Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik – Dönem Sonu – Çıkmış Sorular

1. Aşağıdakilerden hangisi İslâm’ın yetiştirmek istediği “iyi insan” özelliklerinden biri değildir?
A) Kendisi için istediğini, başkaları için de istemesi
B) Sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmesi
C) Allah’tan korkması, kuldan utanması
D) Hakka ve haklıya itibar etmesi
E) Hiçbir işte yarış içine girmemesi

2. Allah Teâlâ’nın kâinatı belirli bir ölçü ve kanuna göre yaratmasının Kur’an diliyle ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sebilullah
B) Gayretullah
C) Kelamullah
D) Sun’ullah
E) Sünnetullah

3. Aşağıdaki din eğitimi faaliyetlerinden hangisi yaygın din eğitiminin kapsamı dışında kalır?
A) Huzurevlerindeki dini etkinlikler
B) Cezaevlerindeki din hizmetleri
C) Yaz Kur’an kursları
D) Lise programlarında yer alan din dersleri
E) Cuma hutbeleri

4. Dinî şüphe, kararsızlık ve çalkantıların görece durulmaya başladığı, dinî hayatta bir dengelenme, yeniden yapılanma, eski inanç ve alışkanlıkları gözden geçirip düzenleme yönünde gelişmelerin yaşandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gençlik
B) İlk yetişkinlik
C) Orta yetişkinlik
D) Son yetişkinlik
E) Yaşlılık

5. Aşağıdakilerden hangisi din öğretiminde yöntem seçimini etkileyen başlıca faktörlerden biri değildir?
A) Velilerin özellikleri
B) Öğretmenin özellikleri
C) Öğrencinin özellikleri
D) Dersin muhtevası
E) Zaman, maliyet ve fiziksel imkânlar

6. Kültür insanî, din ise ilahî temellidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi açıkça dinî ölçütlere göre belirlenir?
A) Eğlence biçimi
B) Beslenme alışkanlıkları
C) Toplumsal görevler
D) İbadetlerin nasıl yapılacağı
E) Doğal çevrenin korunması

7. Okullarda din eğitimine yer verilmesi ve programın oluşturulması ülkelere göre farklılıklar taşımaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu farklılıkların temel nedenleri arasında sayılamaz?
A) Hukuki düzenlemeler
B) Sosyal yapı ve beklentiler
C) Din eğitimine ihtiyaç duyulmaması
D) Eğitim sistemi
E) Dini yapılardaki farklılıklar

8. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın dînî farklılıklara bakışını ifade eder?
A) Dini farklılıklar bir çatışma nedenidir.
B) İnanç, gerektiğinde zor kullanılarak da benimsetilebilir.
C) Müslüman olmayanlarla ilişki kurulması sakıncalıdır.
D) İslam dışındaki dinlerin söylemlerinin hiçbir değeri yoktur.
E) Her insanı, kendi iradesi ile, tercih ettiği inançla birlikte kabul etmek gerekir.

9. İletişim sürecinde gerek kodlama gerekse kod açma basamaklarındaki başarısızlık ——- olarak ifade edilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
A) iletişimsizlik
B) yanılsama
C) yanlış anlama
D) anlamsızlık
E) anlaşılmazlık

10. Camide vaaz vermek ve hutbe okumak suretiyle cemaatle kurulan iletişim, aşağıdaki iletişim modellerinden hangisine örnektir?
A) İşlemsel
B) Dairesel
C) Doğrusal
D) Matematiksel
E) Helezonik

Yazar: Arif Arslaner

1994 yılında ilahiyatı bitirdikten sonra medrese eğitimine devam etti. 2012 yılında 2. üniversite olarak hacettepe üniversitesinden mezun oldu. Bilgisayar programcılığına ve ingilzceye ağırlık vererek sertifikalar aldı. 3. üniversite olarak Kamu yönetimi okudu. Bilginin sonu olmadığı gibi öğrenmenin de bir yaşının olmadığını bize göstermiş oldu...Hâlâ Din kültürü öğretmeni olarak öğrenmeye ve öğretmeye devam ediyor... Eserleri: Sorularla Öğreniyorum (2020)