Facebook youtube twiter instagram uyanangenclik

İslam Düşünce Tarihi – Dönem Sonu Notları – Arif Hocam

Batı İslam dünyasında yetişenilk müslüman filozof olan, Endülüs’ün kuzeyindeki Sarakusta şehrinde muhtemelen 1077 yılında doğan, batıda Avempace ismi ile tanınan filozof: İbn Bâcce Düşünme eyleminin temel özellikleri: Düşünülebilir muhteva, Bireysel algı farklılıkları, olup biten, açıklama, yorum, yatay algı, soru sorma/sorgulama, mutlak neden ve tarihsel nedenler. islam düşüncesinin islami kaynakları: Kur’an ve Hz. Muhammed(s.a.v.)’in sünnetleri. Kitâb … Devamını oku…

Türk Dili 1 – Dönem Sonu Notları – Arif Hocam Notları

Dil ilkel insanın nesneleri sesle anlatmaya çalışmasından doğmuştur: Ding-dong kuramı Insan dillerinin hayvan seslerinin taklidi esasına dayandıgını ileri süren: Yansıma kuramı Oğuz Türkçesi grubunda yer alan diller: Türkiye Türkçesi, Türkmence, Azerice, Gagavuzca. Grek alfabesi: Ortodok mezhebine bağlı Karahanlı Türkleri kullanmıştır. Bu alfabe ile yazılan çok sayıda metin vardır. “Mozaik”, “reel”, “koordinasyon” gibi sözcüklerin Türkçe olmaması … Devamını oku…

İnkilap Tarihi 1 – Dönem Sonu Notları – Arif Hocam

Ağrı Dağı’nın tamamının Türkiye sınırları içine alındığı antlaşma:  Türk-İran Sınır Antlaşması Lozan Barış Konferansı’na gitmeden önce Meclis tarafından Türk Heyetine verilen talimatnamede, kesinlikle taviz verilmemesi, gerekirse görüşmelerin kesilmesinin istendiği konu: Ermenilere toprak verilmemesi ve kapitülasyonların kaldırılması   I. Dünya savaşı sonunda ABD’nin barışı temin edebilmek için her iki tarafın da çıkarlarının korunduğu iddiasıyla 14 madde halinde açıkladığı belge: … Devamını oku…

Tefsir – Dönem Sonu Notları – Arif Hocam

“Muhsin” kelimesinin anlamı: Allah’a kulluk görevini içtenlikle yerine getiren ——- kalbin tasdiki, dilin ikrarı ve İslam’ın esası olan davranışları yerine getirmek olarak tanımlanan kavramdır: İman Hz. Peygamber, En’âm suresinin 82. ayetindeki “İman eden ve imanlarına zulüm bulaştırmayanlar…” zulüm kavramı hangisiyle açıklanmıştır: Şirk Nûh suresinde bahsedilen konular: – Nûh (as)’un daveti – İnsanın yaratılışı – Nûh … Devamını oku…

Ünite 10: Kur’ân’da Sevgi

sevgi

Sevgi Nedir? Kur’an’ın önemli kavramlarından birisi olan “sevgi” insanın doğasında bulunan bireylerin sevdikleri objelere göre pozitif ya da negatif yönlerde değişebilen bir duygudur. Sevgi pasif bir duygu değil bir etkinliktir ve bu kavramın temelinde “almak” değil “vermek” vardır. Sevgi sevgi üreten bir güçtür; güçsüzlük sevgi üretememektir. Sevginin tutku haline gelerek kalbi sarmasına “aşk” denir. Dolayısıyla … Devamını oku…

Ünite 9: Kur’ân’da Fitne

FİTNE KELİMESİNİN SEMANTİK YAPISI Fitne kelimesi Arapça f-t-n kökünden türemiş bir isimdir. Bu kök fiil olarak fe-te-ne yeftinü mastar olarak da fetn fütun fitne ve meftun kalıplarıyla kullanılmaktadır. F-t-n kökünün Arap dilindeki anlamları şunlardır; 1. F-t-n kökünün ilk temel anlamı yakmak ve bir şeyi ateşle yakmaktır. 2. Bir şeyi ateşim içerisine atmak ve ateşte eritmek. … Devamını oku…

Ünite 8: Kur’ân’da Takvâ

Bir dilin çekirdek ve özü kelimelerdir. Eğer kelimelerin doğru anlamları tespit edilemezse cümleler anlaşılamaz. İyi bir müfessirin Kur’an’da geçen kelimeleri nâzil olduğu asırda kullanılan anlamlarına göre tefsir etmesi gerekir. Ragıp İsfahâni’ya göre; Kur’an ilimlerinden ilk defa ilgilenilmesi gereken kelime bilgisidir. Kelimelerin anlamını belirleyen unsurlar: 1) Dilin ait olduğu kültür 2) İlgili kelimenin semantiği (en önemlisi) … Devamını oku…

