal
D) Agonistik
E) Özgürlükçü

12. Aşağıdakilerden hangisi kültürlenme sürecinin bir parçası değildir?
A) Kültüre yeni ürünler katmak
B) Toplumsal kuralları öğrenmek
C) Toplumu oluşturan maddi – manevi öğeleri öğrenmek
D) Kültürel öğeleri kullanma becerisi kazanmak
E) Kültürel yapıyı içselleştirmek

13. Kültür endsütrisinin gelişmesi ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ile birlikte gündelik hayattaki tutumlar ve davranışlar üzerinde etkili olmaya başlayan kültür biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyal kültür
B) Edebi kültür
C) Popüler kültür
D) Geleneksel kültür
E) Sanatsal kültür

14. Bireyin içinde olan dini tecrübenin kültür dünyasında, insan ilişkilerini belirleyecek biçimde dışa vurmasına ne ad verilir?
A) Dinî sosyalleşme
B) Dinin bütünleştirici olması
C) Dinin anlam dünyası sunması
D) Dindarın bireyleşmesi
E) Subjektif dinin objektifleşmesi

15. ——- Uzakdoğu kökenli olan, ama Hıristiyan öğeleri taşıyan bir dini akımdır. Kurucusu Kuzey Kore doğumlu (1920) Sun Myung Moon olup resmi isimleri Birleşik Kilise’dir. (Unification Church) Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
A) Yedinci Gün Adventizmi
B) Moonculuk
C) Transandantal Meditasyon
D) Mormonculuk
E) Hare Krişna

16. Bir taraftan eyleme yönelik bir düşünce olarak nitelendirilen diğer taraftan da bir düşünce çerçevesinde bir araya gelen ve eylemde bulunan ancak grup örgütlenmesi taşımayan insan topluluklarına ne ad verilir?
A) Sosyal grup
B) Kilise
C) Sosyal hareket
D) Mezhep
E) Din

17. ——- bir Adventist harekettir. Kurucusu Charles Taze Russel (1852-1916) olup,1881’de resmî bir dernek olarak faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
A) Mormonlar
B) Yehova Şahitleri
C) Moonculuk
D) Hare Krişna
E) Yedinci Gün Adventistleri

18. Fundamentalizm kavramı aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini içermez?
A) Kutsal buyruklar ve ilkelerin inancın temellerini oluşturmasını
B) İdeal dini topluluğun ancak geçmişe ve öze dönüşle mümkün olmasını
C) Kutsal metinlerin lâfzen hakikat ve doğruluğunun sorgulanamamasını
D) Kutsal metinlerin yeni yorumlara kapalı olmasını
E) Kutsal metinlerin modern şartlara göre yeniden yorumlanmasını

19. Bireyleri şiddet ve teröre sürüklediği savunulan “şiddetin yenilenmesi” sürecinde yer alan faktörler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Çatışma ortamı insanı pasifleştirmekte ve tepkisizleştirmektedir.
B) Çatışma ortamında insandaki saldırganlık duygusunun bastırılması zorlaşmaktadır.
C) Çatışma ortamı, şiddet ve terörü ifade biçimi olarak meşrulaştırmaktadır.
D) Çatışma ortamı insanda şiddete yol açan mağduriyet duygusu yaratmaktadır.
E) Çatışma ortamı insanda otoriteye başkaldırma duygusu yaratmaktadır.

20. Literatürde sınırlı olarak yer almakla birlikte terörün kökenlerine odaklanan ve terörün siyasi, sosyal, ekonomik ve yapısal nedenlerini anlama ve açıklamaya çalışan teori aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ortodoks terörizm teorisi
B) Seküler terörizm teorisi
C) Ilımlı terörizm teorisi
D) Radikal terörizm teorisi
E) Muhafazakar terörizm teorisi

 

Yazar: Arif Arslaner

1994 yılında ilahiyatı bitirdikten sonra medrese eğitimine devam etti. 2012 yılında 2. üniversite olarak hacettepe üniversitesinden mezun oldu. Bilgisayar programcılığına ve ingilzceye ağırlık vererek sertifikalar aldı. 3. üniversite olarak Kamu yönetimi okudu. Bilginin sonu olmadığı gibi öğrenmenin de bir yaşının olmadığını bize göstermiş oldu...Hâlâ Din kültürü öğretmeni olarak öğrenmeye ve öğretmeye devam ediyor... Eserleri: Sorularla Öğreniyorum (2020)