Ünite 7: Kur’ân’da İman – Salih Amel ve Ma’ruf – Münker

İman; nefsin mutmain olması korkunun giderilmesi ve kişinin güven içinde olması anlamındaki “emn” kelimesinden alınmıştır. Tasdik etmek güvenmek boyun eğmek anlamlarına gelir. İmanın zıddı küfürdür. Küfür; bir şeyin üzerini örtmek nankörlük etmek inkâr etmek kabul etmemek gibi anlamlara gelir. Mümin dünyada günlerini takva ile geçirir. Kâfir ise günlerini dünyevî zevklerin peşinde geçirir. Mümin cennetle ödüllendirilecek … Devamını oku…

Ünite 6: Hucurât Suresi Tefsiri

Hucurât Sûresi Medine’de inmiştir. 18 ayettir. Sûrenin fâsılâ harfleri nûn ve mim’dir. Sûre adını 4. Ayette geçen el-Hucurât kelimesinden almıştır. el-Hucurât odalar demektir. Hakkında en çok nüzul sebebi bulunan sûrelerden biridir. Bunun en önemli nedeni; surenin medenî olması ve muhtemelen Müslümanların sayısal olarak çoğaldığı dolayısıyla daha çok bilginin aktarılma imkanının bulunduğu hicretin 9. yılında inmiş … Devamını oku…

Ünite 5: Haşr Suresi Tefsiri

Haşr: Kalkışma, ayaklanma, savaş için toplanma anlamına gelir. -Medine Döneminin 4. yılında indi, 24 ayettir. -ısmini 2.ayette geçen Haşr kelimesinden alır. -ıbn Abbas bu sureye Beni Nadir Suresi de demiştir. -Surenin ilk ve son 3 ayeti tüm varlıkların Allah’ı tenzih ettiğini belirtir. -2.ve 10.ayetlerde anlaşmayı bozan Yahudi kabilesinin durumu anlatılır. -11.ve 17.ayetlerde Müslüman göründüğü halde … Devamını oku…

Ünite 4: Mülk Suresi Tefsiri

Mekke’de inmiştir, 30 ayettir. Mushaftaki sıraya göre 67., iniş sırasına göre ise 77. suredir. Surenin fasıla harfleri (ن، م، ر) dur. Sure, adını ilk ayette geçen ve egemenlik/hükümranlık anlamına gelen “el-Mülk” kelimesinden almaktadır. Diğer önemli isimleri ise, Vâkiye/Koruyucu, Münciye/Kurtarıcı, Mânia/Engelleyen, Mennâa/Çokça engelleyen Mücâdile/Tartışıp savunandır. Halk arasında daha çok, “Tebâreke” şeklinde bilinir. Surenin ana konusu, Allah’ın … Devamını oku…

Ünite 3: Nûh Suresi Tefsiri

Mushaf ve nüzul sırasına göre 71. suredir. 28 ayettir. Nahl Suresinden sonra, ıbrahim Suresinden öncedir. Mekke’de inmiştir. Buhari’de bu sureye Suretü ınne Erselnâ demiştir. Nuh Suresi: ıslam davetinin sıkıntılı döneminde bütün olarak inmiştir. Amacı; Peygamber ve tüm Müslümanların moralini düzeltmek ve karşı çıkanları düşündürmektir. -Sadece Nuh (as) ‘ı anlatır, konu arasına başka şeyler sokulmamıştır. -Surede … Devamını oku…

Ünite 2: Lokman Suresi Tefsiri

Lokman Suresi Mekke Dönemi ortasında inmiş 34 ayettir. Hikmetle dolu Lokman’ın nasihatine yer verir. 12.ve 13 ayette niçin Lokman ismi verildiği anlatılmıştır. Lokman Suresinde: Allah’a itaat ve ana-babaya saygının önemi -Hak dine davet edilen müşriklerin atalarını körü körüne taklit etmesi, -Herkesin yaptığı davranışlardan sorgulanacağı, -ınsan bilgisinin sınırlı oluşu, -Kur’an ‘ın Müslümanlar için rehber olduğu, – … Devamını oku…

Ünite 1: Fatiha Suresi Tefsiri

Fatiha suresi Mekke döneminin il yılında tamamı bir defada inen surelerdendir. Yedi ayettir. Kur’an’da ilk inen ayetler Alak suresinin ilk beş ayetidir. Fatiha kelimesinin anlamı bir şeyi açandır. Fatiha duasına Salât ismi de verilmektedir. Salât özel anlamda namaz kılmak demektir. Namazla ilişkisinden dolayı salât ismi verilmektedir. Bu surede üç temel nokta vardır: 1. Allah ismi … Devamını oku…

Ünite 10: İslâm Düşüncesinin Batıya Etkisi

İslâm Düşüncesinin Batıya Geçiş Yolları İslâm düşüncesi Batı’ya birkaç yolla geçmiştir. Birincisi, Hıristiyanların Müslümanlarla Sicilya, Endülüs (İspanya) ve kısa süreli olarak Güney İtalya’nın fetihlerinde doğrudan temasıdır. İkincisi, batılıların İslâm ülkelerine eğitim için gitmeleridir. Üçüncüsü, İslâm eğitim kurumlarının taklit edilmesidir. İslâm medreselerini taklit yolu ile ilk Batı üniversiteleri kuruldu. Dördüncüsü, diplomatik ilişkiler. Bunların ilki Harun Reşid … Devamını oku…

Ünite 9: Tarih Düşüncesi – Birûni – İbn Miskeveyh – İbn Haldun

Tarih düşüncesi tarihte olan olayları sebep-sonuç ilişkileri içerisinde aklî olarak açıklamayı hedefler. Tarihi hadiseleri tesadüfî olaylar akışı yerine rasyonel bir şekilde açıklamaya çalışır. Siyasi örgütlenmelerin ortaya çıkışını, tarihteki büyük değişikliklerin ortaya çıkışını, devletler ile medeniyetlerin nasıl ve niçin yükselip düştüklerini, farklı yaşam biçimlerini, bunların devletin gücüyle ilişkisini, üretim biçimlerini, toplumda adalet ve mutluluğun nasıl gerçekleşeceğini … Devamını oku…

Ünite 8: Felsefe Eleştirileri ve Cevapları (Tehâfütler Geleneği)

“Eleştiri”, Yunanca yargılama, ayırt etme anlamına gelen krisis sözcüğünden gelmektedir. Bir terim olarak ise; bir kişiyi, bir düşünceyi, bir eseri, sistemi alternatif görüşleri belirterek titiz bir incelemeye tabi tutmaktır. Bu anlamda felsefi düşünce de önemli ölçüde eleştirel bir düşüncedir. Eleştirmek; gerçeği aramanın başka yoludur. İslâm düşüncesi başlangıçtan günümüze eleştiriler ortamında bazen gelişmiş, bazen susturulmuş ve … Devamını oku…

Ünite 7: Osmanlı Düşüncesi – İslam Düşünce Tarihi

Osmanlı dönemindeki şartlarla günümüz şartlarının oldukça farklılaşması anakronizm denilen bir düşünme hatasına da yol açabilmektedir. Anakronizm, daha çok günümüz için geçerli olan bir takım kavram ya da anlayışları, bu kavram ya da anlayışların söz konusu olmadığı zaman dilimlerinde aramakla ortaya çıkar. Anakronizmden kurtulmak için Osmanlılardaki felsefi düşünceyi yalnızca kendi şartları içinde algılamaya çalışmak ise tarihselcilik … Devamını oku…

Ünite 6: Çağdaş İslâm Düşüncesi Kişiler ve Görüşleri

Cemaleddin Afgani Cemâleddîn Afgânî’nin çağdaş müslüman düşünürler içerisinde kabul edilmesi yaşadığı dönem itibaryla itirazlara sebep olabilir. Ancak modern toplumlarda müslümanları uyanışa, çalışmaya, düşünmeye, okumaya çağırmış olması, bu uğurda ailesini, vatanını, mevki ve makamlarını terk etmiş olması önemlidir. Muhammed Abduh’la birlikte müslümanları Batı’nın sömürgeciliğine karşı harekete geçirmeyi hedefleyen Arapça haftalık bir gazete olan El-Urvet el-Vuskâ’yı çıkardı. … Devamını oku…

Ünite 5: Batı Endülüs Filozofları – İbn Bacce – İbn Tufeyl – İbn Rüşd

Endülüs, İslâm felsefe geleneğinin en özgün örneklerinin sunulduğu bir coğrafyadır. Endülüs filozofları özellikle İbn Bâcce ve İbn Rüşd beraber düşünüldüğünde Aristo metinlerini daha yakından takip ettikleri görülmektedir. Yeni Eflatuncu etkiler ayıklanmaya çalışılmıştır. İbn Bacce İbn Bâcce (ö. 533/1139) Batı İslâm dünyasında yetişen ilk Müslüman filozoftur. Endülüs’ün kuzeyindeki Sarakusta (Saragossa) şehrinde muhtemelen 470’te (1077) dünyaya geldi. … Devamını oku…

error: Content is protected !!